Διαθέσιμα πεδία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε πεδία σε προβολή, πίνακας ή φόρμα για να προσαρμόσετε τους τύπους δεδομένων έργου εμφανίζει που Microsoft Office Project 2007. Εάν είστε προγραμματιστής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πεδία για να τροποποιήσετε Project 2007 να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλη από το μενού Εισαγωγή.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των πεδίων

Πεδία εργασίας

Πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης

Πεδία πόρου

Πεδία πόρου χρονολογικής φάσης

Πεδία ανάθεσης

Πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης

Επισκόπηση των πεδίων

Ένα πεδίο περιέχει ένα είδος πληροφοριών και είναι μέρος μιας πίνακας, μια προβολή φόρμα ή στην περιοχή χρονολογικής φάσης της προβολή χρήσης. Project 2007 περιλαμβάνει διάφορα είδη πεδίων:

  • Πεδία εργασίας και εργασίας χρονολογικής φάσης.

  • Πεδία πόρου και πόρου χρονολογικής φάσης.

  • Πεδία ανάθεσης και ανάθεσης χρονολογικής φάσης.

,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Professional 2007.

Πεδία εργασίας και εργασίας χρονολογικής φάσης

Τα πεδία εργασίας εμφανίζουν πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να εμφανιστούν στις προβολές εργασίας, όπως είναι οι προβολές ’Γράφημα Gantt’, ’Φύλλο εργασίας’ και ’Διάγραμμα δικτύου’.

Τα πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε εργασία όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής ’Χρήση εργασιών’.

Πεδία πόρου και πόρου χρονολογικής φάσης

Τα πεδία πόρου εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών πληροφοριών για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο. Εμφανίζονται στις προβολές πόρου, όπως είναι οι προβολές ’Φύλλο πόρου’ και ’Χρήση πόρων’.

Τα πεδία πόρου χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της διαθεσιμότητας του πόρου στο έργο. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής ’Χρήση πόρων’.

Πεδία ανάθεσης και ανάθεσης χρονολογικής φάσης

Τα πεδία ανάθεσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση. Εμφανίζονται στο τμήμα φύλλου των προβολών ’Χρήση εργασιών’ και ’Χρήση πόρων’, καθώς και στο κάτω μέρος των προβολών ’Φόρμα εργασίας’ και ’Φόρμα πόρου’. Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο ανάθεσης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της προβολής ’Φόρμα εργασίας’ και ’Φόρμα πόρου’, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί Λεπτομέρειες από το μενού Μορφή και κατόπιν κάνοντας κλικ σε μια εντολή.

Τα πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης των προβολών ’Χρήση πόρων’ και ’Χρήση εργασιών’.

Αρχή της σελίδας

Πεδία εργασίας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματική διάρκεια’ εμφανίζει το διάστημα του πραγματικού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια και τον τρέχοντα υπόλοιπο όγκο εργασίας ή το ποσοστό ολοκλήρωσης.

Πραγματική λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματική λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματική έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε εισαγάγει.

Πραγματική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ εμφανίζει το χρόνο αναμονής ενός πόρου πριν να ξεκινήσει την εργασία για μια ανάθεση. Στα πεδία εργασίας ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ δεν εμφανίζονται πληροφορίες. Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου ’Καθυστέρηση ανάθεσης’.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Μονάδες ανάθεσης’ εμφανίζει κατά πόσο οι εκχωρημένοι πόροι έχουν κατανεμηθεί σε μια εργασία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία προγραμματισμένη Λήξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Office Project Professional 2007 only

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία αρχικά προγραμματισμένη Έναρξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Office Project Professional 2007 only

Διάρκεια γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διάρκεια γραμμής βάσης’ εμφανίζει το αρχικό χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Λήξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Έναρξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης 1’ έως ’Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης 10’ περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης 1’ έως ’Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης 10’ περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Διάρκεια γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Διάρκεια γραμμής βάσης 1’ έως ’Διάρκεια γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το εύρος του προγραμματισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Λήξη γραμμής βάσης 1’ έως ’Λήξη γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Έναρξη γραμμής βάσης 1’ έως ’Έναρξη γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για μια εργασία ή μια ανάθεση κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Ολοκλήρωση μέχρι (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ολοκλήρωση μέχρι’ εμφανίζει την πρόοδο μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt, υποδεικνύοντας το σημείο μέχρι το οποίο έχει αναφερθεί πραγματικός όγκος εργασίας για την εργασία.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Επαληθεύτηκε’ υποδεικνύει αν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Ημερομηνία περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ημερομηνία περιορισμού’ εμφανίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία που συσχετίζεται με ορισμένους τύπους περιορισμών, όπως ’Υποχρεωτική έναρξη στις’, ’Υποχρεωτική λήξη στις’, ’Έναρξη όχι νωρίτερα από’, ’Έναρξη όχι αργότερα από’, ’Λήξη όχι νωρίτερα από’, ’Λήξη όχι αργότερα από’.

Τύπος περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Τύπος περιορισμού’ παρέχει επιλογές για τον τύπο του περιορισμού που μπορείτε να εφαρμόσετε για τον προγραμματισμό μιας εργασίας.

Επαφή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Επαφή’ περιλαμβάνει το όνομα ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για μια εργασία.

Κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πίνακας χρεώσεων’ παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ανάθεσης ’Διακύμανση κόστους’ εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Κόστος 1’ έως ’Κόστος 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

ΔΑΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΑΚ (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή του κόστους βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργήθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Δημιουργήθηκε’ περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα προσθήκης μιας εργασίας στο έργο.

Κρίσιμη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κρίσιμη’ υποδεικνύει εάν για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο πρόγραμμα ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο υπολογιζόμενο κόστος και το πραγματικό κόστος που απαιτείται για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΚ% (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ) ως ποσοστό.

Ημερομηνία1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Ημερομηνία 1’ έως ’Ημερομηνία 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προθεσμία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Προθεσμία’ εμφανίζει την ημερομηνία που καταχωρείται ως προθεσμία για την εργασία. Η προθεσμία είναι μια ημερομηνία-στόχος που υποδηλώνει πότε θέλετε να ολοκληρωθεί μια εργασία.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, η λήξη παραδοτέου το πεδίο εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 only

Δημιουργία
GUID παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο GUID παραδοτέου εμφανίζει τα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 only

Δημιουργία
Όνομα παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Όνομα παραδοτέου εμφανίζει το όνομα ή τον τίτλο για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 only

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Έναρξη παραδοτέου εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 only

Δημιουργία
Τύπος παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος παραδοτέου" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία έχει ένα συσχετισμένο παραδοτέο, καθώς και εάν το παραδοτέο είναι παράγονται από την τρέχουσα εργασία ή που παράγονται από ένα νέο έργο ή μια εργασία από την οποία εξαρτάται η τρέχουσα εργασία.
Office Project Professional 2007 only

Διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διάρκεια’ εμφανίζει το συνολικό διάστημα ενεργού χρόνου εργασίας για μια εργασία.

Διακύμανση διάρκειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διακύμανση διάρκειας’ περιέχει τη διαφορά μεταξύ της διάρκειας γραμμής βάσης μιας εργασίας και της συνολικής διάρκειας (τρέχουσα εκτίμηση) μιας εργασίας.

Διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Διάρκεια 1’ έως ’Διάρκεια 10’ αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

ΕΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) εμφανίζει το αναμενόμενο συνολικό κόστος μιας εργασίας με βάση την υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης.

Πρώιμη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πρώιμη λήξη’ περιλαμβάνει την πρώτη ημερομηνία που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η εργασία, με βάση τις πρώτες ημερομηνίες λήξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών, άλλους περιορισμούς, καθώς και τυχόν καθυστέρηση ισοστάθμισης.

Πρώιμη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πρώιμη έναρξη’ περιλαμβάνει την πρώτη ημερομηνία που είναι δυνατόν να ξεκινήσει η εργασία, με βάση τις πρώτες ημερομηνίες έναρξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών, και άλλους περιορισμούς.

Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας’ παρέχει επιλογές για το εάν το πεδίο ’% ολοκλήρωσης’ ή ’% ολοκλήρωσης φυσικού’ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους της υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απαιτεί προσπάθεια’ υποδεικνύει εάν ο προγραμματισμός της εργασίας απαιτεί προσπάθεια.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Ημερομηνία1-30 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρθρωσης εργασίας Κωδικός1-30 (πεδία εργασίας)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης εργασίας μέσω πεδίων Κωδικός30 διάρθρωσης εργασίας περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των εργασιών (για παράδειγμα, τους κωδικούς λογιστικής που σχετίζεται με εργασίες κόστους).
Office Project Professional 2007 only

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
Μήνυμα σφάλματος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "μήνυμα σφάλματος" χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα σε Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Εκτιμώμενη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εκτιμώμενη’ υποδεικνύει εάν η διάρκεια της εργασίας έχει σημαία εκτίμησης.

Αναμενόμενη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αναμενόμενη διάρκεια’ περιλαμβάνει το συνολικό διάστημα ενεργού χρόνου εργασίας που αναμένεται για μια εργασία, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την αναμενόμενη έναρξη έως την αναμενόμενη λήξη μιας εργασίας.

Αναμενόμενη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αναμενόμενη λήξη’ περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η λήξη της εργασίας.

Αναμενόμενη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αναμενόμενη έναρξη’ περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η έναρξη της εργασίας.

Εξωτερική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εξωτερική εργασία’ υποδεικνύει εάν η εργασία συνδέεται από άλλο έργο ή εάν δημιουργήθηκε στο τρέχον έργο.

Λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της εργασίας.

Αδράνεια λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αδράνεια λήξης’ περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών ’Πρώιμη λήξη’ και ’Καθυστερημένη λήξη’.

Διακύμανση λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διακύμανση λήξης’ περιλαμβάνει το χρόνο που αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Λήξη 1’ έως ’Λήξη 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προσαύξηση σταθερού κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Σταθερή προσαύξηση κόστους’ παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο τα σταθερά κόστη θα χρεωθούν ή θα προσαυξηθούν, στο κόστος μιας εργασίας.

Σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Σταθερό κόστος’ εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Σημαία 1’ έως ’Σημαία 20’ υποδεικνύουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Ελεύθερη αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Περίοδος αδράνειας’ περιλαμβάνει το χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία χωρίς καθυστέρηση των εξαρτώμενων εργασιών.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ομαδοποίηση κατά σύνοψη’ υποδεικνύει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Απόκρυψη γραμμής (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απόκρυψη γραμμής’ υποδεικνύει εάν οι γραμμές Gantt και οι γραμμές Ημερολογίου για μια εργασία είναι κρυφές.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπερ-σύνδεση’ εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Href υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει το συνδυασμό ή την αλληλουχία των πεδίων ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ και ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός κειμένου σε μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Παράβλεψη ημερολογίου πόρου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Παράβλεψη ημερολογίου πόρου’ υποδεικνύει ότι ο προγραμματισμός της εργασίας λαμβάνει υπόψη τα ημερολόγια των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία.

Δείκτες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ενδείξεις’ εμφανίζει ενδείξεις που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Καθυστερημένη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Καθυστερημένη λήξη’ περιλαμβάνει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Καθυστερημένη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Καθυστερημένη έναρξη’ περιλαμβάνει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Αντιστοιχίσεις επιπέδων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αντιστοιχίσεις επιπέδων’ υποδεικνύει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης μπορεί να καθυστερήσει και να διαιρέσει μεμονωμένες αναθέσεις (αντί για ολόκληρη την εργασία) προκειμένου να διευθετηθούν οι υπερ-αναθέσεις.

Ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Η ισοστάθμιση μπορεί να διαιρεθεί’ υποδηλώνει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης πόρων έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας αυτής της εργασίας.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ισοστάθμισης’ περιλαμβάνει το χρόνο που πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Με επισήμανση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο εργασίας ’Σημειωμένο’ υποδεικνύει εάν μια εργασία έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή προσδιορισμό.

Ορόσημο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ορόσημο’ υποδεικνύει εάν μια εργασία είναι ορόσημο.

Όνομα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Όνομα’ περιλαμβάνει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Αρνητική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αρνητική αδράνεια’ εμφανίζει την ποσότητα της αρνητικής αδράνειας μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt και υποδεικνύει το χρόνο που πρέπει να εξοικονομηθεί ώστε να μην καθυστερήσουν οι εξαρτώμενες εργασίες.

Σημειώσεις (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Σημειώσεις’ περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Αριθμός 1’ έως ’Αριθμός 20’ αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αντικείμενα’ περιλαμβάνει τον αριθμό αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Αισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αισιόδοξη πρόβλεψη διάρκειας’ περιέχει τη βέλτιστη πιθανότητα για τη συνολική διάρκεια ενεργού χρόνου εργασίας που αναμένεται για μια εργασία, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την αισιόδοξη πρόβλεψη έναρξης έως την αισιόδοξη πρόβλεψη λήξης μιας εργασίας.

Αισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αισιόδοξη πρόβλεψη λήξης’ περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη πιθανότητα για τη λήξη μιας εργασίας.

Αισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αισιόδοξη πρόβλεψη έναρξης’ περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη πιθανότητα για την έναρξη μιας εργασίας.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Κωδικός διάρθρωσης 1’ έως ’Κωδικός διάρθρωσης 10’ περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Επίπεδο διάρθρωσης’ υποδεικνύει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Αριθμός διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αριθμός διάρθρωσης’ περιλαμβάνει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση μιας εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια της κανονικής δυνατότητας εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης’ περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης εργασίας’ περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Απαισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απαισιόδοξη πρόβλεψη διάρκειας’ περιέχει τη χειρότερη πιθανότητα για τη συνολική διάρκεια ενεργού χρόνου εργασίας που αναμένεται για μια εργασία, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την απαισιόδοξη πρόβλεψη έναρξης έως την απαισιόδοξη πρόβλεψη λήξης μιας εργασίας. Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT. .

Απαισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απαισιόδοξη πρόβλεψη λήξης’ περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει τη χειρότερη πιθανότητα για τη λήξη μιας εργασίας. Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT.

Απαισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απαισιόδοξη πρόβλεψη έναρξης’ περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει τη χειρότερη πιθανότητα για την έναρξη μιας εργασίας. Μπορείτε να καταχωρήσετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης φυσικού’ εμφανίζει μια καταχωρημένη τιμή ολοκλήρωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Προαπαιτούμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Προαπαιτούμενες εργασίες’ εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Λήξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Λήξη προ της εξισορρόπησης’ περιέχει την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Έναρξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Έναρξη προ της εξισορρόπησης’ περιέχει την ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Προτεραιότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Προτεραιότητα’ υποδεικνύει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Έργο’ εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

Δημιουργία
Δημοσίευση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δημοσίευση" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία θα πρέπει να δημοσιευτεί σε Project Server 2007 με το υπόλοιπο του έργου. Από προεπιλογή, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ναι.
Office Project Professional 2007 only

Περιοδική (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Περιοδικότητα’ υποδεικνύει αν μια εργασία αποτελεί τμήμα μιας σειράς περιοδικών εργασιών.

Κανονική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος’ εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη διάρκεια’ εμφανίζει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του μέρους της εργασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος υπερωριών’ εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπόλοιπος όγκος υπερωριών’ εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη εργασία’ εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Ομάδα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ομάδα πόρων’ περιλαμβάνει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αρχικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αρχικά πόρων’ εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Ονόματα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ονόματα πόρων’ εμφανίζει σε λίστα τα ονόματα όλων των πόρων που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Φωνητικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Φωνητικά πόρων" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project 2007.

Τύπος πόρου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Τύπος πόρων’ υποδεικνύει εάν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την εργασία είναι πόροι εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Απόκριση σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Συνέχιση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Συνέχιση’ εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η συνέχιση του υπόλοιπου τμήματος μιας εργασίας αφού εισαγάγετε κάποια πρόοδο, για παράδειγμα ’% ολοκλήρωσης’, ’% ολοκληρωμένου όγκου εργασίας’, ’Πραγματικός όγκος εργασίας’, ’Πραγματική διάρκεια’ ή ’Πραγματική έναρξη’.

Συνάθροιση (πεδίο εργασίας)

Για δευτερεύουσες εργασίες, το πεδίο ’Συνάθροιση’ υποδεικνύει εάν οι πληροφορίες για τις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών θα συγκεντρωθούν στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

ΔΕΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΕΧ (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία που ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Αδράνεια έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αδράνεια έναρξης’ περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών ’Πρώιμη έναρξη’ και ’Καθυστερημένη έναρξη’.

Διακύμανση έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διακύμανση έναρξης’ περιλαμβάνει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Έναρξη 1’ έως ’Έναρξη 10’ εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Κατάσταση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κατάσταση’ υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας: Ολοκληρωμένη, Εμπρόθεσμη, Εκπρόθεσμη ή Μελλοντική.

Δείκτης κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Δείκτης κατάστασης’ εμφανίζει ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας.

Δημιουργία
Διαχείριση κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διαχείριση κατάστασης" περιέχει το όνομα του εταιρικού πόρου που θα λαμβάνει ενημερώσεις κατάστασης για την τρέχουσα εργασία από πόρους που εργάζονται στο Microsoft Office Project Web Access.

Διακοπή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διακοπή’ εμφανίζει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει το τέλος του πραγματικού τμήματος μιας εργασίας

Αρχείο δευτερεύοντος έργου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Αρχείο δευτερεύοντος έργου’ περιλαμβάνει το όνομα ενός έργου που έχει εισαχθεί στο ενεργό αρχείο έργου.

Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση’ υποδεικνύει εάν το δευτερεύον έργο αυτής της εργασίας είναι έργο μόνο για ανάγνωση.

Εξαρτώμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εξαρτώμενες εργασίες’ εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Σύνοψη’ υποδηλώνει εάν μια εργασία είναι εργασία σύνοψης.

Πρόοδος σύνοψης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Πρόοδος σύνοψης’ εμφανίζει την πρόοδο σε μια εργασία σύνοψης, με βάση την πρόοδο των δευτερευουσών εργασιών της και πού έχουν προγραμματιστεί αυτές οι δευτερεύουσες εργασίες.

ΔΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΧ% (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Ημερολόγιο εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Ημερολόγιο εργασιών’ εμφανίζει σε λίστα όλα τα ημερολόγια που είναι διαθέσιμα για εφαρμογή σε μια εργασία.

Δημιουργία
GUID ημερολογίου εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’GUID ημερολογίου εργασιών’ περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο εργασιών στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια εργασιών που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου εργασιών.

Δημιουργία
GUID εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’GUID εργασίας’ περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε εργασία στο έργο σας.

ΔΕΠΟ (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο ΔΕΠΟ (δείκτης εκτέλεσης για την ολοκλήρωση) εμφανίζεται η αναλογία του υπόλοιπου όγκου εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί προς τα κονδύλια που απομένει να ξοδευτούν από την ημερομηνία κατάστασης και μετά.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχετε λάβει απόκριση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο πάνω (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Κείμενο πάνω’ υποδεικνύει πού εμφανίζεται κείμενο στις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών όταν συναθροίζονται στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

Κείμενο1-30 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία ’Κείμενο 1’ έως ’Κείμενο 30’ αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Συνολική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Συνολική αδράνεια’ περιέχει το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, χωρίς να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου.

Τύπος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Τύπος’ παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Μοναδικό αναγνωριστικό προαπαιτούμενων εργασιών’ εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Μοναδικό αναγνωριστικό εξαρτώμενων εργασιών’ εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΚΟ εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

WBS (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο WBS περιλαμβάνει κωδικούς δομής ανάλυσης εργασίας (WBS).

Προαπαιτούμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο ’Προαπαιτούμενες εργασίες WBS’ εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις προαπαιτούμενες εργασίες από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο ’Εξαρτώμενες εργασίες WBS’ εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις εξαρτώμενες εργασίες.

Εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Καμπύλη εργασίας’ παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ’Διακύμανση εργασίας’ περιλαμβάνει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικό σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό σταθερό κόστος’ εμφανίζει το πραγματικό κόστος της χωρίς πόρους εργασίας χρονολογικής φάσης, που χρεώνεται με το χρόνο, ανάλογα με τη μέθοδο προσαύξησης κόστους που έχετε επιλέξει.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

ΔΑΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ΔΑΚ (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή του κόστους βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Συγκεντρωτικό κόστος’ εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστικό ποσοστό (%) ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Συγκεντρωτικό % ολοκλήρωσης’ εμφανίζει τις τιμές του συγκεντρωτικού ποσοστού ολοκλήρωσης για μια εργασία, όπως κατανέμεται μέσα στο χρόνο.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Αθροιστικό ποσό εργασίας’ περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους, στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΔΚ% (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ) ως ποσοστό.

Σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Σταθερό κόστος’ εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της κανονικής ικανότητας εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης’ περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Κανονική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

ΔΕΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ΔΕΧ (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΔΧ% (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Αρχή της σελίδας

Πεδία πόρου

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Προσαύξηση σε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Προσαύξηση σε’ παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο χρέωσης ή προσαύξησης του βασικού κόστους και του κόστους υπερωριών στο κόστος μιας εργασίας.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματική λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματική έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε εισαγάγει.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ανάθεση’ υποδεικνύει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ εμφανίζει το χρόνο αναμονής ενός πόρου πριν να ξεκινήσει την εργασία για μια ανάθεση. Στα πεδία εργασίας ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ δεν εμφανίζονται πληροφορίες. Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου ’Καθυστέρηση ανάθεσης’.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Μονάδες ανάθεσης’ εμφανίζει κατά πόσο οι εκχωρημένοι πόροι έχουν κατανεμηθεί σε μια εργασία.

Διαθέσιμο από (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διαθέσιμο από’ εμφανίζει την ημερομηνία έναρξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Διαθέσιμο έως (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διαθέσιμο έως’ εμφανίζει την ημερομηνία λήξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ημερολόγιο βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ημερολόγιο βάσης’ υποδεικνύει ποιο ημερολόγιο είναι το ημερολόγιο βάσης για ένα ημερολόγιο πόρων.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Λήξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Έναρξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Λήξη γραμμής βάσης 1’ έως ’Λήξη γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης 1 έως Έναρξη γραμμής βάσης 10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Προϋπολογισμός’ χρησιμοποιείται για την προβολή ή την αλλαγή εάν ένας πόρος εργασίας, υλικού ή κόστους είναι πόρος προϋπολογισμού, δηλαδή ένας πόρος που η εργασία, τα υλικά ή το κόστος του θα πρέπει να παρακολουθούνται στο έργο.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Επίπεδο ικανότητας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Δυνατότητα ισοστάθμισης’ υποδεικνύει εάν μπορεί να γίνει ισοστάθμιση πόρων σε έναν πόρο.

Κωδικός (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κωδικός’ περιλαμβάνει οποιοδήποτε κωδικό, συντόμευση ή αριθμό που θέλετε να εισαγάγετε ως μέρος των πληροφοριών πόρου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Επαληθεύτηκε’ υποδεικνύει αν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Κόστος ανά χρήση (πεδίο πόρου)

Για ένα πόρο εργασίας (άτομα και εξοπλισμός), το πεδίο ’Κόστος ανά χρήση’ εμφανίζει το κόστος που προστίθεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας πόρος. Προστίθεται κάθε φορά που εκχωρείται μια μονάδα πόρου εργασίας σε μια εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Πίνακας χρεώσεων’ παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διακύμανση κόστους’ εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος γραμμής βάσης και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Κόστος 1’ έως ’Κόστος 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Δημιουργία
δημιουργήθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Δημιουργήθηκε’ περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα προσθήκης ενός πόρου στο έργο.

ΔΚ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Ημερομηνία 1’ έως ’Ημερομηνία 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Δημιουργία
Προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη για μεγάλες επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης μιας δεδομένης ανάθεσης.
Office Project Professional 2007 only

Διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Διάρκεια 1’ έως ’Διάρκεια 10’ αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου’ περιέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός πόρου.

Εταιρεία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εταιρικός’ εμφανίζει εάν ένας πόρος προέρχεται από τον εταιρικό χώρο συγκέντρωσης πόρων (Ναι) ή τον τοπικό χώρο συγκέντρωσης πόρων (Όχι).

Ημερολόγιο βάσης εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εταιρικό ημερολόγιο βάσης’ υποδηλώνει εάν ο πόρος είναι αντιστοιχισμένος σε ένα ημερολόγιο βάσης από το καθολικό εταιρικό πρότυπο.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Ημερομηνία1-30 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Απαιτούμενες τιμές εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "απαιτούμενες τιμές εταιρείας" υποδηλώνει εάν ο πόρος έχει τις απαραίτητες απαιτούμενες τιμές για Project Server 2007.

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία πόρου)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Office Project Professional 2007 only

Μέλος εταιρικής ομάδας (πεδίο πόρου)

Όταν υπάρχουν ανοιχτά πολλά εταιρικά έργα, οι προβολές πόρων εμφανίζουν όλους τους πόρους από όλα τα ανοιχτά έργα της ίδιας έκδοσης (για παράδειγμα, όλες τις δημοσιευμένες εκδόσεις των ανοιχτών έργων).

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007 μόνο

Μοναδικό Αναγνωριστικό εταιρείας (πεδίο πόρου)

Εταιρικοί πόροι είναι διαθέσιμοι σε όλα τα έργα στο Project Server 2007.

Δημιουργία
Μήνυμα σφάλματος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο μηνύματος σφάλματος χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα σε Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Λήξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Λήξη 1’ έως ’Λήξη 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας πόρος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει την εργασία για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Σημαία 1’ έως ’Σημαία 20’ υποδεικνύουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Γενικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Γενικός’ υποδεικνύει εάν ένας πόρος είναι γενικής χρήσης ή όχι.

Ομάδα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ομάδα’ περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ένας πόρος.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ομαδοποίηση κατά σύνοψη’ υποδεικνύει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπερ-σύνδεση’ εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Href υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει το συνδυασμό ή την αλληλουχία των πεδίων ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ και ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός κειμένου σε μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Δημιουργία
Εισαγωγή (πεδίο πόρου)

Το πεδίο εισαγωγής Καθορίζει εάν ένας πόρος πρέπει να εισάγονται στην Project Server 2007 ως εταιρικός πόρος. Αποτελεί μέρος του Οδηγού εισαγωγής πόρων.
Office Project Professional 2007 only

Ανενεργός (πεδίο πόρου)

Οι εταιρικοί πόροι δεν διαγράφονται. Αντί για αυτό, καθίστανται ανενεργοί από χρήστη που διαθέτει δικαιώματα διαχείρισης.

Δείκτες (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ενδείξεις’ εμφανίζει ενδείξεις που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Αρχικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Αρχικά’ εμφανίζει τις συντομεύσεις για ένα όνομα πόρου.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ισοστάθμισης’ περιλαμβάνει το χρόνο που πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Ετικέτα υλικού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ετικέτα υλικού’ περιλαμβάνει τη μονάδα μέτρησης που εισαγάγετε για έναν πόρο υλικού, για παράδειγμα, τόνοι, κιβώτια ή κυβικά μέτρα.

Μέγιστες μονάδες (πεδία πόρου)

Το πεδίο ’Μέγιστες μονάδες’ περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή τον μέγιστο αριθμό των μονάδων που αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη δυνατότητα για την οποία ένας πόρος είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιεσδήποτε εργασίες κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Όνομα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Όνομα’ περιλαμβάνει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Σημειώσεις (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Σημειώσεις’ περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Αριθμός 1’ έως ’Αριθμός 20’ αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Αντικείμενα’ περιλαμβάνει τον αριθμό αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Κωδικός διάρθρωσης 1’ έως ’Κωδικός διάρθρωσης 10’ περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια της κανονικής δυνατότητας εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Χρέωση υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Χρέωση υπερωριών’ εμφανίζει τη χρέωση πληρωμής για την υπερωριακή εργασία που εκτελείται από έναν πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Κορύφωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κορύφωση’ περιλαμβάνει το μέγιστο ποσοστό ή το μέγιστο αριθμό μονάδων που εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης εργασίας’ περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Φωνητικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Φωνητικά" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project 2007.

Έργο (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Έργο’ εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο πόρου)

Το πεδίο RBS περιλαμβάνει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος’ εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος υπερωριών’ εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπόλοιπος όγκος υπερωριών’ εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη εργασία’ εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Δημιουργία
GUID ημερολογίου πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’GUID ημερολογίου πόρου’ περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο πόρου στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια πόρων που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου πόρου.

Δημιουργία
GUID πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’GUID πόρου’ περιέχει το μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που δημιουργήθηκε για κάθε πόρο στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο πόροι που να έχουν το ίδιο GUID πόρου.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Απόκριση σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Τυπική χρέωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Τυπική χρέωση’ εμφανίζει τη χρέωση πληρωμής για κανονική, μη υπερωριακή εργασία που έχει εκτελεστεί από έναν πόρο.

Έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία που ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Έναρξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Έναρξη 1’ έως ’Έναρξη 10’ εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Δημιουργία
Σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Σύνοψη’ υποδεικνύει εάν οι πληροφορίες ανάθεσης για τους πόρους που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έργο προέρχονται από ανοιχτό έργο ή από άλλο έργο που χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους.

ΔΧ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Δημιουργία
Χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδας" εμφανίζει εάν η τρέχουσα πόρος είναι πόρος ομάδας.
Office Project Professional 2007 only

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Όνομα σύνοψης εργασιών’ περιλαμβάνει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχετε λάβει απόκριση σε μια ερώτηση προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία πόρου)

Τα πεδία ’Κείμενο 1’ έως ’Κείμενο 30’ αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Τύπος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Τύπος’ παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ΔΚΟ εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

Λογαριασμός χρήστη των Windows (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Λογαριασμός χρήστη των Windows’ περιλαμβάνει το όνομα χρήστη των Microsoft Windows που εισάγετε για έναν πόρο εργασίας.

Εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Ομάδα εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Ομάδα εργασίας’ περιλαμβάνει επιλογές για την ηλεκτρονική μέθοδο ενημέρωσης που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με κάθε πόρο εργασίας στην ομάδα του έργου.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Καμπύλη εργασίας’ παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο ’Διακύμανση εργασίας’ περιλαμβάνει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Πεδία πόρου χρονολογικής φάσης

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού.

Κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Συγκεντρωτικό κόστος’ εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Αθροιστικό ποσό εργασίας’ περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους, στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της κανονικής ικανότητας εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Μονάδες κορύφωσης’ περιλαμβάνει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Ποσοστό εκχώρησης’ περιλαμβάνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη διαθεσιμότητα’ περιλαμβάνει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Διαθεσιμότητα μονάδας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Διαθεσιμότητα μονάδας’ περιλαμβάνει το ποσοστό ή τον αριθμό των μέγιστων μονάδων που είναι διαθέσιμος να εκτελέσει ένας πόρος εργασίας σε οποιεσδήποτε εργασίες, σε οποιαδήποτε επιλεγμένη χρονική περίοδο, όπως κατανέμονται χρονικά.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Διαθεσιμότητα εργασίας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Διαθεσιμότητα εργασίας’ περιλαμβάνει το μέγιστο χρόνο που ένας πόρος εργασίας είναι διαθέσιμος για προγραμματισμό όγκου εργασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλεγμένης χρονικής περιόδου, όπως κατανέμεται χρονικά.

Αρχή της σελίδας

Πεδία ανάθεσης

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματική λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματική έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε εισαγάγει.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Ανάθεση’ υποδεικνύει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ εμφανίζει το χρόνο αναμονής ενός πόρου πριν να ξεκινήσει την εργασία για μια ανάθεση. Στα πεδία εργασίας ’Καθυστέρηση ανάθεσης’ δεν εμφανίζονται πληροφορίες. Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου ’Καθυστέρηση ανάθεσης’.

Δημιουργία
Κάτοχος ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης στο Office Project Web Access για την τρέχουσα ανάθεση.
Office Project Professional 2007 only

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Μονάδες ανάθεσης’ εμφανίζει κατά πόσο οι εκχωρημένοι πόροι έχουν κατανεμηθεί σε μια εργασία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Λήξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Έναρξη γραμμής βάσης’ εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Λήξη γραμμής βάσης 1’ έως ’Λήξη γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης 1 έως Έναρξη γραμμής βάσης 10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Επαληθεύτηκε’ υποδεικνύει αν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Πίνακας χρεώσεων’ παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ανάθεσης ’Διακύμανση κόστους’ εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Κόστος 1’ έως ’Κόστος 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Κρίσιμη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κρίσιμη’ υποδεικνύει εάν για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο πρόγραμμα ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Ημερομηνία 1’ έως ’Ημερομηνία 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Διάρκεια 1’ έως ’Διάρκεια 10’ αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Ημερομηνία1-30 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 only

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία ανάθεσης)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Office Project Professional 2007 only

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007 μόνο

Λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Λήξη’ εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί ολοκληρώσει τον όγκο εργασίας μιας εργασίας.

Διακύμανση λήξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Διακύμανση λήξης’ περιλαμβάνει το χρόνο που αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Λήξη 1’ έως ’Λήξη 10’ αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Σημαία 1’ έως ’Σημαία 20’ υποδεικνύουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπερ-σύνδεση’ εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Href υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει το συνδυασμό ή την αλληλουχία των πεδίων ’Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ και ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης’ περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός κειμένου σε μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Καθυστέρηση ισοστάθμισης’ περιλαμβάνει το χρόνο που πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Σημειώσεις (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Σημειώσεις’ περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Αριθμός 1’ έως ’Αριθμός 20’ αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Επίπεδο διάρθρωσης’ υποδεικνύει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια της κανονικής δυνατότητας εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κόστος υπερωριών’ εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Κορύφωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κορύφωση’ περιλαμβάνει το μέγιστο ποσοστό ή το μέγιστο αριθμό μονάδων που εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’% ολοκλήρωσης εργασίας’ περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Προτεραιότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Προτεραιότητα’ υποδεικνύει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Έργο’ εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο RBS περιλαμβάνει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος’ εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπόλοιπο κόστος υπερωριών’ εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπόλοιπος όγκος υπερωριών’ εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη εργασία’ εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Αίτηση/ζήτηση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Αίτηση/Απαίτηση’ παρέχει επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάθεση στους πόρους όταν χρησιμοποιείτε τον ’Οδηγό υποκατάστασης πόρων’.

Ομάδα πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Ομάδα πόρων’ περιλαμβάνει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αναγνωριστικό πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό πόρου" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 αναθέτει σε κάθε πόρο.

Αρχικά πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Αρχικά πόρων’ εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Όνομα πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Όνομα πόρου’ περιλαμβάνει το όνομα του πόρου στον οποίο ανήκει μια ανάθεση.

Τύπος πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Τύπος πόρου’ υποδεικνύει εάν ο πόρος για αυτήν την ανάθεση είναι πόρος εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Απόκριση σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Έναρξη’ εμφανίζει την ημερομηνία που ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Διακύμανση έναρξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Διακύμανση έναρξης’ περιλαμβάνει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Έναρξη 1’ έως ’Έναρξη 10’ εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Αναγνωριστικό εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό εργασίας" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 εκχωρεί σε κάθε εργασία, καθώς την προσθέτετε στο έργο.

Όνομα εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Όνομα εργασίας’ περιέχει το όνομα της εργασίας στην οποία ανήκει μια ανάθεση.

Αριθμός διάρθρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Αριθμός διάρθρωσης εργασίας’ περιλαμβάνει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση της συσχετισμένης εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Όνομα σύνοψης εργασιών’ περιλαμβάνει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα’ υποδεικνύει εάν έχετε λάβει απόκριση σε μια ερώτηση προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία ’Κείμενο 1’ έως ’Κείμενο 30’ αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ΔΚΟ εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

WBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο WBS περιλαμβάνει κωδικούς για τη δομή ανάλυσης εργασίας (WBS), οι οποίοι είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε τη θέση της συσχετισμένης εργασίας μέσα στην ιεραρχική δομή του έργου.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Καμπύλη εργασίας’ παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ’Διακύμανση εργασίας’ περιλαμβάνει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικό κόστος’ εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος υπερωριών’ περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Πραγματικός όγκος εργασίας’ εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’ΠΡΑΚYΕ’ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης’ εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικών προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος γραμμής βάσης’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία γραμμής βάσης’ εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ώρες εργασίας για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1’ έως ’Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικών που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Κόστος γραμμής βάσης 1’ έως ’Κόστος γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία ’Εργασία γραμμής βάσης 1’ έως ’Εργασία γραμμής βάσης 10’ αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιλαμβάνει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιλαμβάνει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία προϋπολογισμού’ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικών του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κόστος’ εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Συγκεντρωτικό κόστος’ εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Αθροιστικό ποσό εργασίας’ περιλαμβάνει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους, στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Υπερ-ανάθεση’ υποδεικνύει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της κανονικής ικανότητας εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Όγκος υπερωριών’ περιλαμβάνει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται στις τιμές χρέωσης υπερωριών των πόρων που ενέχονται.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Μονάδες κορύφωσης’ περιλαμβάνει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’% εκχώρησης’ περιλαμβάνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Κανονική εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Υπόλοιπη διαθεσιμότητα’ περιλαμβάνει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο ’Εργασία’ εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×