Είσοδος στον Communicator

Σε αυτό το θέμα αναφέρεται ο τρόπος αυτόματης εισόδου στον Communicator 2007, ο τρόπος αλλαγής του λογαριασμού εισόδου και οι ενέργειες σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έναρξη του Communicator και είσοδος

Αλλαγή του λογαριασμού εισόδου

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου

Έναρξη του Communicator και είσοδος

Κατά κανόνα, οι παράμετροι του Communicator 2007 ρυθμίζονται για εσάς από το διαχειριστή του συστήματός σας. Ωστόσο, ο διαχειριστής ενδέχεται να μην έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους του Communicator 2007 στην αυτόματη έναρξη κατά τη σύνδεση στα Windows και, κατά συνέπεια, αυτή η επιλογή αναφέρεται πιο κάτω.

Αυτόματη έναρξη του Communicator κατά τη σύνδεση στα Windows

 1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Communicator 2007.

 2. Στο παράθυρο Office Communicator, επιβεβαιώστε ότι είναι σωστό το όνομα χρήστη, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 3. Στη γραμμή τίτλου Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές και, αν δεν έχει επιλεγεί ακόμα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη έναρξη του Communicator κατά τη σύνδεση στα Windows.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του λογαριασμού εισόδου

 1. Για να αλλάξετε τον λογαριασμό εισόδου, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε έξοδο από τον Communicator 2007. Στη γραμμή τίτλου Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνδεση και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος.

 2. Στη γραμμή τίτλου Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνδεση και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης εισόδου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, στο στοιχείο Ο λογαριασμός μου, καθορίστε έναν νέο λογαριασμό στο πλαίσιο Διεύθυνση εισόδου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Στο παράθυρο Office Communicator, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

Αρχή της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του Communicator 2007, συνήθως ρυθμίζονται οι παράμετροί του για εσάς από το διαχειριστή του συστήματος. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος. Εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την απόπειρα εισόδου, ενδέχεται να πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων πριν να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματός σας:

 • Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση εισόδου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού για προχωρημένους, αν χρειάζεται.

 • Προβάλλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα και, κατόπιν, αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο διαχειριστή ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών λογαριασμού

 1. Στη γραμμή τίτλου του παραθύρου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, στο στοιχείο Ο λογαριασμός μου, επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές οι πληροφορίες στο πλαίσιο της διεύθυνσης εισόδου.

 3. Εάν πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Communicator με μη αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων και ελέγξτε ότι οι τιμές των επιλογών Όνομα εσωτερικού διακομιστή ή διεύθυνση IP, Όνομα εξωτερικού διακομιστή ή διεύθυνση IP και Σύνδεση με χρήση είναι σωστές. Κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές.

 5. Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, πληκτρολογήστε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Εάν και πάλι δεν μπορείτε να εισέλθετε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το σφάλμα χρησιμοποιώντας τις επιλογές καταγραφής συμβάντων του Communicator.

Επιλογές καταγραφής συμβάντων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή συμβάντων, πρέπει να ανήκετε στην τοπική ομάδα χρηστών αρχείων καταγραφής επιδόσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συμμετοχή στην ομάδα χρηστών αρχείων καταγραφής επιδόσεων" στον Οδηγό ανάπτυξης του Microsoft Office Communicator 2007 , ή ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματός σας.

Στον Office Communicator παρέχονται οι παρακάτω επιλογές καταγραφής συμβάντων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου στον Communicator.

 • Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων στον Communicator     Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων, το communicator-uccp-log.uccplog, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την συνδιαλλαγή του Office Communicator 2007 με τον Office Communications Server 2007. Το αρχείο communicator-uccp-log.uccplog δημιουργείται στον φάκελο των Windows <προφίλ χρήστη>\Ανίχνευση.

 • Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων των Windows για τον Communicator     Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο Communicator εγγράφει τους παρακάτω τύπους σφαλμάτων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος Windows, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων:

  • Σφάλματα τα οποία δεν επιτρέπουν σε κάποιον χρήστη τη σύνδεση με το διακομιστή, όπως είναι σφάλματα κεντρικού υπολογιστή ή ονόματος τομέα ή ένα μη έγκυρο πιστοποιητικό.

  • Διαγνωστικά μηνύματα που επιστρέφονται από το διακομιστή, όπως είναι αποτυχίες ελέγχου έκδοσης, προβλήματα με πιστοποιήσεις εισόδου ή σφάλματα που παράγονται σε απόκριση ενός μηνύματος SIP INVITE από τον υπολογιστή-πελάτη.

  • Τα αρχεία παρακολούθησης συμβάντων των Windows (ETL), που μπορεί να δημιουργηθούν στον υπολογιστή σας στο φάκελο <όνομα_χρήστη>/Tracing, δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές και στους τεχνικούς υποστήριξης της Microsoft να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft.

Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων

 1. Στη γραμμή τίτλου του Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, κατόπιν, στην επιλογή Επιλογές ενεργοποιήστε τις επιλογές καταγραφής συμβάντων που θέλετε.

Εντοπισμός του αρχείου καταγραφής συμβάντων του Communicator

 • Στην Εξερεύνηση των Windows, πλοηγηθείτε στον φάκελο <προφίλ χρήστη>\Ανίχνευση. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Ενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων στον Communicator", εμφανίζεται ένα αρχείο communicator-uccp-log.uccplog στον φάκελο. Εάν έχετε ήδη εισέλθει, θα πρέπει να εκτελέσετε έξοδο και να εισέλθετε ξανά πριν να δημιουργηθεί το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Προβολή του προγράμματος προβολής συμβάντων των Windows

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε eventvwr στο πλαίσιο Άνοιγμα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 2. Στο παράθυρο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων, στο παράθυρο δένδρου κονσόλας στην αριστερή πλευρά, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  • Στα Windows Vista, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πιο πρόσφατο σφάλμα του Communicator στη λίστα, ώστε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του σφάλματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συμβάντος, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε το κείμενο του σφάλματος στο πρόχειρο.

 5. Επικολλήστε τις πληροφορίες του σφάλματος σε αρχείο κειμένου ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατόπιν, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×