Office
Log på
Udfylde regnearksceller automatisk med data

Udfylde regnearksceller automatisk med data

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I stedet for at angive data manuelt i et regneark kan du bruge funktionen Autofyld til at fylde celler med data, der følger et mønster, eller som er baseret på data i andre celler.

I denne artikel beskrives det ikke, hvordan du angiver data manuelt, eller hvordan du kan angive data i flere regneark på samme tid. Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver data manuelt i artiklen Angive data manuelt i regnearksceller.

Gentage de værdier, der allerede findes i kolonnen, automatisk

Hvis de første par tegn, du skriver i en celle, svarer til en eksisterende indtastning i kolonnen, angiver Excel automatisk de resterende tegn for dig. Kun de indtastninger, der indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, fuldføres automatisk. De indtastninger, der udelukkende indeholder tal, datoer eller klokkeslæt, bliver ikke fuldført.

Når Excel har fuldført det, du begyndte at skrive, skal du gøre et af følgende:

 • Tryk på Enter for at acceptere en foreslået indtastning.

  Den fuldførte indtastning svarer nøjagtigt til indtastningen i den eksisterende celle med samme anvendelse af store og små bogstaver.

 • Fortsæt med at skrive, hvis du vil erstatte de automatisk indtastede tegn.

 • Tryk på mellemrumstasten for at slette de automatisk indtastede tegn.

Bemærk!: 

 • Excel fuldfører kun en indtastning, når markøren er ved slutningen af den aktuelle celles indhold.

 • Excel baserer listen over mulige automatiske fuldførte indtastninger på den kolonne, der indeholder den aktiv celle. De indtastninger, der gentages inden for en række, fuldføres ikke automatisk.

Aktivere eller deaktivere automatisk fuldførelse af celleværdier

Hvis du ikke vil have, at Excel automatisk fuldfører celleværdier, kan du slå funktionen fra.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af celleværdier under Redigeringsindstillinger for at aktivere eller deaktivere automatisk fuldførelse af celleværdier.

Udfylde data i tilstødende celler ved hjælp af fyldhåndtaget

Hvis du hurtigt vil udfylde med flere typer dataserier, kan du markere cellerne og trække fyldhåndtag Fyldhåndtag . Du kan bruge fyldhåndtaget ved at markere de celler, du vil bruge som basis for udfyldning af flere celler, og du kan derefter trække fyldhåndtaget på tværs eller ned over de celler, du vil udfylde.

Som standard vises fyldhåndtaget, men du kan skjule det, eller du kan vise det, hvis det er skjult.

Når du trækker fyldhåndtaget, vises knappen Indstillinger for Autofyld. Hvis du ikke vil have vist knappen Indstillinger for Autofyld, hver gang du trækker fyldhåndtaget, kan du deaktivere den. Og, hvis knappen Indstillinger for Autofyld ikke vises, når du trækker i fyldhåndtaget, kan du aktivere knappen.

Vise eller skjule fyldhåndtaget

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér fyldhåndtag samt træk og slip af celler under Redigeringsindstillinger for at få vist eller skjule fyldhåndtaget.

 3. Du kan undgå at overskrive eksisterende data, når du trækker fyldhåndtaget, ved at sørge for, at afkrydsningsfeltet Besked før overskrivning af celler er markeret. Hvis du ikke vil have vist nogen meddelelse om overskrivning af celler, der ikke er tomme, kan du fjerne markeringen af dette afkrydsningsfelt.

Trække fyldhåndtaget for at udfylde tilgrænsende celler med data

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtaget tværs hen over de celler, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil ændre, hvordan du udfylder det markerede, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

  Du kan f.eks. vælge kun at udfylde celleformater ved at klikke på Formatér kun fyld, eller du kan vælge kun at udfylde indholdet af en celle ved at klikke på Fyld uden formatering.

Bemærk!: Hvis du trækker fyldhåndtaget op eller til venstre for markeringen og stopper i de markerede celler uden at gå ud over den første kolonne eller den øverste række i det markerede område, slettes dataene i det markerede område. Du skal trække fyldhåndtaget ud af det markerede område, før du slipper museknappen.

Slå Indstillinger for Autofyld til eller fra

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knap til indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes under Klip, kopiér og indsæt for at slå indstillingen til eller fra.

Udfylde data i tilstødende celler ved hjælp af kommandoen Fyld

Du kan bruge kommandoen Fyld til at udfylde den aktive celle eller et markeret område med indholdet i en tilstødende celle eller et tilstødende område.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fylde den aktive celle med indholdet af en tilstødende celle, skal du markere en tom celle, der er under, til højre for, over eller til venstre for den celle, som indeholder de data, du vil bruge til at fylde den tomme celle.

  • Hvis du vil fylde flere celler, der støder op til hinanden, skal du markere cellen med det indhold, du vil udfylde med, og de tilstødende celler, du vil fylde indholdet i.

 2. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ned, Højre, Op eller Venstre.

Billede af båndet i Excel

Genvejstast    Hvis du hurtigt vil udfylde en celle med indholdet i en tilstødende celle, kan du trykke på Ctrl+D, hvis du vil bruge indholdet af cellen over den aktive celle, eller du kan trykke på Ctrl+R for at bruge indholdet i cellen til venstre for den aktive celle.

Fylde formler i tilgrænsende celler

 1. Markér den celle, der indeholder den formel, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag tværs hen over den celle, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil udfylde markeringen, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

  Bemærk!: Hvis automatisk beregning i projektmapper ikke er aktiveret, genberegnes formlerne ikke, når du fylder cellerne. Du kan kontrollere indstillingerne for beregninger i projektmapper på følgende måde:

 4. Klik på fanen Filer.

 5. Klik på Indstillinger under Excel, og klik derefter på kategorien Formler.

 6. Under Beregningsindstillinger skal du se under Beregn projektmappe.

  • Automatisk    Formler genberegnes automatisk.

  • Automatisk bortset fra datatabeller    Formler genberegnes, medmindre formlen findes i en datatabel.

  • Manuel    Formler genberegnes aldrig automatisk.

  • Genberegn projektmappen, før der gemmes    Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Beregn projektmappe er indstillet til Manuel. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, genberegnes formler ikke automatisk, før du gemmer projektmappen. Bemærk, at flere andre handlinger kan medføre, at projektmappen gemmes, f.eks. kommandoen Send til.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan også fylde den aktive celle med formlen i en tilgrænsende celle ved hjælp af kommandoen Fyld (under fanen Startside i gruppen Redigering ) eller ved at trykke på Ctrl+D for at fylde en underliggende celle eller på Ctrl+R for at fylde en celle til højre for den celle, der indeholder formlen.

   • Du kan automatisk udfylde en formel nedad for alle de tilgrænsende celler, den anvendes på, ved at dobbeltklikke på fyldhåndtaget til den første celle, som indeholder formlen. Cellerne A1:A15 og B1:B15 indeholder f.eks. tal, og du angiver formlen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formel til cellerne C2:C15, skal du markere C1 og dobbeltklikke på fyldhåndtaget.

Udfylde med en række tal, datoer eller andre indbyggede serieposter

Du kan hurtigt fylde cellerne i et område med en serie af tal eller datoer eller med indbyggede serier for dage, ugedage, måneder eller årstal ved at bruge fyldhåndtaget eller kommandoen Fyld.

Udfylde celler med en serie ved hjælp af fyldhåndtaget

 1. Markér den første celle i det område, du vil udfylde.

 2. Indtast startværdierne for serien.

 3. Indtast en værdi i den næste celle for at oprette et mønster.

  Hvis du f.eks. ønsker serien 1, 2, 3, 4, 5..., skal du skrive 1 og 2 i de første to celler. Hvis du ønsker serien 2, 4, 6, 8..., skal du skrive 2 og 4. Hvis du ønsker serien 2, 2, 2, 2..., kan du lade den anden celle stå tom.

 4. Markér den eller de celler, der indeholder startværdierne.

 5. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af det område, du vil udfylde.

  Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge.

  Bemærk!: 

 6. Du kan også bruge højre museknap til at trække fyldhåndtaget hen over området for at angive serietypen og derefter klikke på den pågældende kommando i genvejsmenu. Hvis startværdien f.eks. er datoen JAN-2007, skal du klikke på Fyld måneder for serien FEB-2007, MAR-2007 osv. eller klikke på Fyld år for serien JAN-2007, JAN-2008 osv.

 7. Hvis markeringen indeholder tal, kan du bestemme den serietype, du vil oprette.

 8. Du kan undertrykke Autofyld af serier ved at holde Ctrl nede, mens du trækker fyldhåndtaget til en markering af to eller flere celler. De markerede værdier kopieres derefter til de tilgrænsende celler, og Excel udvider ikke en serie.

Udfylde celler med en serie ved hjælp af kommandoen Fyld

 1. Markér den første celle i det område, du vil udfylde.

 2. Indtast startværdierne for serien.

 3. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Serie.

  Billede af båndet i Excel

 4. Klik på en af følgende indstillinger under Type:

  • Lineær    Opretter en serie, der beregnes ved at lægge værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

  • Vækst    Opretter en serie, der beregnes ved at multiplicere værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

  • Dato    Opretter en serie, der trinvist udfylder datoværdier efter værdien i feltet Trinværdi og afhængigt af den enhed, der er angivet under Datoenhed.

  • Autofyld    Opretter en serie, der giver samme resultater, som hvis du trækker fyldhåndtaget.

 5. Hvis du vil oprette et mønster for serien, skal du skrive de ønskede værdier i felterne Trinværdi og Stopværdi.

Eksempler på serier, du kan udfylde

Når du udfylder en serie, udvides markeringerne som vist i nedenstående tabel. I denne tabel er de elementer, der er adskilt med komma, indeholdt i separate tilstødende celler i regnearket.

Markeret startværdi

Udvidede serier

1, 2, 3

4, 5, 6, ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00, ...

Man

Tir, Ons, Tor, ...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag, ...

Jan

Feb, Mar, Apr, ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan, ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08, ...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt, ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011, ...

1. jan, 1. mar

1. maj, 1. jul, 1. sep, ...

Kvar3 (eller K3 eller Kvartal3)

Kvar4, Kvar1, Kvar2, ...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA, ...

1. periode

2. periode, 3. periode, ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3, ...

Udfylde med data ved hjælp af en brugerdefineret udfyldningsserie

Hvis du vil gøre det nemmere at oprette en bestemt datasekvens (f.eks. en navneliste eller en liste over salgsregioner), kan du oprette en brugerdefineret udfyldningsserie. En sådan serie kan baseres på en liste over eksisterende poster i et regneark, eller du kan oprette listen fra bunden. Du kan ikke redigere eller slette en indbygget udfyldningsserie (f.eks. en udfyldningsserie for måneder og dage), men du kan redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie.

Bemærk!: En brugerdefineret liste kan kun indeholde tekst eller en blanding af tekst og tal.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie baseret på en eksisterende liste over poster

 1. Markér i regnearket den liste over poster, som du vil bruge i udfyldningsserien.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 4. Kontrollér, at cellereferencen for listen over de poster, du har markeret, vises i feltet Importér liste fra cellerne, og klik derefter på Importér.

  De poster på listen, som du har markeret, føjes til feltet Brugerdefinerede lister.

 5. Klik på OK to gange.

 6. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 7. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag tværs hen over de celler, du vil udfylde.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie på en ny liste over poster

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 3. I feltet Brugerdefinerede lister skal du klikke på NY LISTE og derefter angive elementerne i feltet Listeelementer startende med det første element.

 4. Tryk på Enter efter hver indtastning.

 5. Når listen er fuldført, skal du klikke på Tilføj og derefter klikke på OK to gange.

 6. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 7. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

Redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på kategorien Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 3. I feltet Brugerdefinerede lister skal du markere den liste, du vil redigere eller slette, og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere udfyldningsserien, skal du foretage de ønskede ændringer i feltet Listeelementer og derefter klikke på Tilføj.

  • Klik på Slet, hvis du vil slette udfyldningsserien.

I denne artikel beskrives det ikke, hvordan du angiver data manuelt, eller hvordan du kan angive data i flere regneark på samme tid. Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver data manuelt i artiklen Angive data manuelt i regnearksceller.

Gentage de værdier, der allerede findes i kolonnen, automatisk

Hvis de første par tegn, du skriver i en celle, svarer til en eksisterende indtastning i kolonnen, angiver Excel automatisk de resterende tegn for dig. Kun de indtastninger, der indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, fuldføres automatisk. De indtastninger, der udelukkende indeholder tal, datoer eller klokkeslæt, bliver ikke fuldført.

Når Excel har fuldført det, du begyndte at skrive, skal du gøre et af følgende:

 • Tryk på ENTER for at acceptere en foreslået indtastning.

  Den fuldførte indtastning svarer nøjagtigt til indtastningen i den eksisterende celle med samme anvendelse af store og små bogstaver.

 • Fortsæt med at skrive, hvis du vil erstatte de automatisk indtastede tegn.

 • Tryk på Tilbage for at slette de automatisk indtastede tegn.

Bemærkninger!: 

 • Excel fuldfører kun en indtastning, når markøren er ved slutningen af den aktuelle celles indhold.

 • Excel baserer listen over mulige automatiske fuldførte indtastninger på den kolonne, der indeholder den aktiv celle. De indtastninger, der gentages inden for en række, fuldføres ikke automatisk.

Slå automatisk fuldførelse af celleværdier fra

Hvis du ikke vil have, at Excel automatisk fuldfører celleværdier, kan du slå funktionen fra.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Klik på Avanceret, og fjern markeringen eller markér afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af celleværdier under Redigeringsindstillinger for at aktivere eller deaktivere automatisk fuldførelse af celleværdier.

Bruge fyldhåndtaget til at udfylde med data

Hvis du hurtigt vil udfylde med flere typer dataserier, kan du markere cellerne og trække fyldhåndtag Fyldhåndtag . Du kan bruge fyldhåndtaget ved at markere de celler, du vil bruge som basis for udfyldning af flere celler, og du kan derefter trække fyldhåndtaget på tværs eller ned over de celler, du vil udfylde.

Skjule eller vise fyldhåndtaget

Som standard vises fyldhåndtaget, men du kan skjule det, eller du kan vise det, hvis det er skjult.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Klik på Avanceret, og fjern markeringen i eller markér afkrydsningsfeltet Aktivér fyldhåndtag samt træk og slip af celler under Redigeringsindstillinger for at skjule eller få vist fyldhåndtaget.

 4. Du kan undgå at overskrive eksisterende data, når du trækker fyldhåndtaget, ved at sørge for, at afkrydsningsfeltet Besked før overskrivning af celler er markeret. Hvis du ikke vil have vist nogen meddelelse om overskrivning af celler, der ikke er tomme, kan du fjerne markeringen af dette afkrydsningsfelt.

Brug Indstillinger for Autofyld til at ændre, hvordan markeringen udfyldes

Når du trækker fyldhåndtaget, vises knappen Indstillinger for Autofyld Knapflade , så du kan ændre, hvordan markeringen udfyldes. Du kan f.eks. vælge kun at udfylde celleformater ved at klikke på Formatér kun fyld, eller du kan vælge kun at udfylde indholdet af en celle ved at klikke på Fyld uden formatering.

Slå Indstillinger for Autofyld til eller fra

Hvis du ikke vil have vist knappen Indstillinger for Autofyld, hver gang du trækker fyldhåndtaget, kan du deaktivere den. Hvis knappen Indstillinger for Autofyld ikke vises, når du trækker i fyldhåndtaget, kan du aktivere knappen.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Klik på Avanceret, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knap til indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes under Klip, kopiér og indsæt.

Udfylde data i tilstødende celler ved hjælp af kommandoen Fyld

Du kan bruge kommandoen Fyld til at udfylde den aktive celle eller et markeret område med indholdet i en tilstødende celle eller et tilstødende område, eller du kan hurtigt udfylde tilstødende celler ved at trække fyldhåndtag Fyldhåndtag .

Fylde den aktive celle med indholdet af en tilstødende celle

 1. Markér en tom celle, der er under, til højre for, over eller til venstre for den celle, som indeholder de data, du vil bruge til at fylde den tomme celle.

 2. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ned, Højre, Op eller Venstre.

Billede af båndet i Excel

Tip!: Hvis du hurtigt vil udfylde en celle med indholdet i en tilstødende celle, kan du trykke på Ctrl+D, hvis du vil bruge indholdet af cellen over den aktive celle, eller du kan trykke på Ctrl+R for at bruge indholdet af cellen til venstre for den aktive celle. Hvis du vil udfylde en celle med indholdet af en celle under den (dvs. fylde opad), skal du på fanen Startside i gruppen Redigering klikke på Fyld og derefter klikke på Op. Hvis du vil udfylde en celle med indholdet af en celle til højre (dvs. fylde til venstre), skal du på fanen Startside i gruppen Redigering klikke på Fyld og derefter klikke på Venstre.

Trække fyldhåndtaget for at udfylde tilgrænsende celler med data

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtaget tværs hen over de celler, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil ændre, hvordan du udfylder det markerede, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Bemærk!: Hvis du trækker fyldhåndtaget op eller til venstre for markeringen og stopper i de markerede celler uden at gå ud over den første kolonne eller den øverste række i det markerede område, slettes dataene i det markerede område. Du skal trække fyldhåndtaget ud af det markerede område, før du slipper museknappen.

Fylde formler i tilgrænsende celler

 1. Markér den celle, der indeholder den formel, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil udfylde markeringen, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

  Bemærk!: Hvis automatisk beregning i projektmapper ikke er aktiveret, genberegnes formlerne ikke, når du fylder cellerne. Du kan kontrollere indstillingerne for beregninger i projektmapper på følgende måde:

 4. Klik på fanen Filer.

 5. Klik på Indstillinger under Excel, og klik derefter på kategorien Formler.

 6. Under Beregningsindstillinger skal du se under Beregn projektmappe.

  • Automatisk    Formler genberegnes automatisk.

  • Automatisk bortset fra datatabeller    Formler genberegnes, medmindre formlen findes i en datatabel.

  • Manuel    Formler genberegnes aldrig automatisk.

  • Genberegn projektmappen, før der gemmes    Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Beregn projektmappe er indstillet til Manuel. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, genberegnes formler ikke automatisk, før du gemmer projektmappen. Bemærk, at flere andre handlinger kan medføre, at projektmappen gemmes, f.eks. kommandoen Send til.

Tip!

 • Du kan også fylde den aktive celle med formlen i en tilgrænsende celle ved hjælp af kommandoen Fyld (under fanen Startside i gruppen Redigering ) eller ved at trykke på Ctrl+D for at fylde en underliggende celle eller på Ctrl+R for at fylde en celle til højre for den celle, der indeholder formlen.

 • Du kan automatisk udfylde en formel nedad for alle de tilgrænsende celler, den anvendes på, ved at dobbeltklikke på fyldhåndtaget til den første celle, som indeholder formlen. Cellerne A1:A15 og B1:B15 indeholder f.eks. tal, og du angiver formlen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formel til cellerne C2:C15, skal du markere C1 og dobbeltklikke på fyldhåndtaget.

Udfylde med en række tal, datoer eller andre indbyggede serieposter

Ved hjælp af fyldhåndtag kan du hurtigt fylde cellerne i et område med en serie af tal eller datoer eller med indbyggede serier for dage, ugedage, måneder eller årstal.

 1. Markér den første celle i det område, du vil udfylde.

 2. Indtast startværdierne for serien.

 3. Indtast en værdi i den næste celle for at oprette et mønster.

  Hvis du f.eks. ønsker serien 1, 2, 3, 4, 5..., skal du skrive 1 og 2 i de første to celler. Hvis du ønsker serien 2, 4, 6, 8..., skal du skrive 2 og 4. Hvis du ønsker serien 2, 2, 2, 2..., kan du lade den anden celle stå tom.

Flere eksempler på serier, du kan udfylde

Når du udfylder en serie, udvides markeringerne som vist i nedenstående tabel. I denne tabel er de elementer, der er adskilt med komma, indeholdt i separate tilstødende celler i regnearket.

Markeret startværdi

Udvidede serier

1, 2, 3

4, 5, 6, ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00, ...

Man

Tir, Ons, Tor, ...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag, ...

Jan

Feb, Mar, Apr, ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan, ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08, ...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt, ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011, ...

1. jan, 1. mar

1. maj, 1. jul, 1. sep, ...

Kvar3 (eller K3 eller Kvartal3)

Kvar4, Kvar1, Kvar2, ...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA, ...

1. periode

2. periode, 3. periode, ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3, ...

 1. Markér den eller de celler, der indeholder startværdierne.

 2. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af det område, du vil udfylde.

  Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge.

Tip!

 • Du kan også bruge højre museknap til at trække fyldhåndtaget hen over området for at angive serietypen og derefter klikke på den pågældende kommando i genvejsmenu. Hvis startværdien f.eks. er datoen JAN-2007, skal du klikke på Fyld måneder for serien FEB-2007, MAR-2007 osv. eller klikke på Fyld år for serien JAN-2007, JAN-2008 osv.

 • Hvis markeringen indeholder tal, kan du bestemme den serietype, du vil oprette.

Udfylde celler med en række tal

 1. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Serie.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik på en af følgende indstillinger under Type:

  • Lineær    Opretter en serie, der beregnes ved at lægge værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

  • Vækst    Opretter en serie, der beregnes ved at multiplicere værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

  • Dato    Opretter en serie, der trinvist udfylder datoværdier efter værdien i feltet Trinværdi og afhængigt af den enhed, der er angivet under Datoenhed.

  • Autofyld    Opretter en serie, der giver samme resultater, som hvis du trækker fyldhåndtaget.

 3. Du kan undertrykke Autofyld af serier ved at holde Ctrl nede, mens du trækker fyldhåndtaget til en markering af to eller flere celler. De markerede værdier kopieres derefter til de tilgrænsende celler, og Excel udvider ikke en serie.

Udfylde med data ved hjælp af en brugerdefineret udfyldningsserie

Hvis du vil gøre det nemmere at oprette en bestemt datasekvens (f.eks. en navneliste eller en liste over salgsregioner), kan du oprette en brugerdefineret udfyldningsserie. En sådan serie kan baseres på en liste over eksisterende poster i et regneark, eller du kan oprette listen fra bunden. Du kan ikke redigere eller slette en indbygget udfyldningsserie (f.eks. en udfyldningsserie for måneder og dage), men du kan redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie.

Bemærk!: En brugerdefineret liste kan kun indeholde tekst eller en blanding af tekst og tal. Hvis du ønsker en brugerdefineret liste, der kun indeholder tal, f.eks. 0 til 100, skal du først oprette en liste med tal, der er formateret som tekst.

Formatere tal som tekst

 1. Vælg tilstrækkeligt mange celler til listen med tal, som du vil formatere som tekst.

 2. Klik på pilen ved feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på Tekst.

Billede af Excel-båndet

Tip!: Du skal muligvis klikke på Flere talformater for at få vist formatet Tekst på listen.

 1. Skriv listen med tal i de formaterede celler.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie baseret på en eksisterende liste over poster

 1. Markér i regnearket den liste over poster, som du vil bruge i udfyldningsserien.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger under Excel.

 4. Klik på Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 5. Kontrollér, at cellereferencen for listen over de poster, du har markeret, vises i feltet Importér liste fra cellerne, og klik derefter på Importér.

  De poster på listen, som du har markeret, føjes til feltet Brugerdefinerede lister.

 6. Klik på OK to gange.

 7. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 8. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie på en ny liste over poster

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Klik på Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 4. I feltet Brugerdefinerede lister skal du klikke på NY LISTE og derefter angive elementerne i feltet Listeelementer startende med det første element.

 5. Tryk på ENTER efter hver indtastning.

 6. Når listen er fuldført, skal du klikke på Tilføj og derefter klikke på OK to gange.

 7. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 8. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

Redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Klik på kategorien Avanceret, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under fanen Generelt.

 4. I feltet Brugerdefinerede lister skal du markere den liste, du vil redigere eller slette, og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere udfyldningsserien, skal du foretage de ønskede ændringer i feltet Listeelementer og derefter klikke på Tilføj.

  • Klik på Slet, hvis du vil slette udfyldningsserien.

Toppen af siden

I stedet for at angive data manuelt i et regneark kan du bruge funktionen Autofyld til at fylde celler med data, der følger et mønster, eller som er baseret på data i andre celler. I denne artikel beskrives det ikke, hvordan du kan angive data manuelt eller angive data i flere regneark samtidig. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan angive data manuelt, i artiklen Angive data manuelt.

Gentage de værdier, der allerede findes i kolonnen, automatisk

Hvis de første par tegn, du skriver i en celle, svarer til en eksisterende indtastning i kolonnen, angiver Excel automatisk de resterende tegn for dig. Kun de indtastninger, der indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, fuldføres automatisk. De indtastninger, der udelukkende indeholder tal, datoer eller klokkeslæt, bliver ikke fuldført.

Når Excel har fuldført det, du begyndte at skrive, skal du gøre et af følgende:

 • Tryk på ENTER for at acceptere en foreslået indtastning.

  Den fuldførte indtastning svarer nøjagtigt til indtastningen i den eksisterende celle med samme anvendelse af store og små bogstaver.

 • Fortsæt med at skrive, hvis du vil erstatte de automatisk indtastede tegn.

 • Tryk på Tilbage for at slette de automatisk indtastede tegn.

Bemærkninger!: 

 • Excel fuldfører kun en indtastning, når markøren er ved slutningen af den aktuelle celles indhold.

 • Excel baserer listen over mulige automatiske fuldførte indtastninger på den kolonne, der indeholder den aktiv celle. De indtastninger, der gentages inden for en række, fuldføres ikke automatisk.

Slå automatisk fuldførelse af celleværdier fra

Hvis du ikke vil have, at Excel automatisk fuldfører celleværdier, kan du slå funktionen fra.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og fjern markeringen eller markér afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af celleværdier under Redigeringsindstillinger for at aktivere eller deaktivere automatisk fuldførelse af celleværdier.

Bruge fyldhåndtaget til at udfylde med data

Hvis du hurtigt vil udfylde med flere typer dataserier, kan du markere cellerne og trække fyldhåndtag Fyldhåndtag . Du kan bruge fyldhåndtaget ved at markere de celler, du vil bruge som basis for udfyldning af flere celler, og du kan derefter trække fyldhåndtaget på tværs eller ned over de celler, du vil udfylde.

Skjule eller vise fyldhåndtaget

Som standard vises fyldhåndtaget, men du kan skjule det, eller du kan vise det, hvis det er skjult.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og fjern markeringen i eller markér afkrydsningsfeltet Aktivér fyldhåndtag samt træk og slip af celler under Redigeringsindstillinger for at skjule eller få vist fyldhåndtaget.

 3. Du kan undgå at overskrive eksisterende data, når du trækker fyldhåndtaget, ved at sørge for, at afkrydsningsfeltet Besked før overskrivning af celler er markeret. Hvis du ikke vil have vist nogen meddelelse om overskrivning af celler, der ikke er tomme, kan du fjerne markeringen af dette afkrydsningsfelt.

Brug Indstillinger for Autofyld til at ændre, hvordan markeringen udfyldes

Når du trækker fyldhåndtaget, vises knappen Indstillinger for Autofyld Knapflade , så du kan ændre, hvordan markeringen udfyldes. Du kan f.eks. vælge kun at udfylde celleformater ved at klikke på Formatér kun fyld, eller du kan vælge kun at udfylde indholdet af en celle ved at klikke på Fyld uden formatering.

Slå Indstillinger for Autofyld til eller fra

Hvis du ikke vil have vist knappen Indstillinger for Autofyld, hver gang du trækker fyldhåndtaget, kan du deaktivere den. Hvis knappen Indstillinger for Autofyld ikke vises, når du trækker i fyldhåndtaget, kan du aktivere knappen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knap til indstillinger for Sæt ind under Klip, kopiér og indsæt.

Udfylde data i tilstødende celler ved hjælp af kommandoen Fyld

Du kan bruge kommandoen Fyld til at udfylde den aktive celle eller et markeret område med indholdet i en tilstødende celle eller et tilstødende område, eller du kan hurtigt udfylde tilstødende celler ved at trække fyldhåndtag Fyldhåndtag .

Fylde den aktive celle med indholdet af en tilstødende celle

 1. Markér en tom celle, der er under, til højre for, over eller til venstre for den celle, som indeholder de data, du vil bruge til at fylde den tomme celle.

 2. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ned, Højre, Op eller Venstre.

  billede af båndet i excel

Tip!: Hvis du hurtigt vil udfylde en celle med indholdet i en tilstødende celle, kan du trykke på Ctrl+D, hvis du vil bruge indholdet af cellen over den aktive celle, eller du kan trykke på Ctrl+R for at bruge indholdet af cellen til venstre for den aktive celle. Hvis du vil udfylde en celle med indholdet af en celle under den (dvs. fylde opad), skal du på fanen Startside i gruppen Redigering klikke på Fyld og derefter klikke på Op. Hvis du vil udfylde en celle med indholdet af en celle til højre (dvs. fylde til venstre), skal du på fanen Startside i gruppen Redigering klikke på Fyld og derefter klikke på Venstre.

Trække fyldhåndtaget for at udfylde tilgrænsende celler med data

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtaget tværs hen over de celler, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil ændre, hvordan du udfylder det markerede, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Bemærk!: Hvis du trækker fyldhåndtaget op eller til venstre for markeringen og stopper i de markerede celler uden at gå ud over den første kolonne eller den øverste række i det markerede område, slettes dataene i det markerede område. Du skal trække fyldhåndtaget ud af det markerede område, før du slipper museknappen.

Fylde formler i tilgrænsende celler

 1. Markér den celle, der indeholder den formel, du vil fylde i tilgrænsende celler.

 2. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

 3. Hvis du vil udfylde markeringen, skal du klikke på Indstillinger for Autofyld Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Bemærk!: Hvis automatisk beregning i projektmapper ikke er aktiveret, genberegnes formlerne ikke, når du fylder cellerne. Du kan kontrollere indstillingerne for beregninger i projektmapper på følgende måde:

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Under Beregningsindstillinger skal du se under Beregn projektmappe.

  • Automatisk    Formler genberegnes automatisk.

  • Automatisk bortset fra datatabeller    Formler genberegnes, medmindre formlen findes i en datatabel.

  • Manuel    Formler genberegnes aldrig automatisk.

  • Genberegn projektmappen, før der gemmes    Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Beregn projektmappe er indstillet til Manuel. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, genberegnes formler ikke automatisk, før du gemmer projektmappen. Bemærk, at flere andre handlinger kan medføre, at projektmappen gemmes, f.eks. kommandoen Send til.

Tip!

 • Du kan også fylde den aktive celle med formlen i en tilgrænsende celle ved hjælp af kommandoen Fyld (under fanen Startside i gruppen Redigering ) eller ved at trykke på CTRL+D for at fylde en underliggende celle eller på Ctrl+R for at fylde en celle til højre for den celle, der indeholder formlen.

 • Du kan automatisk udfylde en formel nedad for alle de tilgrænsende celler, den anvendes på, ved at dobbeltklikke på fyldhåndtaget til den første celle, som indeholder formlen. Cellerne A1:A15 og B1:B15 indeholder f.eks. tal, og du angiver formlen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formel til cellerne C2:C15, skal du markere C1 og dobbeltklikke på fyldhåndtaget.

Udfylde med en række tal, datoer eller andre indbyggede serieposter

Ved hjælp af fyldhåndtag kan du hurtigt fylde cellerne i et område med en serie af tal eller datoer eller med indbyggede serier for dage, ugedage, måneder eller årstal.

 1. Markér den første celle i det område, du vil udfylde.

 2. Indtast startværdierne for serien.

 3. Indtast en værdi i den næste celle for at oprette et mønster.

  Hvis du f.eks. ønsker serien 1, 2, 3, 4, 5..., skal du skrive 1 og 2 i de første to celler. Hvis du ønsker serien 2, 4, 6, 8..., skal du skrive 2 og 4. Hvis du ønsker serien 2, 2, 2, 2..., kan du lade den anden celle stå tom.

  Flere eksempler på serier, du kan udfylde

  Når du udfylder en serie, udvides markeringerne som vist i nedenstående tabel. I denne tabel er de elementer, der er adskilt med komma, indeholdt i separate tilstødende celler i regnearket.

Markeret startværdi

Udvidede serier

1, 2, 3

4, 5, 6, ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00, ...

Man

Tir, Ons, Tor, ...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag, ...

Jan

Feb, Mar, Apr, ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan, ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08, ...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt, ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011, ...

1. jan, 1. mar

1. maj, 1. jul, 1. sep, ...

Kvar3 (eller K3 eller Kvartal3)

Kvar4, Kvar1, Kvar2, ...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA, ...

1. periode

2. periode, 3. periode, ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3, ...

 1. Markér den eller de celler, der indeholder startværdierne.

 2. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af det område, du vil udfylde.

  Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge.

Tip!

 • Du kan også bruge højre museknap til at trække fyldhåndtaget hen over området for at angive serietypen og derefter klikke på den pågældende kommando i genvejsmenu. Hvis startværdien f.eks. er datoen JAN-2007, skal du klikke på Fyld måneder for serien FEB-2007, MAR-2007 osv. eller klikke på Fyld år for serien JAN-2007, JAN-2008 osv.

 • Hvis markeringen indeholder tal, kan du bestemme den serietype, du vil oprette.

  Udfylde celler med en række tal

  1. Klik på Fyld i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Serie.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på en af følgende indstillinger under Type:

   • Lineær    Opretter en serie, der beregnes ved at lægge værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

   • Vækst    Opretter en serie, der beregnes ved at multiplicere værdien i feltet Trinværdi til hver celleværdi efter tur.

   • Dato    Opretter en serie, der trinvist udfylder datoværdier efter værdien i feltet Trinværdi og afhængigt af den enhed, der er angivet under Datoenhed.

   • Autofyld    Opretter en serie, der giver samme resultater, som hvis du trækker fyldhåndtaget.

 • Du kan undertrykke Autofyld af serier ved at holde Ctrl nede, mens du trækker fyldhåndtaget til en markering af to eller flere celler. De markerede værdier kopieres derefter til de tilgrænsende celler, og Excel udvider ikke en serie.

Udfylde med data ved hjælp af en brugerdefineret udfyldningsserie

Hvis du vil gøre det nemmere at oprette en bestemt datasekvens (f.eks. en navneliste eller en liste over salgsregioner), kan du oprette en brugerdefineret udfyldningsserie. En sådan serie kan baseres på en liste over eksisterende poster i et regneark, eller du kan oprette listen fra bunden. Du kan ikke redigere eller slette en indbygget udfyldningsserie (f.eks. en udfyldningsserie for måneder og dage), men du kan redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie.

Bemærk!: En brugerdefineret liste kan kun indeholde tekst eller en blanding af tekst og tal. Hvis du ønsker en brugerdefineret liste, der kun indeholder tal, f.eks. 0 til 100, skal du først oprette en liste med tal, der er formateret som tekst.

Formatere tal som tekst

 1. Vælg tilstrækkeligt mange celler til listen med tal, som du vil formatere som tekst.

 2. Klik på pilen ved feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på Tekst.

  billede af båndet i excel

  Tip!: Du skal muligvis klikke på Flere for at få vist formatet Tekst på listen.

 3. Skriv listen med tal i de formaterede celler.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie baseret på en eksisterende liste over poster

 1. Markér i regnearket den liste over poster, som du vil bruge i udfyldningsserien.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 3. Klik på Populære, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under De vigtigste indstillinger i Excel.

 4. Kontrollér, at cellereferencen for listen over de poster, du har markeret, vises i feltet Importér liste fra cellerne, og klik derefter på Importér.

  De poster på listen, som du har markeret, føjes til feltet Brugerdefinerede lister.

 5. Klik på OK to gange.

 6. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 7. Træk fyldhåndtag Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

Anvende en brugerdefineret udfyldningsserie på en ny liste over poster

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Populære, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under De vigtigste indstillinger i Excel.

 3. I feltet Brugerdefinerede lister skal du klikke på NY LISTE og derefter angive elementerne i feltet Listeelementer startende med det første element.

  Tryk på ENTER efter hver indtastning.

 4. Når listen er fuldført, skal du klikke på Tilføj og derefter klikke på OK to gange.

 5. Klik på en celle i regnearket, og angiv derefter den post i den brugerdefinerede udfyldningsserie, som du vil bruge til at starte listen med.

 6. Træk fyldhåndtaget Fyldhåndtag på tværs af de celler, du vil udfylde.

Redigere eller slette en brugerdefineret udfyldningsserie

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på kategorien Populære, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede lister under De vigtigste indstillinger i Excel.

 3. I feltet Brugerdefinerede lister skal du markere den liste, du vil redigere eller slette, og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere udfyldningsserien, skal du foretage de ønskede ændringer i feltet Listeelementer og derefter klikke på Tilføj.

  • Klik på Slet, hvis du vil slette udfyldningsserien.

Toppen af siden

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×