Διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης με το Skype για επιχειρήσεις Online γραμμή σύνδεσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψει όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένης Microsoft PowerShell που συνδέεται με Skype for Business Online. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες:

Σφάλμα εισαγωγής-λειτουργική μονάδα που προκαλούνται από την πολιτική εκτέλεσης του Windows PowerShell

Την πολιτική εκτέλεσης PowerShell σάς βοηθά να προσδιορίσετε ποια αρχεία ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να μεταφερθεί σε στην κονσόλα PowerShell και να εκτελέσετε το οποίο δέσμες ενεργειών για ένα χρήστη από κονσόλας. Τουλάχιστον, το Skype for Business Online Connector module είναι δυνατή η εισαγωγή, εκτός εάν η πολιτική εκτέλεσης έχει οριστεί σε RemoteSigned. Εάν δεν έχει, στη συνέχεια, θα λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε τη λειτουργική μονάδα:

Import-Module : File C:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2013\Modules\LyncOnlineConnector\LyncOnlineConnectorStartup.psm1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ξεκινήστε PowerShell ως διαχειριστής και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης.

Σφάλμα εισαγωγής-λειτουργική μονάδα που προκαλούνται από την εσφαλμένη έκδοση του Windows PowerShell

Το Skype for Business Online Connector module μπορεί να εκτελεστεί μόνο στην περιοχή Windows PowerShell 3.0. Εάν προσπαθείτε να εισαγάγετε τη λειτουργική μονάδα κάτω από μια προηγούμενη έκδοση του PowerShell, η διαδικασία εισαγωγής θα αποτύχει με παρόμοιο με το εξής μήνυμα σφάλματος:

Import-Module : The version of the loaded PowerShell is '2.0'. The module 'D:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2013\Modules\LyncOnlineConnector\LyncOnlineConnector.psd1' requires a minimum PowerShell version of '3.0' to execute. Please verify the installation of the PowerShell and try again.

Ο μόνος τρόπος για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα είναι να εγκαταστήσετε Windows PowerShell 3.0, το οποίο είναι διαθέσιμο από το Microsoft Download Center στο http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29939.

Απέτυχε η σύνδεση στο διακομιστή Live ID

Συνήθως υπάρχουν τρεις λόγοι γιατί μπορεί να αποτύχει η απόπειρα για σύνδεση με το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Get-CsWebTicket : Failed to connect live id servers. Make sure proxy is enabled or machine has network connection to live id servers.

Συχνά το σφάλμα αυτό σημαίνει ότι δεν εκτελείται το Microsoft Online Services Sign-in Assistant. Μπορείτε να επαληθεύσετε την κατάσταση αυτής της υπηρεσίας, εκτελέστε την παρακάτω εντολή από τη γραμμή εντολών PowerShell:

Get-Service "msoidsvc"

Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται, ξεκινήστε την υπηρεσία με τη χρήση αυτής της εντολής:

Start-Service "msoidsvc"

Εάν εκτελείται η υπηρεσία, μπορεί αντιμετωπίζει προβλήματα με τη σύνδεση δικτύου μεταξύ του υπολογιστή σας και το Microsoft Live ID ελέγχου ταυτότητας διακομιστή. Για να ελέγξετε αυτό, ανοίξτε τον Internet Explorer και μεταβείτε https://login.microsoftonline.com/. Προσπαθήστε να συνδεθείτε στο Office 365 από εκεί. Εάν αποτύχει, που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε ζητήματα σύνδεσης δικτύου.

Λιγότερο συχνά, είναι πιθανό ότι το URI σύνδεσης για το Microsoft Live ID ελέγχου ταυτότητας Server έχει ρυθμιστεί για την εσφαλμένη τιμή. Εάν έχετε ήδη προσδιορίσει ότι η είσοδος στο Βοηθό εκτελείται και ότι δεν αντιμετωπίζετε ζητήματα σύνδεσης δικτύου, αυτό μπορεί να είναι το πρόβλημα. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με Office 365 υποστήριξης.

Απέτυχε η φόρτωση της λειτουργικής μονάδας Live ID

Μία από τις προϋποθέσεις για τη χρήση PowerShell για τη Διαχείριση Skype for Business Online είναι για να εγκαταστήσετε το Microsoft Online Services Sign-in Assistant. Εάν δεν είναι εγκατεστημένο το Βοηθό εισόδου, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας με Skype for Business Online:

Get-CsWebTicket : Can not load Live Id module. Make sure correct version of Live Id Sign-in assistant is installed.

Το Microsoft Online Services Sign-in Assistant είναι διαθέσιμη στο το Microsoft Download Center στο Βοηθό Microsoft Online Services εισόδου για RTW επαγγελματίες IT.

Σύνδεση απέτυχε για το χρήστη

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη σύνδεση για να Skype for Business Online, πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη έγκυρη Skype for Business Online. Εάν δεν το κάνετε, θα αποτύχει σύνδεσης μαζί με ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με αυτό:

Get-CsWebTicket : Logon failed for the user 'kenmyer@litwareinc.com'. Please create a new PSCredential object, making sure that you have used the correct user name and password.

Εάν πιστεύετε ότι χρησιμοποιείτε έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη και ότι έχετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά. Εάν αυτό αποτύχει, χρησιμοποιήστε τα ίδια διαπιστευτήρια και προσπαθήστε να συνδεθείτε στο https://login.microsoftonline.com/. Εάν δεν είναι δυνατό να συνδεθεί στο εκεί, επικοινωνήστε με Office 365 υποστήριξης.

Ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα για τη διαχείριση αυτού του μισθωτή

Δεν μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση απομακρυσμένης PowerShell μεSkype for Business Online, εκτός εάν είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών μισθωτή. Εάν δεν είστε, θα αποτύχει η απόπειρα σύνδεσης και θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Processing data from remote server admin.vdomain.com failed with the following error message: The user 'user@foo.com' does not have permission to manage this tenant. Permissions can be granted by assigning the user to the appropriate RBAC role. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Εάν πιστεύετε ότι θα ή θα πρέπει να είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών μισθωτή, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Office 365 υποστήριξης.

Δυνατότητα σύνδεσης στο μισθωτή έχει απενεργοποιηθεί στο Skype για επιχειρήσεις Online

Για να χρησιμοποιήσετε PowerShell για τη Διαχείριση Skype for Business Online, πρέπει να οριστεί η ιδιότητα EnableRemotePowerShellAccess της πολιτικής PowerShell σας μισθωτή για να True. Εάν δεν είναι, θα αποτύχει η σύνδεσή σας και θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Processing data from remote server admin.vdomain.com failed with the following error message: The ability to connect to this tenant by using a remote PowerShell session has been disabled. Please contact Lync Help to check Tenant Powershell Policy of this tenant. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Office 365 υποστήριξης και να αποκτήσετε πρόσβαση απομακρυσμένης PowerShell με δυνατότητα.

Έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ταυτόχρονες άλλου κελύφους για αυτόν το χρήστη στο Skype για επιχειρήσεις Online

Κάθε διαχειριστής επιτρέπεται έως τρία ταυτόχρονη απομακρυσμένων συνδέσεων Skype for Business Online. Εάν έχετε τρεις απομακρυσμένης PowerShell συνδέσεις προς τα επάνω και εκτελείται, οποιαδήποτε προσπάθεια για να κάνετε ένα τέταρτο ταυτόχρονη σύνδεση θα αποτύχει, εμφανίζοντας το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Connecting to remote server admin.vdomain.com failed with the following error message : The WS-Management service cannot process the request. The maximum number of concurrent shells for this user has been exceeded. Close existing shells or raise the quota for this user. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Ο μόνος τρόπος για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα είναι να κλείσετε ένα ή περισσότερα από το προηγούμενο συνδέσεις. Όταν τελειώσετε με μια περίοδο λειτουργίας Skype for Business Online, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Remove-PSSession για να τερματίσετε την περίοδο λειτουργίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε αυτό το ζήτημα.

Έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ταυτόχρονες άλλου κελύφους για αυτό το μισθωτή στο Skype για επιχειρήσεις Online

Παρόλο που κάθε διαχειριστή επιτρέπεται να έχετε έως και τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις σε ένα μισθωτή Skype for Business Online, δεν υπάρχει μία μισθωτή επιτρέπεται να περιέχει περισσότερες από εννέα ταυτόχρονη συνδέσεις. Για παράδειγμα, τρεις οι διαχειριστές μπορεί να κάθε έχουν τρία ανοιχτές περιόδους λειτουργίας. Εάν ένα τέταρτο διαχειριστή προσπαθεί να δημιουργήσετε μια σύνδεση (με αποτέλεσμα συνολικά 10 ταυτόχρονες συνδέσεις), αυτή η προσπάθεια θα αποτύχει, με το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Connecting to remote server admin.vdomain.com failed with the following error message : The WS-Management service cannot process the request. The maximum number of concurrent shells for this tenant has been exceeded. Close existing shells or raise the quota for this tenant. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Ο μόνος τρόπος για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα είναι να κλείσετε ένα ή περισσότερα από το προηγούμενο συνδέσεις. Όταν τελειώσετε με μια περίοδο λειτουργίας Skype for Business Online, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Remove-PSSession για να τερματίσετε την περίοδο λειτουργίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε αυτό το ζήτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×