Δόμηση παράστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να δημιουργήσετε μια παράσταση σε βάσεις δεδομένων της Access, επιλέξτε το αντικείμενο ή η ιδιότητα όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F2 – η επιλογή αυτή ανοίγει τη Δόμηση παραστάσεων, ένα εργαλείο με πολλά μερικώς ενσωματωμένη παραστάσεις για να εξοικονομήσετε χρόνο και ενσωματωμένη Βοήθεια για την αποθήκευση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για να κάνετε όλα τα είδη των στοιχείων με τα δεδομένα σας – για παράδειγμα, Καθορισμός πόσες ημέρες έχουν περάσει από μια σειρά έχει αποσταλεί ή συνδυασμό ένα όνομα και ένα επώνυμο σε ονοματεπώνυμο. Εάν ένα άτομο, το Excel, σκεφτείτε παραστάσεων με την έκδοση της Access τύπων.

Ορισμένες παραστάσεις δεν λειτουργούν τον ίδιο τρόπο στις εφαρμογές web της Access και σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή. Όλα τα στοιχεία σε αυτό το άρθρο ισχύει για το web apps και βάσεων δεδομένων, εκτός από το σημείο όπου αναφέρεται διαφορετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις-πότε χρησιμοποιούνται, πώς δομούνται-συνεχίστε την ανάγνωση.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των παραστάσεων

Χρήση της δόμησης παραστάσεων

Υπολογισμός τιμών για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις

Χρήση παραστάσεων ως κριτηρίων ερωτήματος

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε ένα ερώτημα

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε πίνακα

Προσθήκη κανόνα επικύρωσης σε ένα πεδίο ή εγγραφή πίνακα

Προσθήκη κανόνα επικύρωσης σε στοιχείο ελέγχου

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για πεδίο πίνακα

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για στοιχεία ελέγχου

Έλεγχος των ενεργειών μακροεντολών που εκτελούνται

Ομαδοποίηση και ταξινόμηση δεδομένων σε εκθέσεις

Επισκόπηση των παραστάσεων

Θυμάστε τις εξισώσεις από το μάθημα των μαθηματικών; Έστω x2+z = (2y-1)/7, λύστε ως προς x, και άλλα τέτοια πράγματα; Ίσως να θυμάστε, επίσης, ότι οι εξισώσεις είναι τα θεμέλια της σύγχρονης μηχανικής - εάν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι αξιόπιστο, χρησιμοποιείτε εξισώσεις για να απαντήσετε σε συγκεκριμένα ερωτήματα όπως "ποιο πρέπει να είναι το πάχος των μπουλονιών που συγκρατούν το κλιμακοστάσιο;". Αυτό ακριβώς είναι οι παραστάσεις, αλλά στη θέση των x, y και z, σκεφτείτε [Τιμή μονάδας], [Έκπτωση] και [Ποσότητα]. Οι παραστάσεις δεν είναι μόνο μαθηματικά - μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες και με δεδομένα κειμένου.

Πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τις παραστάσεις

Ακολουθούν μερικά συνηθισμένα παραδείγματα από τα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τις παραστάσεις.

 • Υπολογισμός ηλικίας

 • Συνένωση ονομάτων και επωνύμων

 • Σήμανση τροποποιημένης εγγραφής με την ημερομηνία και την ώρα αλλαγής

 • Καθορισμός μοτίβου με το οποίο πρέπει να συμφωνεί η εισαγωγή δεδομένων

 • Περικοπή χαρακτήρων και στις δύο πλευρές μιας γραμμής κειμένου

Τεχνική επισκόπηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Δεν είναι υποχρεωτική η ανάγνωση αυτής της ενότητας για να είστε σε θέση να δομήσετε παραστάσεις, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργούν οι παραστάσεις, ενώ χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικοί όροι που ενδέχεται να σας βοηθήσουν να βρείτε σχετικές πληροφορίες σε πιο τεχνικές τοποθεσίες, όπως το MSDN.

Μια παράσταση είναι ένας συνδυασμός ορισμένων ή όλων των παρακάτω στοιχείων: ενσωματωμένων ή καθορισμένων από το χρήστη συναρτήσεων, αναγνωριστικών, τελεστών και σταθερών. Μια παράσταση αποδίδει μία τιμή.

Τα στοιχεία μιας παράστασης.

Για παράδειγμα, η παρακάτω παράσταση περιέχει και τα τέσσερα αυτά στοιχεία:

=Sum([Τιμή αγοράς])*0,08

Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο Sum() είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση, το στοιχείο [Τιμή αγοράς] είναι ένα αναγνωριστικό, το σύμβολο * είναι ένας μαθηματικός τελεστής και ο αριθμός 0,08 είναι μια σταθερά. Αυτή η παράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε πλαίσιο κειμένου σε ένα υποσέλιδο φόρμας ή σε ένα υποσέλιδο έκθεσης για τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων για μια ομάδα στοιχείων.

Οι παραστάσεις μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετες ή πολύ πιο απλές από αυτό το παράδειγμα. Για παράδειγμα, αυτή η δυαδική παράσταση (μια παράσταση που αποδίδει είτε την τιμή Αληθές είτε την τιμή Ψευδές) αποτελείται μόνο από έναν τελεστή και μια σταθερά:

>0

Αυτή η παράσταση επιστρέφει την τιμή Αληθές, όταν συγκρίνεται με έναν αριθμό μεγαλύτερο του 0, και την τιμή Ψευδές, όταν συγκρίνεται με έναν αριθμό μικρότερο ή ίσο του 0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράσταση στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης ενός πεδίου στοιχείου ελέγχου ή πίνακα, για να εξασφαλίσετε ότι καταχωρούνται μόνο τιμές μεγαλύτερες του 0.

Στην Access, οι παραστάσεις χρησιμοποιούνται σε πολλές θέσεις για την εκτέλεση υπολογισμών, το χειρισμό χαρακτήρων ή τη δοκιμή δεδομένων. Οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι εκθέσεις και οι μακροεντολές έχουν ιδιότητες που δέχονται παραστάσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις στις ιδιότητες Προέλευση στοιχείου ελέγχου και Προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου. Επιπλέον, όταν γράφετε κώδικα Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) για μια διαδικασία συμβάντος ή για μια λειτουργική μονάδα, συχνά χρησιμοποιείτε παραστάσεις που μοιάζουν με αυτές που χρησιμοποιείτε σε ένα αντικείμενο της Access, για παράδειγμα σε έναν πίνακα ή σε ένα ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της Δόμησης παραστάσεων

Η Δόμηση παραστάσεων έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Μπορείτε να αναζητάτε και να εισάγετε εύκολα συναρτήσεις, τελεστές, σταθερές και αναγνωριστικά (όπως ονόματα πεδίων, πινάκων, φορμών και ερωτημάτων), εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα σφάλματα.

 • Η Δόμηση παραστάσεων περιορίζει τα διαθέσιμα τμήματα της παράστασης με βάση το περιεχόμενο της παράστασης.

 • Μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία έτοιμων παραστάσεων, όπως αριθμούς σελίδων, τρέχουσα ημερομηνία ή τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

 • Το IntelliSense είναι διαθέσιμο στη Δόμηση παραστάσεων - έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλα τα ορίσματα που απαιτεί μια παράσταση.

 • Στη Δόμηση παραστάσεων υπάρχει πάντα διαθέσιμη βοήθεια - απλώς κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στο εργαλείο "Σύντομες πληροφορίες".

Εκκίνηση της δόμησης παραστάσεων :

Η συντόμευση πληκτρολογίου για την εκκίνηση της Δόμησης παραστάσεων είναι Ctrl + F2. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή δόμησης – απλώς κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δόμηση παραστάσεων στο παράθυρο διαλόγου για να προχωρήσετε.

Δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δόμησης παραστάσεων.

Το όριο ένθεσης για παραστάσεις σε μια βάση δεδομένων web είναι 65

Παραστάσεις ένθετες περισσότερες από 65 επίπεδα βάθος δεν λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να μην χρησιμοποιείτε όλες τις παραστάσεις, όπως σε μια βάση δεδομένων web της Access. Δεν θα λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος-η παράσταση απλώς δεν θα λειτουργούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η χρήση των τελεστών &, AND και OR μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον επίπεδα ένθεσης στο διακομιστή, τα οποία δεν φαίνονται στο πρόγραμμα-πελάτη της Access. Για παράδειγμα, η παράσταση "α" & "β" & "γ" δεν είναι ένθετη στη Δόμηση παραστάσεων, αλλά στο SharePoint γίνεται concatenate.Db("α", concatenate.Db("β", "γ") ). Αυτή η μετάφραση δημιουργεί ένα επίπεδο ένθεσης. Η χρήση πολλών διαδοχικών τελεστών &, AND ή OR σε μια μεμονωμένη παράσταση μπορεί να προκαλέσει την υπέρβαση του ορίου των 65 επιπέδων ένθεσης του διακομιστή και η παράσταση δεν θα λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός τιμών για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις

Όταν χρησιμοποιείτε μια παράσταση ως προέλευση δεδομένων για ένα στοιχείο ελέγχου, δημιουργείτε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια έκθεση που εμφανίζει πολλαπλές εγγραφές αποθέματος και θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο στο υποσέλιδο της έκθεσης το οποίο να αθροίζει όλα τα στοιχεία γραμμής στην έκθεση.

Σύνολο σε έκθεση.

Για να υπολογίσετε το σύνολο, τοποθετήστε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο υποσέλιδο της έκθεσης και, στη συνέχεια, ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

= Sum ([ πεδίο_πίνακα ])

Σε αυτήν την περίπτωση, πεδίο_πίνακα είναι το όνομα του πεδίου που περιέχει τις τιμές του μερικού αθροίσματος. Αυτό το πεδίο μπορεί να προέρχονται από έναν πίνακα ή ένα ερώτημα. Η συνάρτηση Sum υπολογίζει το σύνολο για όλες τις τιμές της πεδίο_πίνακα.

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής μιας παράστασης σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου.

Εισαγωγή παράστασης σε στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου στο οποίο θέλετε να πληκτρολογήσετε μια παράσταση.

 3. Εάν το στοιχείο "Φύλλο ιδιοτήτων" δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 4. Για να δημιουργήσετε μια παράσταση με μη αυτόματο τρόπο, στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην ιδιότητα ControlSource του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε = και το υπόλοιπο της παράστασής σας. Για παράδειγμα, για να υπολογίσετε το μερικό σύνολο που εμφανίζεται παραπάνω, πληκτρολογήστε =Sum([ πεδίο_πίνακα]), αντικαθιστώντας το πεδίο_πίνακα με το όνομα του πεδίου σας.

 5. Για να δημιουργήσετε μια παράσταση χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο ιδιότητας.

  Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, το φύλλο ιδιοτήτων θα εμφανίζεται ως εξής:

  Μια παράσταση στην ιδιότητα "Προέλευση στοιχείου ελέγχου" ενός πλαισίου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Χρήση παραστάσεων ως κριτηρίων ερωτήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια σε ένα ερώτημα για να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος. Μπορείτε να εισαγάγετε τα κριτήρια ως έκφραση και Access επιστρέφει μόνο τις γραμμές που ταιριάζουν με την παράσταση. Για να δείτε ένα εκτεταμένο σύνολο παραδείγματα, ανατρέξτε στο άρθρο παραδείγματα κριτηρίων ερωτήματος.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε όλες τις παραγγελίες με ημερομηνία αποστολής μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους 2010. Για να εισαγάγετε τα κριτήρια, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εξής παράσταση στο κελί Κριτήρια για τη στήλη "Ημερομηνία/Ώρα" στο ερώτημά σας. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί μια στήλη "Ημερομηνία/Ώρα" που ονομάζεται Ημερομηνία_αποστολής. Για να ορίσετε μια περιοχή ημερομηνιών, εισαγάγετε τα κριτήριά σας με τον εξής τρόπο:

Between #1/1/2010# And #31/3/2010#

Η στήλη Ημερομηνία_αποστολής θα μοιάζει με την παρακάτω.

Παράσταση στη γραμμή "Κριτήρια" του πλέγματος ερωτήματος.

Για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Παραγγελίες", εάν η τιμή στη στήλη "Ημερομηνία_αποστολής" εμπίπτει στην περιοχή ημερομηνιών που έχετε ορίσει, η εγγραφή θα περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα του ερωτήματος. Σημειώστε ότι, στην παράσταση, οι ημερομηνίες περικλείονται σε χαρακτήρες δίεσης (#). Η Access χειρίζεται μια τιμή ανάμεσα σε σύμβολα δίεσης ως τύπο δεδομένων Ημερομηνίας/Ώρας. Ο χειρισμός αυτών των τιμών ως δεδομένων Ημερομηνίας/Ώρας σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς σε αυτές τις τιμές, για παράδειγμα να αφαιρέσετε μια ημερομηνία από μια άλλη.

Εισαγωγή κριτηρίου στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί Κριτήρια στη στήλη για την οποία θέλετε να εισαγάγετε κριτήρια.

 3. Για να δημιουργήσετε μια παράσταση με μη αυτόματο τρόπο, πληκτρολογήστε την παράσταση κριτηρίου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από την παράσταση κριτηρίου δεν πρέπει να υπάρχει ο τελεστής =.

 4. Για να δημιουργήσετε την παράστασή σας χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση και, στη συνέχεια, στην ομάδα Ρύθμιση ερωτήματος, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού .

  Εάν θέλετε μεγαλύτερη περιοχή για να επεξεργαστείτε την παράσταση, τοποθετήστε το δρομέα στο κελί Κριτήρια και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F2 για να εμφανίσετε το πλαίσιο Ζουμ:

  Μια παράσταση στο παράθυρο διαλόγου "Ζουμ".

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε ερώτημα

Ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε ένα ερώτημα και θέλετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού χρησιμοποιώντας άλλα πεδία του ερωτήματος. Για να δημιουργήσετε το πεδίο υπολογισμού, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε μια παράσταση σε ένα κενό κελί στη γραμμή Πεδίο του ερωτήματός σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα ερώτημα που περιλαμβάνει ένα πεδίο Ποσότητα και ένα πεδίο Τιμή μονάδας, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τα δύο πεδία για να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού για μια Εκτεταμένη τιμή πληκτρολογώντας την εξής παράσταση στη γραμμή Πεδίο του ερωτήματος:

Εκτεταμένη τιμή: [Ποσότητα] * [Τιμή μονάδας]

Εάν πληκτρολογήσετε πριν από την παράσταση το κείμενο Εκτεταμένη τιμή:, τότε η νέα στήλη θα ονομαστεί Εκτεταμένη τιμή. Αυτή η ονομασία συχνά αποκαλείται ψευδώνυμο. Εάν δεν δώσετε εσείς ένα ψευδώνυμο, τότε θα δημιουργήσει η Access ένα, όπως Παράσταση1.

Χρήση παράστασης για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού σε ένα ερώτημα.

Όταν εκτελείτε το ερώτημα, η Access πραγματοποιεί τον υπολογισμό σε κάθε γραμμή, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση:

Πεδίο υπολογισμού σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε Προβολή σχεδίασης ερωτήματος

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί Πεδίο, στη στήλη όπου θέλετε να δημιουργήσετε το πεδίο υπολογισμού.

 3. Για να δημιουργήσετε την παράστασή σας με μη αυτόματο τρόπο, πληκτρολογήστε την παράσταση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν πρέπει να υπάρχει ο τελεστής = πριν από την παράσταση κριτηρίου. Η παράσταση πρέπει να ξεκινά με μια περιγραφική ετικέτα που ακολουθείται από άνω και κάτω τελεία. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Εκτεταμένη Τιμή: για να παράσχετε την ετικέτα για μια παράσταση που δημιουργεί ένα πεδίο υπολογισμού το οποίο ονομάζεται Εκτεταμένη Τιμή. Στη συνέχεια, καταχωρήστε τα κριτήρια για την παράστασή σας μετά την άνω και κάτω τελεία.

 4. Για να δημιουργήσετε την παράστασή σας χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων, στην κορδέλα, επιλέξτε Σχεδίαση και, στη συνέχεια, στην ομάδα Ρύθμιση ερωτήματος, επιλέξτε Δόμηση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε πίνακα

Στην Access, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού σε πίνακα. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη για ένα ξεχωριστό ερώτημα για να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα που περιέχει την ποσότητα, την τιμή και τον φορολογικό συντελεστή για κάθε στοιχείο σε μια παραγγελία, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο υπολογισμού που εμφανίζει τη συνολική τιμή, ως εξής:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Ο υπολογισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει πεδία από άλλους πίνακες ή ερωτήματα.

 • Τα αποτελέσματα του υπολογισμού προορίζονται μόνο για ανάγνωση.

Για να δημιουργήσετε το πεδίο υπολογισμού:

 1. Ανοίξτε τον πίνακα κάνοντας διπλό κλικ επάνω του στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε οριζόντια κύλιση στην πρώτη από δεξιά στήλη του πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα στήλης Κάντε κλικ για προσθήκη.

 3. Στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε Πεδίο υπολογισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων που θέλετε για το αποτέλεσμα.

  Η Access εμφανίζει τη Δόμηση παραστάσεων.

 4. Πληκτρολογήστε τον υπολογισμό που θέλετε για αυτό το πεδίο, για παράδειγμα:

  [Ποσότητα] * [Τιμή μονάδας]

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για ένα πεδίο υπολογισμού, μην ξεκινάτε την παράσταση με το σύμβολο ίσον (=).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Access προσθέτει το πεδίο υπολογισμού και, στη συνέχεια, επισημαίνει την κεφαλίδα του πεδίου έτσι ώστε να μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα πεδίου.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο υπολογισμού και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κανόνα επικύρωσης σε πεδίο ή εγγραφή πίνακα

Οι παραστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για επικύρωση δεδομένων κατά την εισαγωγή στη βάση δεδομένων, καθώς αποκλείουν τα εσφαλμένα δεδομένα. Στους πίνακες, υπάρχουν δύο είδη κανόνων επικύρωσης: οι κανόνες επικύρωσης πεδίου (οι οποίοι αποτρέπουν τους χρήστες από την εισαγωγή εσφαλμένων δεδομένων σε ένα μόνο πεδίο) και οι κανόνες επικύρωσης εγγραφών (οι οποίοι αποτρέπουν τους χρήστες από τη δημιουργία εγγραφών οι οποίες δεν πληρούν τον κανόνα επικύρωσης). Χρησιμοποιήστε τις παραστάσεις και για τα δύο είδη κανόνων επικύρωσης.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πίνακας με την ονομασία "Απόθεμα" με ένα πεδίο που ονομάζεται "Διαθέσιμες μονάδες" και θέλετε να ορίσετε έναν κανόνα που επιβάλλει στους χρήστες να εισάγουν μια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν. Με άλλα λόγια, το απόθεμα δεν θα μπορεί ποτέ να είναι αρνητικός αριθμός. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας την εξής παράσταση ως κανόνα επικύρωσης πεδίου, στο πεδίο "Διαθέσιμες μονάδες":

>=0

Εισαγωγή κανόνα επικύρωσης

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να καταχωρήσετε έναν κανόνα επικύρωσης πεδίου ή έναν κανόνα επικύρωσης εγγραφής:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Για έναν κανόνα επικύρωσης πεδίου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στην Κορδέλα, επιλέξτε Πεδία, έπειτα, στην ομάδα Επικύρωση πεδίου, επιλέξτε Επικύρωση και κατόπιν Κανόνας επικύρωσης πεδίου ή Κανόνας επικύρωσης εγγραφής.

  Η Access εμφανίζει τη Δόμηση παραστάσεων.

 4. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τα κριτήρια που θέλετε. Για παράδειγμα, για έναν κανόνα επικύρωσης πεδίου που απαιτεί όλες οι τιμές να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα:

  >=0

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην τοποθετήσετε σύμβολο ίσον (=) πριν από την παράσταση.

Οι παραστάσεις κανόνων επικύρωσης είναι δυαδικές, που σημαίνει ότι επιστρέφουν τιμή Αληθές ή Ψευδές για οποιαδήποτε τιμή εισόδου. Ένας κανόνας επικύρωσης πρέπει να επιστρέφει τιμή Αληθές για την τιμή, αλλιώς η Access δεν αποθηκεύει την εισαγωγή και εμφανίζει ένα μήνυμα επικύρωσης που υποδεικνύει το σφάλμα. Σε αυτό το παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή μικρότερη του μηδενός για το πεδίο "Διαθέσιμες μονάδες", ο κανόνας επικύρωσης επιστρέφει την τιμή Ψευδές και η Access δεν δέχεται την τιμή που πληκτρολογείτε. Εάν δεν έχετε πληκτρολογήσει μήνυμα επικύρωσης με τον τρόπο που περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα, τότε η Access θα εμφανίσει το δικό της μήνυμα για να υποδείξει ότι η τιμή που έχετε εισαγάγει δεν επιτρέπεται από τον κανόνα επικύρωσης για το πεδίο.

Εισαγωγή μηνύματος επικύρωσης

Για να κάνετε πιο εύχρηστη τη βάση δεδομένων σας, μπορείτε να εισαγάγετε προσαρμοσμένα μηνύματα επικύρωσης. Τα μηνύματα αυτά αντικαθιστούν τα γενικά μηνύματα που εμφανίζει η Access όταν τα δεδομένα δεν ταιριάζουν με έναν κανόνα επικύρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα επικύρωσης για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών που βοηθούν το χρήστη να καταχωρεί τα σωστά δεδομένα, όπως, για παράδειγμα, "Η τιμή των Διαθέσιμων μονάδων δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός". Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα επικύρωσης:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Για ένα μήνυμα επικύρωσης πεδίου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο προσθέσατε τον κανόνα επικύρωσης.

 3. Στην Κορδέλα, επιλέξτε Πεδία, έπειτα, στην ομάδα Επικύρωση πεδίου, επιλέξτε Επικύρωση και κατόπιν Μήνυμα επικύρωσης πεδίου ή Μήνυμα επικύρωσης εγγραφής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Πληκτρολογήστε το μήνυμα επικύρωσης, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίζεται όταν τα δεδομένα δεν ταιριάζουν με τον κανόνα επικύρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κανόνα επικύρωσης σε στοιχείο ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κανόνες επικύρωσης δεν είναι διαθέσιμες για στοιχεία ελέγχου σε βάσεις δεδομένων web ή εφαρμογές web της Access. Χρησιμοποιήστε το πεδίο ή κανόνες επικύρωσης εγγραφής αντί για αυτό, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Εκτός από τα πεδία και τις εγγραφές πίνακα, τα στοιχεία ελέγχου έχουν επίσης μια ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης που μπορεί να δεχθεί μια παράσταση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε μια φόρμα για να εισαγάγετε την περιοχή ημερομηνιών για μια έκθεση και θέλετε να διασφαλίσετε ότι η ημερομηνία έναρξης δεν είναι προγενέστερη της 1/1/2010. Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες Κανόνας επικύρωσης και Κείμενο επικύρωσης για το πλαίσιο κειμένου στο οποίο εισάγετε την ημερομηνία έναρξης όπως φαίνεται παρακάτω:

Ιδιότητα

Ρύθμιση

Κανόνας επικύρωσης

>=#1/1/2010#

Κείμενο επικύρωσης

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ημερομηνίας πριν από την 1/1/2010.

Εάν προσπαθήσετε να εισαγάγετε μια ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2010, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με το κείμενο της ιδιότητας Κείμενο επικύρωσης. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει κείμενο στο πλαίσιο της ιδιότητας Κείμενο επικύρωσης, η Access θα εμφανίσει ένα γενικό μήνυμα. Μόλις επιλέξετε OK, η Access θα σας επαναφέρει στο πλαίσιο κειμένου.

Συμβουλή: Ο ορισμός ενός κανόνα επικύρωσης για ένα πεδίο πίνακα επιβάλλει τον κανόνα σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, όπου τροποποιείται αυτό το πεδίο. Εναλλακτικά, ο ορισμός ενός κανόνα επικύρωσης για ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα επιβάλλει τον κανόνα μόνο όταν χρησιμοποιείται αυτή η φόρμα. Ο ορισμός κανόνων επικύρωσης ξεχωριστά για πεδία πίνακα και για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες μπορεί να είναι χρήσιμος, εάν θέλετε να καθορίσετε διαφορετικούς κανόνες επικύρωσης για διαφορετικούς χρήστες.

Εισαγωγή κανόνα επικύρωσης για ένα στοιχείο ελέγχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

  Η Access θα εμφανίσει το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα Όλα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Κανόνας επικύρωσης.

 4. Πληκτρολογήστε την παράσταση ή κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο ιδιότητας, για να δημιουργήσετε μια παράσταση χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από την παράσταση δεν πρέπει να υπάρχει ο τελεστής =.

 5. Για να προσαρμόσετε το κείμενο που εμφανίζεται σε περίπτωση που ένας χρήστης εισάγει δεδομένα τα οποία δεν ταιριάζουν με τον κανόνα επικύρωσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στην ιδιότητα Κείμενο επικύρωσης.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για πεδίο πίνακα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο σε έναν πίνακα - μια τιμή που χρησιμοποιεί η Access για νέες εγγραφές, εκτός εάν παρέχεται κάποια άλλη τιμή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σε ένα πεδίο που ονομάζεται "Ημερομηνία_παραγγελίας" όταν κάποιος προσθέτει μια νέα εγγραφή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη παράσταση:

Now()

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο πίνακα

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στην Κορδέλα, επιλέξτε Πεδία και, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε Προεπιλεγμένη τιμή.

  Η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Δόμηση παραστάσεων".

 4. Πληκτρολογήστε την παράσταση στο πλαίσιο, φροντίζοντας να ξεκινήσετε την παράσταση με το σύμβολο ίσον (=).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεσμεύσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο πίνακα και, εάν υπάρχει προεπιλεγμένη τιμή τόσο στο πεδίο πίνακα όσο και στο πεδίο στοιχείου ελέγχου, τότε η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου θα υπερισχύει του πεδίου του πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για στοιχεία ελέγχου

Ένα άλλο συνηθισμένο σημείο όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παράσταση είναι η ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου συμπεριφέρεται παρόμοια με την ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή ενός πεδίου σε έναν πίνακα. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ημερομηνία ως προεπιλεγμένη τιμή για ένα πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής παράσταση:

Date()

Η παράσταση αυτή χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να επιστρέψει την τρέχουσα ημερομηνία αλλά όχι την ώρα. Εάν δεσμεύσετε το πλαίσιο κειμένου σε ένα πεδίο πίνακα και το πεδίο έχει μια προεπιλεγμένη τιμή, η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου θα υπερισχύσει του πεδίου του πίνακα. Συχνά, είναι προτιμότερο να ορίσετε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο στον πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο, εάν βασίσετε διάφορα στοιχεία ελέγχου για διαφορετικές φόρμες στο ίδιο πεδίο πίνακα, θα εφαρμόζεται η ίδια προεπιλεγμένη τιμή σε κάθε στοιχείο ελέγχου, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεπή καταχώρηση δεδομένων σε κάθε φόρμα.

Εισαγωγή προεπιλεγμένης τιμής για ένα στοιχείο ελέγχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης στο μενού συντόμευσης.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όλα στο φύλλο ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή.

 5. Πληκτρολογήστε την παράσταση ή κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο ιδιότητας, για να δημιουργήσετε μια παράσταση χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των ενεργειών μακροεντολών που εκτελούνται

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να εκτελέσετε μια ενέργεια ή μια σειρά ενεργειών σε μια μακροεντολή, μόνο εάν είναι αληθής μια συγκεκριμένη συνθήκη. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε μια ενέργεια μακροεντολής να εκτελείται μόνο όταν η τιμή σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι μεγαλύτερη ή ίση με 10. Για να ορίσετε αυτόν τον κανόνα, χρησιμοποιείτε μια παράσταση σε ένα μπλοκ Εάν μέσα στη μακροεντολή για να ορίσετε τη συνθήκη στη μακροεντολή.

Σε αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το πλαίσιο κειμένου ονομάζεται "Στοιχεία". Η παράστασή σας που ορίζει τη συνθήκη είναι [Στοιχεία]>=10.

Μια παράσταση που χρησιμοποιείται σε μπλοκ "Εάν" σε μια μακροεντολή.

Εισαγωγή μιας παράστασης σε μπλοκ "Εάν" σε μια μακροεντολή.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο μπλοκ Εάν που θέλετε να τροποποιήσετε ή προσθέστε ένα μπλοκ Εάν από το παράθυρο "Κατάλογος ενεργειών".

 3. Κάντε κλικ στην επάνω γραμμή του μπλοκ Εάν.

 4. Πληκτρολογήστε την παράσταση υπό συνθήκη στο πλαίσιο ή κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο παράστασης για να εκκινήσετε τη Δόμηση παραστάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράσταση που θα πληκτρολογήσετε πρέπει να είναι δυαδική, το οποίο σημαίνει ότι είναι Αληθής ή Ψευδής. Οι ενέργειες μακροεντολής μέσα στο μπλοκ Εάν εκτελούνται μόνο εάν η συνθήκη είναι Αληθής.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση και ταξινόμηση δεδομένων σε εκθέσεις

Χρησιμοποιείτε το παράθυρο Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο για να ορίσετε τα επίπεδα ομαδοποίησης και τις σειρές ταξινόμησης για τα δεδομένα μιας έκθεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάνετε την ομαδοποίηση ή την ταξινόμηση με βάση ένα πεδίο που επιλέγετε από μια λίστα. Ωστόσο, εάν θέλετε να κάνετε την ομαδοποίηση ή την ταξινόμηση με βάση μια υπολογιζόμενη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε μια παράσταση.

Ομαδοποίηση είναι η διαδικασία συνδυασμού στηλών που περιέχουν διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η βάση δεδομένων σας περιλαμβάνει πληροφορίες πωλήσεων για γραφεία σε διαφορετικές πόλεις και ότι μία από τις εκθέσεις στη βάση δεδομένων σας ονομάζεται "Πωλήσεις κατά Πόλη". Το ερώτημα που παρέχει τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη έκθεση ομαδοποιεί τα δεδομένα κατά τιμές πόλεων. Αυτού του είδους η ομαδοποίηση μπορεί να κάνει πιο ευανάγνωστα και πιο κατανοητά τα στοιχεία σας.

Αντιθέτως, ταξινόμηση είναι η διαδικασία επιβολής μιας σειράς ταξινόμησης στις γραμμές (εγγραφές) στα αποτελέσματα των ερωτημάτων σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε εγγραφές με βάση τις τιμές των πρωτευόντων κλειδιών τους (ή με βάση ένα άλλο σύνολο τιμών σε άλλο πεδίο) είτε με αύξουσα είτε με φθίνουσα σειρά ή μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές με βάση έναν ή περισσότερους χαρακτήρες με μια συγκεκριμένη σειρά, όπως η αλφαβητική σειρά.

Προσθήκη ομαδοποίησης και ταξινόμησης σε μια έκθεση

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην Κορδέλα, επιλέξτε Σχεδίαση και, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα, επιλέξτε Ομαδοποίηση & ταξινόμηση.

  Το παράθυρο Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο θα εμφανιστεί κάτω από την έκθεση.

 3. Για να προσθέσετε ένα επίπεδο ομαδοποίησης στην έκθεση, επιλέξτε Προσθήκη ομάδας.

 4. Για να προσθέσετε μια σειρά ταξινόμησης στην έκθεση, επιλέξτε Προσθήκη ταξινόμησης.

  Στο παράθυρο θα εμφανιστεί ένα νέο επίπεδο ομαδοποίησης ή μια νέα σειρά ταξινόμησης, μαζί με μια λίστα των πεδίων που παρέχουν δεδομένα για την έκθεση. Το σχήμα αυτό δείχνει ένα τυπικό νέο επίπεδο ομαδοποίησης (ομαδοποίηση με βάση την Κατηγορία) και μια τυπική νέα σειρά ταξινόμησης (ταξινόμηση κατά Κατασκευαστή), καθώς και μια λίστα που περιέχει τα διαθέσιμα πεδία για την ομαδοποίηση και την ταξινόμηση:

  Επιλογή της δυνατότητας παράστασης στο παράθυρο "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο".

 5. Κάτω από τη λίστα των διαθέσιμων πεδίων, επιλέξτε παράσταση για να εκκινήσετε τη Δόμηση παραστάσεων.

 6. Πληκτρολογήστε την παράσταση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο παράστασης (το επάνω πλαίσιο) της Δόμησης παραστάσεων. Βεβαιωθείτε ότι στην αρχή της παράστασης έχετε πληκτρολογήσει τον τελεστή ίσον (=).

Προσθήκη παράστασης σε υπάρχουσα ομάδα ή ταξινόμηση

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στην έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο επίπεδο ομαδοποίησης ή στη σειρά ταξινόμησης που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση με βάση (για επίπεδα ομαδοποίησης) ή Ταξινόμηση κατά (για σειρές ταξινόμησης).

  Εμφανίζεται μια λίστα που περιέχει τα διαθέσιμα πεδία.

 4. Στο κάτω μέρος της λίστας που περιέχει τα πεδία, επιλέξτε παράσταση για να εκκινήσετε τη Δόμηση παραστάσεων.

 5. Πληκτρολογήστε την παράσταση στο πλαίσιο παράστασης (το επάνω πλαίσιο) της Δόμησης παραστάσεων. Φροντίστε στην αρχή της παράστασης να πληκτρολογήσετε τον τελεστή ίσον (=).

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×