Sammenlægninger i PowerPivot

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sammenlægning er en metode til at skjule, opsummere eller gruppere data. Når du starter med RAW-data fra tabeller eller andre datakilder, er dataene ofte fladt, hvilket betyder, at der er masser af detaljer, men at det ikke er organiseret eller grupperet på nogen måde. Manglende opsummeringer eller struktur kan det være svært at registrere mønstre i dataene. En vigtig del af datamodellering er at definere sammenlægninger, der forenkler, opsummerer eller opsummerer mønstre som svar på et bestemt virksomheds spørgsmål.

De mest almindelige sammenlægninger, såsom dem, der bruger gennemsnit, Tæl, DISTINCTCOUNT, Max, mineller Sum , kan oprettes automatisk i et mål ved hjælp af Autosum. Andre typer sammenlægninger, såsom AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSeller SUMX, returnerer en tabel og kræver en formel, der er oprettet ved hjælp af Data Analysis Expressions (DAX).

Forstå sammenlægninger i Power Pivot

Vælge grupper til sammenlægning

Når du aggregerer data, grupperer du data efter attributter som produkt, pris, område eller dato og definerer derefter en formel, der fungerer på alle data i gruppen. Når du for eksempel opretter en total for et år, opretter du en sammenlægning. Hvis du derefter opretter et nøgletal for dette år over det forrige år og præsenterer dem som procenter, er det en anden type sammenlægning.

Beslutningen om, hvordan du grupperer data, er baseret på forretningsspørgsmål. For eksempel kan sammenlægninger svare til følgende spørgsmål:

Antallet   Hvor mange transaktioner var der i løbet af en måned?

Gennemsnit    Hvad var det gennemsnitlige salg i denne måned efter sælger?

Minimum-og maksimumværdier    Hvilke salgsdistrikter var de største fem i de solgte enheder?

Hvis du vil oprette en beregning, der besvarer disse spørgsmål, skal du have detaljerede data, der indeholder de tal, du vil tælle eller summere, og at numeriske data skal være relateret på en måde til de grupper, du vil bruge til at organisere resultaterne.

Hvis dataene ikke allerede indeholder værdier, som du kan bruge til gruppering, såsom en produktkategori eller navnet på det geografiske område, hvor butikken er placeret, kan det være en god ide at introducere grupper til dine data ved at tilføje kategorier. Når du opretter grupper i Excel, skal du manuelt skrive eller vælge de grupper, du vil bruge, blandt kolonnerne i regnearket. Men i et Relations system er hierarkier som kategorier for produkter ofte gemt i en anden tabel end tabellen fakta eller værdi. Kategori tabellen er normalt knyttet til faktadata af en slags nøgle. Antag f. eks., at du synes, at dine data indeholder produkt-id'er, men ikke navnene på produkterne eller deres kategorier. Hvis du vil føje kategorien til et fladt Excel-regneark, skal du kopiere i den kolonne, der indeholdt kategorinavnene. Med Power Pivotkan du importere tabellen produktkategori til din datamodel, oprette en relation mellem tabellen med nummer data og listen produktkategori og derefter bruge kategorierne til at gruppere data. Du kan finde flere oplysninger i oprette en relation mellem tabeller.

Vælge en funktion til sammenlægning

Når du har identificeret og tilføjet de grupper, der skal bruges, skal du beslutte, hvilke matematiske funktioner der skal bruges til sammenlægning. Det er ofte Word-sammenlægningen, der bruges som synonym for de matematiske eller statistiske handlinger, der bruges i sammenlægninger, f. eks. summer, gennemsnit, minimum eller antal. Du kan dog bruge Power Pivot til at oprette brugerdefinerede formler til sammenlægning, ud over de standard sammenlægninger, der findes i både Power Pivot og Excel.

For eksempel kan du oprette brugerdefinerede sammenlægninger, der svarer til følgende spørgsmål, hvis du har givet samme sæt af værdier og grupperinger, der blev brugt i ovenstående eksempler:

Filtrerede tællere   Hvor mange transaktioner var der i løbet af en måned, bortset fra slutdato for vedligeholdelses vinduet?

Forholdet ved brug af gennemsnit over tid    Hvad var den procentvise vækst eller afviste i salg sammenlignet med den samme periode sidste år?

Grupperede minimum-og maksimumværdier    Hvilke salgsdistrikter er rangerede øverst for hver produktkategori eller for hver salgskampagne?

Tilføje sammenlægninger i formler og pivottabeller

Når du har en generel ide om, hvordan dine data skal grupperes, og de værdier, du vil arbejde med, kan du beslutte, om du vil oprette en pivottabel eller oprette beregninger i en tabel. Power Pivot udvider og forbedrer den oprindelige funktion i Excel til at oprette sammenlægninger som f. eks. summer, antal eller gennemsnit. Du kan oprette brugerdefinerede sammenlægninger i Power Pivot enten inden for Power Pivot -vinduet eller i pivottabel området i Excel.

  • I en beregnet kolonnekan du oprette sammenlægninger, der tager højde for den aktuelle rækkekontekst for at hente relaterede rækker fra en anden tabel og derefter addere, tælle eller gennemsnit disse værdier i de relaterede rækker.

  • I et målpunktkan du oprette dynamiske sammenlægninger, der bruger begge filtre, der er defineret i formlen, og filtre, der er defineret af pivottabellens design og markeringen af udsnit, kolonneoverskrifter og rækkeoverskrifter. Mål, der bruger standard sammenlægninger, kan oprettes i Power Pivot ved hjælp af Autosum eller ved at oprette en formel. Du kan også oprette implicitte målinger ved hjælp af standard sammenlægninger i en pivottabel i Excel.

Føje grupperinger til en pivottabel

Når du designer en pivottabel, skal du trække felter, der repræsenterer grupperinger, kategorier eller hierarkier, til sektionen kolonner og rækker i pivottabellen for at gruppere dataene. Du kan derefter trække felter, der indeholder numeriske værdier, til området værdier, så de kan optælles, gennem snites eller sammenlægges.

Hvis du føjer kategorier til en pivottabel, men kategoridataene ikke er relateret til faktadataene, får du muligvis en fejl eller særlige resultater. Power Pivot vil normalt forsøge at løse problemet ved automatisk at registrere og foreslå relationer. Hvis du vil have mere at vide, skal du se arbejde med relationer i pivottabeller.

Du kan også trække felter til udsnitsværktøjer for at vælge bestemte grupper af data til visning. Med udsnitsværktøjer kan du interaktivt gruppere, sortere og filtrere resultaterne i en pivottabel.

Arbejde med grupperinger i en formel

Du kan også bruge grupperinger og kategorier til at samle data, der er gemt i tabeller, ved at oprette relationer mellem tabeller og derefter oprette formler, der anvender disse relationer til at søge efter relaterede værdier.

Hvis du vil oprette en formel, der grupperer værdier efter en kategori, med andre ord, skal du først bruge en relation til at forbinde tabellen med de detaljerede data og de tabeller, der indeholder kategorierne, og derefter opbygge formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter formler, der bruger opslag, under Opslag i Power Pivot-formler.

Brug af filtre i sammenlægninger

En ny funktion i Power Pivot er muligheden for at anvende filtre på kolonner og datatabeller, ikke kun i brugergrænsefladen og i en pivottabel eller et diagram, men også i de mange formler, du bruger til at beregne sammenlægninger. Filtre kan bruges i formler både i beregnede kolonner og i s.

I den nye DAX-sammenlægningsfunktion i stedet for at angive værdier, der skal lægges sammen eller tælle, kan du for eksempel angive en hel tabel som argument. Hvis du ikke har anvendt filtre i den pågældende tabel, fungerer Akkumulerings funktionen sammenlignet med alle værdierne i den angivne kolonne i tabellen. I DAX kan du dog oprette et dynamisk eller statisk filter i tabellen, så sammenlægningen fungerer mod en anden delmængde af data, der afhænger af filterbetingelsen og den aktuelle kontekst.

Ved at kombinere betingelser og filtre i formler kan du oprette sammenlægninger, der ændres afhængigt af de værdier, der er angivet i formler, eller som ændres, afhængigt af markeringen af rækkeoverskrifter og kolonneoverskrifter i en pivottabel.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se filtrere data i formler.

Sammenligning af Excel-sammenLægnings funktioner og DAX-sammenLægnings funktioner

I følgende tabel vises nogle af de standard Sammenlægnings funktioner, der findes i Excel, og de indeholder links til implementeringen af disse funktioner i Power Pivot. DAX-versionen af disse funktioner opfører sig meget samme som Excel-versionen, med nogle mindre forskelle i syntaks og håndtering af visse datatyper.

Standard sammenLægnings funktioner

Funktion

Brug

Gennemsnit

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle tallene i en kolonne.

Gennemsnit

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle værdierne i en kolonne. Håndterer tekst og ikke-numeriske værdier.

Tæl

Tæller antallet af numeriske værdier i en kolonne.

TÆLV

Tæller antallet af værdier i en kolonne, der ikke er tom.

Maks

Returnerer den største numeriske værdi i en kolonne.

Maxx

Returnerer den største værdi fra et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

Min

Returnerer den mindste numeriske værdi i en kolonne.

MINX

Returnerer den mindste værdi fra et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

Sum

Adderer alle tallene i en kolonne.

DAX-sammenLægnings funktioner

DAX indeholder Sammenlægnings funktioner, der giver dig mulighed for at angive en tabel over, hvilken sammenlægningen skal udføres. I stedet for blot at tilføje eller oversætte værdier i en kolonne, kan du derfor oprette et udtryk, der dynamisk definerer de data, der skal lægges sammen.

I følgende tabel vises de Sammenlægnings funktioner, der er tilgængelige i DAX.

Funktion

Brug

AVERAGEX

Gennemsnit et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

COUNTAX

Tæller et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

Blanke

Tæller antallet af tomme værdier i en kolonne.

COUNTX

Tæller det samlede antal rækker i en tabel.

COUNTROWS

Tæller antallet af rækker, der returneres fra en indlejret tabelfunktion, f. eks. en filterfunktion.

SUMX

Returnerer summen af et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

Forskelle mellem DAX-og Excel-sammenLægnings funktioner

Selvom disse funktioner har de samme navne som deres Excel-tilsvarende, bruger de Power Pivoti hukommelses analyse programmet og er blevet omskrivet til arbejde med tabeller og kolonner. Du kan ikke bruge en DAX-formel i en Excel-projektmappe og omvendt. De kan kun bruges i Power Pivot -vinduet og pivottabeller, der er baseret på Power Pivot -data. Desuden kan funktionsmåden være en smule anderledes, selvom funktionerne har identiske navne. Du kan finde flere oplysninger i de enkelte funktions referenceemner.

Den måde, som kolonner evalueres på i en sammenlægning, er også anderledes end den måde, som Excel håndterer sammenlægninger på. Et eksempel kan være en hjælp til at illustrere.

Antag, at du vil have summen af værdierne i kolonnen beløb i tabel salg, så du skal oprette følgende formel:

=SUM('Sales'[Amount])

I det enkleste skal funktionen henter værdierne fra en enkelt ufiltreret kolonne, og resultatet er det samme som i Excel, som altid kun Adderer værdierne i kolonnen, beløb. Men i Power Pivoter formlen fortolket som "Hent værdien i beløbet for hver række i tabellen salg, og derefter skal du addere de individuelle værdier. Power Pivot evaluerer hver række, som sammenlægningen er udført, og beregner en enkelt Scalar-værdi for hver række og derefter udfører en sammenlægning af disse værdier. Resultatet af en formel kan derfor være anderledes, hvis der er anvendt filtre på en tabel, eller hvis værdierne beregnes ud fra andre sammenlægninger, der kan filtreres. Hvis du vil have mere at vide, skal du se kontekst i DAX-formler.

DAX Time Intelligence-funktioner

Ud over de funktioner til tabel sammenlægning, der er beskrevet i forrige afsnit, har DAX Sammenlægnings funktioner, der fungerer med datoer og klokkeslæt, som du angiver, for at skabe indbygget tids intelligens. Disse funktioner anvender datointervaller til at hente relaterede værdier og aggregere værdierne. Du kan også sammenligne værdier på tværs af datointervaller.

I følgende tabel vises de Time Intelligence-funktioner, der kan bruges til sammenlægning.

Funktion

Brug

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beregner en værdi i slutningen af kalenderen i den angivne periode.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beregner en værdi ved slutdatoen for perioden før den angivne periode.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beregner en værdi over det interval, der starter på den første dag i perioden og slutter ved den seneste dato i den angivne datokolonne.

De andre funktioner i afsnittet Time Intelligence (Time Intelligence-funktioner) er funktioner, der kan bruges til at hente datoer eller brugerdefinerede datointervaller, der skal bruges i sammenlægningen. Du kan for eksempel bruge funktionen DATESINPERIOD til at returnere et datointerval og bruge dette sæt datoer som et argument til en anden funktion til at beregne en brugerdefineret sammenlægning for kun disse datoer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×