Είσοδος στον Communicator

Σε αυτό το θέμα αναφέρεται ο τρόπος αυτόματης εισόδου στον Office Communicator 2007 R2, ο τρόπος αλλαγής του λογαριασμού εισόδου και οι ενέργειες σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκκίνηση του Office Communicator 2007 R2 και είσοδος

Αλλαγή του λογαριασμού εισόδου

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου

Εκκίνηση του Office Communicator 2007 R2 και είσοδος

Κατά κανόνα, οι παράμετροι του Communicator 2007 R2 ρυθμίζονται για εσάς από το διαχειριστή του συστήματος. Ωστόσο, ο διαχειριστής ενδέχεται να μην έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους του Communicator 2007 R2 ώστε να εκκινείται αυτόματα κατά τη σύνδεση στα Windows. Αυτή η επιλογή αναφέρεται σε αυτό το θέμα.

Αυτόματη εκκίνηση του Communicator κατά τη σύνδεση στα Windows

 1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Communicator 2007 R2.

 2. Στο παράθυρο Office Communicator, επιβεβαιώστε ότι είναι σωστό το όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 3. Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, εάν δεν έχει επιλεγεί ακόμα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση του Communicator κατά τη σύνδεση στα Windows.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του λογαριασμού εισόδου

 1. Για να αλλάξετε τον λογαριασμό εισόδου, στη γραμμή τίτλου του Office Communicator κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης εισόδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, στην περιοχή Ο λογαριασμός μου, καθορίστε έναν νέο λογαριασμό στο πλαίσιο Διεύθυνση εισόδου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 3. Στο παράθυρο Office Communicator, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

Αρχή της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του Communicator 2007 R2, συνήθως οι παράμετροι ρυθμίζονται για εσάς από το διαχειριστή του συστήματος. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος. Εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την απόπειρα εισόδου, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματος:

 • Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση εισόδου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού για προχωρημένους εάν χρειάζεται.

 • Λάβετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων και, στη συνέχεια, αναφέρετε τις πληροφορίες στο διαχειριστή ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

 • Προβάλλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα και, στη συνέχεια, αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο διαχειριστή ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών λογαριασμού

 1. Στη γραμμή τίτλου του παραθύρου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, στην περιοχή Ο λογαριασμός μου, επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές οι πληροφορίες στο πλαίσιο της διεύθυνσης εισόδου.

 3. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Communicator με μη αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων και ελέγξτε ότι οι τιμές των επιλογών Όνομα εσωτερικού διακομιστή ή διεύθυνση IP, Όνομα εξωτερικού διακομιστή ή διεύθυνση IP και Σύνδεση με χρήση είναι σωστές. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές.

 5. Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, πληκτρολογήστε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Εάν η είσοδος δεν είναι ακόμα δυνατή, εσείς ή ο διαχειριστής του συστήματος μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη ρύθμιση των παραμέτρων και τα σφάλματα που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προβολής πληροφοριών ρύθμισης παραμέτρων στον Communicator ή τις επιλογές καταγραφής συμβάντων.

Για να εμφανίσετε πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων

Το πρόγραμμα προβολής πληροφοριών ρύθμισης παραμέτρων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του προγράμματος-πελάτη Communicator 2007 R2 που διαθέτετε. Εσείς ή ο διαχειριστής συστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για να εμφανίσετε πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων

 1. Στη γραμμή εργασιών, πιέστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο εικονίδιο του Communicator 2007 R2.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή για να αντιγράψετε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις στο έγγραφο ή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλογές καταγραφής συμβάντων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows Vista, για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή συμβάντων, πρέπει να ανήκετε στην τοπική ομάδα χρηστών αρχείων καταγραφής επιδόσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συμμετοχή στην ομάδα χρηστών αρχείων καταγραφής επιδόσεων" στον Οδηγό ανάπτυξης του Microsoft Office Communicator 2007 R2 ή ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματος.

Στον Office Communicator παρέχονται οι παρακάτω επιλογές καταγραφής συμβάντων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου στον Communicator.

 • Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων στον Communicator     Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων, το Communicator-uccapi-0.uccapilog, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση του Office Communicator 2007 R2 με τον Office Communications Server 2007 R2. Το αρχείο Communicator-uccapi-0.uccapilog δημιουργείται στο φάκελο των Windows <προφίλ χρήστη>\Tracing.

 • Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων των Windows για τον Communicator     Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο Communicator εγγράφει τους παρακάτω τύπους σφαλμάτων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος Windows, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων:

  • Σφάλματα τα οποία δεν επιτρέπουν σε κάποιον χρήστη τη σύνδεση με το διακομιστή, όπως είναι σφάλματα κεντρικού υπολογιστή ή ονόματος τομέα ή ένα μη έγκυρο πιστοποιητικό.

  • Διαγνωστικά μηνύματα που επιστρέφονται από το διακομιστή, όπως είναι αποτυχίες ελέγχου έκδοσης, προβλήματα με πιστοποιήσεις εισόδου ή σφάλματα που παράγονται σε απόκριση ενός μηνύματος SIP INVITE από τον υπολογιστή-πελάτη.

  • Τα αρχεία παρακολούθησης συμβάντων των Windows (ETL), που μπορεί να δημιουργηθούν στον υπολογιστή σας στο φάκελο <όνομα_χρήστη>/Tracing, δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές και τους τεχνικούς υποστήριξης της Microsoft να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft.

Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων

 1. Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, στην περιοχή Καταγραφή συμβάντων ενεργοποιήστε τις επιλογές καταγραφής συμβάντων που θέλετε.

Εντοπισμός του αρχείου καταγραφής συμβάντων του Communicator

 • Στην Εξερεύνηση των Windows, μεταβείτε στο φάκελο <προφίλ χρήστη>\Tracing. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων στον Communicator, εμφανίζεται ένα αρχείο Communicator-uccapi-0.uccapilog στο φάκελο. Εάν έχετε ήδη εισέλθει, θα πρέπει να εκτελέσετε έξοδο και να εισέλθετε ξανά πριν να δημιουργηθεί το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Προβολή του προγράμματος προβολής συμβάντων των Windows

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε eventvwr στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στο παράθυρο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων, στο παράθυρο δένδρου κονσόλας στην αριστερή πλευρά, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  • Στα Windows Vista, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πιο πρόσφατο σφάλμα του Communicator στη λίστα, ώστε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του σφάλματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συμβάντος, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε το κείμενο του σφάλματος στο πρόχειρο.

 5. Επικολλήστε τις πληροφορίες του σφάλματος σε αρχείο κειμένου ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×