Αλλαγή του τύπου εργασίας που χρησιμοποιεί το Project για τον υπολογισμό της διάρκειας εργασίας

Το Project χρησιμοποιεί έναν από τους τρεις τύπος εργασίας για να υπολογίσει τη διάρκεια των εργασία και συνεπακόλουθα τις ημερομηνία λήξης τους (ή τις ημερομηνία έναρξης, αν καταστρώνετε το χρονοδιάγραμμα του έργου με βάση την ημερομηνία λήξης του και όχι την ημερομηνία έναρξής του).

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση τύπων εργασιών

Κατάργηση χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούν προσπάθεια από τις εργασίες σας

Αλλαγή τύπου εργασιών

Επισκόπηση τύπων εργασιών

Οι τρεις τύποι εργασίας που χρησιμοποιούνται στο Project είναι οι εξής: εργασία σταθερής μονάδας, εργασία σταθερής εργασίας και εργασία σταθερής διάρκειας. Το Project χρησιμοποιεί από προεπιλογή τις σταθερές μονάδες.

Κάθε ένας από τους τύπους εργασιών επηρεάζει τον προγραμματισμό όταν επεξεργάζεστε ένα από τα τρία στοιχεία, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Σε μια

Εάν αναθεωρήσετε τις μονάδες

Εάν αναθεωρήσετε τη διάρκεια

Εάν αναθεωρήσετε την εργασία

Εργασία σταθερών μονάδων

Υπολογίζεται εκ νέου η διάρκεια.

Υπολογίζεται εκ νέου ο όγκος εργασίας.

Υπολογίζεται εκ νέου η διάρκεια.

Εργασία σταθερής εργασίας

Υπολογίζεται εκ νέου η διάρκεια.

Υπολογίζονται εκ νέου οι μονάδες.

Υπολογίζεται εκ νέου η διάρκεια.

Εργασία σταθερής διάρκειας

Υπολογίζεται εκ νέου ο όγκος εργασίας.

Υπολογίζεται εκ νέου ο όγκος εργασίας.

Υπολογίζονται εκ νέου οι μονάδες.

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι τύποι εργασιών αλλάζουν τις αριθμητικές τιμές

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια εργασία σταθερών μονάδων με 1 μονάδες πόρου αποκλειστικής απασχόλησης, διαθέσιμη για 8 κάθε ημέρα. Ορίζετε την εργασία με διάρκεια 10 ημερών και 80 ώρες εργασία.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος άλλος πόρος πλήρους απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει στην εργασία, το Project υπολογίζει εκ νέου τη διάρκεια της εργασίας. Η εργασία τώρα έχει ανατεθεί σε δύο μονάδες, με διάρκεια 5 ημερών και 80 ώρες εργασίας.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε 8 ημέρες για να ολοκληρώσετε την εργασία και όχι 10, το Project υπολογίζει εκ νέου τον όγκο εργασίας. Η εργασία τώρα έχει διάρκεια 8 ημερών, με 64 ώρες εργασίας και 1 μονάδα πόρου.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι η εργασία θα χρειαστεί επιπλέον 20 ώρες, το Project υπολογίζει εκ νέου τη διάρκεια της εργασίας. Η εργασία τώρα έχει 100 ώρες εργασίας, με διάρκεια 12,5 ημερών και 1 μονάδα πόρου.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάνετε την ίδια εργασία σταθερής εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία μπορεί να χρειαστεί μόνο τον όγκο εργασίας που καθορίσατε, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Σε αυτό το παράδειγμα, η εργασία έχει 1 πόρο αποκλειστικής απασχόλησης διαθέσιμο για 8 κάθε ημέρα και διάρκεια 10 ημερών με 80 ώρες εργασίας.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος άλλος πόρος πλήρους απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει στην εργασία, το Project υπολογίζει εκ νέου τη διάρκεια της εργασίας. Η εργασία τώρα έχει ανατεθεί σε δύο μονάδες, με διάρκεια 5 ημερών και 80 ώρες εργασίας.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε 8 ημέρες για να ολοκληρώσετε την εργασία και όχι 10, το Project υπολογίζει εκ νέου τις μονάδες πόρων για την εργασία. Για να ολοκληρωθεί η εργασία σε 80 ώρες εντός 8 ημερών, πρέπει να ανατεθούν 1,25 μονάδες πόρων. Η μονάδα πόρου στην οποία έχει ανατεθεί το έργο απασχολείται κατά 125%. Το υπερβάλλον 25% πρέπει να ανατεθεί σε άλλον πόρο.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι η εργασία θα χρειαστεί επιπλέον 20 ώρες, το Project υπολογίζει εκ νέου τη διάρκεια της εργασίας. Η εργασία τώρα έχει 100 ώρες εργασίας, με διάρκεια 12,5 ημερών και 1 μονάδα πόρου.

Τέλος, ας υποθέσουμε τώρα ότι κάνετε την ίδια εργασία σταθερής διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια που καθορίσατε. Και σε αυτό το παράδειγμα, η εργασία έχει 1 πόρο αποκλειστικής απασχόλησης διαθέσιμο για 8 ώρες κάθε ημέρα και διάρκεια 10 ημερών με 80 ώρες εργασίας.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος άλλος πόρος μπορεί να βοηθήσει στην εργασία, το Project υπολογίζει εκ νέου την εργασία που έχει ανατεθεί σε κάθε πόρο. Όταν η εργασία είχε ανατεθεί σε 1 μόνο πόρο, αυτός ο πόρος έπρεπε να εκτελέσει 80 ώρες εργασίας. Όταν αναθέσετε εργασία και σε άλλον έναν πόρο, κάθε πόρος πρέπει να εκτελέσει 40 ώρες εργασίας για την ίδια διάρκεια των 10 ημερών, για σύνολο 80 ωρών εργασίας. Προσθέτοντας άλλη μία μονάδα πόρου, αναθεωρείται και η απασχόληση και των δύο μονάδων στο 50%, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο είναι διαθέσιμοι κατά 50% για άλλες εργασίες.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε 8 ημέρες για να ολοκληρώσετε την εργασία και όχι 10, το Project υπολογίζει εκ νέου τον όγκο εργασίας. Η εργασία τώρα έχει διάρκεια 8 ημερών, με 64 ώρες εργασίας και 1 μονάδα πόρου.

 • Εάν διαπιστώσετε ότι η εργασία απαιτεί 20 επιπλέον ώρες εργασίας, το Project υπολογίζει εκ νέου τις μονάδες πόρου για την εργασία, ούτως ώστε και η επιπλέον εργασία να είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια των 10 ημερών. Η εργασία τώρα έχει 100 ώρες εργασίας, με διάρκεια 10 ημερών και 1,25 μονάδα πόρου. Η μονάδα πόρου στην οποία έχει ανατεθεί το έργο απασχολείται κατά 125%. Το υπερβάλλον 25% πρέπει να ανατεθεί σε άλλον πόρο.

Σημείωση: Επειδή οι αναθέσεις των πόροι κόστους δεν διαθέτουν τιμές για την εργασία ή τις μονάδες, δεν υπολογίζονται εκ νέου όταν τροποποιηθεί η ημερομηνία έναρξης ή λήξης του έργου. Επίσης, οι ημερομηνίες ποτέ δεν υπολογίζονται εκ νέου σε μια ανάθεση πόρου κ΄σοτους, επειδή δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την εργασία ή τις μονάδες.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούν προσπάθεια από τις εργασίες σας

Σε όλες τις εργασίες, μετά την ανάθεση ενός πόροι, το χρονοδιάγραμμα της εργασίας καθορίζεται από τον τύπο Διάρκεια = Εργασία / Μονάδες. Για κάθε εργασία, μπορείτε να επιλέξετε ποιο στοιχείο της εξίσωσης υπολογίζεται από το Project, ορίζοντας τον τύπο εργασίας. Όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε άτομα από μια εργασία, το Project επιμηκύνει ή συντομεύει τη διάρκεια της εργασίας με βάση τον αριθμό των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί, ωστόσο το Project δεν αλλάζει τη συνολική ποσότητα εργασίας. Αυτό ονομάζεται προγραμματισμός μέσω προσπάθειας και είναι η προεπιλογή που χρησιμοποιεί το Project όταν αναθέτετε εργασίες σε πόρους.

Παρόλο που τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούν προσπάθεια λειτουργούν στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά ούτως ώστε να γνωρίζετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εργασία όταν προσθέσετε ή αφαιρέσετε πόρους. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε τη συνολική αύξηση εργασίας όταν προσθέτετε περισσότερα άτομα σε μια συγκεκριμένη εργασία.

Σημείωση: Τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούν προσπάθεια δεν είναι δυνατό να καταργηθούν από τις εργασίες σταθερής εργασίας. Οι εργασίες σταθερής εργασίας δεν διαθέτουν ευέλικτες τιμές εργασία οπότε απαιτούν πάντα προσπάθεια.

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή της εργασίας για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρονοδιάγραμμα που απαιτεί προσπάθεια.

  Για να τροποποιήσετε 10 εργασίες ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στη γραμμή κάθε εργασίας. Εάν οι εργασίες εμφανίζονται η μια δίπλα στην άλλη στο πλέγμα, κάντε κλικ στην πρώτη εργασία και μετά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ για να επιλέξετε ολόκληρη την ομάδα των εργασιών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

Όταν εργάζεστε με χρονοδιαγράμματα που απαιτούν προσπάθεια, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Οι υπολογισμοί της προσπάθειας ισχύουν μόνο όταν αρχικά ανατίθενται εργασίες στους πρώτους πόρους. Μόλις ανατεθούν εργασίες στους πρώτους πόρους, η τιμή εργασίας δεν αλλάζει όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε πόρους από την ίδια εργασία.

 • Εάν ο τύπος της εργασίας που ανατέθηκε είναι Σταθερές μονάδες, η ανάθεση σε επιπλέον πόρους συντομεύει τη διάρκεια της εργασίας.

 • Εάν ο τύπος της εργασίας που ανατέθηκε είναι Σταθερή διάρκεια, η ανάθεση σε επιπλέον πόρους μειώνει τις επιμέρους τιμές μονάδας για τους πόρους.

 • Εάν ο τύπος της εργασίας που ανατέθηκε είναι Σταθερή εργασία, η ανάθεση σε επιπλέον πόρους συντομεύει τη διάρκεια της εργασίας.

 • Οι εργασίες σύνοψης και τα εισαγόμενα έργα δεν είναι δυνατό να λάβουν την τιμή Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή τύπου εργασιών

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία που θα τροποποιήσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 4. Στο πεδίο Τύπος εργασίας, κάντε κλικ στην εργασία της οποίας θέλετε να αλλάξετε τον τύπο.

Σημείωση: 

 • Αν στη λίστα Τύπος εργασίας κάνετε κλικ στην επιλογή Σταθερή εργασία, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας για την εργασία. Οι εργασίες σταθερής εργασίας δεν διαθέτουν ευέλικτες τιμές εργασίας οπότε απαιτούν πάντα προσπάθεια.

 • Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τον τύπο εργασίας για κάθε εργασία κατευθείαν από την προβολή σας, εισάγοντας το πεδίο Τύπος. Κάντε κλικ στη στήλη στα δεξιά του σημείου όπου θέλετε να εισάγετε τη νέα στήλη και στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην εντολή Στήλη. Στη λίστα Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

 • Εάν θέλετε να αλλάξετε την ιεραρχική δομή μιας εργασίας ή μιας δευτερεύουσας εργασίας, ως τμήμα μιας δομής διάρθρωσης για το έργο σας, πρέπει να τοποθετήσετε την εργασία σε εσοχή ή σε προεξοχή και όχι να αλλάξετε τον τύπο εργασίας.

 • Εάν θέλετε να επιβάλετε περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο το Project υπολογίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών, πρέπει να ορίσετε έναν περιορισμό εργασίας και όχι τον τύπο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×