Όροι άδειας χρήσης για το λογισμικό της Microsoft

Συμφωνητικό για την Υπηρεσία Microsoft Easy Assist

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2008

Συμφωνητικό για την Υπηρεσία Microsoft Easy Assist Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2008 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε σας (φυσικό πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα) και στη Microsoft Corporation. Καλύπτει την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας και του λογισμικού, περιλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, των αναβαθμίσεων, της υποστήριξης και του περιεχομένου που σχετίζεται με την Υπηρεσία. Στο εξής θα γίνεται αναφορά σε όλα αυτά ως "Υπηρεσία".

Συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι έχετε ενηλικιωθεί σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία ζείτε και ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλετε είναι σωστά και αληθή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Αν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Αυτή η συμφωνία περιορίζει την ευθύνη μας και αποποιείται τις εγγυήσεις που ισχύουν για την Υπηρεσία στο μέγιστο -επιτρεπτό από το νόμο- βαθμό. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ενότητες της συμφωνίας.

1. Έναρξη χρήσης της Υπηρεσίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Αποδοχής, Εγκατάστασης και Συμμετοχής. Ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας ίσως να μην είναι διαθέσιμα αμέσως, ενόσω ρυθμίζουμε τις παραμέτρους της χρήσης σας.

2. Διάρκεια

Αυτή η συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία που την αποδέχεστε και λήγει όταν ανακοινωθεί μια ενημερωμένη έκδοση της Υπηρεσίας ή όταν ακυρώσετε ή τερματίσετε την Υπηρεσία σύμφωνα με την ενότητα 8 της παρούσας συμφωνίας.

3. Τρόπος χρήσης της Υπηρεσίας

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, οφείλετε:

• να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους,

• να συμμορφώνεστε με όλους τους κώδικες συμπεριφοράς ή άλλες γνωστοποιήσεις που παρέχουμε,

• να συμμορφώνεστε με την πολιτική της Microsoft κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας,

• να διατηρείτε κρυφό τον κωδικό πρόσβασής σας, και

• να μας ενημερώνετε εγκαίρως σε περίπτωση που πληροφορηθείτε τυχόν παράβαση της ασφάλειας της Υπηρεσίας ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής.

4. Αποφυγή τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, οφείλετε:

• Να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο αντιτίθεται στους νόμους ή βλάπτει τη Microsoft, ή τις συγγενείς με αυτήν εταιρείες, τους μεταπωλητές, τους διανομείς, τους πελάτες ή/και τους προμηθευτές (συλλογικά "Συνεργάτες της Microsoft"), ή οποιοδήποτε πελάτη ενός Συνεργάτη της Microsoft,

• Να μην καταστρέφετε, απενεργοποιείτε, υπερφορτώνετε ή αχρηστεύετε την Υπηρεσία, (ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία) και να μην παρεμβαίνετε στη χρήση ή την ψυχαγωγία κανενός ατόμου από την Υπηρεσία,

• Να μην μεταπωλείτε ή αναδιανέμετε την Υπηρεσία, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, εκτός εάν διαθέτετε συμφωνία μεταπωλητή με τη Microsoft, η οποία σας το επιτρέπει,

• Να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ως προορισμό συνδεδεμένο με οποιαδήποτε μαζικά ενοχλητικά μηνύματα ή αυθαίρετα εμπορικά μηνύματα, περιλαμβανομένης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή της αυθαίρετης χρήσης άμεσων μηνυμάτων,

• Να μην χρησιμοποιείτε λογισμικό ή υπηρεσία τρίτων μερών για πρόσβαση στην Υπηρεσία,

• Ναμην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία για πρόσβαση ή/και χρήση της Υπηρεσίας (όπως BOT, spider, περιοδική αποθήκευση σε κρυφή μνήμη πληροφοριών που αποθηκεύει η Microsoft ή “meta-searching”), ή

• Να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο μέσο για τροποποίηση, αναδρομολόγηση ή απόπειρα αναδρομολόγησης της Υπηρεσίας.

5. Ο λογαριασμός σας στην Υπηρεσία

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό υπηρεσίας και έναν κωδικό πρόσβασης για την Υπηρεσία. Εσείς έχετε την ευθύνη για τον κωδικό πρόσβασής σας και για όλες τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας.

6. Αλλαγή της παρούσας Συμφωνίας

Η Microsoft μπορεί να αλλάξει αυτήν την συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Αν προβούμε σε κάποια ουσιώδη αλλαγή αυτής της συμφωνίας, θα σας ειδοποιήσουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της αλλαγής. Αν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, πρέπει να ακυρώσετε και να σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας πριν εφαρμοστεί η αλλαγή. Αν δεν σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας, η συνέχισή της από μέρους σας θα διέπεται από την τροποποιημένη συμφωνία.

7. Ευθύνη δημιουργίας αντιγράφων των δεδομένων σας

Εσείς έχετε την ευθύνη για τη διατήρηση και τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων που δημιουργείτε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε στην Υπηρεσία. Κατά τον τερματισμό ή την ακύρωση της Υπηρεσίας από μέρους σας ή μέρους για οποιοδήποτε λόγο, η Microsoft μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας μόνιμα από τους διακομιστές της. Εσείς έχετε την ευθύνη να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας και να διασφαλίσετε ότι διατηρείτε το πρωταρχικό μέσο των δραστηριοτήτων σας.

8. Αλλαγές στην Υπηρεσία - Ακύρωση ή Τερματισμός

• Από τη Microsoft. Ενδέχεται να αλλάξουμε την Υπηρεσία, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Ενδέχεται να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την Υπηρεσία σας ή ένα μέρος αυτής, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση, καθώς και σε περίπτωση που παραβείτε τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Αν προβούμε σε ακύρωση ή τερματισμό, θα διακοπεί το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και το σχετικό λογισμικό.

• Από μέρους σας. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

• Δεδομένα. Κατά τον τερματισμό ή την ακύρωση της Υπηρεσίας από μέρους σας ή μέρους μας για οποιοδήποτε λόγο, η Microsoft μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας μόνιμα από τους διακομιστές της. Εσείς έχετε την ευθύνη να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας και να διασφαλίσετε ότι διατηρείτε το πρωταρχικό μέσο των δραστηριοτήτων σας.

• Αποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητη η λύση της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποποιείται κάθε δικαίωμα και υποχρέωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για αίτημα ή απόκτηση δικαιώματος παρέμβασης στα δικαστήρια με σκοπό τον τερματισμό της παρούσας.

9. Όρια Υπηρεσίας

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να θέσει όρια στην Υπηρεσία. Για παράδειγμα, μπορεί να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα αυτής της Υπηρεσίας, τον αριθμό των χρηστών που μπορούν να εγγραφούν σε αυτήν και το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας.

10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΤΕ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, περιλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό, ονόματος το οποίο εμφανίζεται, διαβιβάζεται, τίθεται σε επεξεργασία ή αποθηκεύεται ως μέρος μιας σύσκεψης ή μιας εγγραφής σύσκεψης. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΚΛΟΠΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. Εσείς συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις καθώς και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αποκαλύψεις πριν από τη χρήση του Λογισμικού ή/και των χαρακτηριστικών όπως η ηχογράφηση.

11. Υπηρεσίες υποστήριξης. Η Microsoft δεν παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την εν λόγω Υπηρεσία.

12. Η Microsoft δεν ασκεί συγγραφικό έλεγχο

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft δεν επικυρώνει και δεν εγκρίνει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου που προστατεύεται από τους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατανοείτε ότι η κοινή χρήση περιεχομένου που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων αποτελεί παράβαση της παρούσας συμφωνίας. Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου από μέρους σας αλλά και από μέρους των άλλων δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Κατανοείτε ότι η Microsoft μπορεί να διαγράψει το περιεχόμενο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή κάποιο ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς ή όταν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.

• Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Υπηρεσία ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται μέσω της Υπηρεσίας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων μερών. Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων μερών δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Microsoft. Εάν η Microsoft συμπεριλάβει τέτοιους συνδέσμους στην Υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Η περίληψη τυχόν συνδέσμων τρίτων μερών δεν αποτελεί επιδοκιμασία της Microsoft των τοποθεσιών, των υπηρεσιών ή των προϊόντων των τρίτων μερών.

13. Ιδιωτικό απόρρητο

Η δήλωση προστασίας απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 περιγράφει τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τις ακόλουθες πρακτικές:

• Παρακολούθηση της χρήσης σας. Θεωρούμε τη χρήση της υπηρεσίας προσωπική υπόθεση. Ωστόσο, μπορεί να προσπελάσουμε ή να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας, το λογαριασμό σας ή/και το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας, προκειμένου: (1) να συμμορφωθείτε με τους νόμους και τις νομικές διαδικασίες; (2) να επιβάλλουμε και να ερευνήσουμε πιθανές περιπτώσεις παράβασης της παρουσίας συμφωνίας, περιλαμβανομένης της χρήσης αυτής της υπηρεσίας για τη συμμετοχή, ή τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων που αντιτίθενται στο νόμο, ή (3) να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την περιουσία, την ασφάλεια της Microsoft, των υπαλλήλων της, των πελατών της ή του κοινού. Συμφωνείτε με τα ζητήματα πρόσβασης και αποκάλυψης που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

• Διαβίβαση προσωπικών στοιχείων. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας μπορεί να αποθηκευτούν και να τεθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα, στην οποία δραστηριοποιείται η Microsoft ή συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες της ή οι αντιπρόσωποί της. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία συμφωνείτε σε οποιαδήποτε διαβίβαση των στοιχείων σας εκτός της χώρας σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων στη Δήλωση προστασίας απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Απόδοση και δεδομένα χρήσης. Προκειμένου να σας παράσχουμε την Υπηρεσία, μπορεί να συλλέξουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την απόδοση της Υπηρεσίας, του υπολογιστή σας και της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας. Μπορούμε αυτόματα να λάβουμε αυτά τα στοιχεία από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή αυτών των στοιχείων στην Δήλωση προστασίας απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Τεχνολογία φιλτραρίσματος. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ή άλλα μέσα για να προστατέψουμε την Υπηρεσία και τους πελάτες μας ή για να σταματήσουμε την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από μέρους σας. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το φιλτράρισμα για τη διακοπή ανεπιθύμητων μηνυμάτων και ιών ή για την αύξηση της ασφάλειας. Αυτά τα μέσα ίσως επιβραδύνουν τη χρήση της Υπηρεσίας. Παρόλο που η Microsoft συνεχίζει να αναθεωρεί ενεργά και να βελτιώνει τη νέα τεχνολογία, δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη τεχνολογία, η οποία είναι σε θέση να εμποδίσει ολοκληρωτικά την αποστολή και λήψη τέτοιας ανεπιθύμητης επικοινωνίας. Αυτή η παράγραφος δεν αποτελεί δέσμευση από την πλευρά της Microsoft για την παρεμπόδιση ανεπιθύμητων μαζικών ή εμπορικών μηνυμάτων στην υπηρεσία και οι χρήστες της Υπηρεσίας δεν θα θεωρήσουν τη Microsoft υπεύθυνη για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Microsoft σε αυτόν τον τομέα, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική της Microsoft για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

14. Λογισμικό

• Χρήση. Εάν λάβετε από εμάς λογισμικό ως μέρος της Υπηρεσίας, η χρήση αυτού του λογισμικού από μέρους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους της άδειας που σας παρουσιάζεται για αποδοχή σχετικά με αυτό. Αν δεν σας παρουσιαστεί άδεια χρήσης, τότε σας παραχωρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μόνο για χρήση της Υπηρεσίας όπως περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία και μόνο για τον αριθμό των υπολογιστών που δηλώσατε στην Υπηρεσία. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το λογισμικό λήγει με τον τερματισμό ή τη λήψη του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, εκτός αν σας ειδοποιήσουμε για το αντίθετο, και εσείς πρέπει να απεγκαταστήσετε αμέσως το λογισμικό. Ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε το λογισμικό μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της Υπηρεσίας χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

• Τεκμηρίωση. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα και να χρησιμοποιήσετε κάθε υλικό τεκμηρίωσης που παρέχεται με το λογισμικό για λόγους εσωτερικής αναφοράς.

• Ενημέρωση. Ενδέχεται να ελέγξουμε την έκδοση του λογισμικού σας αυτόματα. Ενδέχεται, επίσης, να φορτώσουμε αυτόματα αναβαθμίσεις του λογισμικού στον υπολογιστή σας για ενημέρωση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας.

• Αντικείμενο άδειας. Το λογισμικό προστατεύεται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων. Το λογισμικό παρέχεται με άδεια χρήσης και δεν πωλείται. Η παρούσα συμφωνία σας παραχωρεί μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft διατηρεί όλα τα λοιπά δικαιώματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την παρούσα συμφωνία, εκτός κι αν η ισχύουσα νομοθεσία σας παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα. Κατά τη χρήση του, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς του λογισμικού, οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσετε με συγκεκριμένους τρόπους. Απαγορεύεται:

o Να αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε δοκιμών σύγκρισης του λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την έγγραφη έγκριση της Microsoft.

o Να παρακάμψετε τους τεχνικούς περιορισμούς του λογισμικού.

o Μα αποσυναρμολογήσετε, να αποσυνθέσετε ή να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε λογισμικό περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία, εκτός αν επιτρέπει ο νόμος αυτή τη δραστηριότητα.

o Να δημοσιεύσετε το λογισμικό με σκοπό να το αντιγράψουν άλλοι.

o Να εκμισθώσετε ή να δανείσετε το λογισμικό.

o Να μεταβιβάσετε το λογισμικό ή την παρούσα συμφωνία σε τρίτα μέρη, ή o Να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

• Νομοθεσία περί εξαγωγών. Το λογισμικό διέπεται από τους νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με τον προορισμό, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε www.microsoft.com/exporting.

15. Υλικά για τα οποία η Microsoft σας παραχωρεί άδεια χρήσης

• Έγγραφα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την Υπηρεσία όπως οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων, άρθρα γνωσιακής βάσης, φύλλα δεδομένων και Συχνές Ερωτήσεις (στο εξής "έγγραφα"). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα μόνο για εσωτερικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να διανείμετε ή τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από τα έγγραφα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την τοπική νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και να αντιγράψουν τα έγγραφα για διανομή μόνο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

• Περιορισμοί. Η άδεια που σας χορηγήθηκε για τη χρήση των εγγράφων με την Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει άδεια σχεδιασμού ή διάταξης της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ιδιόκτητης, ενεργούς ή ελεγχόμενης από τη Microsoft ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε λογότυπο, γραφικό, ήχο ή εικόνα από την Υπηρεσία, εκτός εάν σας το επιτρέψει ρητά η Microsoft. Η Microsoft και οι προμηθευτές της δεν παρέχουν καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την καταλληλότητα των εγγράφων προς τους σκοπούς σας. Η συμμετοχή τους στην Υπηρεσία δεν αποτελεί πράξη αποδοχής αυτών από τη Microsoft. Τίποτα διαθέσιμο από την Υπηρεσία δεν προορίζεται να αποτελέσει επαγγελματική συμβουλή, περιλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των φορολογικών ή νομικών συμβουλών.

16. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα συμφέροντα της Υπηρεσίας περιλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών μυστικών, των εμπορικών σημάτων και των λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά. Η παρούσα συμφωνία δεν παραχωρεί ή δεν υπονοεί κανένα δικαίωμα για τα εμπορικά σήματα, τις επωνυμίες ή τα λογότυπα της Microsoft.

17. Διαφημίσεις

Η Microsoft ενδέχεται να προβάλει διαφημίσεις στην Υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον τρόπο διαφήμισης της Υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι όλες οι συμφωνίες με τους διαφημιστές στην Υπηρεσία γίνονται μεταξύ αυτών και εσάς και όχι της Microsoft.

18. Οι συναλλαγές σας με τους άλλους

Κατανοείτε ότι εσείς, και όχι η Microsoft, έχετε άμεση σχέση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος συναλλάσσεστε, όπως τους διαφημιστές και οποιονδήποτε αγοράζει ή πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες μέσω της Υπηρεσίας. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, περιλαμβανομένων των εξής:

• παράδοση και πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών,

• διεκπεραίωση παραγγελιών, πληρωμών και λοιπών συναλλαγών με τους πελάτες σας,

• επαλήθευση των παραγγελιών των πελατών σας πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας,

• ενημέρωση των πελατών σας για την κατάσταση των παραγγελιών ή συναλλαγών,

• παροχή υποστήριξης πελατών σε σχέση με παραγγελίες ή συναλλαγές, (π.χ. χαμένες παραγγελίες, διαφορές τιμολόγησης, πληρωμές, κ.λπ.),

• προσδιορισμός, είσπραξη και πληρωμή όλων των φόρων στις οικονομικές αρχές (αν ισχύει) οι οποίοι προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις παραγγελίες ή τις συναλλαγές, και

• την αγορά και τη χρήση από μέρους σας και των συνδεδεμένων λογαριασμών σας για προϊόντα ή υπηρεσίες τυχόν τρίτων μερών.

Συμφωνείτε και εγγυάστε τα εξής:

• τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διαφημίζετε, πωλείτε και διανείμετε είναι νόμιμα προς πώληση και διανομή και δεν παραβιάζουν την παρούσα συμφωνία,

• έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες πώλησης, διανομής και διαφήμισης των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρετε,

• όλες οι πωλήσεις και οι διαφημίσεις σας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, και

• συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (καθώς και με το νόμο προστασίας απορρήτου και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη συλλογή προσωπικών στοιχείων τρίτων μερών).

19. Σχόλια

Αν κάνετε σχόλια σχετικά με τη Υπηρεσία στη Microsoft, δίνετε στη Microsoft, δωρεάν, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, να μοιραστεί και να εμπορευματοποιήσει τα σχόλιά σας, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό. Δίνετε, επίσης, σε τρίτα μέρη, δωρεάν, τυχόν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που απαιτούνται για τα προϊόντα τους, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες για χρήση ή διασύνδεση με οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέρη ενός λογισμικού ή μιας υπηρεσίας της Microsoft η οποία περιλαμβάνει τα σχόλια. Δεν μπορείτε να κάνετε σχόλια που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί από τη Microsoft να παραχωρήσει άδεια για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της σε τρίτα μέρη επειδή συμπεριέλαβε τα σχόλιά σας σε αυτά. Αυτά τα δικαιώματα υπερισχύουν της παρούσας.

20. Γνωστοποιήσεις

Η παρούσα συμφωνία έχει ηλεκτρονική μορφή. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα σας στείλουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία και έχουμε το δικαίωμα να σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες. Ίσως προκύψουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία οι οποίες πρέπει να σας αποσταλούν σύμφωνα με το νόμο.

Ενδέχεται να σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Ίσως σας αποστείλουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που δηλώσατε όταν εγγραφήκατε στην Υπηρεσία.

Οι γνωστοποιήσεις κρίνονται δεδομένες και ληφθείσες κατά την ημερομηνία διαβίβασής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Για όσο διάστημα έχετε πρόσβαση και κάνετε χρήση της Υπηρεσίας, έχετε το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για να λαμβάνετε αυτές τις γνωστοποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτές τις γνωστοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να ακυρώσετε την Υπηρεσία. Προς το παρόν δεν δεχόμαστε γνωστοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

21. Καμία εγγύηση

Η Microsoft δεν δίνει καμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια της Υπηρεσίας ή των αποτελεσμάτων που αποκτούνται από την Υπηρεσία. Κατανοείτε ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας στην Υπηρεσία έχουν εγγενείς περιορισμούς και ότι είστε υπεύθυνοι να καθορίσετε εάν η Υπηρεσία καλύπτει τις ανάγκες σας.

Παρέχουμε την Υπηρεσία "ως έχει", με "όλα τα μειονεκτήματα" και "όπως διατίθεται". Φέρετε την ευθύνη για τον κίνδυνο χρήσης της. Οι συνεργάτες της Microsoft δεν παρέχουν καμία ρητή εγγύηση, κανένα εχέγγυο και καμία προϋπόθεση. Μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους για το ότι η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Συνεργάτες της Microsoft εξαιρούν τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις περιλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τεχνικής αρτιότητας και μη φαλκίδευσης.

22. Περιορισμοί ευθύνης - Η αποκλειστική σας αποκατάσταση

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εσείς δεν μπορείτε να ανακτήσετε τυχόν ζημίες από τους Συνεργάτες της Microsoft, περιλαμβανομένων των άμεσων, συνεπαγόμενων, ειδικών, έμμεσων ή συμπτωματικών ζημιών και της απώλειας εσόδων.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για οτιδήποτε σχετίζεται με τα εξής:

• την Υπηρεσία,

• το περιεχόμενο (περιλαμβανομένου του κώδικα) ιστοσελίδων, προγραμμάτων ή κατευθυντήριων γραμμών τρίτων μερών,

• ιούς ή άλλα χαρακτηριστικά απενεργοποίησης, τα οποία επηρεάζουν την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή τη χρήση αυτής ή του λογισμικού ή/και του υλικού,

• ασυμβατότητα μεταξύ της Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιών, λογισμικού και υλικού,

• καθυστερήσεις ή βλάβες που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ή ολοκλήρωσης τυχόν μεταφορών ή συναλλαγών σε σχέση με την Υπηρεσία, με ακριβή και έγκαιρο τρόπο, και

• απαιτήσεις για παράβαση σύμβασης, εγγύησης, εχέγγυου ή προϋπόθεσης, αυστηρή ευθύνη, αμέλεια ή άλλο αστικό αδίκημα.

Ο περιορισμός ισχύει επίσης, ακόμα κι αν

• αυτή η αποκατάσταση δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχία στην εκπλήρωση του ουσιώδους σκοπού της

• Η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών.

Ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή συνεπαγόμενων ζημιών, οπότε οι προαναφερθέντες περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για σας. Ενδέχεται, επίσης, να μην ισχύουν επειδή η περιφέρειά ή η πόλη σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών, συνεπαγόμενων ή λοιπών ζημιών.

Η εξαίρεση των ζημιών σύμφωνα με την παράγραφο 23 θεωρείται ανεξάρτητη από την αποκλειστική αποκατάστασή σας και υπερισχύει σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τον ουσιώδη σκοπό της ή θεωρηθεί με άλλο τρόπο ανεφάρμοστη. Αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες προκύπτουν από (1) παράβαση της συμφωνίας, (2) παράβαση της εγγύησης, (3) αμέλεια, ή (4) άλλη αιτία, στο βαθμό που αυτή η εξαίρεση και οι περιορισμοί δεν απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την Υπηρεσία, αν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος αυτής ή αν έχετε οποιαδήποτε άλλη διαφορά ή απαίτηση κατά των Συνεργατών της Microsoft αναφορικά με την παρούσα ή την Υπηρεσία, η αποκλειστική και αποκατάστασή σας είναι να μην συνεχίσετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

23. Οι απαιτήσεις πρέπει να εγείρονται εντός ενός έτους

Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, κάθε απαίτηση σχετική με την παρούσα συμφωνία ή την Υπηρεσία πρέπει να εγερθεί εντός ενός έτους. Η περίοδος ενός έτους αρχίζει την ημερομηνία πρώτης υποβολής της απαίτησης. Αν η απαίτηση δεν υποβληθεί, η απαίτηση θεωρείται μόνιμα αποκλεισμένη. Αυτή η ενότητα ισχύει για σας και τους διαδόχους σας. Ισχύει επίσης για τη Microsoft, τους διαδόχους και τους κληρονόμους της.

24. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τους συνεργάτες της Microsoft από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ευθύνες, κόστη και έξοδα (περιλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρου) που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας, από παράβαση της παρούσας ή από παράβαση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων μερών.

25. Εταιρεία της Microsoft, ισχύουσα νομοθεσία και τόπος επίλυσης διαφορών

Εταιρεία της Microsoft με την οποία συνάπτετε τη συμφωνία:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

Ηνωμένες Πολιτείες

Ισχύουσα νομοθεσία και τόπος επίλυσης διαφορών:

Η νομοθεσία της πολιτείας Washington διέπει την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας και ισχύει για αξιώσεις παράβασης ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης δικαίων. Όλες οι λοιπές αξιώσεις, περιλαμβανομένων των αξιώσεων σχετικά με τους νόμους προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και αστικών αδικημάτων, υπόκεινται στους νόμους της χώρας κατοικίας σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς και εμείς, συμφωνούμε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα της πολιτείας ή των ομοσπονδιακών δικαστηρίων του King County, Washington, USA (Η.Π.Α.) για όλες τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα ή να σχετίζονται με αυτήν.

26. Ερμηνεία συμφωνίας

Όλα τα μέρη της παρούσας συμφωνίας ισχύουν στο μέγιστο -επιτρεπτό από το νόμο- βαθμό. Σε περίπτωση που κάποια δικαστική απόφαση επιβάλλει ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας, όπως αναγράφεται εδώ, αυτό το μέρος θα αντικατασταθεί με άλλους όρους που έχουν παρόμοιο σκοπό με αυτόν του διαγραμμένου μέρους. Το υπόλοιπο μέρος της συμφωνίας δεν θα αλλάξει. Η παρούσα συμφωνία, καθώς και οι κώδικες συμπεριφοράς και οι λοιπές ειδοποιήσεις που παρέχουμε αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Microsoft και εσάς σχετικά με την Υπηρεσία. Υπερισχύει των άλλων συμφωνιών ή δηλώσεων σχετικά με την Υπηρεσία. Εάν έχετε αναλάβει υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με την Υπηρεσία, αυτές παραμένουν εν ισχύ. Οι κεφαλίδες των ενοτήτων της παρούσας δεν περιορίζουν τους λοιπούς όρους της.

27. Ανάθεση

Η Microsoft μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία, εν μέρει ή στο σύνολό της, ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσει. Εσείς δεν μπορείτε να εκχωρήσετε την παρούσα συμφωνία, ολόκληρη ή μέρος αυτής σε κανένα τρίτο μέρος. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης θα θεωρηθεί άκυρη. Αντ' αυτού, μπορείτε να ακυρώσετε την Υπηρεσία σας. Το άλλο μέρος μπορεί, κατόπιν, να δημιουργήσει έναν λογαριασμό Υπηρεσίας και να συνάψει συμφωνητικό μαζί μας.

28. Ανωτέρα βία

Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες και δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει την παρούσα σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος ή περίστασης πέραν του εύλογου ελέγχου της, περιλαμβανομένου του πολέμου, της εισβολής, των διακοπών ρεύματος, των τρομοκρατικών επιθέσεων, των σεισμών ή των φυσικών καταστροφών.

29. Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας αποτελούν πνευματικά δικαιώματα © 2008 της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της. One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. (Η.Π.Α.) Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι λοιποί νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν το λογισμικό και το περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

Παρακαλούμε σεβαστείτε τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των δημιουργών. Περιεχόμενο όπως μουσική, φωτογραφίες και βίντεο ενδέχεται να προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα άτομα που εμφανίζονται στο περιεχόμενο ενδέχεται να έχουν δικαίωμα ελέγχου στη χρήση της εικόνας τους. Δεν μπορείτε να μοιραστείτε το περιεχόμενο άλλων ατόμων, εκτός κι αν σας ανήκουν τα δικαιώματα ή έχετε άδεια του κατόχου. Σε διαφορετική περίπτωση, η κοινή χρήση περιεχομένου είναι παράνομη.

Γνωστοποιήσεις και διαδικασίες έγερσης αξιώσεων περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 17, του Κώδικα Ηνωμένων Πολιτειών, εδάφιο 512(c)(2), οι γνωστοποιήσεις για τυχόν κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στον εξουσιοδοτημένο αντίκλητο του παρόχου υπηρεσίας. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ. Δείτε πληροφορίες για τις Γνωστοποιήσεις και διαδικασίες έγερσης αξιώσεων για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Γνωστοποίηση περί εμπορικών σημάτων

Το λογότυπο Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×