Διαχείριση προσωπικών και κοινωνικών δυνατοτήτων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι διαχειριστές του SharePoint Online μπορούν να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις για προσωπικές και κοινωνικές δυνατότητες μέσω του Κέντρου διαχείρισης του SharePoint στο SharePoint για το Office 365. Πρέπει να έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο διαχείρισης του SharePoint για να εκτελέσετε τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Οι προσωπικές δυνατότητες στο SharePoint Online επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικά προφίλ που προωθούν την εξειδίκευση, τους ρόλους και τους τομείς ενδιαφέροντός τους, βοηθώντας τους να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο. Οι κοινωνικές δυνατότητες προωθούν τη συνεργασία, βοηθώντας τους χρήστες στην εταιρεία σας να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον και να μοιραστούν δραστηριότητες και βοηθώντας τους να βρουν και να μοιραστούν περιεχόμενο.

Από προεπιλογή, οι προσωπικές και κοινωνικές δυνατότητες είναι ενεργοποιημένες στο SharePoint Online, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, εάν το απαιτεί η εταιρεία σας, αλλάζοντας τα δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένα άτομα και ομάδες στην εταιρεία σας.

Σημείωση:  Ο οργανισμός σας μπορεί να προσαρμόσει ή να περιορίσει κάποιες από τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Προσθήκη ή κατάργηση δικαιωμάτων εφαρμογής προσωπικών και κοινωνικών ετικετών για χρήστες ή ομάδες

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να ελέγχετε ποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα στοιχείο "Η τοποθεσία μου" και να χρησιμοποιήσει προσωπικές και κοινωνικές δυνατότητες, ρυθμίζοντας τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Για παράδειγμα, εάν θέλετε ένα υποσύνολο χρηστών σε μια εταιρεία να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στοιχείων "Οι τοποθεσίες μου", μπορείτε να ορίσετε ένα δικαίωμα που το επιτρέπει αυτό. Διαφορετικά, η πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες επιτρέπεται από προεπιλογή.

Σημείωση: Άτομα στην εταιρεία σας μπορούν να δημιουργήσουν οι τοποθεσίες μου, επιλέγοντας προσωπικές πληροφορίες, τοποθεσίες, OneDrive ή τροφοδοσία ειδήσεων στην κεφαλίδα για πρώτη φορά.

Οι διαχειριστές μπορούν να εκχωρήσουν δικαιώματα σε χρήστες ή ομάδες, ώστε να τους επιτρέψουν να:

 • Δημιουργήσουν προσωπικές τοποθεσίες, με μια ιδιωτική σελίδα "Προσωπικές πληροφορίες" και μια δημόσια σελίδα "Πληροφορίες για <όνομα χρήστη>".

 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων τροφοδοσίας ειδήσεων ατόμων και σχετικές πληροφορίες και να ενημερώσουν ένα προσωπικό προφίλ.

 • Χρησιμοποιήσουν ετικέτες και σημειώσεις για βοήθεια στη διαχείριση πληροφοριών.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ή να καταργήσετε δικαιώματα για χρήστες ή ομάδες. Για παράδειγμα, από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας μπορούν να δημιουργήσουν στοιχεία "Οι τοποθεσίες μου" και να χρησιμοποιήσουν προσωπικές και κοινωνικές δυνατότητες. Μια εταιρεία που έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας ενδέχεται να απαιτήσει το δικαίωμα δημιουργίας τοποθεσίας να εκχωρηθεί μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες και ομάδες και όλοι οι χρήστες των οποίων έχει ελεγχθεί η ταυτότητα να καταργηθούν από τη λίστα.

Για να ορίσετε δικαιώματα που επιτρέπουν σε χρήστες ή ομάδες να χρησιμοποιούν προσωπικές και κοινωνικές δυνατότητες:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε προφίλ χρηστών.

 4. Στην περιοχή άτομα, επιλέξτε Διαχείριση δικαιωμάτων χρήστη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα χρήστη ή μια ομάδα στη λίστα των ατόμων με δικαίωμα χρήσης προσωπικών και κοινωνικών δυνατοτήτων, στο πρώτο πλαίσιο, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα χρήστη ή μια ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η καταχώρηση στο δεύτερο πλαίσιο.

  • Για να καταργήσετε ένα χρήστη ή μια ομάδα από τη λίστα των ατόμων με δικαίωμα χρήσης προσωπικών και κοινωνικών δυνατοτήτων, στο δεύτερο πλαίσιο, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

   Σημείωση: Εάν ένας χρήστης βρίσκεται σε μια ομάδα με δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία μου και ο χρήστης δημιουργεί ένα, όταν έχει καταργηθεί δικαιώματα του χρήστη, η τοποθεσία μου του χρήστη θα εξακολουθούν να υπάρχουν και εσείς ή άλλη ο διαχειριστής θα πρέπει να το διαγράψετε.

  • Για να περιορίσετε τα δικαιώματα σε συγκεκριμένα άτομα μέσα σε μια ομάδα, για παράδειγμα, εάν θέλετε να έχετε δικαιώματα για να δημιουργήσετε προσωπικές τοποθεσίες, επιλέξτε χρήστες κατάργηση της προεπιλεγμένης 'Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες' από το δεύτερο πλαίσιο, προσθέστε την ομάδα που περιέχει τους επιτρεπόμενους χρήστες στο δεύτερο πλαίσιο και, στη συνέχεια, καταργήστε τα άτομα που δεν πρέπει να έχει αυτά τα δικαιώματα από το δεύτερο πλαίσιο.
   Εάν ένας χρήστης βρίσκεται σε μια ομάδα όπου να επιτρέπονται για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία μου και δημιουργούν ένα, όταν που έχει καταργηθεί δικαιωμάτων, εξακολουθεί να υπάρχει η τοποθεσία μου και ο διαχειριστής θα πρέπει να το διαγράψετε.

 1. Στο πλαίσιο Δικαιώματα για, επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε να μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης ή η ομάδα:

  • Δημιουργία προσωπικής τοποθεσίας Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες ή ομάδες για να δημιουργήσετε μια προσωπική τοποθεσία (γνωστό και ως η τοποθεσία μου), επιλέγοντας προσωπικές πληροφορίες στην κεφαλίδα για πρώτη φορά και να επιτρέπει παρακολούθηση ατόμων και επεξεργαστείτε ένα προσωπικό προφίλ (ανεξάρτητα από τη ρύθμιση για την παρακολούθηση ατόμων και επεξεργασία του προφίλ).

  • Παρακολούθηση ατόμων και επεξεργασία προφίλ Η επιλογή αυτή επιτρέπει σε χρήστες ή ομάδες να παρακολουθούν άτομα και να επεξεργάζονται τα δικά τους προφίλ. Εάν η επιλογή "Δημιουργία προσωπικής τοποθεσίας" είναι ενεργοποιημένη, η δυνατότητα παρακολούθησης ατόμων και επεξεργασίας προφίλ εκχωρείται, ακόμα και εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  • Χρήση ετικετών και σημειώσεων Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι χρήστες ή ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν ετικέτες και σημειώσεις στα έγγραφά τους.

   Σημείωση: Εάν ένας χρήστης βρίσκεται σε μια ομάδα με δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία μου και ο χρήστης δημιουργεί ένα, όταν έχει καταργηθεί δικαιώματα του χρήστη, η τοποθεσία μου του χρήστη θα εξακολουθούν να υπάρχουν και εσείς ή άλλη ο διαχειριστής θα πρέπει να το διαγράψετε.

 1. Επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ετικετών και σημειώσεων

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να διαχειριστείτε ετικέτες κοινού και σημειώσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ετικέτες για έναν υπάλληλο που αποχωρεί από την εταιρεία ή μπορείτε να καταργήσετε μια ετικέτα που είναι παλιά ή περιέχει αισχρολογίες.

Σημείωση: Η κατάργηση ετικετών κοινού δεν καταργεί τους όρους από το χώρο αποθήκευσης όρων. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση χώρου αποθήκευσης όρων για να προσθέσετε ή να καταργήσετε όρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση χώρου αποθήκευσης όρων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και διαχείριση όρων σε ένα σύνολο όρων.

Για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων για έναν συγκεκριμένο χρήστη ή μια διεύθυνση URL:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

 3. Επιλέξτε προφίλ χρηστών.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις τοποθεσίας μου, επιλέξτε Διαχείριση ετικετών κοινού και σημειώσεων.

 5. Επιλέξτε τον τύπο του κοινωνικού στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Τύπος.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη στο πλαίσιο χρήστη για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων που σχετίζονται με αυτόν το χρήστη, ή πληκτρολογήστε το πρώτο τμήμα μιας διεύθυνσης URL στο πλαίσιο διεύθυνση URL για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων σε αυτήν τη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 7. Επιλέξτε τα κοινωνικά στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων για μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών:

 1. Μεταβείτε στις Επιλογές διαχειριστής > SharePoint > προφίλ χρηστών.

 2. Επιλέξτε προφίλ χρηστών.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις τοποθεσίας μου, επιλέξτε Διαχείριση ετικετών κοινού και σημειώσεων.

 4. Επιλέξτε τον τύπο του κοινωνικού στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Τύπος.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη στο πλαίσιο χρήστη για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων που σχετίζονται με αυτόν το χρήστη, ή πληκτρολογήστε το πρώτο τμήμα της διεύθυνσης URL στο πλαίσιο διεύθυνση URL για τη διαγραφή όλων των ετικετών ή σημειώσεων σε αυτήν τη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 6. Εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης στα πλαίσια Περιοχή ημερομηνιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 7. Επιλέξτε τα κοινωνικά στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Για να διαγράψετε μια συγκεκριμένη ετικέτα ή σημείωση:

 1. Μεταβείτε στις Επιλογές διαχειριστής > SharePoint > προφίλ χρηστών.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις τοποθεσίας μου, επιλέξτε Διαχείριση ετικετών κοινού και σημειώσεων.

 3. Επιλέξτε τον τύπο του κοινωνικού στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Τύπος.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη στο πλαίσιο User ή, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της διεύθυνσης URL για την οποία θέλετε να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ή ετικέτες στο πλαίσιο διεύθυνση URL που αρχίζει με και στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 5. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά κειμένου για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα πλαίσια η ετικέτα/σημείωση περιέχει και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση.

 6. Επιλέξτε τα κοινωνικά στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×