Έλεγχος συμβατότητας στο Web: Σφάλματα ερωτήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα σφάλματα ερωτήματος που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εκτελείτε τον έλεγχο συμβατότητας και παρέχει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίλυση των σφαλμάτων.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος γενικά σφάλματα συμβατότητας με το Web.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Κείμενο σφάλματος    Το ερώτημα δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Πρέπει να ελέγξετε το ερώτημα για την ύπαρξη ζητημάτων συμβατότητας με το Web.

Τι πρέπει να κάνετε    Δημιουργήστε ξανά το ερώτημα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα στο web, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα ερωτήματα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102014

Κείμενο σφάλματος    Η SQL δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους εμφανίζεται αυτό το σφάλμα. Μπορεί να κάνετε ένα από τα εξής

 • Αναφορά σε αντικείμενα μη συμβατά με το web.

 • Αναφορά σε παραστάσεις μη συμβατές με το web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία παραστάσεων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας παράστασης.

Τι πρέπει να κάνετε     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος web για να δημιουργήσετε ερωτήματα που είναι συμβατά με το web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ερωτήματα σχεδίαση για το Web, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα ερωτήματα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103013

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή τα αποτελέσματα του ερωτήματος περιέχουν πολλά πεδία που έχουν το ίδιο όνομα.

Τι σημαίνει    Πολλά πεδία έχουν το ίδιο όνομα.

Τι να κάνετε    Ελέγξτε για την ύπαρξη διπλότυπων ονομάτων πεδίων και αλλάξτε τα διπλότυπα με διακριτά ονόματα πεδίων

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103079

Κείμενο σφάλματος    Ασυμφωνία τύπων σε παράσταση.

Τι σημαίνει    Οι τύποι και στις δύο πλευρές του συνδέσμου δεν είναι συμβατοί ή οι τύποι πεδίων που συγκρίνονται είναι μη συμβατοί τύποι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ή σύνδεση κειμένου με αριθμό.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές των συνδέσμων είναι συμβατές. Για παράδειγμα, συνδέστε τύπο κειμένου με τύπο κειμένου και τύπο αριθμού με τύπο αριθμού. Εάν δεν δημιουργείτε σύνδεσμο, ελέγξτε μήπως συγκρίνετε μη συμβατούς τύπους πεδίων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103900

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web.

Τι σημαίνει    Δεν ήταν δυνατή η δημοσίευση του ερωτήματος από την Access, επειδή χρησιμοποιεί τύπο ερωτήματος, παραστάσεις, κριτήρια ή άλλες δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Web.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδιασμού ερωτημάτων της Access για να σχεδιάσετε εκ νέου το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103901

Κείμενο σφάλματος    Ο ορισμός του ερωτήματος δεν είναι έγκυρος και, επομένως, δεν είναι δυνατή η δημιουργία του αντικείμενου του ερωτήματος.

Τι σημαίνει    Ο διακομιστής δεν στάθηκε δυνατό να αναλύσει το ερώτημα εξαιτίας ενός μη αναμενόμενου σφάλματος στον ορισμό του ερωτήματος.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχεδιασμού της Access για να σχεδιάσετε εκ νέου το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103902

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή χρησιμοποιεί τύπο ερωτήματος, παραστάσεις, κριτήρια ή άλλες δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Web.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα περιέχει παραστάσεις που δεν είναι συμβατές με το Web. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται είτε εξαιτίας ενός περιορισμού διακομιστή είτε όταν είναι αδύνατη η μετακίνηση μιας παράστασης στο διακομιστή.

Τι πρέπει να κάνετε    Καταργήστε τις παραστάσεις που δεν είναι συμβατό με το web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παραστάσεις είναι έγκυρες σχετικά ερωτήματα ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία έκφρασης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103903

Κείμενο σφάλματος    Ο ορισμός του ερωτήματος δεν είναι έγκυρος και, επομένως, δεν είναι δυνατή η δημιουργία του αντικείμενου του ερωτήματος.

Τι σημαίνει    Μία από τις τιμές των χαρακτηριστικών δεν είναι συμβατή με το web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες συνθήκες έχουν οριστεί σωστά:

 • Το όνομα του χαρακτηριστικού δεν περιέχει κανένα από τα εξής στοιχεία:

Σύμβολο ίσον στην αρχή

=

Τελεία

.

Θαυμαστικό

!

Αγκύλες

[]

Αρχικό κενό διάστημα

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες

Για παράδειγμα: <Enter> ή <TAB>

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σύμβολα

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Το όνομα χαρακτηριστικού είναι μεταξύ ενός και 64 χαρακτήρων.

 • Χαρακτηριστικό λεζάντας: Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων, έως 1024 χαρακτήρες.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103904

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή περιέχει ένα δευτερεύον ερώτημα.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα περιέχει ένα δευτερεύον ερώτημα. Τα δευτερεύοντα ερωτήματα δεν υποστηρίζονται από το διακομιστή.

Τι να κάνετε    Τροποποιήστε το ερώτημά σας έτσι ώστε να μην περιέχει δευτερεύον ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103905

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή βασίζεται σε ένα διαφορετικό ερώτημα που δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα περιέχει ένα ένθετο ερώτημα ως δεδομένο εισόδου, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί στο διακομιστή ή το οποίο περιέχει μια προέλευση εισόδου της οποίας η εύρεση δεν είναι δυνατή.

Τι πρέπει να κάνετε   

 • Βεβαιωθείτε ότι το ένθετο ερώτημα είναι έγκυρο.

 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχεδίασης ερωτημάτων της Access για να δημιουργήσετε ένα έγκυρο ένθετο ερώτημα.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας προέλευσης δεδομένων εισόδου του ερωτήματος ή ή το ερώτημα υπάρχουν στη βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103906

Κείμενο σφάλματος    Ο ορισμός του ερωτήματος δεν είναι έγκυρος και, επομένως, δεν είναι δυνατή η δημιουργία του αντικείμενου του ερωτήματος.

Τι σημαίνει    Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πίνακα ή του ερωτήματος των επιλογών ή η σειρά κατά στήλες.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας προέλευσης δεδομένων εισόδου της στήλης ή το ερώτημα υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Access .

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103907

Κείμενο σφάλματος     Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή δεν περιλαμβάνει κανένα πεδίο στα αποτελέσματά του.

Τι σημαίνει    Δεν έχουν επιλεγεί στήλες στο ερώτημα.

Τι να κάνετε    Επιλέξτε ή καθορίστε τουλάχιστον μία στήλη εξόδου στο ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103908

Κείμενο σφάλματος     Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή εμφανίζει πάρα πολλά πεδία στα αποτελέσματά του.

Τι σημαίνει αυτό     Η προέλευση του ερωτήματος έχει πάρα πολλές στήλες.

Τι να κάνετε     Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να επιλυθεί και ίσως χρειαστεί να εξετάσετε τους πίνακες προέλευσης. Ένας πίνακας μπορεί να έχει όχι περισσότερες από:

 • JET_ccolFixedMost σταθερές στήλες.

 • JET_ccolVarMost στήλες μεταβλητού μήκους.

 • JET_ccolTaggedMost στήλες με ετικέτες.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103916

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή το ερώτημα βασίζεται σε έναν όρο ORDER BY που δεν υποστηρίζεται στο Web..

Τι σημαίνει αυτό    Ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Το όνομα μιας σειράς κατά στοιχείο δεν είναι έγκυρο.

 • Το όνομα του πίνακα προέλευσης δεν είναι έγκυρο.

 • Η σειρά ταξινόμησης έχει οριστεί σε διαφορετική επιλογή από την αύξουσα ή τη φθίνουσα.

 • Η παράσταση δεν είναι έγκυρη.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες συνθήκες έχουν οριστεί σωστά:

 • Το όνομα του χαρακτηριστικού δεν περιέχει κανένα από τα εξής στοιχεία:

Σύμβολο ίσον στην αρχή

=

Τελεία

.

Θαυμαστικό

!

Αγκύλες

[]

Αρχικό κενό διάστημα

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες

Για παράδειγμα: <Enter> ή <TAB>

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σύμβολα

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Το όνομα χαρακτηριστικού είναι μεταξύ ενός και 64 χαρακτήρων.

 • Η παράσταση δεν είναι έγκυρη.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103918

Κείμενο σφάλματος     Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή καθορίζει έναν τύπο JOIN που δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι σημαίνει    Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ερωτήματα με πολλούς συνδέσμους μεταξύ δύο πινάκων (σύνδεσμοι πολλαπλών πεδίων).

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν μόνο ένα πεδίο ανά πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103926

Δοκιμή σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή το ερώτημα αυτό δεν καθορίζει τον πίνακα στον οποίο εφαρμόζεται η πρόταση SELECT FROM

Τι σημαίνει     Το ερώτημα δεν περιέχει πίνακες εισόδου (λείπει ο όρος FROM)

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το ερώτημά σας περιέχει μια καθορισμένη στήλη εισόδου.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103927

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή τα αποτελέσματα του ερωτήματος περιέχουν πολλά πεδία που έχουν το ίδιο όνομα.

Τι σημαίνει    Καθορίσατε το ίδιο όνομα για πολλά πεδία.

Τι να κάνετε    Ελέγξτε για την ύπαρξη διπλότυπων ονομάτων πεδίων και αλλάξτε τα διπλότυπα με διακριτά ονόματα πεδίων

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103928

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή ορισμένες από τις παραμέτρους του δεν ήταν δυνατό να μετατραπούν για χρήση στο Web.

Τι σημαίνει    Το όνομα ή ο τύπος της παραμέτρου δεν είναι έγκυρα.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το όνομα ή ο τύπος της παραμέτρου είναι έγκυρα.

 • Το όνομα χαρακτηριστικού δεν περιέχει:

Σύμβολο ίσον στην αρχή

=

Τελεία

.

Θαυμαστικό

!

Αγκύλες

[]

Αρχικό κενό διάστημα

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες

Για παράδειγμα: <Enter> ή <TAB>

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σύμβολα

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Το όνομα χαρακτηριστικού είναι μεταξύ ενός και 64 χαρακτήρων.

Οι παρακάτω τύποι είναι έγκυροι:

Κείμενο (έως 255 χαρακτήρες)

Αριθμοί

Boolean

Ημερομηνία Ώρα

Νομισματική μονάδα

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103930

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή ορισμένες από τις παραμέτρους του εμφανίζονται ως πεδία αποτελεσμάτων ή χρησιμοποιούνται στις προτάσεις ORDER BY.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα περιέχει μια παράμετρο που προβλέπεται ως ανυσματική ή χρησιμοποιείται σε μια πρόταση "order by" .

Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που μια παράμετρος χρησιμοποιείται ως στήλη προβλεπόμενων (Παράδειγμα: επιλέξτε παράμ1 για τον Πϊνακα1) ή ως σειρά κατά (Παράδειγμα: επιλέξτε * από πίνακα 1 και σειρά κατά πεδίο1= παράμ).

Τι να κάνετε    Αποφύγετε τη χρήση παραμέτρων που ανήκουν στη στήλη "προβλεπόμενα" ή στη στήλη "order by".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103938

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web.

Τι σημαίνει    Υπάρχουν δύο πεδία με το ίδιο όνομα και η Access δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει έγκυρα ψευδώνυμα για αυτά.

Τι να κάνετε    Ελέγξτε για την ύπαρξη διπλότυπων ονομάτων πεδίων και αλλάξτε τα διπλότυπα με διακριτά ονόματα πεδίων

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103939

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web.

Τι σημαίνει    Το ερώτημα έχει ένα ψευδώνυμο που είναι μεγαλύτερο από 64 χαρακτήρες.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται στο ερώτημα έχει το πολύ 64 χαρακτήρες.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103940

Κείμενο σφάλματος    Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή καθορίζει έναν τύπο JOIN που δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι σημαίνει    Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ερωτήματα με πολλούς συνδέσμους στους ίδιους δύο πίνακες (σύνδεσμοι πολλαπλών πεδίων).

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν μόνο ένα πεδίο ανά πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb103942

Κείμενο σφάλματος     Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ερωτήματος από την Access για χρήση στο Web, επειδή περιέχει έναν κυκλικό σύνδεσμο.

Τι σημαίνει    Οι σύνδεσμοι μεταξύ των πινάκων του ερωτήματός σας προκαλούν κυκλικό σύνδεσμο μεταξύ των πινάκων, ο οποίος εμποδίζει την Access να μετατρέψει το ερώτημα για χρήση στο web.

Τι να κάνετε     Καταργήστε τους συνδέσμους μεταξύ των πινάκων έτσι ώστε να καταργηθούν οι κυκλικοί σύνδεσμοι.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×