Διατήρηση της ακεραιότητας αναφορών σε διαγράμματα μοντέλο βάσης δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες εκδόσεις του Visio. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων; για περισσότερες πληροφορίες.

Κατανόηση των κανόνων της ακεραιότητας αναφορών

Κανόνες ακεραιότητας αναφορών Διατηρήστε τους χρήστες της βάσης δεδομένων από διακοπή κατά λάθος την αντιστοίχιση μεταξύ των σχετικών στηλών.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βάση δεδομένων που ονομάζεται βιβλία με δύο πίνακες που ονομάζονται τίτλους και οι συντάκτες. Για αυτό το παράδειγμα, κάθε τίτλος έχει μόνο μία συντάκτη, αλλά κάθε συντάκτης μπορεί να έχει πολλές τίτλων, τη δημιουργία αυτό που ονομάζεται μια σχέση ένα-προς-πολλά. Ο πίνακας στην πλευρά "ένα" της σχέσης ονομάζεται γονικό πίνακα. Ο πίνακας στην πλευρά "πολλά" ονομάζεται θυγατρικό πίνακα.

Για να συγκεντρώσετε μαζί πληροφορίες σχετικά με κάθε βιβλίο και το συντάκτη, ένα ερώτημα χρησιμοποιεί κλειδιά ώστε να ταιριάζει με κάθε βιβλίο στον πίνακα τίτλων για το συντάκτη του πίνακα συντακτών. Γονικό πίνακα (συντάκτες) πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε γραμμή. Ο πίνακας τίτλοι πρέπει να έχετε μια στήλη που περιέχει το AuthorID για κάθε τίτλο. Αυτή η στήλη ονομάζεται ξένο κλειδί. Κάθε συντάκτης προσδιορίζει το πρωτεύον κλειδί και εξωτερικό κλειδί προσδιορίζει ποια βιβλία έχουν συνταχθεί από ποια συντάκτη.

Εάν κάποιος χρήστης αλλάζει ο συντάκτης AuthorID στον γονικό πίνακα, χωρίς να ενημερώσετε το AuthorID στον πίνακα τίτλοι, τα βιβλία στον πίνακα τίτλων δεν έχουν πλέον ένα έγκυρο συντάκτη.

Αντί να χρειάζεται να αλλάξετε το AuthorID και στους δύο πίνακες, μπορείτε να ορίσετε κανόνες της ακεραιότητας αναφορών για να την ενέργεια που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε το μοντέλο βάσης δεδομένων πρέπει να πάρετε συγκεκριμένες ενέργειες όταν έναν αριθμό-κλειδί έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί στο γονικό πίνακα.

Σημείωση: Το όρους γονικής και θυγατρικής χρησιμοποιούνται για σημαίνουν κάτι διαφορετικό απολύτως σε κατηγορίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τη γονική κατηγορία, κατηγορία και κατηγορία στο παιδί σχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κατηγορίες ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κατηγορίες σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

Ενέργειες συνόλου για την ακεραιότητα αναφορών

 1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ενέργεια αναφορών.

 2. Στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορών ενέργεια.

 3. Κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε για τη βάση δεδομένων για να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη τιμή στον θυγατρικό πίνακα. Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Καμία ενέργεια     Όταν μια τιμή σε ένα γονικό πίνακα πρωτεύον κλειδί είναι αλλάξει ή διαγραφεί, η αντίστοιχη τιμή σε εξωτερικό κλειδί στον θυγατρικό πίνακα είναι αριστερά που δεν έχουν αλλάξει.

  • Σε επικάλυψη     Όταν μια τιμή σε ένα γονικό πίνακα πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί, την αντίστοιχη τιμή σε εξωτερικό κλειδί στον θυγατρικό πίνακα είναι αλλάξει ή διαγράψει ώστε να ταιριάζει με το πρωτεύον κλειδί.

  • Ορισμός NULL     Όταν μια τιμή σε ένα γονικό πίνακα πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί, η αντίστοιχη τιμή σε εξωτερικό κλειδί στον θυγατρικό πίνακα έχει οριστεί σε NULL.

  • Ορισμός προεπιλεγμένης     Όταν μια τιμή σε ένα γονικό πίνακα πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί, η αντίστοιχη τιμή σε εξωτερικό κλειδί στον θυγατρικό πίνακα έχει οριστεί σε έναν προεπιλεγμένο που επιλέγετε.

  • Επιβάλλει     Αυτή η ενέργεια απενεργοποιεί κανόνες ακεραιότητας αναφορών για αυτήν τη σχέση.

Σημείωση: Εάν η Ρύθμιση NULL και Ορισμός προεπιλογής επιλογές είναι απενεργοποιημένες, είναι πιθανό ότι η σχέση έχει οριστεί σε προαιρετικό στην καρτέλα διάφορα του παραθύρου ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων για τη σχέση.

Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής για μια στήλη

Για να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ορισμός προεπιλεγμένης , πρέπει να δώσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για τη στήλη.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα του διαγράμματος για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

 2. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να δημιουργήσετε μια προεπιλογή για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 3. Στην καρτέλα Ορισμός του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες στήλης, πληκτρολογήστε μια τιμή για την προεπιλεγμένη.

Εμφάνιση της ακεραιότητας αναφορών με τη χρήση σημειογραφίας

Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εγγράφου για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την ακεραιότητα αναφορών σημειογραφία δίπλα στην επιλογή οι γραμμές σχέσεων στο μοντέλο σας.

Τι σημαίνουν τα γράμματα της ακεραιότητας αναφορών σημειογραφία;

Ακεραιότητα αναφορών σημειογραφία δείχνει τις σχέσεις με δύο γράμματα, διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό, με τη μορφή [ενέργεια εκτελείται στο γονικό πίνακα]: [έχει ως αποτέλεσμα το θυγατρικό πίνακα]. Για παράδειγμα, d:C σημαίνει ότι όταν κάτι διαγράφεται στο γονικό πίνακα, η αλλαγή είναι επικαλυπτόμενη στον θυγατρικό πίνακα.

Ενέργειες στον γονικό πίνακα υποδεικνύονται από ένα πεζό:

 • u    δεδομένα στον γονικό πίνακα ενημερώνονται.

 • d    διαγράφονται δεδομένα στον γονικό πίνακα.

Έχει ως αποτέλεσμα το θυγατρικό πίνακα υποδηλώνονται με κεφαλαίο γράμμα:

 • R καμία ενέργεια    Μην αλλάξετε το θυγατρικό πίνακα.

 • Διαδοχική C     Για να αναπαραγάγετε την αλλαγή του θυγατρικού πίνακα.

 • Προεπιλεγμένη ρύθμιση D    Εισαγωγή της προεπιλεγμένης τιμής που ορίσατε προηγουμένως για αυτήν τη στήλη του πίνακα θυγατρικό.

 • Ορισμός Null N     Ορίστε το θυγατρικό πίνακα σε NULL.

 • (Κενή)     Δεν είναι η ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών σε αυτήν τη σχέση.

Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τι θα συμβεί σε μια πραγματική βάση δεδομένων και όχι σε ένα μοντέλο. Σε ένα μοντέλο ότι μπορείτε αποσυμπίληση από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, μπορείτε να δείτε πώς η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί όσον αφορά την ακεραιότητα αναφορών. Σε ένα μοντέλο που δημιουργείτε από την αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για την τεκμηρίωση τον τρόπο που θέλετε στη βάση δεδομένων που μοντελοποίησης να συμπεριφέρεται.

Εμφάνιση της ακεραιότητας αναφορών

Στο Visio 2010:

 1. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Διαχείριση, κάνε κλικ στο στοιχείο Επιλογές εμφάνισης.

 2. Στην καρτέλα " σχέσεις ", στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αναφορών ενέργειες.

Στο Visio 2007:

 1. Στο μενού Βάση δεδομένων, τοποθετήστε τον δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο.

 2. Στην καρτέλα " σχέσεις ", στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της ακεραιότητας αναφορών.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων;

Ορισμένες εκδόσεις του Visio δεν έχετε το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Το Microsoft Visio Standard δεν περιλαμβάνει πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Visio Professional και στην έκδοση Premium υποστηρίζει τις δυνατότητες reverse engineering για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, με τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει προώθηση μηχανικής (δηλαδή, με τη χρήση μιας βάσης δεδομένων του Visio μοντέλο για τη δημιουργία κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια δυνατοτήτων μοντελοποίησης βάσης δεδομένων, για αποσυμπίληση και αντίστροφα, στο Visio for Enterprise Architects. Το Visio for Enterprise Architects περιλαμβάνεται στη συνδρομή για το MSDN Premium, η οποία είναι διαθέσιμη μαζί με το Visual Studio Professional και τις εκδόσεις βάσει ρόλων του Visual Studio Team System.

Εάν χρησιμοποιείτε το Visio Online πρόγραμμα 2 και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα, η αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×