Δημιουργία οπτικής αναφοράς δεδομένων έργου στο Excel ή το Visio

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οπτικές αναφορές σάς επιτρέπουν να προβάλετε πληροφορίες έργου χρησιμοποιώντας γραφικά βελτιωμένη συγκεντρωτικών πινάκων στο Excel 2010. Όταν έχει εξαχθεί πληροφορίες έργου στο Excel, μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τις αναφορές με το Excel 2010 βελτιωμένη Συγκεντρωτικού πίνακα δυνατότητες, όπως αναλυτές φιλτράρισμα, αναζήτηση μέσα σε Συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα sparkline μέσα σε Συγκεντρωτικούς πίνακες για την παρουσίαση τάσεων αμέσως, και Βελτιώσεις write-back OLAP.

Σε αυτό το άρθρο

Διαθέσιμες οπτικές αναφορές

Δημιουργία οπτικής αναφοράς με χρήση προτύπου

Επεξεργασία υπάρχοντος προτύπου οπτικής αναφοράς

Δημιουργία νέου προτύπου οπτικής αναφοράς

Εξαγωγή δεδομένων αναφοράς

Διαθέσιμες οπτικές αναφορές

Τα πρότυπα αναφοράς διαιρούνται σε έξι κατηγορίες στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Δημιουργία αναφοράς, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο στοιχείο Οπτικές αναφορές της ομάδας Αναφορές στην καρτέλα Έργο. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περιγραφές για τις οπτικές αναφορές κάθε κατηγορίας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες αναφορές. Οι προσαρμοσμένες αναφορές θα εμφανίζονται στην κατηγορία για τον τύπο δεδομένων που χρησιμοποιείται.

Κατηγορία "Χρήση εργασιών"

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις οπτικές αναφορές της κατηγορίας "Χρήση εργασιών". Αυτές οι αναφορές βασίζονται στα δεδομένα χρονολογικής φάσης εργασίας.

Σημείωση: Τα δεδομένα χρονολογικής φάσης ανάθεσης είναι διαθέσιμα στις αναφορές της κατηγορίας "Χρήση ανάθεσης".

Όνομα

Τύπος

Περιγραφή

Αναφορά "Ταμειακή ροή"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με το κόστος και το σωρευτικό κόστος σε σχέση με το χρόνο.

Αναφορά "Εκτελεσθείσα αξία σε χρονική περίοδο"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα γράφημα που εμφανίζει το πραγματικό κόστος της εκτελεσθείσας εργασίας, την προγραμματισμένη εργασία (προϋπολογισμένο κόστος εργασίας που έχει προγραμματιστεί) και την εκτελεσθείσα αξία (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Κατηγορία "Χρήση πόρων"

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις οπτικές αναφορές της κατηγορίας "Χρήση πόρων". Αυτές οι αναφορές βασίζονται στα δεδομένα χρονολογικής φάσης πόρων.

Σημείωση: Τα δεδομένα χρονολογικής φάσης ανάθεσης είναι διαθέσιμα στις αναφορές της κατηγορίας "Χρήση ανάθεσης".

Όνομα

Τύπος

Περιγραφή

Αναφορά "Ταμειακή ροή"

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα διάγραμμα που εμφανίζει τα προγραμματισμένα και τα πραγματικά κόστη για το έργο σας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Τα κόστη αναλύονται ανά πόρο (όγκος εργασίας, υλικά και κόστος). Μια ένδειξη δείχνει αν τα προγραμματισμένα κόστη υπερβαίνουν τα κόστη γραμμής βάσης.

Αναφορά διαθεσιμότητας πόρων

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά, για να προβάλετε ένα διάγραμμα που θα δείχνει την εργασία και την εναπομείνουσα διαθεσιμότητα των πόρων του έργου σας, αναλυμένη κατά τύπο πόρου (εργασία, υλικό και κόστος). Μια κόκκινη σημαία εμφανίζεται δίπλα σε κάθε πόρο στον οποίο έχει γίνει υπερ-ανάθεση.

Αναφορά "Σύνοψη κόστους πόρων"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα γράφημα πίτας που δείχνει τη διαίρεση του κόστους πόρων μεταξύ των τριών τύπων πόρων: κόστους, υλικών και εργασίας.

Αναφορά "Διαθεσιμότητα εργασίας πόρων"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με τη συνολική δυναμικότητα, την εργασία και την υπόλοιπη διαθεσιμότητα των πόρων εργασίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Αναφορά "Σύνοψη εργασίας πόρων"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με τη συνολική δυναμικότητα των πόρων, την εργασία, την υπόλοιπη διαθεσιμότητα και την πραγματική εργασία εκφρασμένη σε μονάδες εργασίας.

Κατηγορία "Χρήση ανάθεσης"

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις οπτικές αναφορές της κατηγορίας "Χρήση ανάθεσης". Αυτές οι αναφορές βασίζονται στα δεδομένα χρονολογικής φάσης, παρόμοια με τα δεδομένα που υπάρχουν στις προβολές Χρήση εργασιών και Χρήση πόρων.

Όνομα

Τύπος

Περιγραφή

Αναφορά "Κόστος γραμμής βάσης"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με το κόστος γραμμής βάσης, το προγραμματισμένο κόστος και το πραματικό κόστος του έργου σας σε σχέση με τις εργασίες.

Αναφορά "Γραμμή βάσης"

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα διάγραμμα του έργου σας σε ανάλυση κατά τρίμηνο και μετά κατά εργασία. Αυτή η εργασία συγκρίνει την προγραμματισμένη εργασία και το προγραμματισμένο κόστος με την εργασία και το κόστος γραμμής βάσης. Χρησιμοποιούνται ενδείξεις για να επισημάνουν πότε η προγραμματισμένη εργασία υπερβαίνει την εργασία γραμμής βάσης και πότε το προγραμματισμένο κόστος υπερβαίνε το κόστος γραμμής βάσης.

Αναφορά "Εργασία γραμμής βάσης"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με την εργασία γραμμής βάσης, την προγραμματισμένη εργασία και την πραγματική εργασία του έργου σας σε σχέση με τις επιμέρους εργασίες.

Αναφορά "Κόστος προϋπολογισμού"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με το κόστος προϋπολογισμού, το κόστος γραμμής βάσης, το προγραμματισμένο κόστος και το πραγματικό κόστος κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Αναφορά "Εργασία προϋπολογισμού"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με την εργασία προϋπολογισμού, την εργασία γραμμής βάσης, την προγραμματισμένη εργασία και την πραγματική εργασία κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Αναφορά "Εκτελεσθείσα αξία σε χρονική περίοδο"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα γράφημα που εμφανίζει το πραγματικό κόστος της εκτελεσθείσας εργασίας, την προγραμματισμένη εργασία (προϋπολογισμένο κόστος εργασίας που έχει προγραμματιστεί) και την εκτελεσθείσα αξία (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Κατηγορίες "Σύνοψη εργασιών", "Σύνοψη πόρων" και "Σύνοψη αναθέσεων"

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις οπτικές αναφορές των κατηγοριών "Σύνοψη εργασιών", "Σύνοψη πόρων" και "Σύνοψη αναθέσεων". Οι αναφορές σύνοψης δεν περιλαμβάνουν δεδομένα χρονολογικής φάσης.

Κατηγορία

Όνομα

Τύπος

Περιγραφή

Σύνοψη εργασίας

Αναφορά "Κατάσταση κρίσιμων εργασιών"

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα διάγραμμα που εμφανίζει την εργασία και την υπόλοιπη εργασία για τις κρίσιμες αλλά και για τις μη κρίσιμες εργασίες. Η γραμμή δεδομένων εμφανίζει το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε.

Σύνοψη εργασίας

Αναφορά "Κατάσταση εργασίας"

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα διάγραμμα της εργασίας και της εργασίας που ολοκληρώθηκε στο έργο σας, με σύμβολα που δείχνουν αν η εργασία γραμμής βάσης υπερβαίνει την εργασία, αν ισούται με αυτή και αν την υπερβαίνει. Η γραμμή δεδομένων εμφανίζει το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε.

Σύνοψη πόρου

Αναφορά "Εργασία πόρου που απομένει"

Excel

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα ραβδόγραμμα με την υπόλοιπη εργασία και την πραγματική εργασία για κάθε πόρο εργασίας, σε μονάδες εργασίας.

Σύνοψη ανάθεσης

Αναφορά "Κατάσταση πόρου"

Visio

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να δείτε ένα διάγραμμα των τιμών εργασίας και κόστους για κάθε έναν από τους πόρους του έργου σας. Το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε δείχνεται από τη σκίαση σε κάθε ένα από τα πλαίσια στο διάγραμμα. Η σκίαση γίνεται πιο σκούρα καθώς ο πόρος πλησιάζει στην ολοκλήρωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία οπτικής αναφοράς με χρήση προτύπου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή " Οπτικές αναφορές ".
  Γραφικό ομάδας 'Αναφορές'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές, στην καρτέλα Όλες, κάντε κλικ στην αναφορά που θέλετε να δημιουργήσετε.

  Εάν η αναφορά που θέλετε να δημιουργήσετε δεν υπάρχει στη λίστα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη προτύπων αναφοράς από και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση για να αναζητήσετε τη θέση που βρίσκεται η αναφορά σας.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε ποια κατηγορία περιέχει την αναφορά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα αυτής της κατηγορίας για να δείτε μια συντομότερη λίστα αναφορών. Εάν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι αναφορές που ανοίγουν στο Excel ή το Visio, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Microsoft Excel ή Microsoft Visio.

 3. Για να αλλάξετε το επίπεδο των δεδομένων χρήσης που συμπεριλμβάνονται στην αναφορά, επιλέξτε Έτη, Τρίμηνα, Μήνες, Εβδομάδες ή Ημέρες από τη λίσυα Επιλέξτε το επίπεδο των δεδομένων χρήσης που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, το Project ορίζει το επίπεδο χρήσης δεδομένων σε αυτό που προτείνει για το μέγεθος του έργου σας. Στα περισσότερα έργα, αυτό σημαίνει εβδομάδες. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε δεδομένα σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας, η απόδοση της αναφοράς μπορεί να μειωθεί. Για καλύτερη απόδοση, εάν βλέπετε ταυτόχρονα πολλές αναφορές για το ίδιο έργο, μην αλλάζετε το επίπεδο δεδομένων. Εάν αλλάξετε το επίπεδο δεδομένων, η προσωρινή βάση δεδομένων αναφορών που είναι αποθηκευμένη τοπικά πρέπει να ξαναδημιουργηθεί. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε δεδομένα χρήσης στις αναφορές σας, ορίστε το επίπεδο δεδομένων σε Έτη για καλύτερη απόδοση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή για να δημιουργήσετε την αναφορά και να την ανοίξετε στο Excel ή το Visio.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία υπάρχοντος προτύπου οπτικής αναφοράς

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή " Οπτικές αναφορές ".
  Γραφικό ομάδας 'Αναφορές'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές, στην καρτέλα Όλες, κάντε κλικ στην αναφορά που θέλετε να δημιουργήσετε.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε ποια κατηγορία περιέχει την αναφορά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα αυτής της κατηγορίας για να δείτε μια συντομότερη λίστα αναφορών. Εάν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι αναφορές που ανοίγουν στο Excel ή το Visio, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Microsoft Excel ή Microsoft Visio.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία προτύπου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων κάντε κλικ στα πεδία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε από την αναφορά και μετά κάντε κλικ στα κουμπιά Προσθήκη, Κατάργηση ή Κατάργηση όλων, για να μετακινήσετε τα πεδία μεταξύ των πλαισίων Διαθέσιμα πεδία και Επιλεγμένα πεδία ή μεταξύ των πλαισίων Διαθέσιμα προσαρμοσμένα πεδία και Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία.

  Τα πεδία στα πλαίσια Επιλεγμένα πεδία και Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία θα συμπειρληφθούν στην αναφορά.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία προτύπου για να δημιουργήσετε την αναφορά με την τροποποιημένη λίστα πεδίων.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, ορισμένα πεδία προσδιορίζονται ως διαστάσεις. Είναι σημαντικό να επιλέξετε λιγότερες από έξη διαστάσεις για την αναφορά σας. Εάν επιλέξετε περισσότερες από έξη διαστάσεις, η απόδοση της αναφοράς μειώνεται σημαντικά.

 • Δεν είναι όλα τα πεδία διαθέσιμα σε όλες τις αναφορές. Ορισμένα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο στις αναφορές του Visio, αλλά όχι στις αναφορές του Excel.

 • Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πεδίο που θέλετε να συμπεριλάβετε στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε διαφορετική κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, πολλά πεδία που πιστεύετε ότι είναι σύνοψης εργασιών στην πραγματικότητα είναι σύνοψης ανάθεσης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία νέου προτύπου οπτικής αναφοράς

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή " Οπτικές αναφορές ".
  Γραφικό ομάδας 'Αναφορές'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές, επιλέξτε Δημιουργία προτύπου.

 3. Στην ενότητα Επιλογή εφαρμογής, κάντε κλικ στην επιλογή Excel για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο του Excel ή στην επιλογή Visio (Μετρικό) για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο του Visio.

 4. Στην ενότητα Επιλογή τύπου δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην αναφορά.

  Για να συμπεριλάβετε δεδομένα χρονολογικής φάσης, επιλέξτε Χρήση εργασιών, Χρήση πόρων ή Χρήση ανάθεσης από τη λίστα της ενότητας Επιλογή τύπου δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή πεδίων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα προεπιλεγμένα πεδία του Project που θέλετε να προσθέσετε στην αναφορά από το πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να τα μετακινήσετε στο πλαίσιο Επιλεγμένα πεδία.

 8. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα προσαρμοσμένα πεδία που θέλετε να προσθέσετε στο πλαίσιο Διαθέσιμα προσαρμοσμένα πεδία.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να τα μετακινήσετε στο πλαίσιο Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία.

 • Εάν έχετε εγκατεστημένη την Αγγλική έκδοση του Office Project 2007, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη δημιουργία ενός προτύπου του Visio που χρησιμοποιεί μονάδες Η.Π.Α.

 • Για να καταργήσετε ένα πεδίο από την αναφορά, στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, κάντε κλικ στο πεδίο από το πλαίσιο Επιλεγμένα πεδία ή Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Για να καταργήσετε όλα τα προεπιλεγμένα ή προσαρμοσμένα πεδία από την αναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση όλων στην ενότητα Επιλογή πεδίων ή Επιλογή προσαρμοσμένων πεδίων.

 • Δεν είναι όλα τα πεδία διαθέσιμα σε όλες τις αναφορές. Ορισμένα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο στις αναφορές του Visio, αλλά όχι στις αναφορές του Excel.

 • Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πεδίο που θέλετε να συμπεριλάβετε στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε διαφορετική κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, πολλά πεδία που πιστεύετε ότι είναι σύνοψης εργασιών στην πραγματικότητα είναι σύνοψης ανάθεσης.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων, ορισμένα πεδία προσδιορίζονται ως διαστάσεις. Είναι σημαντικό να επιλέξετε λιγότερες από έξη διαστάσεις για την αναφορά σας. Εάν επιλέξετε περισσότερες από έξη διαστάσεις, η απόδοση της αναφοράς μειώνεται σημαντικά.

 • 'Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία της οπτικής αναφοράς σας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στην προεπιλεγμένη θέση για τα πρότυπα (c:\Program Files\Microsoft Office\Πρότυπα) ή σε άλλη θέση στον υπολογιστή ή το δίκτυό σας. Τα πρότυπα που είναι αποθηκευμένα στην προεπιλεγμένη θέση για τα πρότυπα εμφανίζονται αυτόματα στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Δημιουργία αναφοράς.

 • Εάν ξεκινήσετε τη χρήση ενός διαφορετικού πακέτου γλώσσας αφού αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο οπτικής αναφοράς, το πρότυπο παραμένει διαθέσιμο αλλά δεν συμπληρώνεται. Τα αρχικά πεδία ονομάτων δεν αναγνωρίζονται στη νέα γλώσσα και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναφορά.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εξαγωγή δεδομένων αναφοράς

Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα δεδομένα για εξαγωγή από μια κατηγορία (κύβος OLAP) ή όλα τα δεδομένα του έργου σας ως βάση δεδομένων αναφορών.

Εξαγωγή δεδομένων ως κύβου OLAP

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή " Οπτικές αναφορές ".
  Γραφικό ομάδας 'Αναφορές'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές, επιλέξτε Αποθήκευση δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Αποθήκευση κύβου αναφοράς, επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει τον τύπο δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή πεδίων για να τροποποιήσετε τα πεδία που περιλαμβάνονται στη λίστα δεδομένων για εξαγωγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων κάντε κλικ στα πεδία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε από τη λίστα δεδομένω για εξαγωγή και μετά κάντε κλικ στα κουμπιά Προσθήκη, Κατάργηση ή Κατάργηση όλων, για να μετακινήσετε τα πεδία μεταξύ των πλαισίων Διαθέσιμα πεδία και Επιλεγμένα πεδία ή μεταξύ των πλαισίων Διαθέσιμα προσαρμοσμένα πεδία και Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία.

  Τα πεδία στα πλαίσια Επιλεγμένα πεδία και Επιλεγμένα προσαρμοσμένα πεδία θα συμπεριληφθούν στα δεδομένα που θα εξαχθούν.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ του παραθύρου διαλόγου Οπτικές αναφορές - Επιλογή πεδίων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση κύβου.

 7. Εντοπίστε τη θέση που θα αποθηκεύσετε τα δεδομένα κύβου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 • Τα δεδομένα κύβου αποθηκεύονται ως ένα αρχείο .cub.

 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε δεδομένα κύβου από το Visio, το αρχείο .cub δεν είναι δυνατό να είναι αποθηκευμένο σε κοινόχρηστη θέση δικτύου.

Εξαγωγή δεδομένων ως βάσης δεδομένων αναφορών

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή " Οπτικές αναφορές ".
  Γραφικό ομάδας 'Αναφορές'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Οπτικές αναφορές, επιλέξτε Αποθήκευση δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση βάσης δεδομένων.

 4. Εντοπίστε τη θέση που θέλετε να αποηκεύσετε τη βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως αρχείο βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access (.mdb).

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×