Vælge SmartArt-grafik

Office 365-abonnement, PowerPoint Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med hvert SmartArt-layout kan du give indholdet et anderledes udtryk og forbedre budskabet. Nogle layout giver blot visuelle forbedringer af en opstilling med punkttegn, og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Tip!: Klik på de følgende overskrifter for at få mere at vide om hvert emne.

Før du vælger et layout til din SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. En type er meget lig en kategori, som kan hjælpe dig til hurtigt at vælge det relevante layout til dine oplysninger. Prøv dig frem med forskellige typer. Tabellen nedenfor er ikke en komplet liste, men du kan bruge den som et udgangspunkt.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vis trinnene i en proces eller på en tidslinje; opret et rutediagram.

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Brug billeder på en fremtrædende plads for at formidle eller fremhæve indhold.

Billede

Overvej også den mængde tekst, du har. Mængden af tekst påvirker udseendet og det antal figurer, du skal bruge i et layout. Er der mange hovedpunkter med underpunkter? Betyder detaljerne mere end oversigtspunkterne eller omvendt? SmartArt-grafik virker generelt mest effektivt, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. layoutet Trapezliste i typen Liste, fungerer dog udmærket sammen med større tekstmængder.

Der er mange specielle layout til rådighed til hver type SmartArt-grafik. Nogle har pladsholdere til billeder. Nogle layout består af separate figurer til hver oplysning inklusive underpunkter. Andre layout kombinerer underpunkter med oversigtspunkter. Hvis du ser på placeringen af oversigtsoplysningerne i forhold til detaljerne, kan du få en fornemmelse af, hvilke oplysninger modtagerne vil lægge mest mærke til. Sørg for, at de vigtigste data er placeret sådan, at de får mest opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modvægtspile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et begrænset antal figurer, ved du, hvilket indhold der ikke vil blive vist i SmartArt-grafikken, fordi der vises et rødt X (og ikke et punkttegn) ud for disse elementer i ruden Tekst.

Tekstrude med et rødt X

Layoutet Modvægtspile

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet SmartArt-grafiklayout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Når du skifter til et andet SmartArt-grafiklayout, overføres det meste af din tekst og andet indhold, farver, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du ønsker, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere strukturen i layoutet. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men det kan være, at der i din proces kun er brug for to figurer, eller der kan være brug for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk,   og det oprindelige design og den oprindelige kant på layoutet af SmartArt-grafikken bevares.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en PowerPoint-præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med vist pladsholdertekst, kan du se pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du sletter dem.

Overveje også, hvor meget plads der er det sted, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt tyndt område til rådighed, skal du vælge et lodret layout, f.eks. Forskudt proces i typen Proces og ikke et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har et fast højde-bredde-forhold, så de ikke optager al pladsen. Højde-bredde-forhold henviser til forholdet mellem bredden og højden. Hvis du f.eks. placerer layoutet Gittermatrix i typen Matrix på en plads, der er bredere, end den er høj, vil SmartArt-grafikken ikke bruge al den tomme plads til bredden. Hvis du vil ændre højde-bredde-forholdet, kan du ændre layoutet af diasset eller dokumentet, ændre størrelsen på den plads, hvor du placerer SmartArt-grafikken (hvorved du ændrer udseendet af SmartArt-grafikken), eller du kan skifte til et andet SmartArt-grafiklayout med et andet højde-bredde-forhold.

I galleriet Vælg SmartArt-grafik er alle de tilgængelige layout opdelt i 11 forskellige typer – Alle, Liste, Proces, Cyklus, Hierarki, Relation, Matrix, Pyramide, Billede, Office.com og Andet. Typen Office.com viser de ekstra layout, der findes på Office.com. Typen Andet vises kun, hvis du tilføjer brugerdefineret SmartArt-grafik og ikke føjer den til en af de andre typer). Beskrivelser, der antyder, hvilke type oplysninger der er korrekte til et bestemt layout, vises under det større billede til en af siderne for galleriet Vælg SmartArt-grafik.

Vælg et layout

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.

  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.

  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Nogle List-layout omfatter billedfigurer, så du kan markere teksten med et lille billede eller en lille tegning. Selvom figurer med pladsholdere til billeder er designet til at vise billeder, kan du føje et billede som fyld til en hvilken som helst figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste
Layoutet Lodret billedmarkeringsliste med pladsholdere til billeder (de små cirkler til venstre)

Tip!: I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af listetypen

I modsætning til layout i typen Liste har layout i typen Proces som regel et retningsbestemt forløb og bruges til at illustrere trin eller faser i en proces eller en arbejdsproces, f.eks. fortløbende trin til færdiggørelse af en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt, eller en tidslinje eller plan. Du kan bruge Proces-layout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden, så der frembringes et resultat. Der findes Proces-layout, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces
Et Lodret proces-layout

Layoutet Grundlæggende proces

Billede af layoutet Rund, bøjelig proces

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje
Et Grundlæggende tidslinje-layout

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile
Et Procespile-layout

Bemærk!: Hvis du vil oprette et rutediagram, skal du bruge et layout som f.eks. Lodret, bøjelig proces og derefter bruge forskellige figurer som erstatninger for figurer til rutediagrammer.

Layoutet Lodret, bøjelig proces
Et Lodret, bøjelig proces-layout

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af procestypen

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, vil et layout i typen Cyklus som regel illustrere en cirkulær eller gentaget proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en fortløbende skrive- og udgivelsescyklus til et websted), eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus
Et Grundlæggende cyklus-layout

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af cyklustypen

Den mest almindelige brug af layout i typen Hierarki er sandsynligvis et firmas organisationsdiagram. Men Hierarki-layoutet kan også bruges til at vise beslutningstræer, familietræer eller en produktfamilie.

Layoutet Vandret mærket hierarki
Et Vandret mærket hierarki-layout

Bemærk!: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du bruge layoutet Organisationsdiagram, layoutet Navn og stilling eller layoutet Organisationsdiagram med billeder. Når du bruger disse layout, får du adgang til flere funktioner, f.eks. hjælpefiguren og de hængende layout. Du kan få mere at vide om at oprette organisationsdiagrammer i Opret et organisationsdiagram ved hjælp af SmartArt-grafik.

Layoutet Organisationsdiagram
Layoutet Organisationsdiagram

Layoutet Navn og titel på organisationsdiagram

layoutet organisationsdiagram med billeder

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af hierarkitypen

Layout i typen Relation viser ikke-progressive, ikke-hierarkiske relationer mellem dele (f.eks. sammenknyttede eller overlappende koncepter) og viser typisk grundlæggende relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Venn-diagrammer er et godt eksempel på layout i typen Relation, som viser, hvor områder eller koncepter overlapper og mødes i en central skæring; mållayout, der viser beholdning, og radiallayout, der viser relationer i forhold til en central kerne eller et centralt begreb. Du kan få mere at vide om at oprette Venn-diagrammer i Opret et Venn-diagram.

Layoutet Grundlæggende Venn
Et Grundlæggende Venn-layout

Layoutet Grundlæggende mål

Layoutet Grundlæggende radial

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial
Et Konvergerende radial-layout

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af relationstypen

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix
Et Grundlæggende matrix-layout

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af matrixtypen

Layout i typen Pyramide viser forholdsmæssige eller hierarkiske relationer, der typisk opbygges opad. De fungerer bedst med de oplysninger, der skal vises fra toppen og nedad eller fra bunden og opad. Hvis du vil have vist et vandret hierarki, skal du vælge et Hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide
Et Grundlæggende pyramide-layout

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste
Et Pyramideliste-layout

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af pyramidetypen

Layout af typen Billede bruges, når du ønsker, at et billede skal formidle din besked med eller uden forklarende tekst, eller hvis du ønsker at bruge billeder som et supplement til en liste eller proces.

Layoutet Billede med indrammet tekst, SmartArt-grafik
Layoutet Billede med indrammet tekst

Billede af layoutet Billedtekstliste

Layoutet Stigende billedaccentueringsproces, SmartArt-grafik

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af billedtypen

De andre layout på Office.com vises i typen Office.com. Denne type opdateres med jævne mellemrum med nye layout.

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af Office.com-typen

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Når du har valgt den SmartArt-grafik, der passer til dig, kan du redigere og tilpasse den yderligere, så den opfylder dine behov. Se følgende artikler for at lære mere om at arbejde med den SmartArt-grafik, som du opretter:

Se også

Erstat tekst med punkttegn med en grafisk liste, der ser smart ud

Konvertér billeder på en slide til en SmartArt-grafik

Konvertér slidetekst til SmartArt-grafik

Hvornår skal jeg bruge SmartArt-grafik, og hvornår skal jeg bruge et diagram?

Med hvert SmartArt-layout kan du give indholdet et anderledes udtryk og forbedre budskabet. Nogle layout giver blot visuelle forbedringer af en opstilling med punkttegn, og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Denne artikel indeholder

Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout til din SmartArt-grafik?

Layouttyper

Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout til din SmartArt-grafik?

Før du vælger et layout til din SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. En type er meget lig en kategori, som kan hjælpe dig til hurtigt at vælge det relevante layout til dine oplysninger. Prøv dig frem med forskellige typer ved at bruge tabellen nedenfor som et udgangspunkt.

Bemærk!: Tabellen er beregnet til at hjælpe dig med at komme i gang og er ikke en komplet liste.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Overvej også den mængde tekst, du har. Mængden af tekst påvirker udseendet og det antal figurer, du skal bruge i et layout. Er der mange hovedpunkter med underpunkter? Betyder detaljerne mere end oversigtspunkterne eller omvendt? SmartArt-grafik virker generelt mest effektivt, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. layoutet Trapezliste i typen Liste, fungerer dog udmærket sammen med større tekstmængder.

Der er mange specielle layout til rådighed til hver type SmartArt-grafik. Nogle layout består af separate figurer til hver oplysning, herunder underpunkter. Andre layout kombinerer underpunkter med oversigtspunkter. Hvis du ser på placeringen af oversigtsoplysningerne i forhold til detaljerne, kan du få en fornemmelse af, hvilke oplysninger modtagerne vil lægge mest mærke til. Sørg for, at de vigtigste data er placeret sådan, at de får mest opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modvægtspile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et begrænset antal figurer, ved du, hvilket indhold der ikke vil blive vist i SmartArt-grafikken, fordi der vises et rødt X (og ikke et punkttegn) ud for disse elementer i ruden Tekst.

Tekstrude med et rødt X

Layoutet Modvægtspile

Hvis du skal formidle mere end to idéer, skal du skifte til et andet layout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Når du skifter layout, overføres mest muligt ud af din tekst og andet indhold, farver, typografier, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du ønsker, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere strukturen i layoutet. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men det kan være, at der i din proces kun er brug for to figurer, eller der kan være brug for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk, og det oprindelige design og den oprindelige kant på layoutet af SmartArt-grafikken bevares.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med vist pladsholdertekst, kan du se pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du sletter dem.

Overveje også, hvor meget plads der er det sted, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt tyndt område til rådighed, skal du vælge et lodret layout, f.eks. Forskudt proces i typen Proces og ikke et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har et fast højde-bredde-forhold, så de ikke optager al pladsen. Højde-bredde-forhold henviser til forholdet mellem bredden og højden. Hvis du f.eks. placerer layoutet Gittermatrix i typen Matrix på en plads, der er bredere, end den er høj, vil SmartArt-grafikken ikke bruge al den tomme plads til bredden. Hvis du vil ændre højde-bredde-forholdet, kan du ændre layoutet af diasset eller dokumentet, ændre størrelsen på den plads, hvor du placerer SmartArt-grafikken (hvorved du ændrer udseendet af SmartArt-grafikken), eller du kan skifte til et layout med et andet højde-bredde-forhold.

Tilbage til toppen

Layouttyper

Med hvert layout kan du give indholdet et anderledes udtryk og forbedre budskabet. Nogle layout giver blot visuelle forbedringer af en opstilling med punkttegn og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Galleriet Vælg SmartArt-grafik viser alle tilgængelige layout opdelt ni forskellige typer – allelistenproces, cyklus, hierarki, relation, og Matrix, Pyramide , og andre. ( Anden typen vises kun, hvis du kan tilføje brugerdefineret SmartArt-grafik og kan ikke føje dem til en af de andre typer). Beskrivelser, som angiver, hvilke typer oplysninger er relevante for et bestemt layout vises under større billedet på den ene side i galleriet Vælg SmartArt-grafik.

Alle

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.

  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.

  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Liste

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Visse layout omfatter billede figurer, så du kan fremhæve din tekst med et lille billede eller din tegning. Selvom billede pladsholder figurer er designet til at få vist billeder, kan du tilføje et billede som fyldtil en figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste
Layoutet Lodret billedmarkeringsliste med pladsholdere til billeder (de små cirkler til venstre)

Tip!: I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

Proces

I modsætning til layout i typen Liste har layout i typen Proces som regel et retningsbestemt forløb og bruges til at illustrere trin eller faser i en proces eller en arbejdsproces, f.eks. fortløbende trin til færdiggørelse af en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt, eller en tidslinje eller plan. Du kan bruge Proces-layout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden, så der frembringes et resultat. Der findes Proces-layout, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces
Et Lodret proces-layout
Layoutet Grundlæggende proces
Et Grundlæggende proces-layout (vandret)
Billede af layoutet Rund, bøjelig proces
Et Rund, bøjelig proces-layout (både lodret og vandret)

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje
Et Grundlæggende tidslinje-layout

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile
Et Procespile-layout

Tip!: Hvis du vil oprette et rutediagram, skal du bruge et layout som f.eks. Lodret, bøjelig proces og derefter bruge forskellige figurer som erstatninger for figurer til rutediagrammer.

Layoutet Lodret, bøjelig proces
Et Lodret, bøjelig proces-layout

Cyklus

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, vil et layout i typen Cyklus som regel illustrere en cirkulær eller gentaget proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en fortløbende skrive- og udgivelsescyklus til et websted), eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus
Et Grundlæggende cyklus-layout

Hierarki

Den mest almindelige brug af layout i typen Hierarki er sandsynligvis et firmas organisationsdiagram. Men Hierarki-layoutet kan også bruges til at vise beslutningstræer eller en produktfamilie.

Layoutet Vandret mærket hierarki
Et Vandret mærket hierarki-layout

Tip!: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du bruge layoutet Organisationsdiagram. Når du bruger disse layout, får du adgang til flere funktioner, f.eks. hjælpefiguren og de hængende layout.

Layoutet Organisationsdiagram
Et organisationsdiagramlayout

Relation

Layout i typen Relation viser ikke-progressive, ikke-hierarkiske relationer mellem dele (f.eks. sammenknyttede eller overlappende koncepter) og viser typisk grundlæggende relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Venn-diagrammer er et godt eksempel på layout i typen Relation, som viser, hvor områder eller koncepter overlapper og mødes i en central skæring; mållayout, der viser beholdning, og radiallayout, der viser relationer i forhold til en central kerne eller et centralt begreb.

Layoutet Grundlæggende Venn
Et Grundlæggende Venn-layout
Layoutet Grundlæggende mål
Et Grundlæggende mål-layout
Layoutet Grundlæggende radial
Et Grundlæggende radial-layout

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial
Et Konvergerende radial-layout

Matrix

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix
Et Grundlæggende matrix-layout

Pyramide

Layout i typen Pyramide viser forholdsmæssige eller hierarkiske relationer, der typisk opbygges opad. De fungerer bedst med de oplysninger, der skal vises fra toppen og nedad eller fra bunden og opad. Hvis du vil have vist et vandret hierarki, skal du vælge et Hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide
Et Grundlæggende pyramide-layout

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste
Et Pyramideliste-layout

Andet

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×