Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια σχέση σάς βοηθά να συνδυάζετε δεδομένα από δύο διαφορετικούς πίνακες. Κάθε σχέση αποτελείται από πεδία σε δύο πίνακες, με αντίστοιχα δεδομένα. Για παράδειγμα, ίσως υπάρχει ένα πεδίο "Αναγνωριστικό προϊόντος" στον πίνακα "Προϊόντα" και στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών". Κάθε εγγραφή στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών" διαθέτει ένα "Αναγνωριστικό προϊόντος" που αντιστοιχεί σε μια εγγραφή του πίνακα "Προϊόντα" με το ίδιο "Αναγνωριστικό προϊόντος".

Όταν χρησιμοποιείτε σχετιζόμενους πίνακες σε ένα ερώτημα, η σχέση επιτρέπει στην Access να καθορίσει ποιες εγγραφές από κάθε πίνακα πρέπει να συνδυαστούν στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η σχέση μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την απώλεια δεδομένων, προστατεύοντας τα διαγραμμένα δεδομένα από τη διακοπή συγχρονισμού.

Αυτό το άρθρο παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής σχέσεων. Επίσης, περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης ακεραιότητας αναφορών, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ορφανών εγγραφών, τον τρόπο ορισμού του τύπου συνδέσμου, ώστε να ορίζεται ποιες εγγραφές από κάθε πλευρά μιας σχέσης περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα ερωτήματος, καθώς και τον τρόπο ορισμού διαδοχικών επιλογών, ώστε να διατηρείται ο συγχρονισμός των αναφορών.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

Δημιουργία σχέσης πινάκων με χρήση του τμήματος παραθύρου "Λίστα πεδίων" για την προσθήκη πεδίου

Δημιουργία ή τροποποίηση σχέσης σε μια βάση δεδομένων web

Επεξεργασία σχέσης

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Επισκόπηση

Σε μια κανονική βάση δεδομένων της Access, δημιουργείτε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Στο παράθυρο "Σχέσεις", προσθέστε τους πίνακες που θέλετε να συσχετίσετε και σύρετε το πεδίο που θα τους συσχετίζει από τον ένα πίνακα στον άλλο.

 • Σύρετε ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων πίνακα από το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Εάν το πεδίο του πρωτεύοντος πεδίου είναι ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", το πεδίο του εξωτερικού κλειδιού μπορεί να είναι πεδίο "Αριθμός" εάν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι ίδια και για τα δύο πεδία. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" με ένα πεδίο "Αριθμός" όταν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι "Ακέραιος μεγάλου μήκους". Σε περίπτωση που και τα δύο πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση για την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WEB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το παράθυρο διαλόγου "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων web.

Σε μια βάση δεδομένων web, δημιουργείτε μια σχέση χρησιμοποιώντας τον Οδηγό "Αναζήτηση και σχέση". Προσθέτετε ένα νέο πεδίο σε έναν από τους πίνακες και το νέο πεδίο λαμβάνει τις τιμές του αναζητώντας τις σε έναν υπάρχοντα πίνακα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε μια σχέση σε μια βάση δεδομένων web, επιλέγετε το σχετιζόμενο πεδίο και εκτελείτε εκ νέου τον Οδηγό αναζήτησης, για να τροποποιήσετε τη σχέση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να εμφανίζονται μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να εμφανίζονται και τα δύο, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 3. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.

 4. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το ξένο κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πιέστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 5. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα.

  Για να επιβάλλετε αναφορική ακεραιότητα για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορική ακεραιότητα, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η Αccess τραβά μια γραμμή σχέσης μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στην άκρη κάθε πλευράς. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 επάνω από ένα μεγάλο τμήμα στην πλευρά της γραμμής σχέσης, και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται επάνω από ένα μεγάλο τμήμα της άλλης πλευράς της γραμμής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Μεταφορά ενός πεδίου από έναν πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο σε έναν άλλο πίνακα

Σημειώσεις: 

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση    Και τα δύο από τα κοινά πεδία (συνήθως το πρωτεύον κλειδί και πεδία ξένου κλειδιού) πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα με ευρετήριο για αυτά τα πεδία σε Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση.

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά    Το πεδίο στη μία πλευρά (συνήθως το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα με ευρετήριο για αυτό το πεδίο σε Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Θα πρέπει να το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ένα ευρετήριο, αλλά πρέπει να επιτρέπονται διπλότυπες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα με ευρετήριο για αυτό το πεδίο θα πρέπει να οριστεί είτε όχι ή στην επιλογή Ναι (επιτρέπονται διπλότυπα). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν, η Access δημιουργεί μια σχέση ένα-προς-πολλά.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχέσης πινάκων με χρήση του τμήματος παραθύρου "Λίστα πεδίων" για την προσθήκη πεδίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοικτός σε προβολή φύλλου δεδομένων, μεταφέροντάς το από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων. Το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζει πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες, καθώς και πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων.

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένα-προς-πολλά" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία σχέσης πινάκων.

Ανοίξτε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F8. Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

  Παράθυρο Λίστα πεδίων

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", στην Access εμφανίζονται πεδία σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων: Πεδία διαθέσιμα σε συσχετισμένους πίνακες και Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν όλοι οι πίνακες με τους οποίους είναι συσχετισμένος ο πίνακας στον οποίο εργάζεστε. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο ανοικτός πίνακας δεν έχει κάποια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στον συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 1. Με τον πίνακα ανοικτό σε προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8. Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 2. Στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη συσχετισμένο) και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τον Οδηγό αναζήτησης, δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένας προς πολλούς" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλει αναφορική ακεραιότητα από προεπιλογή. Για να επιβάλλετε αναφορική ακεραιότητα θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία μιας σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή τροποποίηση σχέσης σε μια βάση δεδομένων web

Για να δημιουργήσετε μια σχέση σε μια βάση δεδομένων web, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης. Το παράθυρο διαλόγου "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων web. Χρησιμοποιείτε ένα πεδίο σε έναν πίνακα ως πηγή για τις τιμές στο σχετικό πεδίο ενός άλλου πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πεδίο που χρησιμοποιείτε ως πηγή για τις τιμές πρέπει να υπάρχει ήδη, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 1. Ανοίξτε τον πίνακα που θα λαμβάνει τις τιμές του από τον άλλο πίνακα.

 2. Στα δεξιά του τελευταίου πεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη και έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση και σχέση.

  Ίσως χρειάζεται να πραγματοποιήσετε οριζόντια κύλιση για να δείτε την επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη.

 3. Στην πρώτη οθόνη του Οδηγού αναζήτησης, επιλέξτε Οι τιμές για το πεδίο αναζήτησης θα λαμβάνονται από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τις τιμές προέλευσης και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που περιλαμβάνει τις τιμές προέλευσης και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Εάν θέλετε, καθορίστε μια σειρά ταξινόμησης για το πεδίο αναζήτησης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Εάν θέλετε, προσαρμόστε το πλάτος του πεδίου αναζήτησης - μια καλή ιδέα αν το μήκος των τιμών είναι μεγάλο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Εισαγάγετε ένα όνομα για το νέο πεδίο. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές στους δύο πίνακες αντιστοιχούν πάντα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας δεδομένων και κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Διαδοχική διαγραφή – η επιλογή αυτή σημαίνει ότι, εάν διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πίνακα, θα διαγραφούν παράλληλα και οι αντίστοιχες εγγραφές στον άλλο πίνακα.

  • Περιορισμός διαγραφής – η επιλογή αυτή σημαίνει ότι, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πίνακα αλλά υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον άλλο πίνακα, η διαγραφή δεν επιτρέπεται.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Μην επιλέγετε το στοιχείο Δυνατότητα πολλών τιμών στον Οδηγό αναζήτησης, όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό για να δημιουργήσετε μια σχέση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WEB

 1. Ανοίξτε τον πίνακα που λαμβάνει τις τιμές του από τον άλλο πίνακα.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που λαμβάνει τις τιμές του από τον άλλο πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση αναζητήσεων.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να εφαρμόσετε τις επιθυμητές αλλαγές. Μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:

  • Το πεδίο προέλευσης των τιμών

  • Τη σειρά ταξινόμησης των τιμών

  • Το πλάτος του πεδίου και αν επιθυμείτε απόκρυψη της στήλης κλειδιού

  • Την ετικέτα του πεδίου αναζήτησης

  • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ακεραιότητας δεδομένων

  • Εάν η ακεραιότητα δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, διαδοχική διαγραφή ή περιορισμό διαγραφής

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σχέσης

Για να αλλάξετε μια σχέση, την επιλέγετε στο παράθυρο "Σχέσεις" και, στη συνέχεια, την επεξεργάζεστε.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σχέση για να την επιλέξετε.

  Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης ενώ είναι επιλεγμένη.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 5. Κάντε τις αλλαγές σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πίνακα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών και να κάνετε μια διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και την επιλογή μιας διαδοχικής ενέργειας, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτήματος. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και στη συνέχεια δημιουργήσετε ένα ερώτημα που απασχολεί τους δύο πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντίστοιχα πεδία που βασίζονται στα πεδία που έχουν οριστεί στη σχέση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση αποδεικνύονται συχνά οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση των δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακα είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλες τις βάσεις δεδομένων εκτός των πολύ απλών, ο ορισμός προεπιλογών πριν από τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να αποδειχτεί ότι εξοικονομεί χρόνο και ωφελεί.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακα μέσω της αντιστοίχισης των τιμών στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές όπου βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου ενημερώνει την Access ποιες εγγραφές πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πάλι ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που αντιπροσωπεύει το πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Κατά την χρήση του προεπιλεγμένου τύπου συνδέσμου (που ονομάζεται εσωτερικός σύνδεσμος), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές Πελάτης και Παραγγελία, όπου τα κοινά πεδία (που ονομάζονται και συνδεδεμένα πεδία) είναι ισότιμα.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλη τη λίστα Πελάτες — ακόμη και αυτούς που δεν έχουν κάνει παραγγελίες. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως είναι γνωστός. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αριστερή πλευρά.

Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων και όχι στο παράθυρο "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο παρακάτω πίνακας (που χρησιμοποιεί τους πίνακες "Πελάτες" και "Παραγγελίες") εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον τύπο συνδέσμου που χρησιμοποιούν και αν επιστρέφονται όλες οι γραμμές ή οι αντιστοιχισμένες γραμμές για κάθε πίνακα.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΧΕΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΞΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Συμπερίληψη γραμμών όπου τα συνδεδεμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ισότιμα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Πελάτες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Παραγγελίες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Παραγγελίες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Πελάτες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος

Αντίστοιχες γραμμές

Όλες οι γραμμές

Όταν κάνετε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Κάντε τις αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

 3. Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 4. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος συνδέσμου.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, κάντε κλικ σε μια επιλογή και κατόπιν στο κουμπί OK.

  1. Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 8. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι η αποφυγή των ορφανών εγγραφών – εγγραφών που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, ενεργοποιήστε την για τη σχέση πινάκων. Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει κάθε λειτουργία που θα εμπόδιζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει και τις δύο ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Για να ρυθμίσετε την Access ώστε να μεταδίδει ενημερώσεις αναφορών και διαγραφές και να αλλάζει αντίστοιχα όλες τις σχετιζόμενες γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός διαδοχικών επιλογών.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 6. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Εάν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής στο πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα αν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα — αν το κάνετε αυτό δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα αν μια εγγραφή που ταιριάζει υπάρχει σε ένα σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι", αν υπάρχουν εγγραφές που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των συσχετισμένων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών.

 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, αν αυτό θα δημιουργούσε ορφανές εγγραφές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μιας παραγγελίας αν έχουν εκχωρηθεί στοιχεία γραμμής στην παραγγελία, στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την ενημέρωση μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των συσχετισμένων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων.

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο Αυτόματος_αριθμός μπορεί να είναι συσχετισμένο με ένα πεδίο Αριθμός που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας FieldSize τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες υπάρχουν στην ίδια βάση δεδομένων Access. Η ακεραιότητα αναφορών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, αν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να συναντήσετε μία περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητο να αλλάξετε την τιμή στη "μία" πλευρά μιας σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Access θα πρέπει να ενημερώσει αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται σε μία λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια στη βάση δεδομένων — με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Η Access σας βοηθά να αποφύγετε το συγκεκριμένο πρόβλημα υποστηρίζοντας την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε την Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων, και στη συνέχεια, ενημερώνετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις συσχετισμένες γραμμές — για παράδειγμα, μια εγγραφή Αποστολέας και όλες τις συσχετισμένες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής Διαδοχική ενημέρωση ή/και διαδοχική διαγραφή.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων, την επιλογή Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών ή και τις δύο.

 7. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου Αυτόματη αρίθμηση, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή σχέσης πινάκων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν καταργείτε μια σχέση, καταργείτε επίσης την υποστήριξη ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, εάν είναι ενεργοποιημένη. Συνεπώς, η Access δεν θα εμποδίζει πλέον αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά σχέσης "πολλές".

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, θα πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή σχέσης στο παράθυρο "Σχέσεις". Τοποθετήστε το δρομέα, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πατήστε Delete.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 5. Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφτεί μόνιμα η επιλεγμένη σχέση από τη βάση δεδομένων;. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επικύρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιείται — ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή μια άλλη διαδικασία ή σε ένα ανοικτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα — δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Πρέπει να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που απασχολούν αυτούς τους πίνακες πριν επιχειρήσετε να καταργήσετε τη σχέση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×