Διαχείριση προτεραιότητας κανόνα για μορφοποίηση υπό όρους

Όταν χρησιμοποιείτε τύπους με μορφοποίηση υπό όρους για μια περιοχή κελιών, σας βοηθά να κατανοήσετε με ποια σειρά αξιολογούνται αυτοί οι κανόνες, τι συμβαίνει όταν δύο ή περισσότεροι κανόνες βρίσκονται σε διένεξη, πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό κανόνων η αντιγραφή και επικόλληση, πώς μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία αξιολογούνται οι κανόνες και πότε πρέπει να διακόψετε την αξιολόγηση κανόνα.

Μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να διαγράφετε και να προβάλλετε όλους τους κανόνες μορφοποίησης υπό όρους στο βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους. (Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Διαχείριση κανόνων).

Μενού "Μορφοποίηση υπό όρους" με τονισμένη τη "Διαχείριση κανόνων"

Όταν εφαρμόζονται δύο ή περισσότεροι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή κελιών, οι κανόνες αυτοί αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας (από πάνω προς τα κάτω), ανάλογα με τον τρόπο που παρατίθενται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που έχει ημερομηνίες λήξης για κάρτες ταυτότητας. Θέλουμε να επισημάνουμε τις κάρτες που λήγουν εντός 60 ημερών αλλά δεν έχουν λήξει ακόμα με κίτρινο χρώμα φόντου και τις κάρτες που έχουν λήξει με κόκκινο χρώμα φόντου.

Δεδομένα μορφοποιημένα υπό όρους

Στο παράδειγμα αυτό, τα κελιά με αριθμούς κωδικών των υπαλλήλων των οποίων οι ημερομηνίες πιστοποίησης πρόκειται να λήξουν εντός 60 ημερών, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα, ενώ οι αριθμοί κωδικών των υπαλλήλων, των οποίων οι ημερομηνίες πιστοποίησης έχουν λήξει, επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Οι κανόνες φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.

Κανόνες μορφοποίησης υπό όρους

Ο πρώτος κανόνας (ο οποίος, εάν ισχύει, ορίζει το φόντο κελιού σε κόκκινο) ελέγχει μια τιμή ημερομηνίας στη στήλη B έναντι της τρέχουσας ημερομηνίας (λαμβάνεται με τη χρήση της συνάρτησης TODAY σε έναν τύπο). Αντιστοιχίστε τον τύπο στην πρώτη τιμή δεδομένων στη στήλη B, δηλαδή την τιμή του κελιού B2. Ο τύπος για τον κανόνα αυτόν είναι =B2<TODAY(). Αυτός ο τύπος ελέγχει τα κελιά στη στήλη B (κελιά B2:B15). Εάν ο τύπος για οποιοδήποτε κελί της στήλης B αξιολογείται ως αληθής, το αντίστοιχο κελί στη στήλη Α (π.χ. το A5 αντιστοιχεί στο B5, το A11 αντιστοιχεί στο B11) μορφοποιείται με κόκκινο χρώμα φόντου. Αφού αξιολογηθούν με αυτόν τον πρώτο κανόνα όλα τα κελιά που καθορίζονται στην ενότητα Ισχύει για, ελέγχεται ο δεύτερος κανόνας. Ο τύπος αυτός ελέγχει εάν οι τιμές στη στήλη Β αντιστοιχούν σε περίοδο μικρότερη από 60 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σήμερα είναι 11/8/2010). Το κελί B4, 4/10/2010, αντιστοιχεί σε περίοδο μικρότερη από 60 ημέρες από σήμερα, οπότε αξιολογείται ως αληθές και το φόντο του χρωματίζεται με κίτρινο. Ο τύπος για τον κανόνα αυτόν είναι =B2<TODAY()+60. Οποιοδήποτε κελί είχε αρχικά μορφοποιηθεί με κόκκινο χρώμα βάσει του υψηλότερου κανόνα της λίστας παραμένει ως έχει.

Ένας κανόνας που βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από έναν κανόνα που βρίσκεται χαμηλότερα στη λίστα. Από προεπιλογή, οι νέοι κανόνες προστίθενται στην κορυφή της λίστας και, επομένως, έχουν υψηλότερη προτεραιότητα, οπότε θα πρέπει να προσέχετε τη σειρά τους. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας τα βέλη Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω του παραθύρου διαλόγου.

Βέλη "Μετακίνηση επάνω" και "Μετακίνηση κάτω"

Για μια περιοχή κελιών, μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν κανόνες μορφοποίησης υπό όρους, οι οποίοι αξιολογούνται ως αληθείς. Δείτε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες: πρώτα όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων και, στη συνέχεια, όταν υπάρχει διένεξη:

Όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων     Για παράδειγμα, εάν ένας κανόνας μορφοποιεί ένα κελί με έντονη γραμματοσειρά και ένας άλλος κανόνας μορφοποιεί το ίδιο κελί με κόκκινο χρώμα, το κελί μορφοποιείται με έντονη γραμματοσειρά και κόκκινο χρώμα. Επειδή δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των δύο μορφών, εφαρμόζονται και οι δύο κανόνες.

Όταν υπάρχει διένεξη μεταξύ των κανόνων     Για παράδειγμα, ένας κανόνας ορίζει το χρώμα γραμματοσειράς ενός κελιού σε κόκκινο και ένας άλλος κανόνας ορίζει το χρώμα γραμματοσειράς του κελιού σε πράσινο. Επειδή υπάρχει διένεξη μεταξύ των δύο κανόνων, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ένας μόνο. Ο κανόνας που εφαρμόζεται είναι αυτός με την υψηλότερη προτεραιότητα (υψηλότερη θέση στο παράθυρο διαλόγου).

Κατά την επεξεργασία του φύλλου εργασίας σας, μπορεί να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τιμές κελιών που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους, να συμπληρώσετε μια περιοχή κελιών με μορφοποιήσεις υπό όρους ή να χρησιμοποιήσετε το "Πινέλο μορφοποίησης". Αυτές οι ενέργειες είναι δυνατό να επηρεάσουν την προτεραιότητα των κανόνων μορφοποίησης υπό όρους με τον ακόλουθο τρόπο: δημιουργείται ένας νέος κανόνας μορφοποίησης υπό όρους με βάση τα κελιά προέλευσης για τα κελιά προορισμού.

Εάν αντιγράφετε και επικολλάτε τιμές κελιών που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους σε ένα φύλλο εργασίας που είναι ανοιχτό σε μια άλλη παρουσία του Excel (άλλη παράλληλα εκτελούμενη διεργασία Excel.exe στον ίδιο υπολογιστή), δεν δημιουργείται νέος κανόνας μορφοποίησης υπό όρους και η μορφοποίηση δεν αντιγράφεται σε εκείνη την παρουσία.

Για μια περιοχή κελιών, όταν ένας κανόνας μορφοποίησης είναι αληθής, τότε έχει προτεραιότητα έναντι μιας μη αυτόματης μορφοποίησης. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια μη αυτόματη μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στην ομάδα Γραμματοσειρά στην Κεντρική καρτέλα (Excel 2016/2013) ή στην ομάδα Κελιά στην Κεντρική καρτέλα (Excel 2010/2007). Εάν διαγράψετε τον κανόνα μορφοποίησης υπό όρους, η μη αυτόματη μορφοποίηση των κελιών θα διατηρηθεί.

Η μη αυτόματη μορφοποίηση δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους ούτε χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προτεραιότητας.

Για συμβατότητα με εκδόσεις του Excel που είναι παλαιότερες από την έκδοση Excel 2007, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή αν είναι αληθές στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων για να πραγματοποιήσετε προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εμφανιστεί η μορφοποίηση υπό όρους σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel που δεν υποστηρίζουν περισσότερους από τρεις κανόνες μορφοποίησης υπό όρους ή πολλαπλούς κανόνες που εφαρμόζονται στην ίδια περιοχή.

Για παράδειγμα, εάν έχετε περισσότερους από τρεις κανόνες μορφοποίησης υπό όρους για μια περιοχή κελιών και δουλεύετε με έκδοση του Excel παλαιότερη από το Excel 2007, αυτή η έκδοση του Excel:

 • Ελέγχει μόνο τους πρώτους τρεις κανόνες.

 • Εφαρμόζει τον πρώτο κανόνα με προτεραιότητα που είναι αληθής.

 • Αγνοεί τους κανόνες με χαμηλότερη προτεραιότητα εάν είναι αληθείς.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει κάθε δυνατή συνθήκη για τους πρώτους τρεις κανόνες:

Εάν ο κανόνας

Είναι

Και εάν ο κανόνας

Είναι

Και εάν ο κανόνας

Είναι

Τότε

Ένα

Αληθής

Δύο

Αληθής ή Ψευδής

Τρία

Αληθής ή Ψευδής

Ο κανόνας ένα εφαρμόζεται ενώ οι κανόνες δύο και τρία παραβλέπονται.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Αληθής

Τρία

Αληθής ή Ψευδής

Ο κανόνας δύο εφαρμόζεται και ο κανόνας τρία παραβλέπεται.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Ψευδής

Τρία

Αληθής

Εφαρμόζεται ο κανόνας τρία.

Ένα

Ψευδής

Δύο

Ψευδής

Τρία

Ψευδής

Δεν εφαρμόζεται κανένας κανόνας.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για να αλλάξει η προεπιλεγμένη συμπεριφορά:

 • Για να υπολογιστεί μόνο ο πρώτος κανόνας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για τον πρώτο κανόνα.

 • Για να υπολογιστεί μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κανόνας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές για τον δεύτερο κανόνα.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές, εάν ο κανόνας μορφοποιεί χρησιμοποιώντας μια γραμμή δεδομένων, κλίμακα χρωμάτων ή σύνολο εικονιδίων.

Επεξεργασία προτεραιότητας κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Μενού "Μορφοποίηση υπό όρους" με τονισμένη τη "Διαχείριση κανόνων"

  Εμφανίζονται οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους για την τρέχουσα επιλογή, συμπεριλαμβανομένου του είδους κανόνα, της μορφής, της περιοχής κελιών στην οποία εφαρμόζεται ο κανόνας και της ρύθμισης Διακοπή εάν είναι αληθές.

  Στην περίπτωση που δεν βλέπετε τον κανόνα που θέλετε, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η περιοχή κελιών, το φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε έναν κανόνα. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν κανόνα τη φορά.

 3. Για να μετακινήσετε το επίπεδο προτεραιότητας ενός επιλεγμένου κανόνα προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω. Για να υποβιβάσετε το επίπεδο προτεραιότητας του επιλεγμένου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση κάτω.

  Βέλη "Μετακίνηση επάνω" και "Μετακίνηση κάτω"

 4. Προαιρετικά, για να διακόψετε την αξιολόγηση κανόνων σε έναν συγκεκριμένο κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή εάν είναι αληθές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

Αντιγραφή μορφοποίησης υπό όρους

Κατάργηση μορφοποίησης υπό όρους

Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×