Tilføj, rediger eller ryd betingede formater

Brug et betinget format som en hjælp til visuelt at udforske og analysere data, finde alvorlige problemer og identificere mønster og tendenser.

Betinget formatering gør det nemt at fremhæve interessante celler eller celleområder, understrege usædvanlige værdier og visualisere data ved hjælp af datalinjer, farveskalaer og ikonsæt. En betinget format ændrer udseendet af et celleområde baseret på betingelser (eller kriterier). Hvis betingelsen er sand, formateres celleområdet ud fra den pågældende betingelse. Hvis betingelsen er falsk, formateres celleområdet ikke ud fra den pågældende betingelse.

Du kan sortere og filtrere efter format, herunder cellebaggrundsfarver og skriftfarver, hvad enten du har formateret celler manuelt eller brugt betinget formatering. I det følgende eksempel vises betinget formatering, som bruger cellens baggrundsfarve, et ikonsæt med 3 pile og datalinjer.

Cellebaggrunde, ikonsæt og datalinjer, der bruges som betinget formatering

Du kan anvende betinget formatering på et celleområde, en Excel-tabel eller en pivottabel. Det er vigtigt at forstå forskellene, når du bruger betinget formatering på en pivottabelrapport.

Bemærk!: Når du opretter et betinget format, kan du kun referere til andre celler i det samme regneark eller i visse tilfælde til celler i regneark i den samme aktuelt åbne projektmappe. Du kan ikke bruge betinget formatering på eksterne referencer til en anden projektmappe.

Betinget formatering for en pivottabelrapport

Betinget formatering i en pivottabel adskiller sig fra betinget formatering i et celleområde eller en Excel-tabel på flere måder:

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Omfanget af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  Bemærk!: I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til at angive området af den betingede formatering af felter i området Værdier: Efter markering, efter tilsvarende felt og efter værdifelt.

Standardmetoden til angivelse af feltområde i området Værdier er efter markering. Du kan ændre metoden til angivelse af området til det tilsvarende felt eller værdifelt ved hjælp af alternativknappen Anvend formateringsregel på, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Rediger formateringsregel.

Metode

Brug denne metode, hvis du vil markere

Angivelse af område efter markering

 • Et sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. alle produkttotalerne for en region.

 • Et ikke-sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. produkttotaler for forskellige regioner på tværs af niveauer i datahierarkiet.

Angivelse af område efter værdifelt

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for alle niveauer i datahierarkiet.

 • Medtage subtotaler og hovedtotaler.

Angivelse af område efter tilsvarende felt

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for et niveau i datahierarkiet.

 • Udelade subtotaler.

Når du formaterer felter betinget i området Værdier for værdier for øverst, nederst, over gennemsnit eller under gennemsnit, er reglen baseret på alle synlige værdier som standard. Men når du angiver område efter tilsvarende felt i stedet for at bruge alle synlige værdier, kan du anvende det betingede format for hver kombination af:

 • En kolonne og dens overordnede rækkefelt.

 • En række og dens overordnede kolonnefelt.

Bemærk!: Hurtig analyse er ikke tilgængelig i Excel 2010 og tidligere versioner.

Brug knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse for at anvende den valgte betingede formatering på de markerede data. Knappen Hurtig analyse vises automatisk, når du markerer dataene i regnearket.

 1. Markér dataene i regnearket. Knappen Hurtig analyse vises i nederste højre hjørne af markeringen.

  Markerede data med knappen Hurtig analyse

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse , eller tryk på Ctrl+Q.

 3. Under fanen Formatering skal du flytte musemarkøren hen over de forskellige indstillinger for at se en direkte eksempelvisning af dine data og derefter klikke på en formateringsindstilling.

  Fanen Formatering i galleriet Hurtig analyse

  Bemærkninger!: 

  • De formateringsindstillinger, som vises under fanen Formatering afhænger af de data, du har markeret. Hvis markeringen kun indeholder tekst, vil de tilgængelige indstillinger være Tekst, Dupliker, Entydig, Lig med og Ryd. Hvis markeringen kun indeholder tal eller både tekst og tal, er indstillingerne Datalinjer, Farver, Ikonsæt, Større, Øverste 10 % og Ryd.

  • Direkte eksempelvisning kan kun gengives for de formateringsindstillinger, som kan bruges på dine data. Hvis de markerede celler f.eks. ikke indeholder matchende data, og du vælger Dupliker, fungerer den direkte eksempelvisning ikke.

 4. Hvis dialogboksen Tekst, der indeholder åbnes, skal du angive den formateringsindstilling, du vil anvende, og klikke på OK.

Hvis du dit behov for betinget formatering er mere komplekst, kan du bruge en logisk formel til at angive formateringskriterierne. Det kan f.eks. være, at du vil sammenligne værdier med et resultat, der returneres af en funktion, eller at du vil evaluere data i celler uden for det markerede område, som kan være i et andet regneark i samme projektmappe.

 1. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografier under fanen Hjem, og klik på Administrer regler.

  Betinget formatering

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativt kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 3. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Markerede celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle celler, der viser <Værdifelt>-værdier.

  • Værdifelt:    Klik på Alle celler, der viser <Værdifelt> for <Række>.

 4. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Markér en regeltype.

  1. Angiv en formel på listen Formatér værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

   Formlen skal begynde med et lighedstegn (=), og formlen skal returnere en af de logiske værdier SAND (1) eller FALSK (0).

  2. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

  3. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med de værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

   Du kan vælge mere end ét format. De formater, du vælger, vises i feltet Eksempel.

   Eksempel 1: Bruge to betingede formater med kriterier, der bruger OG- og ELLER-test    

   I dette eksempel formaterer den første regel to celler med grøn, hvis begge betingelser er sande. Hvis resultatet af testen ikke er Sand, formaterer den anden regel to celler med rød, hvis bare en af betingelserne er Falsk.

   Cellerne B4 og B5 opfylder betingelserne, og de er derfor grønne

   En huskøber har budgetteret med en udbetaling på kr. 250.000 og et månedligt afdrag på kr. 15.000. Hvis både udbetalingen og afdraget opfylder kravene, formateres cellerne B4 og B5 med grønt.

   Hvis enten udbetalingen eller den månedlige betaling lever op til købers budget, er B4 og B5 formateret med rødt. Ændre nogle værdier, f.eks. APR, lånets løbetid, udbetalingen og købsbeløbet for at se, hvad der sker de betinget formaterede celler.

   Formel for den første regel (anvender grøn farve)

   ==OG(HVIS($B$4<=250000;1);HVIS(ABS($B$5)<=15000;1))

   Formel for den anden regel (anvender rød farve)

   =ELLER(HVIS($B$4>=250000;1);HVIS(ABS($B$5)>=15000;1))

   Eksempel 2: Give hver anden række en skyggefarve ved hjælp af funktionerne REST og RÆKKE    

   Et betinget format, der anvendes på alle celler i regnearket, skraverer hver anden række i celleområdet med en blå cellefarve. Du kan markere alle celler i et regneark ved at klikke på firkanten over række 1 og til venstre for kolonne A. Funktionen REST returnerer resten, efter at et tal (det første argument) er divideret med divisor (det andet argument). Funktionen RÆKKE returnerer det aktuelle rækkenummer. Når du dividerer det aktuelle rækkenummer med 2, får du en rest på 0 for et lige tal og en rest på 1 for et ulige tal. Da 0 er FALSK, og 1 er SAND, bliver hver række med et ulige nummer formateret. Følgende formel bruges i reglen: =REST(RÆKKE();2)=1.

   Hver anden række anvender blå skygge

   Bemærk!: Du kan angive cellereferencer i en formel ved at markere cellerne direkte i et regneark eller andre regneark. Hvis du markerer celler i et regneark, indsættes absolutte cellereferencer. Hvis du vil have Excel til at justere referencerne i hver celle i det markerede område, skal du bruge relative cellereferencer.

Du kan finde flere oplysninger om brug af formler i betinget formatering i Bruge en formel til at anvende betinget formatering.

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En tofarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med to farver. Farvens nuance repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. på en grøn og gul farveskala angive, at højere celleværdier har en mere grøn farve, og lavere celleværdier har en mere gul farve, som vist nedenfor.

Formatere alle celler med en farveskala med to farver

Tip!: Hvis der er celler i området, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Markér en tofarvet skala.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er tofarvet. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

Du kan ændre metoden til angivelse af område for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering: Klik på Markerede celler.

  • Alle celler for et værdinavn: Klik på Alle celler, der viser <værdinavn>-værdier.

  • Alle celler for et værdinavn, uden subtotaler og hovedtotalen: Klik på Alle celler, der viser <værdinavn>-værdier for <rækkenavn>.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier (standard) under Markér en regeltype.

 6. Markér Tofarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Hvis du vil vælge en type i feltet Type for Minimum og Maksimum, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér Laveste værdi og Højeste værdi.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Angiv Minimum og Maksimum for Værdi.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn.

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil, og angiv derefter Minimum og Maksimum for Værdi. Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat:    Vælg Formel, og indtast værdier for Minimum og Maksimum.

   • Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

    Bemærkninger!: 

    • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

    • Du kan vælge forskellige typer for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum og en procentdel som Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farveskala, du vælger, vises i feltet Eksempel.

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En trefarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af en graduering af tre farver. Farvenuancen repræsenterer højere, midterste eller nederste værdier. Du kan f.eks. på en rød, gul og grøn farveskala angive, at højere celleværdier har en grøn farve, midterste celleværdier har en gul farve, og lavere celleværdier har en rød farve.

Tip!: Hvis der er celler i området, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en værdi, som du angiver (f.eks. 0 eller "I/T") i stedet for en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Markér en trefarvet skala. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, den midterste farve repræsenterer de midterste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er trefarvet.

Du kan ændre metoden til angivelse af områder for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Trefarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér et Midtpunkt.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Laveste og Højeste.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Markér Procent, og angiv derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Angiv ikke et procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat    Markér Tal, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Formlen skal returnere en tal‑, dato‑ eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn ( = ). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan angive værdier for minimum, midtpunkt og maksimum for området af celler. Sørg for, at værdien i Minimum er mindre end værdien i Midtpunkt, som igen er mindre end værdien i Maksimum.

   • Du kan vælge en forskellige typer for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum, en fraktil som Midtpunkt og en procent som Maksimum.

   • I mange tilfælde vil standardværdien på 50 procent for Midtpunkt fungere bedst, men du kan justere den, så den passer til specifikke krav.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum, Midtpunkt og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  • Hvis du vil vælge ekstra farver eller oprette en brugerdefineret farve, skal du klikke på Flere farver.

  • Den farveskala, du vælger, vises i feltet Eksempel.

En datalinje hjælper dig med at se værdien af en celle i forhold til andre celler. Længden af datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere linje repræsenterer en højere værdi, og en kortere linje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, især med store mængder data, f.eks. bedst sælgende og dårligst sælgende legetøj i en rapport over feriesalg.

I det viste eksempel bruges datalinjer til at fremhæve meget positive og negative værdier. Du kan formatere datalinjer, så de starter i midten af cellen og går ud mod venstre for negative værdier.

Datalinjer, der fremhæver positive og negative værdier

Tip!: Hvis der er celler i området, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi (f.eks. 0 "N/A") end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, klik på Datalinjer, og markér et detaljeikon.

  Betinget formatering

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Datalinje under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for henholdsvis Minimum og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér Laveste værdi og Højeste værdi.

   I dette tilfælde angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Vælg Fraktil, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil    Vælg Fraktil, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en datalinje og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden datalinje, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat     Vælg Formel, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   • Formlen skal returnere en tal, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  Bemærkninger!: 

  • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

  • Du kan vælge forskellige typer for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum og en procentdel som Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge en farveskala for Minimum og Maksimum, skal du klikke på Søjlefarve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farve, du vælger, vises i feltet Eksempel.

 9. Markér Vis kun søjle, hvis du kun vil have vist datalinjen og ikke værdien i cellen.

 10. Hvis du vil anvende en udfyldt kant på datasøjler, skal du vælge Udfyldt kant på listen Kant og vælge en farve til kanten.

 11. Hvis du vil vælge mellem en udfyldt søjle og en gradueret søjle, skal du vælge Massiv udfyldning eller Gradueringsfyld på listen Fyld.

 12. Hvis du vil formatere negative søjler, skal du klikke på Negativ værdi og akse og derefter vælge indstillinger for det negative søjlefyld og kantfarver i dialogboksen Indstillinger for negativ værdi og akse. Du kan vælge positionsindstillinger og en farve til aksen. Klik på OK, når du er færdig med at angive indstillinger.

 13. Du kan ændre retningen på søjler ved at vælge en indstilling på listen Linjens retning. Denne er som standard angivet til Kontekst, men du kan vælge mellem retningen venstre-til-højre og højre-til-venstre, afhængigt af hvordan du vil præsentere dine data.

Bruge et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en grænseværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. F.eks. repræsenterer den grønne pil, der peger opad, i ikonsættet med 3 pile, højere værdier, den gule pil, der peger til siden, repræsenterer de midterste værdier, og den røde pil, der peger nedad, repræsenterer de lavere værdier.

Eksemplet herunder virker med flere eksempler på betinget formatering med ikonsæt.

Andre ikonsæt for de samme data

Du kan vælge kun at få vist ikoner for celler, der opfylder en betingelse. F.eks. kan du få vist et advarselsikon for de celler, der ligger under en kritisk værdi, og ingen ikoner for dem, der overskrider den. For at gøre dette skal du skjule ikoner ved at markere Intet celleikon på ikonrullelisten ud for ikonet, når du angiver betingelser. Du kan også oprette din egen kombination af ikonsæt, f.eks. et grønt "symbol"-flueben, et gult "trafiklys" og et rødt "flag".

Tip!: Hvis der er celler i området, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi (f.eks. 0 "N/A") end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, klik på Ikonsæt, og markér et ikonsæt.

  Betinget formatering

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Ikonsæt under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

  1. Markér et ikonsæt. Standardsættet er Tre trafiklys (uden kant). Antallet af ikoner, standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne kan variere for hvert ikonsæt.

  2. Du kan justere standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne. Standardintervallet af værdier for hvert ikonsæt er ens i størrelse, men du kan justere dem, så de passer til specifikke krav. Sørg for, at tærskelværdier er i en logisk rækkefølge med højeste til laveste fra top til bund.

  3. Gør et af følgende:

   • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal.

   • Formatere et procenttal:    Markér Procent.

    Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

    Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

   • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil. Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

    Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) ved hjælp af et bestemt ikon og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) ved hjælp af et andet ikon, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

   • Formatere et formelresultat:    Markér Formel, og angiv derefter en formel i alle felterne af typen Værdi.

    • Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

    • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

    • Ugyldige formler giver ingen formatering.

    • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  4. Vælg Omvendt ikonrækkefølge for at få det første ikon til at repræsentere lavere værdier og det sidste ikon til at repræsentere højere værdier.

  5. Markér Vis kun ikon, hvis du kun vil have vist ikonet og ikke værdien i cellen.

   Bemærkninger!: 

   1. Det er muligvis nødvendigt at justere kolonnebredden, for at ikonet kan være der.

   2. Størrelsen på det viste ikon afhænger af den skrifttype, der bruges i den pågældende celle. Da størrelsen af skrifttypen øges, øges størrelsen af ikonet proportionelt.

For nemmere at finde bestemte celler inden for et område af celler kan du formatere disse specifikke celler ud fra en sammenligningsoperator. F.eks. kan du i et regneark, der er sorteret efter kategorier, fremhæve produkter med mindre end 10 elementer til rådighed med gult. Eller du kan i et regneark med en oversigt over butikker identificere alle butikker med en fortjeneste større end 10 %, salgsmængde under $100.000 og områder lig med "sydøst".

De eksempler, der vises her, har indbyggede betingede formateringskriterier, f.eks. Større end og Top %. Dette formaterer byer med mere end 2.000.000 indbyggere til en grøn baggrund og gennemsnitstemperaturer i top 30 % til orange.

Formateringen viser byer med mere end 2 millioner indbyggere og de byer, hvor gennemsnitstemperaturen er blandt de 30 % varmeste

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter tekst eller dato, men kun efter tal.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Fremhæv celleregler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Mellem, Lig med eller En dato, der forekommer.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativt kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun celler, der indeholder under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér kun celler med:

  • Formatere efter tal, dato eller klokkeslæt:    Markér Celleværdi, markér en sammenligningsoperator, og angiv et tal, en dato eller et klokkeslæt.

   Markér f.eks. Mellem, og indtast 100 og 200, eller markér Lig med, og indtast 01.01.09.

   Du kan også angive en formel, der returnerer en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Hvis du angiver en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  • Formatere efter tekst:    Markér Bestemt tekst, vælg en sammenligningsoperator, og indtast teksten.

   Markér f.eks. Indeholder, og skriv Sølv, eller markér Begynder med, og skriv Tri.

   Anførselstegn medtages i søgestrengen, og du kan bruge jokertegn. Den maksimale længde på en streng er 255 tegn.

   Du kan også angive en formel, der returnerer tekst.

   • Hvis du angiver en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  • Formatere efter dato:    Markér Datoer, der falder, og markér en datosammenligning.

   Du kan f.eks. markere I går eller Næste uge.

  • Formatere celler med eller uden tomme værdier:    Markér Tomme celler eller Ingen tomme værdier.

   En tom værdi er en celle, der ikke indeholder data og adskiller sig fra en celle, der indeholder et eller flere mellemrum (mellemrum betragtes som tekst).

  • Formatere celler med eller uden fejlværdier:    Markér Fejl eller Ingen fejl.

   Fejlværdier omfatter: #####, #VÆRDI!, #DIVISION/0!, #NAVN?, #I/T, #REFERENCE!, #NUM! og #NUL!.

 7. Klik på Format for at angive et format. Dialogboksen Formatér celler vises.

 8. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Du kan finde de højeste og laveste værdier i et celleområde, som er baseret på en skæringsværdi, du angiver. Du kan f.eks. finde de 5 højest sælgende produkter i en regional rapport, de nederste 15 % af produkterne i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste lønninger i en afdeling.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 elementer eller Nederste N %.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun de højest eller lavest rangerede værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Øverste eller Nederste under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der rangerer blandt de.

 7. Gør et af følgende:

  • Indtast et tal, og fjern markeringen i feltet % i det markerede område, hvis du vil angive et antal øverste eller nederste værdier. Gyldige værdier er 1 til 1000.

  • Angiv et tal, og markér feltet % i det markerede område, hvis du vil angive en øverste eller nederste procentandel. Gyldige værdier er 1-100.

 8. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabelrabat, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 9. Klik på Format for at angive et format. Dialogboksen Formatér celler vises.

 10. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Du kan finde værdier over eller under gennemsnittet eller standardafvigelsen i et celleområde. Du kan f.eks. finde frem til de ovennævnte gennemsnitlige performers i en årlig evalueringsproces, eller du kan finde producerede materialer, der ligger under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun værdier, der er over eller under middel under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der er:

  • Markér Over eller Under, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under gennemsnittet for alle celler i området.

  • Markér en standardafvigelse, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under en, to eller tre standardafvigelser for alle celler i området.

 7. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabel, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 8. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 9. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter entydige eller dublerede værdier.

I dette eksempel bruges betinget formatering i kolonnen Instructor for at finde de undervisere, der underviser mere end én klasse (duplikerede undervisernavne fremhæves med en lyserød farve). De karakterværdier, som kun forekommer en enkelt gang i kolonnen Grade (entydige værdier), er fremhævet med en grøn farve.

De værdier i kolonne C, som ikke er entydige, farves rosa. Entydige værdier i kolonne D er grønne

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Fremhæv celleregler.

  Betinget formatering

 3. Markér Dubletværdier.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark eller den korrekte tabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Klik på Formatér kun entydige værdier eller dubletter under Markér en regeltype.

 5. Markér dublet eller entydige under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 6. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 7. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Hvis du vil anvende en eksisterende formateringstypografi på nye eller andre data i regnearket, kan du bruge Formatpensel til at kopiere den betingede formatering til disse data.

 1. Klik på den celle, der indeholder den betingede formatering, du vil kopiere.

 2. Klik på Hjem > Formatpensel.

  Knapperne Kopiér og Indsæt på fanen Hjem

  Markøren ændres til en pensel.

  Tip!: Du kan dobbeltklikke på Formatpensel, hvis du vil blive ved med at bruge penslen til at indsætte den betingede formatering i andre celler.

 3. Hvis du vil indsætte den betingede formatering, skal du trække penslen tværs over de celler eller celleområder, du vil formatere.

 4. Tryk på Esc, hvis du vil stoppe med at bruge penslen.

Bemærk!: Hvis du har brugt en formel i den regel, der anvender den betingede formatering, skal du muligvis justere relative og absolutte referencer i formlen, efter du har indsat den betingede formatering. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Skifte mellem relative, absolutte og blandede referencer.

Hvis der er en eller flere celler med et betinget format i et regneark, kan du hurtigt finde cellerne for at kopiere, ændre eller slette de betingede formater. Du kan bruge kommandoen Gå til speciel til enten at finde celler med et bestemt betinget format eller til at finde alle celler med betingede formater.

Find alle celler, som har betingede formater

 1. Klik på en celle, der ikke har et betinget format.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på pilen ved siden Søg og vælg og derefter klikke på Betinget formatering.

Find kun celler, som har det samme betingede format

 1. Klik på en celle, der har det betingede format, du vil finde.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på pilen ud for Find og vælg og derefter klikke på Gå til speciel.

 3. Klik på Betingede formater.

 4. Klik på Ens under Datavalidering.

Rydde betinget formatering i et regneark    

 • Under fanen Hjem skal du klikke på Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra hele arket.

Rydde betinget formatering i et område, en tabel eller en pivottabel    

 1. Markér celleområdet, tabellen eller pivottabellen, som du vil rydde betingede formater fra.

 2. Klik under fanen HjemBetinget formatering > Ryd regler.

 3. Klik på Markerede celler, Denne tabel eller Denne pivottabel, afhængigt af hvad du har valgt.

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. Der findes to typer farveskalaer: to- og trefarvede skalaer.

En tofarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med to farver. Farvens nuance repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. på en grøn og gul farveskala angive, at højere værdiceller har en mere grøn farve og lavere værdiceller har en mere gul farve.

En trefarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med tre farver. Farvenuancen repræsenterer højere, midterste eller nederste værdier. Du kan f.eks. på en rød, gul og grøn farveskala angive, at højere celleværdier har en grøn farve, midterste celleværdier har en gul farve, og lavere celleværdier har en rød farve.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Farveskalaer og markér derefter en farveskala.

En datalinje hjælper dig med at se værdien af en celle i forhold til andre celler. Længden af datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere linje repræsenterer en højere værdi, og en kortere linje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, især med store mængder data, f.eks. bedst sælgende og dårligst sælgende legetøj i en rapport over feriesalg.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Datalinjer, og markér derefter en datalinje.

Brug et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en grænseværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. F.eks. repræsenterer den grønne pil, der peger opad, i ikonsættet med 3 pile, højere værdier, den gule pil, der peger til siden, repræsenterer de midterste værdier, og den røde pil, der peger nedad, repræsenterer de lavere værdier.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Ikonsæt, og vælg derefter et ikonsæt.

For nemmere at finde bestemte celler inden for et område af celler kan du formatere disse specifikke celler ud fra en sammenligningsoperator. F.eks. kan du i et regneark, der er sorteret efter kategorier, fremhæve produkter med mindre end 10 elementer til rådighed med gult. Eller du kan i et regneark med en oversigt over butikker identificere alle butikker med en fortjeneste større end 10 %, salgsmængde under $100.000 og områder lig med "sydøst".

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Tabeller klikke på Fremhæv celleregler.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Mellem, Lig med tekst, der indeholder eller En dato, der falder.

 4. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg derefter et format (udfyld, tekst eller kantfarve), og klik på OK.

Du kan finde de højeste og laveste værdier i et celleområde, som er baseret på en skæringsværdi, du angiver. Du kan f.eks. finde de 5 højest sælgende produkter i en regional rapport, de nederste 15 % af produkterne i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste lønninger i en afdeling.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Tabeller klikke på Top/bund-regler.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 elementer eller Nederste 10 %.

 4. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg derefter et format (udfyld, tekst eller kantfarve), og klik på OK.

Du kan finde værdier over eller under gennemsnittet eller standardafvigelsen i et celleområde. Du kan f.eks. finde frem til de ovennævnte gennemsnitlige performers i en årlig evalueringsproces, eller du kan finde producerede materialer, der ligger under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Tabeller klikke på Top/bund-regler.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg derefter et format (udfyld, tekst eller kantfarve), og klik på OK.

Du kan finde entydige eller dublerede værdier i et celleområde.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Tabeller klikke på Fremhæv celleregler og derefter vælge Dubletværdier.

 3. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg derefter et format (udfyld, tekst eller kantfarve), og klik på OK.

Betinget formatering kan kopieres og indsættes på to måder:

 • Brug Formatpensel til at kopiere betinget formatering til andre data.

 • Kopiér formateringen i betinget formaterede celler, og indsæt den i andre celler. Sådan gøres det:

  1. Markér cellerne med den betingede formatering, som du vil kopiere til andre celler.

  2. Højreklik på markeringen, og klik derefter på Kopiér, eller tryk på Ctrl+C.

  3. Markér den første celle i det destinationsområde, hvor du vil indsætte den betingede formatering.

   Bemærk!: Fordi du kun vil indsætte formateringen, skal du ikke højreklikke på > Sæt ind eller trykke på Ctrl+V. Hvis du har kopieret data i et andet talformat fra dataene i destinationsområdet, skal du sørge for at justere talformatet i destinationsområdet, efter du har indsat formateringen.

Du kan rydde betinget formatering i markerede celler eller hele regnearket.

 • Ryd betinget formatering i markerede celler:

  1. Markér cellerne i regnearket.

  2. Klik på fanen Hjem > Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra markerede celler.

 • Hvis du vil rydde betinget formatering i hele regnearket, skal du klikke på fanen Hjem > Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra Hele arket.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Bruge en formel til at anvende betinget formatering

Styre rangorden af regler for betinget formatering

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×