Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) στο PowerPivot

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) είναι οι οπτικές μετρήσεις των επιδόσεων. KPI που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο υπολογισμού, έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στον γρήγορο υπολογισμό της τρέχουσας τιμής και της κατάστασης μιας μονάδας μέτρησης έναντι ενός καθορισμένου στόχου. Το KPI gauges τις επιδόσεις της τιμής, που ορίζονται από μια μέτρησης (γνωστό και ως πεδίο υπολογισμού στο Power Pivot στο Excel 2013), σε σχέση με μια τιμής στόχου , επίσης ορίζεται από μια μέτρηση ή από μια απόλυτη τιμή. Εάν το μοντέλο έχει χωρίς μετρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μια μέτρηση.

Συγκεντρωτικός Πίνακας με KPI
Συγκεντρωτικός Πίνακα με πλήρες όνομα υπαλλήλου στις γραμμές και KPI πωλήσεων σε τιμές

Δημιουργία KPI

 1. Στην προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στον πίνακα που περιέχει τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί ως η βασική μονάδα μέτρησης. Εάν δεν έχετε ήδη δημιουργήσει μια βασική μέτρησης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μια μέτρηση.

 2. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η "Περιοχή υπολογισμού". Εάν δεν εμφανίζεται, στο Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική> Περιοχή υπολογισμού.

  Η "Περιοχή υπολογισμού" εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα στον οποίο βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή.

 3. Στην περιοχή υπολογισμού, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί ως η βασική μονάδα μέτρησης (τιμή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία KPI.

 4. Στο πεδίο Καθορισμός τιμής στόχου, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  Επιλέξτε μέτρηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέτρηση προορισμού στο πλαίσιο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν υπάρχουν πεδία στο πλαίσιο, υπάρχουν πεδία υπολογισμού στο μοντέλο. Πρέπει να δημιουργήσετε μια μέτρηση.

  Επιλέξτε Απόλυτη τιμή και πληκτρολογήστε μια αριθμητική τιμή.

 5. Στο πεδίο Καθορισμός ορίων κατάστασης, κάντε κλικ και σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ορίων.

 6. Στο πεδίο Επιλογή στυλ εικονιδίου, κάντε κλικ σε έναν τύπο εικόνας.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγραφές και πληκτρολογήστε περιγραφές για τα στοιχεία KPI, Τιμή, Κατάσταση και Στόχος.

Επεξεργασία KPI

 • Στην περιοχή υπολογισμού, κάντε δεξί κλικ τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται ως η βασική μέτρησης (τιμή) του KPI και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων KPI.

Διαγραφή KPI

 • Στην περιοχή υπολογισμού, κάντε δεξί κλικ τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται ως η βασική μέτρησης (τιμή) του KPI και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή του KPI.

  Διαγραφή ενός KPI δεν διαγράφει την βάση μέτρησης ή μέτρηση προορισμού (εάν έχει οριστεί).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα KPI

Σε επιχειρηματικούς όρους, ο βασικός δείκτης απόδοσης είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση για τον υπολογισμό των επιχειρηματικών στόχων. Για παράδειγμα, το τμήμα πωλήσεων μιας εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιεί έναν KPI για τη μέτρηση του μηνιαίου ακαθάριστου κέρδους έναντι του προβλεπόμενου ακαθάριστου κέρδους. Το λογιστήριο μπορεί να υπολογίζει τις μηνιαίες δαπάνες έναντι των εσόδων για την αξιολόγηση του κόστους, ενώ το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να υπολογίζει τον τριμηνιαίο κύκλο εργασιών των υπαλλήλων. Καθένα από αυτά τα στοιχεία αποτελεί KPI. Οι επαγγελματίες επιχειρήσεων συχνά χρησιμοποιούν KPI που ομαδοποιούνται σε επιχειρηματικούς πίνακες στοχοθεσίας για να λαμβάνουν μια γρήγορη και ακριβή ιστορική σύνοψη των επιχειρηματικών επιτυχιών ή να προσδιορίζουν τις τάσεις.

Ένας KPI περιλαμβάνει:

Τιμή βάσης

Μια βασική τιμή που καθορίζεται από ένα υπολογιζόμενο πεδίο, το οποίο επιλύεται σε τιμή. Αυτή η τιμή, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί ως συγκεντρωτικό άθροισμα πωλήσεων ή για να καθοριστεί το κέρδος για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Τιμή-στόχος

Η τιμή-στόχος καθορίζεται από ένα υπολογιζόμενο πεδίο, το οποίο επιλύεται σε τιμή ή από μια απόλυτη τιμή. Για παράδειγμα, ένα υπολογιζόμενο πεδίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τιμή-στόχος από επιχειρηματικούς προϊσταμένους μιας εταιρείας οι οποίοι θέλουν να συγκρίνουν την πορεία του τμήματος πωλήσεων προς ένα δεδομένο όριο, όπου η τιμή-στόχος αντικατοπτρίζει τη μέτρηση του προϋπολογισμού. Ένα παράδειγμα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια απόλυτη τιμή ως τιμή-στόχος είναι η περίπτωση κατά την οποία ο προϊστάμενος ενός τμήματος ανθρώπινου δυναμικού θέλει να υπολογίσει τον αριθμό των ημερών άδειας λόγω ασθένειας για κάθε υπάλληλο σε σχέση με το μέσο όρο, όπου ο μέσος όρος των ημερών άδειας λόγω ασθένειας αντικατοπτρίζει την απόλυτη τιμή.

Όρια κατάστασης

Το όριο κατάστασης ορίζεται από την περιοχή τιμών ανάμεσα στο κατώτερο και το ανώτερο όριο. Το όριο κατάστασης παρουσιάζεται σε μορφή γραφικού και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα την κατάσταση της βασικής τιμής σε σύγκριση με την τιμή-στόχο.

Παράδειγμα

Ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων στην εταιρεία Adventure Works θέλει να δημιουργήσει ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα που θα του επιτρέπει να ελέγχει γρήγορα εάν οι υπάλληλοι του τμήματος πωλήσεων επιτυγχάνουν το στόχο πωλήσεων που έχει τεθεί για μια δεδομένη χρονική περίοδο (έτος) ή όχι. Για κάθε υπάλληλο του τμήματος πωλήσεων, θέλει ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα που θα εμφανίζει το πραγματικό ποσό των πωλήσεων σε ευρώ, το ποσό του στόχου πωλήσεων σε ευρώ και ένα απλό γραφικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάζει την κατάσταση για κάθε υπάλληλο, δηλαδή εάν βρίσκεται επάνω ή κάτω από τον αντίστοιχο στόχο πωλήσεων. Θέλει, επίσης, να αναλύσει τα δεδομένα ανά έτος.

Για το σκοπό αυτό, επιλέγει να προσθέσει ένα KPI πωλήσεων στο βιβλίο εργασίας της Adventure Works. Ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων θα δημιουργήσει στη συνέχεια ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα με πεδία (υπολογιζόμενα πεδία και KPI) και αναλυτές για να αναλύσει εάν το δυναμικό πωλήσεων επιτυγχάνει τους στόχους.

Στο Power Pivot, δημιουργείται ένα πεδίο υπολογισμού στη στήλη "SalesAmount" του πίνακα "FactResellerSales", το οποίο παρέχει το πραγματικό ποσό πωλήσεων σε ευρώ για κάθε υπάλληλο του τμήματος πωλήσεων. Αυτό το πεδίο υπολογισμού θα καθορίσει την τιμή βάσης του KPI. Ο διευθυντής πωλήσεων μπορεί να επιλέξει μια στήλη και να κάνει κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση στην Κεντρική καρτέλα ή να πληκτρολογήσει έναν τύπο στη γραμμή τύπων.

Το πεδίο υπολογισμού "Sales" δημιουργείται με τον παρακάτω τύπο:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Η στήλη SalesAmountQuota στον πίνακα FactSalesQuota περιλαμβάνει ένα καθορισμένο ποσό του στόχου πωλήσεων για κάθε υπάλληλο. Οι τιμές σε αυτήν τη στήλη θα χρησιμοποιηθούν ως υπολογιζόμενο πεδίο (τιμή) στόχου στο KPI.

Το πεδίο υπολογισμού SalesAmountQuota δημιουργείται με τον παρακάτω τύπο:

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) προορισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη στήλη EmployeeKey του πίνακα FactSalesQuota και στο EmployeeKey του πίνακα DimEmployees. Αυτή η σχέση είναι απαραίτητη, ώστε κάθε υπάλληλος του τμήματος πωλήσεων στον πίνακα DimEmployee να αντιπροσωπεύεται στον πίνακα FactSalesQuota.

Μετά τη δημιουργία των μετρήσεων που χρησιμοποιούνται ως βασική τιμή και τιμή-στόχου του KPI, το υπολογιζόμενο πεδίο Sales επεκτείνεται σε ένα νέο Sales KPI. Στο Sales KPI, το υπολογιζόμενο πεδίο Target SalesAmountQuota καθορίζεται ως τιμή-στόχος. Το όριο κατάστασης καθορίζεται ως περιοχή τιμών σε μορφή ποσοστού, ο στόχος του οποίου είναι το 100%, που προκύπτει όταν οι πραγματικές πωλήσεις που ορίζονται στο υπολογιζόμενο πεδίο Sales συμφωνούν με το ποσό στόχου που ορίζεται στο υπολογιζόμενο πεδίο Target SalesAmoutnQuota. Το "Ανώτερο" και το "Κατώτερο" ποσοστό καθορίζονται στη γραμμή κατάστασης και επιλέγεται ο τύπος του γραφικού.

KPI στο PowerPivot

Βασικοί δείκτες απόδοσης στο Power Pivot

Ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων μπορεί τώρα να δημιουργήσει το Συγκεντρωτικό Πίνακα προσθέτοντας τη βασική τιμή, την τιμή-στόχο και την κατάσταση των KPI στο πεδίο "Τιμές". Η στήλη Employees προστίθεται στο πεδίο RowLabel και η στήλη CalendarYear προστίθεται ως αναλυτής.

Ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων μπορεί πλέον να αναλύει το πραγματικό ποσό των πωλήσεων, το πόσο του στόχου πωλήσεων και την κατάσταση για κάθε υπάλληλο του τμήματος πωλήσεων ανά έτος. Επίσης, μπορεί να αναλύει τις τάσεις πωλήσεων στη διάρκεια των ετών προκειμένου να καθορίσει εάν απαιτείται προσαρμογή του στόχου πωλήσεων για έναν πωλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×