Αντιστοίχιση μακροεντολής σε μια φόρμα ή ένα κουμπί ελέγχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί (ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας) ή ένα κουμπί εντολής (ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX) για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε αυτό.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το κουμπί και το κουμπί εντολής

Προσθήκη κουμπιού (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Προσθήκη κουμπιού εντολής (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Πληροφορίες σχετικά με το κουμπί και το κουμπί εντολής

Ως κουμπί αναφέρονται τόσο το κουμπί στοιχείου ελέγχου φόρμας όσο και το κουμπί εντολής στοιχείου ελέγχου ActiveX. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί ή ένα κουμπί εντολής για να αυτοματοποιήσετε την εκτύπωση ενός φύλλου εργασίας, το φιλτράρισμα δεδομένων ή τον υπολογισμό αριθμών. Γενικά, ένα κουμπί στοιχείου ελέγχου φόρμας και ένα κουμπί εντολής στοιχείου ελέγχου ActiveX μοιάζουν σε εμφάνιση και λειτουργία. Ωστόσο, έχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες επεξηγούνται στις ακόλουθες ενότητες.

Κουμπί (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού γραμμής εργαλείων φόρμας

Κουμπί εντολής (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εντολής ActiveX

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κουμπιού (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού.

 4. Αντιστοιχίστε μια μακροεντολή στο κουμπί.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κουμπιού εντολής (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο Κουμπί εντολής Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού εντολής.

 4. Στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κώδικα.
  Ξεκινά επεξεργασίας της Visual Basic. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο κάντε κλικ στην επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Η διαδικασία sub που ονομάζεται CommandButton1_Click, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, εκτελούνται δύο μακροεντολές όταν γίνεται κλικ στο κουμπί: SelectC15 και HelloMessage.

  Μια υπορουτίνα στην Επεξεργασία της Visual Basic

 5. Στην υπορουτίνα για το κουμπί εντολής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε το όνομα μιας υπάρχουσας μακροεντολής στο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να βρείτε μακροεντολές, επιλέγοντας Μακροεντολές στην ομάδα Κώδικας. Μπορείτε να εκτελείτε πολλές μακροεντολές από ένα κουμπί πληκτρολογώντας τα ονόματα των μακροεντολών σε ξεχωριστές γραμμές μέσα στην υπορουτίνα.

  • Πληκτρολογήστε τον δικό σας κώδικα VBA.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση της εικόνας σε σχέση με τη λεζάντα της (αριστερά, επάνω, δεξιά κ.ο.κ.).

PicturePosition (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Το πλήκτρο συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου.

Accelerator (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (τυπικός δείκτης, βέλος, δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου λαμβάνει την εστίαση όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό.

TakeFocusOnClick (Φόρμα)

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×