Αντιστοίχιση μακροεντολής σε μια φόρμα ή ένα κουμπί ελέγχου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί (ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας) ή ένα κουμπί εντολής (ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX) για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε αυτό.

Ως κουμπί αναφέρονται τόσο το κουμπί στοιχείου ελέγχου φόρμας όσο και το κουμπί εντολής στοιχείου ελέγχου ActiveX. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί ή ένα κουμπί εντολής για να αυτοματοποιήσετε την εκτύπωση ενός φύλλου εργασίας, το φιλτράρισμα δεδομένων ή τον υπολογισμό αριθμών. Γενικά, ένα κουμπί στοιχείου ελέγχου φόρμας και ένα κουμπί εντολής στοιχείου ελέγχου ActiveX μοιάζουν σε εμφάνιση και λειτουργία. Ωστόσο, έχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες επεξηγούνται στις ακόλουθες ενότητες.

Κουμπί (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού γραμμής εργαλείων φόρμας

Κουμπί εντολής (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εντολής ActiveX

Μπορείτε να βρείτε μακροεντολών και VBA εργαλεία στην καρτέλα " Προγραμματιστής ", ο οποίος είναι κρυφός από προεπιλογή, ώστε το πρώτο βήμα είναι να την ενεργοποιήσετε.

Καρτέλα "Προγραμματιστής" στην κορδέλα

Για να το κάνετε:

 • Στο Excel 2016, Excel 2013 και Excel 2010

  1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές >Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στην κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας, στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Προσαρμογή κορδέλας
 • Στο Excel 2007

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   Επιλογές Excel
  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα επιλογή

Προσθήκη κουμπιού (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση μακροεντολής.

 3. Αντιστοίχιση μακροεντολής στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

Προσθήκη κουμπιού εντολής (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο Κουμπί εντολής Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού εντολής.

 3. Στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κώδικα.
  Ξεκινά επεξεργασίας της Visual Basic. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Η διαδικασία sub που ονομάζεται CommandButton1_Click, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, εκτελούνται δύο μακροεντολές όταν γίνεται κλικ στο κουμπί: SelectC15 και HelloMessage.

  Μια υπορουτίνα στην Επεξεργασία της Visual Basic

 4. Στην υπορουτίνα για το κουμπί εντολής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε το όνομα μιας υπάρχουσας μακροεντολής στο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να βρείτε μακροεντολές, επιλέγοντας Μακροεντολές στην ομάδα Κώδικας. Μπορείτε να εκτελείτε πολλές μακροεντολές από ένα κουμπί πληκτρολογώντας τα ονόματα των μακροεντολών σε ξεχωριστές γραμμές μέσα στην υπορουτίνα.

  • Πληκτρολογήστε τον δικό σας κώδικα VBA.

 5. Κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic και βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση σχεδίασης είναι απενεργοποιημένη επιλέγοντας Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 6. Για να εκτελέσετε τον κώδικα VBA που συνδέεται με το κουμπί, κάντε κλικ στο κουμπί εντολής ActiveX που μόλις δημιουργήσατε.

 7. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την Κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης.

 8. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού εντολής, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού . Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Σημείωση: Προτού επιλέξετε Ιδιότητες, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο για την οποία θέλετε να εξετάσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες είναι ήδη επιλεγμένο.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση της εικόνας σε σχέση με τη λεζάντα της (αριστερά, επάνω, δεξιά κ.ο.κ.).

PicturePosition (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Το πλήκτρο συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου.

Accelerator (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (τυπικός δείκτης, βέλος, δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου λαμβάνει την εστίαση όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό.

TakeFocusOnClick (Φόρμα)

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×