Βασικές αρχές μακροεντολών στην Access 2007

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι οι μακροεντολές στις βάσεις δεδομένων της Access και πώς μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο αυτοματοποιώντας εργασίες που εκτελείτε συχνά. Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη δημιουργία και τη χρήση των μακροεντολών και αναφέρεται στις βελτιώσεις στις μακροεντολές στην Access.

Τι είναι μια μακροεντολή;

Μια μακροεντολή στην Access είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε εργασίες και να προσθέσετε λειτουργικότητα σε φόρμες, αναφορές και στοιχεία ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα, συσχετίζετε το συμβάν OnClick του κουμπιού με μια μακροεντολή, και η μακροεντολή περιέχει τις εντολές που θέλετε να εκτελεί το κουμπί κάθε φορά που το πατάτε.

Στην Access, είναι χρήσιμο να σκέφτεστε τις μακροεντολές ως μια απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού που γράφετε δομώντας μια λίστα ενεργειών προς εκτέλεση. Όταν δημιουργείτε μια μακροεντολή, επιλέγετε κάθε ενέργεια από μια αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε ενέργεια. Οι μακροεντολές σάς επιτρέπουν να προσθέσετε λειτουργικότητα σε φόρμες, αναφορές και στοιχεία ελέγχου χωρίς τη σύνταξη κώδικα σε μια λειτουργική μονάδα Visual Basic for Applications (VBA). Οι μακροεντολές παρέχουν ένα υποσύνολο των εντολών που είναι διαθέσιμες στη VBA και για τους περισσότερους χρήστες είναι ευκολότερο να δημιουργήσουν μια μακροεντολή από το να συντάξουν κώδικα VBA.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ξεκινήσετε μια αναφορά απευθείας από μία από τις φόρμες καταχώρησης δεδομένων σας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί στη φόρμα σας και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που να ανοίγει την αναφορά. Η μακροεντολή μπορεί να είναι είτε μια αυτόνομη μακροεντολή (ένα ξεχωριστό αντικείμενο στη βάση δεδομένων), το οποίο, στη συνέχεια, συνδέεται με το συμβάν OnClick του κουμπιού, είτε η μακροεντολή μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στο συμβάν OnClick του ίδιου του κουμπιού. Σε κάθε περίπτωση, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, εκτελείται η μακροεντολή και ανοίγει την έκθεση. Αυτοί οι τύποι μακροεντολών αναφέρονται συνήθως ως μακροεντολές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Η Access 2010 ήταν η πρώτη έκδοση που εισήγαγε την έννοια των μακροεντολών δεδομένων. Μια μακροεντολή δεδομένων σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε εργασίες και να προσθέτετε λειτουργικότητα απευθείας στους πίνακές σας. Οι μακροεντολές δεδομένων και οι ενέργειές τους επισυνάπτονται σε συμβάντα συγκεκριμένου πίνακα, όπως όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή σε έναν πίνακα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, παράδειγμα της οποίας εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Χρήση του IntelliSense για την εισαγωγή μιας παράστασης

Σημείωση: Ξεκινώντας από την Access 2010, η Λειτουργία δόμησης μακροεντολών έχει επανασχεδιαστεί ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολο να δημιουργήσετε, να τροποποιήσετε και να θέσετε σε κοινή χρήση μακροεντολές της Access. 

Για να εμφανίσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών για μακροεντολές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη:

  • Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές και κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή.

Για να εμφανίσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών για μακροεντολές δεδομένων:

  • Ανοίξτε οποιονδήποτε πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων. Στην καρτέλα Πίνακας στις ομάδες Πριν από τα συμβάντα και Μετά από τα συμβάντα, κάντε κλικ σε μία από τις εντολές συμβάντων όπως Πριν από την αλλαγή ή Μετά από εισαγωγή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών και πώς μπορείτε να δομήσετε και να δοκιμάσετε τις μακροεντολές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και δεδομένων, ανατρέξτε στα σχετικά άρθρα στην ενότητα Δείτε επίσης στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου.

Δυνατότητες μακροεντολών στην Access

Σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, πολλές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά δεν μπορούσαν να εκτελεστούν χωρίς τη σύνταξη κώδικα VBA. Στις τρέχουσες εκδόσεις της Access, έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες και ενέργειες μακροεντολών για να περιοριστεί η ανάγκη χρήσης κώδικα. Αυτό διευκολύνει τη λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων σας και σας βοηθά ώστε να είναι πιο ασφαλής.

  • Ενσωματωμένες μακροεντολές    Έχετε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μακροεντολών σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα που παρέχονται από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου. Μια ενσωματωμένη μακροεντολή δεν είναι ορατή στο Παράθυρο περιήγησης ˜˜– γίνεται μέρος της φόρμας, έκθεσης ή στοιχείου ελέγχου όπου δημιουργήθηκε. Εάν δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας φόρμας, έκθεσης ή στοιχείου ελέγχου που περιέχει ενσωματωμένες μακροεντολές, οι μακροεντολές θα υπάρχουν και στο αντίγραφο.

  • Αυξημένη ασφάλεια    Όταν το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών δεν επισημαίνεται στη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, οι μόνες ενέργειες και ορίσματα RunCommand που είναι διαθέσιμα για χρήση είναι αυτά που δεν απαιτούν αξιόπιστη κατάσταση για την εκτέλεση. Μια μακροεντολή που έχει δομηθεί με αυτές τις ενέργειες θα εκτελείται ακόμη και όταν η βάση δεδομένων είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης (όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της VBA). Οι βάσεις δεδομένων που περιέχουν ενέργειες μακροεντολών που δεν είναι στη λίστα των αξιόπιστων —ή στις βάσεις δεδομένων που έχουν κώδικα VBA— πρέπει να είναι σε ρητά αποδεκτή αξιόπιστη κατάσταση.

  • Διαχείριση και εντοπισμός σφαλμάτων    Η Access παρέχει ενέργειες μακροεντολών, όπως η OnError (παρόμοια με την πρόταση "On Error" στη VBA) και η ClearMacroError, που σας επιτρέπουν την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, όταν προκύπτουν σφάλματα ενώ εκτελείται η μακροεντολή σας. Επιπλέον, η ενέργεια μακροεντολής SingleStep σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μονού βήματος σε οποιοδήποτε σημείο στη μακροεντολή σας, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε πώς εκτελεί κάθε φορά μια ενέργεια η μακροεντολή σας.

  • Προσωρινές μεταβλητές    Τρεις ενέργειες μακροεντολών (SetTempVar, RemoveTempVar, και RemoveAllTempVars) σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις προσωρινές μεταβλητές στις μακροεντολές σας. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε παραστάσεις υπό συνθήκη για να ελέγξετε την εκτέλεση των μακροεντολών, ή για τη μεταφορά δεδομένων σε και από εκθέσεις ή φόρμες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που απαιτεί προσωρινό χώρο αποθήκευσης για μια τιμή. Οι προσωρινές αυτές μεταβλητές είναι, επίσης, προσβάσιμες στον VBA για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για επικοινωνία δεδομένων μεταξύ λειτουργικών μονάδων VBA.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες μακροεντολών

Ενώ εργάζεστε στη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ενέργεια ή ένα όρισμα, κάνοντας κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, διαβάζοντας την περιγραφή στο πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών". Επίσης, κάθε ενέργεια μακροεντολής έχει ένα άρθρο της Βοήθειας που σχετίζεται με αυτή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια στη λίστα ενεργειών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI)

Δημιουργία μακροεντολής δεδομένων

Δημιουργία μακροεντολής που εκτελείται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων

Διόρθωση μιας μακροεντολής βήμα προς βήμα σε αυτή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×