Sådan planlægges opgaver i Project: bag kulisserne

Sådan planlægges opgaver i Project: bag kulisserne

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives den tekniske side af, hvordan opgaver planlægges i Project. Folk bliver nogle gange forvirrede, når en opgave automatisk flyttes til et andet tidspunkt, end de forventede. Eller de undrer sig over, hvorfor f.eks. en opgavebetingelse bevirker, at andre opgaver flyttes uforudsigeligt. Her er din mulighed for at få mere at vide om, hvad der foregår i det effektive planlægningsprogram i Project.

Det er ikke nødvendigvis let at forstå, men det kan være, at du får en mere viden, som kan være en del af projektlederen, og giver dig autoriseret kontrol over projektets slutdato.

Hvad vil du vide mere om?

Sådan påvirker projektets startdato planen

Sådan påvirker opgavekæder planen

Sådan påvirker opgavebetingelser planen

Sådan påvirker opgavetyper planen

Sådan påvirker indsatsbaseret planlægning planen

Sådan påvirker manuel eller automatisk planlægning planen

Sådan påvirker slæk planen

Sådan påvirker deadlinedatoer planen

Sådan påvirker kalendere planen

Sådan driver ressourcetildelinger planen

Endnu flere tekniske oplysninger om, hvordan Project planlægges

Sådan påvirker projektets startdato planen

Når du tilføjer en ny opgave i en plan, planlægges den automatisk til at starte på projektets startdato. Når du tilføjer opgaver i planen, og de tilknyttes andre opgaver, vil starttidspunkterne for opgaverne ændres, og den sidste opgave, der afsluttes, bestemmer projektets slutdato.

 • Hvis du vil finde startdatoen for et projekt eller ændre den til en anden dato, skal du klikke på Projekt og derefter klikke på Projektoplysninger.

Der er naturligvis undtagelser. F. eks. flytter opgaver ikke rundt, når andre opgaver flyttes. Læs mere om dette i denne artikel for at få mere at vide om manuelt planlagt Opgaveplanlægning.

Før og efter oprettelse af opgaveafhængighed

Knapflade Når du opretter et nyt projekt, skal du først angive projektets startdato. Når du planlægger et projekt ud fra starttidspunktet, begynder alle opgaver på startdatoen, medmindre du angiver noget andet.

Knapflade For både manuelt planlagte opgaver og automatisk planlagte opgaver, hvor der ikke er anvendt nogen opgaveafhængigheder eller betingelser, er projektets varighed det samme som den længste opgaves varighed. Med andre ord er slutdatoen for projektet den samme som slutdatoen for den længste opgave.

Knapflade Opgaveafhængigheder som afslutning-til-start-afhængigheden mellem den første og anden opgave (som vist her) kan ændre projektets slutdato.

Næsten alle projekter bør planlægges ud fra et kendt starttidspunkt. Selvom du ved, hvilken dato et projekt skal være afsluttet, opnår du den største fleksibilitet, hvis du planlægger ud fra en startdato.

Det kan dog være en god ide at planlægge ud fra en slutdato, når:

 • Du har brug for at fastslå, hvornår et projekt skal starte, så det er afsluttet på en bestemt påkrævet dato.

 • Du ikke er sikker på, hvornår projektet starter. Det kan f.eks. være, at du modtager arbejde fra en anden kilde, som kan være forsinket.

 • Din projektledermetode kræver, at du planlægger ud fra en slutdato.

Når du arbejder med projektet, som er planlagt ud fra en slutdato, skal du være opmærksom på forskelle i den måde, som nogle handlinger håndteres på i Project:

 • Når du angiver en automatisk planlagt opgave, tildeler Project automatisk så sent som muligt (ALAP) Constraint til slutdatoen for opgaven. Du bør kun angive andre begrænsninger, når det er nødvendigt (Højreklik på en opgave, og klik derefter på Opgaveoplysninger).

 • Hvis du trækker en Gantt-søjle for at ændre slutdatoen for en opgave, tildeles den automatisk betingelsen Afslut senest for en automatisk planlagt opgave.

 • Hvis du ændrer projektet, så det planlægges ud fra en slutdato, og det tidligere blev planlagt ud fra en startdato, fjernes alle udjævningsforskydninger og udjævningsopdelinger fra de opgaver og tildelinger, der er blevet planlagt automatisk. De opgaver, som er blevet planlagt manuelt, påvirkes ikke.

 • Hvis du bruger automatisk udjævning til at reducere overallokeringer af ressourcer på projektet, tilføjes der en udjævningsforskydning efter en opgave i stedet for før en opgave. Du kan kontrollere indstillingerne for udjævning ved at klikke på fanen Ressource og derefter klikke på Udjævn ressource.

Toppen af siden

Sådan påvirker opgavekæder planen

Opgavekæder (afhængigheder) viser relationen i tid mellem en opgave til en anden. Sammenkædning af opgaver skaber opgaveafhængigheder. Den lange kæde til opgaver bestemmer hele længden og slutdatoen for et projekt.

Tip til projektledelse! Når du sammenkæder opgaver i et projekt, oprettes der en kritisk vej af kæder. Denne kritiske vej bestemmer slutdatoen for projektet. Få mere at vide om den kritiske vej.

Kædetype

Eksempel

Beskrivelse

AS (Afslutning-til-Start)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Hvis du for eksempel har to opgaver, "grave Foundation" og "støbe beton", kan opgaven "støbe beton" ikke startes, før opgaven "grave Foundation" er fuldført.
Når du sammenkæder opgaver i Project, er standard linktypen afslutning-til-start.
Denne type link er standardtypen. Hvis du ikke angiver en kædetype, antages afslutning-til-start-relationen.

Start-til-Start (SS)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, startes.

Den afhængige opgave kan startes på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Start-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver startes samtidigt.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Hælde cement" og "Udjævne beton", kan opgaven "Udjævne beton" ikke startes, før "Hælde cement" er startet.

Afslutning-til-Afslutning (AA)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, efter at den opgave, som den afhænger af, er gennemført. Afslutning til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver gennemføres på samme tid.

Hvis du f.eks. har de to opgaver "Træk ledninger" og "Tilføj VVS", skal begge opgaver være afsluttet, før en eventuel inspektion kan foretages.

SA (Start-til-Afslutning)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er startet.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at den afhængige opgave gennemføres samtidigt med den opgave, som den afhænger af.

Denne kædetype bruges sjældent i projektledelse. Et eksempel ville være taglægning og de to opgaver med at lægge tag og overvåge arbejdet. I dette tilfælde kan opgaven med at lægge tag begynde, men inspektøren skal møde op på et tidspunkt før, at taget er lagt færdigt.

Bemærkning om manuelt planlagte opgaver Når du sammenkæder en manuelt planlagte opgaver med en anden opgave, respekterer Project kædetypen og placerer den manuelt planlagte opgave i forhold til den anden opgave. For eksempel vises den efterfølgende opgave med en afslutning-til-Start-kæde som den, der starter, når den foregående opgave er færdig. Den efterfølgende opgave bliver dog kun flyttet, når linket er oprettet. Hvis den foregående dato senere ændrer slutdatoen, forbliver den efterfølgende startdato uændret.

Du kan dog konfigurere Project, så en manuelt planlagt opgave ikke flyttes, når den sammenkædes med en anden opgave.

 1. Klik på Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Tidsplan.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater manuelt planlagte opgaver ved redigering af kæder.

Toppen af siden

Sådan påvirker opgavebetingelser planen

Betingelser gør det muligt for dig at styre start- eller slutdatoen for en automatisk planlagt opgave. Der findes tre typer betingelser:

 • Der er ikke associeret fleksible betingelser med bestemte datoer. Angivelse af disse betingelser giver mulighed for at starte opgaver så tidligt som muligt eller så sent som muligt med opgaveafslutning før projektafslutning, hvis der er angivet andre betingelser og opgaveafhængigheder i tidsplanen.

 • Halvfleksible betingelser kræver en associeret dato, der styrer den tidligste og seneste start- eller slutdato for en opgave. Disse betingelser gør det muligt at afslutte en opgave når som helst, så længe den opfylder start- eller slut-deadline.

 • Ikke-fleksible betingelser kræver en tilknyttet dato, der styrer start-eller slutdato for opgaven. Disse begrænsninger er nyttige, når du har brug for at få din plan til at tage højde for eksterne faktorer som tilgængelighed af udstyr eller ressourcer, deadlines, kontrakt milepæle og start-og slutdatoer.

Tip til projektledelse! Brug i næsten alle tilfælde betingelsen Så tidligt som muligt. Dette giver planlægningsprogrammet den største grad af fleksibilitet til at fastslå den perfekte slutdato for projektet.

Her er to måder, du øjeblikkeligt kan få vist betingelserne for opgaverne på.

 • Hvis du vil gennemse eller ændre betingelsen for en opgave, skal du højreklikke på opgaven, klikke på Opgaveoplysninger og derefter klikke på fanen Avanceret. Oplysningerne om betingelser vises i felterne Betingelsestype og Betingelsesdato.

 • Hvis betingelsen er en anden end Så tidligt som muligt eller Så sent som muligt, vises den tilknyttede grafiske indikator for betingelsestypen i kolonnen Indikator i en hvilken som helst arkvisning, f.eks. Gantt-diagrammet.

Begrænsninger med moderat planlægning vil begrænse en opgave fra at starte eller afslutte før eller efter en dato, du vælger. En opgave med en startdato med en startdato, der er tidligere end (Start TIDLIGST) for juni 15 og en afslutning-til-Start-afhængighed til en anden opgave kan begynde 15. juni, hvis den foregående opgave er afsluttet senest 15. juni, men det kan ikke planlægges før 15. juni. Det kan for eksempel være relevant brug af begrænsninger, hvis du har en bygnings tilladelse, der kun gælder for en bestemt dato. I dette tilfælde kan start TIDLIGST-eller BETINGELSEN Afslut senest-begrænsningerne bruges.

Før og efter at en betingelse anvendes

Knapflade Med standard afslutning til start-opgave relationen og en ASAP-betingelse, der anvendes på disse opgaver, er den efterfølgende opgave (den anden) planlagt til at begynde, så snart den foregående opgave (den første) er planlagt til at slutte.

Knapflade Hvis der er anvendt en start TIDLIGST-betingelse, kan den efterfølgende opgave ikke starte før betingelsesdatoen, selvom (som vist her) den foregående opgave er fuldført før betingelsesdatoen.

I følgende tabel opremses de betingelser, der findes i Project.

Betingelsestype

Navn på betingelse

Beskrivelse

Fleksibel

Så sent som muligt (ALAP)

Planlægger opgaven så sent som muligt med opgaveafslutning før projektafslutning uden forsinkelse af efterfølgende opgaver. Dette er standardbetingelsen for opgaver, når du planlægger fra projektets slutdato. Angiv ikke en start- eller slutdato med denne betingelse.

Fleksibel

Så tidligt som muligt (ASAP)

Planlægger, at opgaven skal begynde så tidligt som muligt. Dette er standardbetingelsen for opgaver, når du planlægger fra projektets startdato. Angiv ikke en start- eller slutdato med denne betingelse.

Halvfleksibel

Start tidligst (ST)

Planlægger opgavestart på eller efter en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke starter før en angivet dato.

Halvfleksibel

Afslut tidligst (AT)

Planlægger opgaveslut på eller efter en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke slutter før en bestemt dato.

Halvfleksibel

Start senest (SS)

Planlægger opgavestart på eller før en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke starter efter en angivet dato.

Halvfleksibel

Afslut senest (AS)

Planlægger opgaveslut på eller før en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke slutter efter en bestemt dato.

Ikke-fleksibel

Skal afsluttes den (SAD)

Planlægger opgaveslut på en angivet dato. Angiver den tidlige, planlagte og sene slutdato til den dato, du angiver, og forankrer opgaven i tidsplanen.

Ikke-fleksibel

Skal starte den (SSD)

Planlægger opgavestart på en angivet dato. Angiver den tidlige, planlagte og sene startdato til den dato, du angiver, og forankrer opgaven i tidsplanen.

Alle opgaver på et projekt, som planlægges fra startdatoen, tildeles som standard betingelsen Så tidligt som muligt. På samme måde tildeles alle opgaver på et projekt, som planlægges fra slutdatoen, betingelsen Så sent som muligt.

Ikke-fleksible betingelser tilsidesætter normalt eventuelle opgaveafhængigheder og begrænser en opgave til en dato, du vælger. En opgave med betingelsen skal starte den (MSO) for september 30, og en afslutning-til-Start-afhængighed til en anden opgave vil altid blive planlagt for september 30, uanset om dens forgængeren er afsluttet før eller senere. Du kan ændre denne funktionsmåde. Klik på filer, klik på Indstillinger, klik på tidsplan, og markér derefter afkrydsningsfeltet opgaver vil altid overholde deres betingelsesdatoer .

Toppen af siden

Sådan påvirker opgavetyper planen

Opgavetyper gælder kun for automatisk planlagte opgaver, og der findes tre forskellige: Faste enheder, Fast arbejde og Fast varighed. I programmet bruges opgavetypen til at fastslå, hvordan varighed, arbejde og enheder spiller sammen, når projektet planlægges i Project.

De enkelte opgavetyper påvirker planlægningen, når du redigerer et af de tre elementer, således.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

 • Hvis du vil ændre en opgavetype, skal du dobbeltklikke på opgavenavnet i Gantt-diagrammet og derefter klikke på fanen Avanceret.

Nogle eksempler

Hvis du f.eks. har en opgave med faste enheder med én fuldtids ressourceenhed, der er tilgængelig otte timer hver dag, opretter du opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os nu forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan omfatte den mængde arbejde, du angiver: hverken mere eller mindre. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven ikke må have en varighed, der overskrider det, du angiver. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden ressource kan hjælpe med opgaven, genberegnes det arbejde, der er tildelt hver enkelt ressource, i Project. Da arbejdet kun var tildelt én ressource, skulle denne ressource gennemføre 80 timers arbejde. Når du tildeler arbejdet endnu en ressource, skal hver enkelt ressource udføre 40 timers arbejde over den samme varighed på 10 dage i sammenlagt 80 timers arbejde. Når du tilføjer endnu en ressourceenhed, kan du også revidere allokeringen af begge enheder til 50 % hver, så de begge er 50 % fri til at arbejde på andre opgaver.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det yderligere arbejde stadig kan gennemføres inden for varigheden på 10 dage. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes heller ikke for en omkostningsressourcetildeling, fordi arbejdet eller enhederne ikke kan ændres.

Nedenfor finder du en tabel med alle de ting, du skal huske på vedrørende opgavetyper.

Tip og tricks

Forklaring

Pas på indsatsbaserede opgaver

Hvis du klikker på Fast arbejde på listen Opgavetype, kan du ikke ændre indstillingen Indsatsbaseret for opgaven. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede. Se mere om indsatsbaserede opgaver senere i denne artikel.

Tilføj en kolonne, så du nemt kan ændre opgavetype

Du kan få vist og ændre opgavetypen for hver opgave direkte i visningen, hvis du indsætter feltet Type. Klik på kolonnen til højre for det sted, hvor du vil indsætte den nye kolonne, klik på menuen Indsæt, og klik derefter på Kolonne. Klik på Type på listen Feltnavn.

Hovedopgaver er altid opgaver med fast varighed

Hovedopgaver er altid typer med fast varighed, da en hovedopgaves start- og slutdatoer bestemmes af dens underopgaver.

Brug indryk til at disponere, ikke opgavetyper

Hvis du vil ændre en opgaves eller underopgaves hierarkiske struktur som en del af dispositionsstrukturen for projektet, skal du rykke opgaven ind eller ud i stedet for at ændre opgavetypen eller tilføje en deadlinedato.

Undlad at forveksle opgavebetingelser, som Så tidligt som muligt, med opgavetyper

Hvis du vil angive betingelser for, hvordan opgavers start- og slutdatoer kan beregnes, skal du angive en opgavebetingelse i stedet for at ændre opgavetypen.

Toppen af siden

Sådan påvirker indsatsbaseret planlægning planen

For alle opgaver gælder det, at opgaven planlægges ifølge formlen (hvis opgaverne er af standardopgavetypen med faste enheder), når du har tildelt en ressource:

Varighed = arbejde/enheder

Du kan vælge, hvilken del af ligningen der skal beregnes i Project for enhver opgave, ved at angive opgavetypen. Når du tildeler en opgave personer eller fjerner dem fra opgaven, forlænges eller forkortes varigheden af opgaven i Project med udgangspunkt i det antal ressourcer, der er tildelt opgaven, men opgavens samlede arbejde ændres ikke. Dette kaldes indsatsbaseret planlægning. Indstillingen er normalt slået fra. Slå den til ved at klikke på Filer, klikke på Indstillinger, klikke på Tidsplan og derefter markere afkrydsningsfeltet Nye opgaver er indsatsbaserede.

Selvom indsatsbaseret planlægning kan fungere i de fleste scenarier, kan det være en god ide at ændre funktionsmåden, så den mere nøjagtigt afspejler, hvad der sker på en bestemt opgave, når ressourcer tilføjes eller fjernes. Det kan være en god ide at få vist den samlede arbejds stigning, når du føjer flere personer til en bestemt opgave.

 1. Højreklik på en opgave, klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret .

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret.

Bemærk!: Du kan ikke fjerne indsatsbaseret planlægning fra faste arbejdsopgaver. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

Husk følgende, når du arbejder med indsatsbaseret planlægning:

Tip og tricks

Forklaring

Indsatsbaseret gælder ikke for den første ressource, der tildeles

De indsatsbaserede beregninger gælder først, når de første ressourcer første gang tildeles opgaven. Når de første ressourcer er tildelt, skifter arbejdsværdien ikke, når opgaven tildeles nye ressourcer, eller der fjernes ressourcer fra opgaven.

Vær opmærksom på opgaver med faste enheder

Hvis den tildelte opgavetype er Faste enheder, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

Vær opmærksom på opgaver med fast varighed

Hvis den tildelte opgavetype er Fast varighed, reducerer tildeling af yderligere ressourcer de individuelle enhedsværdier for ressourcer.

Vær opmærksom på opgaver med faste enheder

Hvis den tildelte opgavetype er Fast arbejde, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

Nogle opgaver kan angives til indsatsbaseret

Hovedopgaver og indsatte projekter kan ikke angives til Indsatsbaseret.

Toppen af siden

Sådan påvirker manuel eller automatisk planlægning planen

Det er vigtigt at kende forskellen mellem manuelt planlagte opgaver og automatisk planlagte opgaver for at forstå, hvordan projektet planlægges i Project.

Manuelt planlagte opgaver sætter dig ind i styringen af tidsplanen. Når du føjer en opgave til din tidsplan, bliver den ikke lagt sammen. Det er dog ikke altid den bedste metode til at designe en tidsplan, især som projekter, der bliver mere komplicerede, hvor du måske vil bruge automatisk planlagte opgaver for at udnytte projects kraftfulde planlægningsprogram.

Se på billedet nedenfor. På billedet vises de to forskellige opgavetyper, hvor de første to er manuelt planlagt og de sidste to automatisk.

Manuelt og automatisk planlagte opgaver forklaret

Bemærk, at for de manuelt planlagte opgaver, er varigheden både en tekstværdi og et tal. Da varigheden kan være en tekstværdi, er en startdato ikke blevet indstillet automatisk i Project, og Gantt-søjlen er kun delvist vist for at afspejle usikkerheden i opgaveplanen på nuværende tidspunkt.

For den automatisk planlagte opgave er varigheden en talværdi med en tidsenhed, der er tilføjet, f. eks. "12h" for 12 timers varighed. Ved definition, automatisk planlagte opgaver med gyldige varigheder, startdatoer og slutdatoer – og derfor er søjler – tegnet automatisk af Project.

Det bliver nogle gange lidt indviklet med de oplysninger, du angiver for manuelt planlagte opgaver. Alt, der skal bruges i Project for at tegne søjler for manuelt planlagte opgaver, er tre tidsværdier: varighed, startdato og slutdato. Hvis du angiver to af disse værdier for en manuelt planlagt opgave, beregnes den tredje værdi automatisk i Project, og opgaven forbliver manuelt planlagt. Så pas på denne type af "uventet" funktionsmåde i Project.

Bemærk!: Opgaver planlægges manuelt som standard. De projektledere, der er vant til automatisk planlægning i tidligere versioner af Project, kan slå den manuelle planlægningsfunktion fra for bestemte opgaver eller for hele projektet. For nogle projekter, især de mere komplicerede projekter, kan det være nødvendigt, at planlægningen udføres af Projects effektive planlægningsprogram. Hvis du vil angive, at alle opgaver skal planlægges automatisk, skal du klikke på Nye opgaver: Automatisk planlagt nederst i programvinduet i Project.

Manuelt planlagte opgaver

Du kan placere en manuelt planlagt opgave hvor som helst i tidsplanen, og den bliver ikke flyttet i Project. Med denne nye funktion opnår du større fleksibilitet og kontrol over planlægningen og håndteringen af tidsplanen.

Hvorfor skal du være opmærksom? Nogle gange er projekt tidsplaner ofte meget uformel. De starter som enkle lister over datoer fra e-mails, møder med interessenter eller en gangen-samtale. Projektledere har ofte ikke fuldstændige oplysninger om workflowopgaver. For eksempel kan de kun være opmærksomme på, hvornår en opgave skal startes, men ikke dens varighed, før de har et skøn over deres teammedlemmer. De kan også vide, hvor lang tid en opgave vil tage, men de kan ikke startes, før de har godkendt Resource Manager.

Her er nogle ting at huske på i forbindelse med manuelt planlagte opgaver.

 • Du vil aldrig svæve i uvidenhed. Der findes separate indikatorer og opgavesøjler for manuelt planlagte opgaver, så du nemt kan adskille dem fra de "klassiske" automatisk planlagte opgaver.

 • Alt er tilladt. Når en opgave planlægges manuelt, kan kolonnerne Startdato, Slutdato og Varighed være tomme eller indeholde tekstværdier ud over genkendelige datoer.

 • Skift mellem planlægningstilstande Du kan ændre en opgave frem og tilbage mellem manuelt planlagt og automatisk planlagt. Du bør dog være forsigtig. Når du ændrer en opgave fra manuelt planlagt til automatisk planlagt, vil der være nogle genberegninger i Project. Hvis varigheden af en opgave var "To uger", angives en estimeret varighed på "1 dag?", hvis opgaven er indstillet til automatisk planlagt. Du kan jo trods alt ikke forvente, at programmet ved, at to uger er 14 dage.

 • Forsinkelse af kontrolelement Hvis en manuelt planlagt opgave skal forsinkes på grund af en forsinkelse, bliver de efterfølgende opgaver ikke automatisk udrykket. Projektledere kan beslutte at beholde de oprindelige datoer, hvis deres ressourcer kan fortsætte som planlagt, eller forsinke de efterfølgende opgaver, hvis der er hårde afhængigheder.

 • Indsatsbaserede virkninger    Manuelt planlagte opgaver kan ikke indstilles til indsatsbaserede. Varigheden af en manuelt planlagt opgave ændres ikke, selvom flere ressourcer tildeles opgaven eller fjernes fra den. Få mere at vide om dette senere i artiklen.

I følgende tabel får du vist, hvordan attributter i Project defineres og bruges til planlægning af manuelt og automatisk planlagte opgaver.

Element

Manuelt planlagt

Automatisk planlagt

Varighed

Kan være tal, dato eller tekstoplysninger, f. eks "14d" eller "Fortnight". Bruges ikke af Project til at hjælpe med at planlægge projektet, hvis værdien ikke er i et genkendeligt format for varighed.

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Arbejde

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Ressourcer

Kan tildeles opgaver. Der bruges ikke ressourcekalendere i Project til at planlægge opgaver.

Kan tildeles opgaver. Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan. Ændrer varigheden af opgaver, hvis opgaverne er angivet til indsatsbaserede, til forskel fra manuelt planlagte opgaver.

Startdato

Kan være et tal-, dato-eller tekstoplysninger, som f. eks "Jan 30" eller "et tidspunkt Bruges ikke af Project til at hjælpe med at planlægge projektet, hvis værdien ikke er i et genkendeligt format for tid.

Du kan kun bruge datooplysninger. Du kan dog bruge værdierne "i dag" og "i morgen", som er reserveret til automatisk planlagte opgaver i Project.

Slutdato

Kan være en dato-eller tekst oplysnings, f. eks. Bruges ikke af Project til at hjælpe med at planlægge projektet.

Du kan kun bruge datooplysninger. Du kan dog bruge værdierne "i dag" og "i morgen", som er reserveret til automatisk planlagte opgaver i Project.

Betingelser

Ignoreres i Project.

Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan.

Afhængigheder (kæder)

Kan bruges, men ændrer ikke planlægningen af opgaven. Opgavekæder vil dog planlægge en opgave, når de først anvendes.

Kan bruges, og vil ændre planlægningen af opgaven.

Projekt- og ressourcekalendere

Ignoreres i Project.

Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan.

Automatisk planlagte opgaver

Automatisk planlagte opgaver er den klassiske måde, hvorpå Project planlægger dine opgaver. Automatisk planlægning er en meget struktureret, systematisk måde at administrere projektplaner på. Afhængigt af brugernes input, f. eks opgavevarighed, planlagt arbejde, antal ressourcer og betingelsesdatoer, beregner Project de tidligste og seneste datoer for opgaver for at få den optimale tidsplan.

Et projekt planlægges ud fra de oplysninger, du angiver om følgende:

 • Det overordnede projekt.

 • De enkelte arbejdselementer (kaldet opgaver), der er nødvendige for at fuldføre projektet.

 • De ressourcer, der skal bruges for at fuldføre opgaverne, hvis det er nødvendigt.

Hvis der er noget som helst i projektet, der ændrer sig, efter at du har oprettet tidsplanen, kan du opdatere opgaverne eller ressourcerne for at justere tidsplanen.

For hver opgave angiver du muligvis et eller alle af følgende:

 • Varighed

 • Opgaveafhængigheder

 • Betingelser

Ved hjælp af disse oplysninger beregnes startdato og slutdato for hver opgave.

Du kan angive ressourcer i projektet og derefter tildele dem til opgaver for at angive, hvilken ressource der er ansvarlig for at udføre hver enkelt tildeling. Dette er ikke kun praktisk i forbindelse med planlægning af arbejdskraft på projektet, men det kan også hjælpe dig med at beregne det antal maskiner, der skal bruges, eller den mængde materiale, der skal forbruges. Hvis du angiver ressourcer, finjusteres opgaveplaner yderligere ifølge følgende ressourceoplysninger:

 • Arbejde

 • Enheder

 • Arbejdstider og fritid, der er angivet i kalendere

Andre elementer, f.eks. gennemløbstid og mellemliggende tid for kæder, ressource tilgængelighed og styrende ressource, kan påvirke planlægningen, så hvis du kender til virkningen af disse elementer, kan du bruge det til at ajourføre og justere planen efter behov.

Bemærk!: I Project beregnes varigheden af automatisk planlagte opgaver på basis af angivelsen af varighedsenheden (klik på Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Tidsplan). Ligesom en almindelig månedskalender begynder året i januar og hver uge begynder mandag. Når varighedsenheden beregnes, er en dag lig med 7,4 timer, en uge er lig med 37 timer, og en måned er lig med 20 arbejdsdage. Hvis du angiver start- og slutdatoer for opgaver og ikke angiver start- og sluttidspunkter, bruges 8:00 som starttidspunkt og 16:30 som sluttidspunkt.

Ændre opgaveplanlægningstilstande

Du kan skifte frem og tilbage mellem automatisk og manuel planlægning for en opgave (klik på Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Tidsplan). Når du ændrer opgavetilstande, skal du huske på følgende.

 • En opgave, der er ændret til automatisk planlægning, har varigheden og datoerne angivet til projects standardindstillinger. For eksempel vil Project ændre en manuelt planlagt opgave med en varighed på "en par uger" til standardværdien "1 dag?" En opgave med en manuelt angivet startdato på "i morgen" har skiftet til at blive ændret til projektets startdato, når den ændres til en automatisk planlagt opgave.

 • Hvis du ændrer en opgave til manuelt planlagt, bevares varigheden og datoerne. Men efter at opgaven er indstillet til manuelt planlagt, kan varigheden og datoerne være en vilkårlig tal-, tekst- eller datoværdi.

Toppen af siden

Sådan påvirker slæk planen

Du kan bruge slæk til at finde de opgaver, som kan flyttes, uden at det ændrer slutdatoen for projektet. Du kan få vist de opgaver, som i øjeblikket kan forsinkes, uden at det påvirker den kritiske vej (Samlet slæk), eller de opgaver, som kan forsinkes, før det påvirker den opgave, som de er tilknyttet (tilladt slæk).

Her er to måder at få vist slæk i tidsplanen på.

 • Når du er i Gantt-diagrammet, skal du klikke på Formatér og derefter markere afkrydsningsfeltet Slæk. Slæk vises som en tynd streg, der er vedhæftet slutningen eller starten af Gantt-søjler.

 • Brug visningen Detalje - Gantt. Klik på Visning, klik på Andre visninger, klik på Flere visninger, klik på Detalje - Gantt, og klik derefter på Anvend.
  Nu skal du gå tilbage til Gantt-diagrammet, klikke på tabellerog derefter klikke på tidsplan.

Her er nogle ting at huske på omkring slæk.

Tip og tricks

Forklaring

Pas på ikke-fleksible betingelser

Hvis en foregående opgave til en opgave, der er bundet af en dato, slutter for sent til, at den efterfølgende opgave kan starte på den dato, der er angivet i betingelsen, kan der opstå negativ slæk. Negativ slæk vil begrænse slutdatoen for projektet yderligere.

Deadlinedatoer ændrer det samlede slæk

Deadlinedatoer kan påvirke det samlede slæk for opgaver. Hvis du angiver en deadlinedato før slutningen af opgavens samlede slæk, genberegnes det samlede slæk ved hjælp af deadlinedatoen i stedet for opgavens forsinkede slutdato. Opgaven bliver kritisk, hvis det samlede slæk når nul.

Toppen af siden

Sådan påvirker deadlinedatoer planen

Deadlinedatoer påvirker sædvanligvis ikke opgaveplanlægning. De bruges til at angive en måldato, som ikke må overskrides, uden at du er nødt til at angive en opgavebetingelse, som kan påvirke planlægningen, hvis foregående opgaver-opgaver ændres. En opgave med en deadline planlægges på samme måde som alle andre opgaver, men når en opgave afsluttes efter dens deadline, vises der i Project en opgaveindikator, der fortæller dig, at opgaven har overskredet sin deadline.

Hvis du vil gennemse eller ændre en deadline for en opgave, skal du højreklikke på opgaven, klikke på Opgaveoplysninger og derefter klikke på fanen Avanceret. Brug feltet Deadline.

Deadlinedatoer kan påvirke det samlede slæk for opgaver. Hvis du angiver en deadlinedato før slutningen af opgavens samlede slæk, genberegnes det samlede slæk ved hjælp af deadlinedatoen i stedet for opgavens forsinkede slutdato. Opgaven bliver kritisk, hvis det samlede slæk når nul.

Du kan angive deadlines for hovedopgaver såvel som enkelte opgaver. Hvis der opstår konflikt mellem hovedopgavens deadline og en af underopgaverne, angiver deadlineindikatoren en overskredet deadline blandt underopgaverne.

Men deadlinedatoer kan påvirke den måde, som opgaver planlægges på, hvis du angiver en deadlinedato for en opgave med betingelsen Så sent som muligt. Opgaven planlægges til at slutte på deadlinedatoen, selvom opgaven muligvis først er færdig efter deadlinedatoen, hvis de foregående opgaver forsinkes.

Toppen af siden

Sådan påvirker kalendere planen

Kalendere bestemmer standardtider og fridage i arbejdstid, f.eks. weekender og helligdage, for projektet.

Bemærk!: Datoerne for manuelt planlagte opgaver (hvis angivet) ændres ikke på basis af ændringer af projekt- eller ressourcekalenderne.

Projektkalendere anvendes til af fastsætte ressourcetilgængeligheden, hvordan de ressourcer, der er tildelt til opgaver, planlægges, og hvordan selve opgaverne planlægges. Projekt- og opgavekalendere bruges i planlægningen af opgaverne, og hvis ressourcer tildeles opgaver, bruges ressourcekalenderne også.

Kalendere tilsidesætter hinandens indstillinger på følgende måder.

 1. Når du opretter en opgave, planlægger projektkalenderen opgaven.

 2. Når du føjer en ressource til en opgave, styrer ressourcekalenderen planlægningen af opgaven.

 3. Når du føjer en opgavekalender til en opgave og angiver kalenderindstillingen til Under planlægning ignoreres ressourcekalendere i feltet Opgaveoplysninger, styrer opgavekalenderen planlægningen og ignorerer tidsplanen for eventuelle ressourcer, der er tildelt opgaven.

Du kan arbejde med kalendere ved at klikke på Projekt og derefter klikke på Skift arbejdstid.

Kalendertype

Beskrivelse

Basiskalendere   

Disse kalendere danner basis for de andre typer af kalendere. Du kan også vælge, at en basiskalender skal være projektkalenderen, og du kan anvende en basiskalender på opgaver som en opgavekalender eller som standardtiden for en ressourcekalender. Du kan tilpasse din egen basiskalender ved hjælp af en af de basiskalendere, der findes i programmet.

Project indeholder tre basiskalendere:

Standardkalender     Standardkalenderen er projektets standardkalender, som danner basis for ressourcekalendere. Denne kalender afspejler en traditionel arbejdstidsplan: mandag til fredag, kl. 8:00 til 17:00 med en time fri til pause.

24-timers kalender    Kalenderen i 24 dage afspejler en tidsplan uden fritid. 24-timers kalenderen kan bruges, når ressourcer og opgaver er planlagt til forskellige skiftehold rundt om uret, eller når udstyrsressourcer fungerer løbende på opgaver.

Natholdskalender     Kalenderen Nathold afspejler en tidsplan for nathold fra mandag nat til og med lørdag morgen fra kl. 23:00 til 8:00 med en times pause.

Projektkalendere   

Disse angiver standardarbejdstiden og -fritiden for projektet i sin helhed. Hvis ressourcekalendere eller opgavekalendere ikke bruges, planlægges opgaver til arbejdstiden i projektkalenderen.

Ressourcekalendere   

Disse er sædvanligvis baseret på projektkalenderen på det tidspunkt, da ressourcerne blev oprettet. Du kan ændre arbejdstid og fritid for bestemte ressourcer eller for et sæt ressourcer, hvilket sikrer, at ressourcerne kun planlægges, når de er tilgængelige. Hvis du har ændret arbejdstid eller fritid i en ressourcekalender, og ressourcen tildeles en opgave, planlægges opgaven til at foregå i den arbejdstid, der er angivet i ressourcekalenderen. Dette kan også påvirke opgavens slutdato.

Ressourcer kan enten nedarve fritiden fra basiskalenderen eller tilsidesætte denne tid med indstillingerne for fritid i ressourcekalenderen.

Opgavekalendere   

Disse kan bruges til at angive arbejdstid for de opgaver, der ligger uden for arbejdstiden i projektkalenderen. Opgavekalenderen oprettes på samme måde som andre kalendere. Når en opgavekalender tildeles en opgave, og den ressource, der tildeles opgaven, har andre arbejdstider i ressourcekalenderen, planlægges opgaven til den overlappende arbejdstid i de to kalendere. Men du kan angive en opgaveindstilling, så ressourcekalendere ignoreres, og planlægge opgaven i ressourcens fritid.

Hvis en opgavekalender ikke er angivet for en opgave, bruges projektkalenderen til at planlægge opgaven.

Toppen af siden

Sådan driver ressourcetildelinger planen

Hvis du ikke tildeler ressourcer til opgaver i projektet, beregnes planen ved hjælp af varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og oplysninger i projekt- og opgavekalendere. Hvis du tildeler ressourcer, planlægges opgaverne også ifølge ressourcernes kalendere og tildelingsenheder, hvilket giver en mere nøjagtig planlægning.

Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver påvirkes ikke af ressourcekalendere. Når en ressource tildeles en manuelt planlagt opgave, ændres planlægningen af opgaven ikke.

En tildeling er tilknytningen af en bestemt opgave til en bestemt ressource, som har ansvaret for at færdiggøre opgaven. Der kan tildeles flere ressourcer til en opgave. Arbejdsressourcer, materialeressourcer og omkostningsressourcer kan tildeles opgaver. Til forskel fra arbejdsressourcer påvirker tildeling af materialeressourcer eller omkostningsressourcer ikke opgaveplanlægningen.

I dit projekt har du for eksempel en opgave, der hedder udvikl specifikationer. Du har også en teknisk ressource, Søren. Hvis du tildeler Søren til planen for udvikling af oplysninger, afhænger planlægningen af denne opgave til Sørens ressourcekalender og tildelingsenheder ud over opgaveoplysninger som varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og kalendere.

Ud over at planlægningen udføres ifølge oplysningerne om opgaven, findes der desuden flere ressource- og tildelingsoplysninger, som kan bruges til at beregne en tidsplan i Project, efter at du har tildelt ressourcer til opgaverne i projektet. Disse omfatter:

Ressourceattribut eller -indstilling

forklaring

Arbejde   

Den mængde af arbejde eller overarbejde, som ressourcen har fået tildelt, og hvordan arbejdet fordeles over tid. Arbejdsfordeling over tid kan også påvirkes af arbejdsprofiler.

Tildelingsenheder   

Det antal tildelingsenheder, som ressourcen har fået til at udføre opgaven, dvs. deltid, fuldtid eller flere.

Opgavetype   

opgavetype påvirker, hvordan en tidsplan ændres, hvis du reviderer den eksisterende tildeling. De tre opgavetyper er Faste enheder, Fast varighed og Fast arbejde.

Indsatsbaseret   

Om en opgave er indsatsbaseret. Hvis en opgave er indsatsbaseret, forbliver arbejdet konstant for opgaven og omfordeles blandt ressourcerne, når ressourcer tilføjes eller fjernes fra tildelingen. I forbindelse med opgaver af typen Faste enheder er et resultat f.eks., at hvis flere ressourcer tildeles, kræves der mindre tid til at færdiggøre opgaven. Se ovenfor i denne artikel for at få mere at vide om indstillingen for indsatsbaserede opgaver.

Kalendere   

Ressourcekalendere. I Project planlægges de tildelte ressourcer på basis af den arbejdstid og den fritid, der er angivet i deres ressourcekalendere.

Arbejdsprofiler   

Arbejdsprofiler gør det muligt at finjustere, hvornår ressourcerne arbejder på opgaver, f. eks i en oprydnings fase.
I visningen Opgaveforbrug skal du højreklikke på navnet på den ressource, der er tildelt en opgave, og derefter vælge et foruddefineret arbejds mønster på listen Arbejdsprofil . Når du har valgt mønsteret, kan du manuelt ændre timerne i den tidsfaseinddelte del af forbrugsvisningen.

Hvis du vil tildele ressourcer til opgaver, skal du klikke på fanen Ressource og derefter klikke på Ressourcetildeling.

Toppen af siden

Endnu flere tekniske oplysninger om, hvordan Project planlægges

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du vide mere om?

Det store billede: hvordan planlægges et projekt?

Sådan påvirker projektets startdato planen

Hvad er standardindstillingerne for beregning af planen?

Hvordan påvirker begrænsninger tidsplanen?

Sådan påvirker deadlinedatoer planen

Sådan påvirker kalendere planen

Sådan driver ressourcetildelinger planen

Hvilke oplysninger kan hjælpe mig med at analysere mit projekts fremskridt?

Det store billede: hvordan planlægges et projekt?

Et projekt planlægges ud fra de oplysninger, du angiver om følgende:

 • Det overordnede projekt.

 • De enkelte arbejdselementer (kaldet opgaver), der er nødvendige for at fuldføre projektet.

 • De ressourcer, der skal bruges for at fuldføre opgaverne, hvis det er nødvendigt.

Hvis der er noget som helst i projektet, der ændrer sig, efter at du har oprettet tidsplanen, kan du opdatere opgaverne eller ressourcerne for at justere tidsplanen.

For hver opgave angiver du muligvis et eller alle af følgende:

 • Varighed

 • Opgaveafhængigheder

 • Betingelser

Ved hjælp af disse oplysninger beregnes startdato og slutdato for hver opgave.

Du kan angive ressourcer i projektet og derefter tildele dem til opgaver for at angive, hvilken ressource der er ansvarlig for at udføre hver enkelt tildeling. Dette er ikke kun praktisk i forbindelse med planlægning af arbejdskraft på projektet, men det kan også hjælpe dig med at beregne det antal maskiner, der skal bruges, eller den mængde materiale, der skal forbruges. Hvis du angiver ressourcer, finjusteres opgaveplaner yderligere ifølge følgende ressourceoplysninger:

 • Arbejde

 • Enheder

 • Arbejdstider angivet i kalendere

Andre elementer som gennemløbstid og mellemliggende tid, opgavetyper, ressource tilgængelighedog styrende ressource, kan påvirke planlægningen, så det kan være en hjælp at vedligeholde virkningen af disse elementer, så du kan vedligeholde og justere din tidsplan efter behov.

Toppen af siden

Sådan påvirker projektets startdato planen

Hvis du angiver en startdato for projektet, planlægger Project som standardopgaver, der skal begynde på projektets startdato, og beregner projektets slutdato ud fra den sidste opgave, der skal afsluttes. Når du angiver flere oplysninger om opgaver som f. eks. opgaveafhængigheder, varigheder og begrænsninger, justeres tidsplanen i Project for at afspejle mere nøjagtige datoer for opgaver.

Før og efter oprettelse af opgaveafhængighed

Knapflade Når du opretter et nyt projekt, skal du først angive projektets startdato. Når du planlægger et projekt fra startdato, starter alle opgaver på startdatoen for projektet, medmindre du angiver andet.

Knapflade Hvis der ikke er anvendt nogen opgaveafhængigheder eller begrænsninger, er projektets varighed det samme som varigheden af den længste opgave. Med andre ord er slutdatoen for projektet den samme som slutdatoen for den længste opgave.

Knapflade Opgaveafhængigheder som afslutning-til-start-afhængigheden mellem den første og anden opgave (som vist her) kan ændre projektets slutdato.

Næsten alle projekter skal planlægges fra en kendt startdato. Selvom du kender den dato, hvor et projekt skal være afsluttet, giver planlægningen fra en startdato dig den maksimale fleksibilitet.

Det kan dog være en god ide at planlægge ud fra en slutdato, når:

 • Du har brug for at fastslå, hvornår et projekt skal starte, så det er afsluttet på en bestemt påkrævet dato.

 • Du ikke er sikker på, hvornår projektet starter. Det kan f.eks. være, at du modtager arbejde fra en anden kilde, som kan være forsinket.

 • Din projektledermetode kræver, at du planlægger ud fra en slutdato.

Når du arbejder med projektet, som er planlagt ud fra en slutdato, skal du være opmærksom på forskelle i den måde, som nogle handlinger håndteres på i Project:

 • Når du angiver en opgave, tildeler Project automatisk så sent som muligt (ALAP) Constraint til slutdatoen for opgaven. Du bør kun angive andre begrænsninger, når det er nødvendigt.

 • Hvis du trækker en Gantt-søjle for at ændre slutdatoen for en opgave, tildeles der automatisk en afslutning senest (BETINGELSEN Afslut senest)-betingelse.

 • Hvis du ændrer dit projekt til planlægning ud fra en slutdato, og det tidligere var planlagt ud fra en startdato, fjernes alle udjævnings forsinkelser og udjævnings opdelinger fra opgaver og opgaver.

 • Hvis du bruger automatisk udjævning til at reducere ressourceoverallokeringer i dit projekt, tilføjer Project en Udjævningsforskydning efter en opgave i stedet for før en opgave.

Toppen af siden

Hvad er standardindstillingerne for beregning af planen?

Project beregner varigheden af opgaver baseret på definitionerne af varigheds enhederne under fanen kalender i dialogboksen Indstillinger (menuenfunktioner ). Ligesom en almindelig månedskalender begynder året i januar og hver uge begynder mandag. Når varighedsenheden beregnes, er en dag lig med 7,4 timer, en uge er lig med 37 timer, og en måned er lig med 20 arbejdsdage. Hvis du angiver start- og slutdatoer for opgaver og ikke angiver start- og sluttidspunkter, bruges 8:00 som starttidspunkt og 16:30 som sluttidspunkt.

Toppen af siden

Hvordan påvirker begrænsninger tidsplanen?

Når du har brug for at styre start-eller slutdato for en opgave, kan du ændre betingelsen for opgaven. Fleksible betingelser fungerer sammen med opgaveafhængigheder for at få en opgave til at ske så snart eller så sent, som opgaveafhængigheden tillader. For eksempel planlægges en opgave med en så tidligt som muligt-betingelse (ASAP) og en afslutning-til-Start-afhængighed, så snart den foregående opgave afsluttes. Alle opgaver på et projekt, som planlægges fra startdatoen, tildeles som standard betingelsen Så tidligt som muligt. På samme måde tildeles alle opgaver på et projekt, som planlægges fra slutdatoen, betingelsen Så sent som muligt.

Begrænsninger med moderat planlægning vil begrænse en opgave fra at starte eller afslutte før eller efter en dato, du vælger. En opgave med en startdato med en startdato, der er tidligere end (Start TIDLIGST) for juni 15 og en afslutning-til-Start-afhængighed til en anden opgave kan begynde 15. juni, hvis den foregående opgave er afsluttet senest 15. juni, men det kan ikke planlægges før 15. juni.

Før og efter at en betingelse anvendes

Knapflade Med standard afslutning til start-opgave relationen og en ASAP-betingelse, der anvendes på disse opgaver, er den efterfølgende opgave (den anden) planlagt til at begynde, så snart den foregående opgave (den første) er planlagt til at slutte.

Knapflade Hvis der er anvendt en start TIDLIGST-betingelse, kan den efterfølgende opgave ikke starte før betingelsesdatoen, selvom (som vist her) den foregående opgave er fuldført før betingelsesdatoen.

Ikke-fleksible betingelser tilsidesætter som standard eventuelle opgaveafhængigheder og begrænser en opgave til en dato, du vælger. En opgave med betingelsen skal starte den (MSO) for september 30, og en afslutning-til-Start-afhængighed til en anden opgave vil altid blive planlagt for september 30, uanset om dens forgængeren er afsluttet før eller senere.

Hvis en opgave, der er begrænset til en dato, har en foregående opgave, der er for sent, for at efterfølgende kan begynde på den dato, der er angivet i begrænsningen, kan der opstå negative slæk .

Hvis du vil gennemse eller ændre betingelsen for en opgave, skal du markere opgaven, klikke på Opgaveoplysninger Knapflade og derefter klikke på fanen Avanceret . Oplysningerne om betingelser vises i felterne Betingelsestype og Betingelsesdato.

Toppen af siden

Sådan påvirker deadlinedatoer planen

Deadlinedatoer påvirker sædvanligvis ikke opgaveplanlægning. De bruges til at angive en måldato, som ikke må overskrides, uden at du er nødt til at angive en opgavebetingelse, som kan påvirke planlægningen, hvis foregående opgaver-opgaver ændres. En opgave med en deadline planlægges på samme måde som alle andre opgaver, men når en opgave afsluttes efter dens deadline, vises der i Project en opgaveindikator, der fortæller dig, at opgaven har overskredet sin deadline.

Deadlinedatoer kan påvirke det samlede slæk for opgaver. Hvis du angiver en deadlinedato før slutningen af opgavens samlede slæk, genberegnes det samlede slæk ved hjælp af deadlinedatoen i stedet for opgavens forsinkede slutdato. Opgaven bliver kritisk, hvis det samlede slæk når nul.

Du kan angive deadlines for hovedopgaver såvel som enkelte opgaver. Hvis der opstår konflikt mellem hovedopgavens deadline og en af underopgaverne, angiver deadlineindikatoren en overskredet deadline blandt underopgaverne.

Men deadlinedatoer kan påvirke den måde, som opgaver planlægges på, hvis du angiver en deadlinedato for en opgave med betingelsen Så sent som muligt. Opgaven planlægges til at slutte på deadlinedatoen, selvom opgaven muligvis først er færdig efter deadlinedatoen, hvis de foregående opgaver forsinkes.

Hvis du vil gennemse eller ændre en opgaves deadline, skal du markere opgaven, klikke på Opgaveoplysninger Knapflade og derefter klikke på fanen Avanceret . Brug feltet Deadline.

Toppen af siden

Sådan påvirker kalendere planen

Kalendere bestemmer standard arbejdstid og fritid, f. eks weekender og helligdage, for projektet. De bruges til at bestemme ressourcetilgængeligheden, hvordan ressourcer, der er tildelt opgaver, er planlagt, og hvordan opgaverne selv planlægges. Projekt- og opgavekalendere bruges i planlægningen af opgaverne, og hvis ressourcer tildeles opgaver, bruges ressourcekalenderne også.

De kalendere, der er nævnt i Project, er:

 • Basiskalendere    Disse kalendere danner basis for de andre typer af kalendere. Du kan også vælge, at en basiskalender skal være projektkalenderen, og du kan anvende en basiskalender på opgaver som en opgavekalender eller som standardtiden for en ressourcekalender. Project indeholder tre basiskalendere: AlmindeLige kalendere, 24 timer og Skift til aften. Du kan tilpasse din egen basiskalender ved hjælp af en af de basiskalendere, der findes i programmet.

 • Projektkalendere    Disse angiver almindelige arbejds-og fritid for projektet som helhed. Hvis ressourcekalendere eller opgavekalendere ikke bruges, planlægges opgaver til arbejdstiden i projektkalenderen.

 • Ressourcekalendere    Disse er som standard baseret på standardkalenderen. Du kan ændre arbejdstid og fritid for bestemte ressourcer eller for et sæt ressourcer, hvilket sikrer, at ressourcerne kun planlægges, når de er tilgængelige. Hvis du har ændret arbejdstid eller fritid i en ressourcekalender, og ressourcen tildeles en opgave, planlægges opgaven til at foregå i den arbejdstid, der er angivet i ressourcekalenderen.

 • Opgavekalendere    Disse kan bruges til at angive arbejdstid for de opgaver, der ligger uden for arbejdstiden i projektkalenderen. Når en opgavekalender tildeles en opgave, og den ressource, der tildeles opgaven, har andre arbejdstider i ressourcekalenderen, planlægges opgaven til den overlappende arbejdstid i de to kalendere. Men du kan angive en opgave indstilling for at ignorere ressourcekalendere og planlægge opgaven gennem ressourcens fritid.

Hvis du vil arbejde med kalendere, skal du klikke på Skift arbejdstidi menuen funktioner .

Toppen af siden

Sådan driver ressourcetildelinger planen

Hvis du ikke tildeler ressourcer til opgaver i projektet, beregnes planen ved hjælp af varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og oplysninger i projekt- og opgavekalendere. Hvis du tildeler ressourcer, planlægges opgaverne også ifølge ressourcernes kalendere og tildelingsenheder, hvilket giver en mere nøjagtig planlægning.

En tildeling er tilknytningen af en bestemt opgave til en bestemt ressource, som har ansvaret for at færdiggøre opgaven. Der kan tildeles flere ressourcer til en opgave. Arbejdsressourcer, materialeressourcer og omkostningsressourcer kan tildeles opgaver. Til forskel fra arbejdsressourcer påvirker tildeling af materialeressourcer eller omkostningsressourcer ikke opgaveplanlægningen.

I dit projekt har du for eksempel en opgave, der hedder udvikl specifikationer. Du har også en teknisk ressource, Søren. Hvis du tildeler Søren til planen for udvikling af oplysninger, afhænger planlægningen af denne opgave til Sørens ressourcekalender og tildelingsenheder ud over opgaveoplysninger som varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og kalendere.

Ud over at planlægge efter opgaveoplysninger, når du har tildelt ressourcer til opgaverne i dit projekt, har Project ressource-og tildelingsoplysninger, der skal bruges til at beregne planlægningsoplysninger, herunder:

 • Den mængde af arbejde eller overarbejde, som ressourcen har fået tildelt, og hvordan arbejdet fordeles over tid. Arbejdsfordeling over tid kan også påvirkes af arbejdsprofiler.

 • Det antal tildelingsenheder, som ressourcen har fået til at udføre opgaven, dvs. deltid, fuldtid eller flere.

 • opgavetype påvirker, hvordan en tidsplan ændres, hvis du reviderer den eksisterende tildeling. De tre opgavetyper er Faste enheder, Fast varighed og Fast arbejde.

 • Om en opgave er indsatsbaseret. Hvis en opgave er indsatsbaseret, forbliver arbejdet konstant for opgaven og omfordeles blandt ressourcerne, når ressourcer tilføjes eller fjernes fra tildelingen. I forbindelse med opgaver af typen Faste enheder er et resultat f.eks., at hvis flere ressourcer tildeles, kræves der mindre tid til at færdiggøre opgaven.

 • Ressourcekalendere. I Project planlægges de tildelte ressourcer på basis af den arbejdstid og den fritid, der er angivet i deres ressourcekalendere.

Hvis du vil tildele ressourcer til opgaver, skal du klikke på Tildel Billede af knappen Ressourcetildeling ressourcer.

Toppen af siden

Hvilke oplysninger kan hjælpe mig med at analysere mit projekts fremskridt?

Fem stykker af opgaveoplysninger kan hjælpe dig med at analysere fremskridt, når du sporer opgaver i dit projekt: varighed, arbejde, startdato, slutdato og omkostning.

Udsving for hver af disse typer felter hjælper dig med at sammenligne og evaluere din status: planlagt, planlagt, faktiskog resterende.

For en opgave kan der for eksempel være felter med oplysninger, der indeholder planlagt arbejde, planlagt arbejde, faktisk arbejde og resterende arbejde. Indholdet af disse felter kan være et andet, eller de kan være anderledes. Afvigelser mellem bestemte felter kan også undersøges for nyttige sporingsoplysninger. Derfor kaldes disse felter at registrere felter.

Felttype

Beskrivelse

Planlagte eller grundlæggende oplysninger

Planlagte oplysninger kaldes også oprindelige oplysninger. Eksempler på felter, der indeholder oprindelige oplysninger, omfatter opRindeligt arbejde, oprindelig Start dato, opRindeLige omkostninger osv.

Når du opbygger og finpudser dit projekt til det sted, hvor du er sikker på, at du kan starte projektet, har du et godt startpunkt eller en oprindelig plan. Hvis du gemmer oprindelige opgaveoplysninger på det tidspunkt, kan du på et senere tidspunkt i projektet sammenligne din aktuelle fremdrift med den indledende plan. Det er vigtigt at gemme den oprindelige plan for at give mening om projektopfølgning og analyse.

Hvis du vil gemme oprindelige oplysninger, skal du klikke på værktøjer, pege på opfølgningog derefter klikke på Gem Oprindelig plan. Når du gemmer en oprindelig plan, gemmes de fem vigtige oplysninger (arbejde, omkostninger, varighed, startdato og slutdato) for hver opgave i projektet. Senere når du registrerer en bestemt opgave, kan du hurtigt se, om du bruger mere eller mindre arbejde eller omkostninger, end du oprindeligt planlagte, eller om opgaven starter eller slutter tidligere eller senere end planlagt.

De oprindelige oplysninger bruges til at beregne afvigelser i forhold til de planlagte oplysninger. Det bruges også i mange beregninger af oparbejdet værdi. Du kan gemme op til 11 forskellige oprindelige planer. Du kan også gemme 11 midlertidige planer, hvilket giver dig mulighed for at gemme 11 start-og slutdatoer for opgaver.

Planlagte oplysninger

Planlagte oplysninger er de aktuelle, mest opdaterede opgaveoplysninger. Felter, der indeholder planlagte oplysninger, er varighed, arbejde, start, slut og omkostninger. Felterne planlagt varighed, arbejde og omkostninger repræsenterer det samlede beløb for den pågældende opgave.

Når du første gang starter dit projekt, ligner de planlagte oplysninger, hvis de ikke er identiske, til dine hidtidige planlagte oplysninger. Men efterhånden som opgaver er fuldført, foretager du justeringer og angiver faktiske oplysninger. Du finder, at én opgave skal have tre dage mere end forventedes først. En anden opgave kunne starte en dag tidligere. En anden opgave påløb en uventet omkostning. Du finder ud af, at du skal ændre en betingelse for én opgave og tilføje en opgaveafhængighed på en anden. Med disse justeringer genberegnes de planlagte oplysninger for at give dig de mest opdaterede billeder af projektet.

Når du begynder at angive faktiske oplysninger om igangværende opgaver, tager de planlagte oplysninger, at de tager hensyn til og genberegner det tilsvarende. For eksempel beregnes det planlagte arbejde som faktisk arbejde + resterende arbejde. For fuldførte opgaver er planlagte oplysninger de samme som faktiske oplysninger.

Faktiske oplysninger

Faktiske oplysninger afspejler, hvordan opgaven blev gennemført til sidst. Du startede med den planlagte projektion af varighed, arbejde, omkostninger og start-og slutdatoer. Du angiver statusoplysninger eller faktiske oplysninger for opgaver og ender med det rigtige billede af fuldførelsen af opgaven. Faktiske oplysninger fortæller dig, hvor meget opgaven koster meget, hvor mange arbejdsdage det faktisk tog, den faktiske varighed og den faktiske start-og slutdato.

Du angiver faktiske oplysninger i felter som faktisk arbejde, faktisk varighed, faktisk Start dato, faktisk slutdato og faktiske omkostninger. Hvis du angiver faktiske oplysninger i et eller to felter, kan de andre faktiske oplysninger beregnes for dig. Hvis du f. eks angiver den faktiske slutdato, kan du beregne feltet Faktisk varighed, faktisk Start dato og andre felter. Det samme gælder, hvis du angiver andre sporingsoplysninger, f. eks procent fuldført.

Resterende oplysninger

For opgaver, der endnu ikke er startet eller igangværende opgaver, findes der resterende arbejde, resterende omkostninger og resterende varighed. Disse felter estimerer, hvor meget tid og omkostning der er tilbage, før opgaven er fuldført. De resterende felter er en projektion i fremtiden.

For opgaver, der ikke er startet endnu, er indholdet af feltet resterende arbejde det samme som i feltet planlagt arbejde. For igangværende opgaver beregnes resterende arbejde som planlagt arbejde – faktisk arbejde. Det samme gælder for felterne resterende omkostninger og resterende varighed. Feltet resterende arbejde kan redigeres, ligesom det faktiske arbejde og det planlagte arbejde.

Afvigelses oplysninger

Hvis du har gemt en oprindelig plan, kan du drage fordel af beregningerne i felterne afvigelse. Eksempler omfatter Arbejdsafvigelse, omkostningsafvigelse, VarighedsAfvigelse, Startdatoafvigelse og Slutdatoafvigelse.

De aktuelle planlagte oplysninger sammenlignes med de oprindelige planlagte oplysninger. Feltet varians viser den beregnede forskel mellem planlagte og planlagte oplysninger. For eksempel viser feltet Arbejdsafvigelse forskellen mellem felterne opRindeLigt arbejde og planlagt arbejde.

Gennemgå sporings felter

Du kan føje et hvilket som helst felt til en arkvisning. F. eks. vil du muligvis indsætte kolonnen Oprindelig varighed ud for feltet planlagt varighed i Gantt-diagrammet. Klik på kolonnei menuen Indsæt , og vælg derefter det felt, du vil vise i visningen.

Du kan også anvende en tabel, der allerede er designet med flere sporings felter. Der er eksempler på tabellerne sporing, arbejde, omkostninger og afvigelse. Du kan også oprette din egen tabel, der indeholder de sporings felter, du skal bruge.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×