Scenarier for brugeradministration for Office 365 PowerShell

Brug disse PowerShell-scenarier for hurtigt at tilføje brugerkonti fra en fil, tildele licenser, administrere medlemskab af distributionsgrupper og indstille adgangskoder.

Automatiser import af flere brugere

Du kan automatisere import af flere brugere til Office 365 og spare en masse tid. Hvis du vil importere et stort antal brugere, skal du først forberede en CSV-fil (fil med kommaseparerede værdier) med de relevante brugeroplysninger. De oplysninger, der kræves som minimum for at oprette en brugerkonto, er et vist navn og brugerens hovednavn (UPN).

Et UPN er navnet på en bruger i mailadresseformat. Brugernavnet (eller "brugernavn") er efterfulgt af et "snabel-a" efterfulgt af navnet på internetdomænet for dit Office 365-abonnement. Et eksempel på UPN er belindan@contoso.com. Du kan også angive data for en hvilken som helst skrivbar brugerkontoegenskab, f.eks. placering, kontaktnumre og adresser.

Forbered en CSV-fil med de følgende to kolonneoverskrifter for grundlæggende brugerkontoegenskaber, f.eks. UPN og et vist navn:

 • UserPrincipalName,DisplayName (BrugerensHovednavn,VistNavn)

Dernæst skal du tilføje en ny brugerkonto på hver række i CSV-filen ved at skrive UPN og vist navn adskilt af et komma.

Bemærk!: Fordi du ikke angiver en adgangskode for hver ny konto, genereres de af Office 365.

Gem CSV-filen på en placering, som du kan få adgang til, f.eks. C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Nu er du klar til at oprette brugerkonti.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell. Se Opret forbindelse til Office 365 PowerShell for at få vejledning.

Dernæst skal du udfylde sti- og filnavnet mellem de dobbelte anførselstegn og fjerne instruktionsteksten samt < og >-tegnene.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Kør de resulterende kommandoer fra vinduet i Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell.

Hvis du vil have mere detaljerede brugerkontooplysninger, skal du forberede en CSV-fil med følgende kolonneoverskrifter og udfylde så mange brugerrækker, som er nødvendigt:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country (BrugerensHovednavn,VistNavn,Fornavn,Efternavn,Stilling,Adgangskode,Brugsplacering,Kontor,Afdeling,Mobiltelefon,Adresse,By,Postnummer,Land)

Bemærk!: Kolonneoverskrifterne må ikke have nogen mellemrum, da der skal kunne refereres til dem via elementet $_. i kommandoen Import-Csv. Kun felterne UserPrincipalName (BrugerensHovedNavn) og DisplayName (VistNavn) er obligatoriske, og tomme værdier ignoreres. Koden UsageLocation (Brugsplacering) er de to tegn i ISO-koden for brugerens område.

Gem CSV-filen på en placering, som du kan få adgang til, f.eks. C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Nu er du klar til at importere dem som brugerkonti.

Udfyld filnavnet på din CSV-fil, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Tildel licenser i Office 365

Brugerne skal de have tildelt en Office 365-licens for at få fuld adgang til Office 365. I dette scenarie skal du tildele licenser til brugerkonti.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell. Se Opret forbindelse til Office 365 PowerShell for at få vejledning.

Før du kan tildele en licens til en bruger, skal du angive brugsplaceringen for den pågældende brugerkonto, som er baseret på de to tegn i ISO-koden for brugerens område. Brugsplaceringen angiver det land, hvor tjenesten skal bruges, og den afgør, hvilke licenserede funktioner der er tilgængelige for det pågældende område. US står eksempelvis for USA. Her er et eksempel på en indstilling af brugsplaceringen, der er baseret på en brugerkontos UPN:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Kør følgende kommando for at få vist listen over tilgængelige licenser, deres konto-SKU'er og antallet af resterende tildelinger:

Get-MsolAccountSku

Dernæst skal du udfylde brugerkontoens licens og UPN og køre de resulterende kommandoer fra vinduet i Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Tildel licenser til flere brugere

I det forrige scenario tildelte du en licens til en enkelt brugerkonto. Tildeling af licenser til flere brugere kræver nogle flere trin, men den tiden er ikke spildt, når du har et stort antal brugerkonti at tilføje.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell. Se Opret forbindelse til Office 365 PowerShell for at få vejledning.

Først skal du få vist listen over tilgængelige licenser, deres konto-SKU'er og antallet af resterende tildelinger ved hjælp af denne kommando:

Get-MsolAccountSku

Brug denne kommando for at få vist en liste over brugere uden licens:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Udfyld stien og filnavnet for at gemme listen over brugere uden licens i en CSV-fil, som du kan bruge til at vælge brugerkonti at tildele licenser til, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Du kan også bruge kommandoen Where for at få vist en liste over brugerkonti uden licens, der er baseret på mere specifikke kriterier, f.eks. i USA. Her får du et eksempel:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Brug disse kommandoer til at angive en egenskab for en brugerkonto og dens påkrævede og få vist et bestemt sæt af brugere uden licens, og kør derefter de resulterende kommandoer.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Hvis du vil hente listen over egenskaber for brugerkonti, skal du udfylde et eventuelt brugerkonto-UPN og derefter køre de resulterende kommandoer.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

I følgende eksempel vises alle brugere uden licens i byen London:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Når du har identificeret sættet af brugerkonti, kan du kombinere det med cmdlet'enSet-MsolUserLicense for at tildele licenser til hver af dem. Udfyld licensen, navnet på egenskaben og dens værdi, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Her er et eksempel, der tildeler Contosos Office 365 E5-licens til alle brugerkonti uden licens i London:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Administrer modtagere for distributionsgrupper

Du kan bruge distributionsgrupper til at oprette distributionslister for mail. Distributionsgrupper kan kun bruges sammen med mailprogrammer som f.eks. Microsoft Outlook til at sende meddelelser til grupper af brugere. I dette scenarie skal du bruge PowerShell til at administrere modtagerne i en distributionsgruppe.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Exchange Online. Hvis du vil oprette forbindelse til Exchange Online med et kontobrugernavn og en adgangskode, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulet og oprette forbindelse med multifaktorgodkendelse, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell ved hjælp af multifaktorgodkendelse.

Hvis du vil føje en modtager til en distributionsgruppe, skal du udfylde navnet på distributionsgruppen og UPN for brugerkontoen, og derefter skal du køre de resulterende kommandoer.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Hvis du vil fjerne en modtager fra en distributionsgruppe, skal du udfylde navnet på distributionsgruppen og UPN for brugerkontoen, og derefter skal du køre de resulterende kommandoer.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Indstil adgangskoder for flere brugerkonti

Brug dette scenario til at indstille adgangskoden for en gruppe af brugerkonti. Antag, at du har en ny gruppe af frivillige, der kommer en gang om ugen for at hjælpe, eller at du skal stille en demo-arbejdsstation til rådighed til brug på en konference.

En ændring af flere adgangskoder samtidig kan være nyttigt for at nulstille adgangskoder for genanvendelige konti med jævne mellemrum. Ved at angive en gruppe af brugere efter afdeling eller andre kriterier kan du nulstilling mange adgangskoder på én gang ud fra dette kriterium. Det første trin er at eksportere brugernavnene på Office 365-kontoerne til en CSV-fil.

Hvis du vil eksportere en liste, der er baseret på en kontoegenskab og en bestemt værdi til en CSV-fil, skal du udfylde navnet, dets værdi og navnet på CSV-filen, og derefter skal du køre de resulterende kommandoer.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Her er et eksempel, der eksporterer alle medlemmer af afdelingen Frivillige til filen c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Gennemgå navnene i CSV-filen for at sikre, at du har identificeret de rette brugere, før du nulstiller nogen adgangskoder. Når vi har en valideret liste over brugere i CSV-format, er der tre simple metoder til at oprette og tildele en ny adgangskode til hver enkelt bruger.

 1. Angiv en ny adgangskode, og tildel den samme adgangskode til alle brugerne i CSV-filen.

  Udfyld den nye adgangskode og navnet på CSV-filen, og kør derefter de resulterende kommandoer.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Definere en ny adgangskode manuelt for hver bruger i CSV-filen.

  Med denne mulighed skal du ændre CSV-filen. Tilføj en kolonne ud for UserPrincipalName (BrugerensHovednavn) med navnet Adgangskode, og tildel derefter en adgangskode til alle brugere på listen. Udfyld filnavnet på CSV-filen, og kør derefter de resulterende kommandoer.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Få Office 365 til automatisk at generere en adgangskode til hver brugerkonto i CSV-filen.

  Udfyld filnavnet på CSV-filen, og kør derefter de resulterende kommandoer.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Bemærk!: Alle tre af disse muligheder gennemtvinger en ændring af adgangskoden, første gang brugeren logger på med brugerkontoen. Hvis du vil undgå dette, skal du fjerne -ForceChangePassword $True fra kommandoen Set-MSolUserPassword.

Se også

PowerShell for Office 365-administratorer

Office 365 PowerShell-scenarier

Konfigurationsscenarier for Office 365 PowerShell

Rapporteringscenarier for Office 365 PowerShell

Scenarier for øget funktionalitet for Office 365 PowerShell

Communityressourcer for Office 365 PowerShell

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×