Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τακτοποιήσετε πεδία και να φιλτράρετε ή να ταξινομήσετε δεδομένα εφαρμόζοντας ένα ερώτημα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Οι επιλογές ερωτήματος είναι διαθέσιμες μόνο για αρχεία προέλευσης που βασίζονται σε SQL, συμπεριλαμβανομένων των λιστών και βιβλιοθηκών του Microsoft SharePoint, μεμονωμένων βάσεων δεδομένων (την ενότητα Συνδέσεις βάσης δεδομένων, από το παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων) και συνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (συνδέσεις βάσεων δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα Συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης, του παραθύρου εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων).

Η δυνατότητες επιλογής, φιλτραρίσματος και ταξινόμησης πεδίων σε επίπεδο προέλευσης δεν είναι διαθέσιμες για αρχεία XML, δέσμες ενεργειών του διακομιστή ή υπηρεσίες Web XML, επειδή, αυτά τα αρχεία προέλευσης δεν έχουν γλώσσα ερωτήματος όπως την SQL. Αντίθετα η επιλογή, το φιλτράρισμα και η ταξινόμηση για αυτά τα αρχεία προέλευσης πραγματοποιούνται όταν δημιουργείτε την Προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα δεδομένα.

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τα πεδία που συμπεριλαμβάνονται για τις προεπιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων ή θέλετε να συνδέσετε λίστες ή βιβλιοθήκες με άλλα αρχεία προέλευσης, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια να το τροποποιήσετε.

Σε αυτό το άρθρο

Μοναδικές επιλογές ερωτήματος για διαφορετικούς τύπους προελεύσεων δεδομένων

Προσθήκη, κατάργηση ή Τακτοποίηση πεδίων

Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση φίλτρου

Προσθήκη ή κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

Μοναδικές επιλογές ερωτήματος για διαφορετικούς τύπους αρχείων προέλευσης δεδομένων

Εκτός από τη δυνατότητα επιλογής πεδίων, εφαρμογής φίλτρων και ταξινόμησης δεδομένων σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάθε ένας από τους τύπους αρχείων προέλευσης δεδομένων παρέχει πρόσθετες επιλογές για τον καθορισμός ενός ερωτήματος.

Λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint

Όταν καθορίζετε ένα ερώτημα για λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint, μπορείτε να καθορίσετε και το φάσμα του ερωτήματος με χρήση των επιλογών στη λίστα Εμβέλεια στοιχείων και φακέλων.

Επιλογές της Εμβέλειας στοιχείων και φακέλων

Οι επιλογές Εμβέλεια στοιχείων και φακέλων καθορίζουν αν το τρέχον ερώτημα ανοίγει φακέλους και δευτερεύοντες φακέλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εργάζεστε με βιβλιοθήκες του SharePoint. Για παράδειγμα, εάν ο φάκελος "Κοινόχρηστα έγγραφα" περιέχει όχι μόνο αρχεία αλλά και δευτερεύοντες φακέλους που επίσης περιέχουν αρχεία, μπορείτε να ορίσετε αν το ερώτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχεία, φακέλους ή και τα δύο και ποια θα είναι αυτά. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία και όλους τους δευτερεύοντες φακέλους στον τρέχοντα φάκελο, κάντε κλικ στην εντολή Προεπιλογή..

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα μόνο στα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο και όχι σε δευτερεύοντες φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο αρχεία.

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία σε όλους τους φακέλους και σε κανέναν δευτερεύοντα φάκελο σε ολόκληρη την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενο.

 • Για να εφαρμόσετε το ερώτημα σε όλα τα αρχεία σε όλους τους φακέλους και σε όλους τους δευτερεύοντες φακέλους σε ολόκληρη την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενα όλα.

Συνδέσεις στη βάση δεδομένων

Όταν ορίζετε ένα ερώτημα SQL για συνδέσεις με βάσεις δεδομένων, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν οι προτάσεις σύνταξης και ανάγνωσης θα συγχρονίζονται όταν τροποποιείτε το ερώτημα.

Πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ενεργοποίηση προτάσεων σύνταξης και ανάγνωσης
Η επιλογή είναι ότι παραγωγή προτάσεων σύνταξης SQL για συνδέσεις με βάση δεδομένων είναι προεπιλεγμένη. Η επιλογή συγχρονίζει τις νέες προτάσεις σύνταξης, καθώς και τις προτάσεις ανάγνωσης, κάθε φορά που μια σύνδεση με βάση δεδομένων τροποποιείται.

Πρόταση ανάγνωσης είναι μια πρόταση SQL που ανακτά και εμφανίζει δεδομένα που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μια πρόταση σύνταξης είναι μια πρόταση SQL που ανακτά δεδομένα που μπορούν να τροποποιηθούν και, στη συνέχεια, αποθηκεύσατε το αρχικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν δημιουργείτε αυτόματα προτάσεις σύνταξης, έχετε ήδη τις προτάσεις που δημιουργούνται σε περίπτωση που θελήσετε να δημιουργήσετε μια φόρμα δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας φόρμας δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων ως φόρμα.

Συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων

Όπως σημειώθηκε προηγούμενα, μπορείτε να τροποποιήσετε κάθε ερώτημα για εάν αρχείο προέλευσης δεδομένων, μόνο αν το συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων αποτελεί δύο συνδέσεις με βάση δεδομένων που είναι ενωμένες αντί για συγχωνευμένες. Επίσης, όταν εργάζεστε με ενωμένες συνδέσεις με βάση δεδομένων, έχετε την επιλογή να εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή πίνακα ή σε ιεραρχική διάταξη.

Καρτέλα Ερώτημα, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες της προέλευσης δεδομένων

Σε στήλες είναι η καλύτερη επιλογή όταν εργάζεστε με δύο συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που έχουν μια σχέση ένα-προς-ένα (δηλαδή μια εγγραφή σε κάθε μία από τις δύο βάσεις δεδομένων είναι συσχετισμένη με μία άλλη εγγραφή στην άλλη βάση δεδομένων).

Ιεραρχική μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή αν έχετε συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση ένα-προς-πολλά (δηλαδή, μια εγγραφή σε μια βάση δεδομένων είναι συσχετισμένη με πολλές εγγραφές σε άλλες βάσεις δεδομένων).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, κατάργηση ή τακτοποίηση πεδίων

Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να τακτοποιήσετε πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Όταν το κάνετε αυτό αλλάζετε μόνο τα πεδία που είναι διαθέσιμα για προβολή στο παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες προβολής δεδομένων. Δεν προσθέτετε, καταργείτε ή τακτοποιείτε πεδία στα πραγματικά δεδομένα.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές στην περιοχή Ερώτημα είναι διαθέσιμες μόνο για τα εξής αρχεία προέλευσης δεδομένων SQL: Τις λίστες και τις βιβλιοθήκες SharePoint, τις βάσεις δεδομένων και τα συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων. Επίσης, αν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί των επιλογών Πεδία, Φίλτρο και Ταξινόμηση. Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης με βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία εντολής και στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint

  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφανιζόμενα πεδία, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο εμφανιζόμενο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε στη λίστα Διαθέσιμα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  • Για να καταργήσετε ένα πεδίο από το εμφανιζόμενο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε στη λίστα Εμφανιζόμενα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

  • Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάτω από την περιοχή Εμφανιζόμενα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα επάνω μετακινεί τη στήλη προς τα αριστερά στον πίνακα δεδομένων. Η μετακίνηση ενός πεδίου προς τα κάτω μετακινεί τη στήλη προς τα δεξιά.

   Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά πεδία ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα πεδία.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση ενός φίλτρου

Μπορείτε να φιλτράρετε δεδομένα δημιουργώντας ένα ερώτημα φίλτρου. Κατά το φιλτράρισμα ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων, εφαρμόζετε ένα φίλτρο ώστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα που πληρούν τα κριτήρια που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε μια προέλευση δεδομένων που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές. Ωστόσο, εσείς θέλετε να προβάλλετε μόνο ένα υποσύνολο αυτών των εγγραφών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο ώστε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές στην περιοχή Ερώτημα είναι διαθέσιμες μόνο για τα εξής αρχεία προέλευσης δεδομένων SQL: Τις λίστες και τις βιβλιοθήκες SharePoint, τις βάσεις δεδομένων και τα συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων. Επίσης, αν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί των επιλογών Πεδία, Φίλτρο και Ταξινόμηση. Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης με βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία εντολής και στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint

  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου.

Είστε πλέον έτοιμοι να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε ένα φίλτρο.

Προσθήκη ενός φίλτρου

Διαγραφή ενός φίλτρου

Τροποποίηση ενός φίλτρου

Προσθήκη όρου σε ένα υπάρχον φίλτρο

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Τροποποίηση ενός όρου

Διαγραφή όρου

Προσθήκη φίλτρου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 2. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Διαγραφή φίλτρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στο βέλος της πρώτης από αριστερά στήλης του κάθε όρου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Τροποποίηση φίλτρου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα όρο και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη όρου σε υπάρχον φίλτρο

Σε ένα φίλτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκφράσεις. Αυτό γίνεται εάν προσθέσετε νέους όρους, οι οποίοι καθορίζουν επιπλέον κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα δεδομένα.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, στο τέλος του υπάρχοντος όρου κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια και στους δύο όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Και.

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια μόνο στον ένα όρου, κάντε κλικ στην επιλογή Ή.

 2. Στην επόμενη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Όταν το φίλτρο σας περιέχει πολλούς όρους, τότε ίσως να θέλετε να ομαδοποιήσετε δύο ή περισσότερους όρους έτσι, ώστε να εφαρμόζονται πριν από τους άλλους όρους.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, στο τέλος του δεύτερου όρου κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ή

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα βέλη στην πρώτη από αριστερά στήλη των όρων που θέλετε να ομαδοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση. Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης.)

  Δείγμα έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος
  Η αγκύλη που συνδέσει δύο όρους υποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένοι όροι είναι ομαδοποιημένοι.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τροποποίηση όρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα όρο και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στο πεδίο Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Διαγραφή όρου

 • Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ στο βέλος στην πρώτη από αριστερά στήλη του όρου που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, τροποποιείτε τη σειρά εμφάνισης των δεδομένων. Η ταξινόμηση είναι μια τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τακτοποιήσετε τις εγγραφές με έναν τρόπο που θα σας διευκολύνει να κατανοήσετε τα δεδομένα σας. Οι κοινές σειρές ταξινόμησης περιλαμβάνουν την αλφαβητική και την αριθμητική.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση πολλαπλά πεδία, προσθέτοντας περισσότερα πεδία στη σειρά ταξινόμησης της λίστας. Όταν πραγματοποιείτε ταξινόμηση σε πολλά πεδία, η σειρά ταξινόμησης προσδιορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζεται η ταξινόμηση και μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των δεδομένων.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές στην περιοχή Ερώτημα είναι διαθέσιμες μόνο για τα εξής αρχεία προέλευσης δεδομένων SQL: Τις λίστες και τις βιβλιοθήκες SharePoint, τις βάσεις δεδομένων και τα συνδεδεμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων που αποτελούν δύο πίνακες βάσης δεδομένων στην ίδια βάση δεδομένων. Επίσης, αν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος αντί των επιλογών Πεδία, Φίλτρο και Ταξινόμηση. Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης με βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, για κάθε καρτέλα που εμφανίζει μια πρόταση SQL, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία εντολής και στη συνέχεια, διαγράψτε την πρόταση SQL.

  Ενότητα ερωτήματος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint

  Η ενότητα Ερώτημα στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση.

Είστε πλέον έτοιμοι να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια σειρά ταξινόμησης.

Προσθήκη σειράς ταξινόμησης

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 2. Εάν στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία δεν εμφανίζονται πεδία, τότε κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Περισσότερα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην περιοχή Ιδιότητες ταξινόμησης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το χαμηλότερο προς το υψηλότερα (για παράδειγμα, A, B, Γ ή 1, 2, 3), κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα.

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο (για παράδειγμα, Γ, B, Α ή 3, 2, 1), κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα.

   Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ενός πεδίου από αύξουσα σε φθίνουσα ή το αντίστροφο, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησης. Σημειώστε ότι το τρίγωνο δίπλα στο όνομα του πεδίου δηλώνει εάν το πεδίο είναι ταξινομημένο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 4. Για να ταξινομήσετε με βάση πολλά πεδία, προσθέστε περισσότερα πεδία στη λίστα Σειρά ταξινόμησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 6. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά με την οποία ταξινομούνται τα πεδία. Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων, κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησηςκαι μετά κάντε κλικ στις επιλογές Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Κατάργηση σειράς ταξινόμησης

 • Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να καταργήσετε τη σειρά ταξινόμησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση. Για να καταργήσετε πλήρως την ταξινόμηση από τη βάση δεδομένων, καταργήστε όλα τα πεδία από τη σειρά ταξινόμησης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×