Relationel forespørgselsdesigner (Power Pivot)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du importerer SQL Server relationelle data ved hjælp af Power Pivot i Microsoft Excel 2013, kan du bygge forespørgslen interaktivt med den relationelle forespørgselsdesigner. Den relationelle forespørgselsdesigner hjælper dig med at oprette en forespørgsel, der angiver de data, som henter relationelle data fra Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, og Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Brug den grafiske forespørgselsdesigner til at udforske metadataene, oprette forespørgslen interaktivt og vise resultaterne af forespørgslen.  Brug den tekstbaserede forespørgselsdesigner til at vise den forespørgsel, der er oprettet af den grafiske forespørgselsdesigner, eller til at redigere en forespørgsel. Du kan også importere en eksisterende forespørgsel fra en fil eller rapport.

 1. Åbn Power Pivot-vinduet.

 2. Klik på Hent eksterne data > Fra database > Fra SQL Server.

 3. I guiden Tabelimport skal du angive servernavnet, legitimationsoplysningerne og databasen. Klik på Næste.

 4. Klik på Skriv en forespørgsel, der angiver de data, som skal importeres. Klik på Næste.

 5. Klik på Design for at åbne den relationelle forespørgselsdesigner.

Hvis du foretrækker det, kan du skrive forespørgslen i SQL-sproget i den tekstbaserede editor. Hvis du vil skifte til den tekstbaserede forespørgselsdesigner, skal du klikke på knappen Rediger som tekst på værktøjslinjen. Når du har redigeret en forespørgsel i den tekstbaserede forespørgselsdesigner, kan du ikke længere bruge den grafiske forespørgselsdesigner.

Bemærk!: Hvis du vil angive en forespørgsel for datakildetyperne Oracle, OLE DB, ODBC og Teradata, skal du bruge den tekstbaserede forespørgselsdesigner.

I denne artikel

Grafisk forespørgselsdesigner

I den grafiske forespørgselsdesigner kan du søge i databasens tabeller og visninger og interaktivt opbygge den SQL SELECT-sætning, der angiver, fra hvilke tabeller og kolonner i databasen der skal hentes data til et datasæt. Du vælger de felter, der skal medtages i datasættet, og du kan angive filtre, der begrænser dataene i datasættet. Du kan angive, at der skal bruges filtre som parametre, og angive værdien for filteret på kørselstidspunktet. Hvis du vælger flere tabeller, beskriver forespørgselsdesigneren relationen mellem sæt bestående af to tabeller.

Den grafiske forespørgselsdesigner er inddelt i tre områder. Forespørgselsdesignerens layout ændres, afhængigt af om forespørgslen benytter tabeller/visninger eller lagrede procedurer/funktioner med tabelværdier.

Bemærk!: 

SQL Server Parallel Data Warehouse understøtter ikke lagrede procedurer eller funktioner med tabelværdier.

I følgende figur vises den grafiske forespørgselsdesigner, når den benyttes med tabeller eller visninger.

Relationel forespørgselsdesigner

I følgende figur vises den grafiske forespørgselsdesigner, når den benyttes med lagrede procedurer eller tabelværdifunktioner.

rs_relational_graphical_SP

I følgende tabel beskrives funktionen af hver rude.

Ruden

Funktion

Databasevisning

Viser en hierarkisk oversigt over tabeller, visninger, lagrede procedurer og tabelværdifunktioner, der er organiseret efter databaseskema.

Valgte felter

Viser listen over databasefeltnavne fra de valgte elementer i ruden Databasevisning. Disse felter bliver feltsamlingen for datasættet.

Funktionsparametre

Viser listen over inputparametre for lagrede procedurer eller funktioner med tabelværdier i ruden Databasevisning.

Relationer

Viser en liste over de relationer, der udledes fra de valgte felter for tabeller eller visninger i ruden Databasevisning elle de relationer, du har oprettet manuelt.

Anvendte filtre

Viser en liste over felter og filterkriterier for tabeller eller visninger i databasevisningen.

Forespørgselsresultater

Viser eksempeldata for resultatsættet for den automatisk oprettede forespørgsel.

Ruden Databasevisning

I ruden Databasevisning vises metadataene for de databaseobjekter, du har rettigheder til at få vist, hvilket bestemmes af datakildeforbindelsen og legitimationsoplysningerne. I den hierarkiske visning vises databaseobjekter organiseret efter databaseskema. Udvid noden for hvert skema til at vise tabeller, visninger, lagrede procedurer og tabelfunktioner. Udvid en tabel eller visning for at få vist kolonnerne.

Ruden Valgte felter

I ruden Valgte felter vises felterne i datasættet og de grupper og samlinger, der skal medtages i forespørgslen.

Følgende indstillinger vises:

 • Markerede felter   Viser felterne i databasen, som du vælger for tabeller eller visninger eller inputparametre for lagrede procedurer eller tabelværdifunktioner. De felter, der vises i denne rude bliver feltsamlingen for datasættet.

 • I ruden Rapportdata kan du se feltsamlingen for et datasæt.

 • Gruppere og aggregere Slår brugen af gruppering og samler i forespørgslen. Hvis du deaktiverer funktionen gruppering og samling, når du har tilføjet gruppering og samlinger, fjernes de. Teksten, (ingen), angiver ingen gruppering og samlinger, der bruges. Hvis du slår funktionen grupperings- og aggregat igen, gendannes forrige gruppering og samlinger.

 • Slet felt Sletter det markerede felt.

Gruppere og aggregere

Forespørgsler til databaser med en stor tabel kan returnere flere rækker med data, end det er praktisk at arbejde med, og som påvirker ydelsen på netværket, da der skal transporteres store mængder data. Du kan begrænse antallet af datarækker ved at medtage SQL-aggregeringer, der opsummerer dataene på databaseserveren.

Aggregeringer opsummerer data, og dataene grupperes, for at aggregeringen kan levere de opsummerede data. Når du bruger en aggregering i forespørgslen, bliver de øvrige felter, der returneres af forespørgslen, automatisk grupperet, og forespørgslen indeholder SQL-delsætningen GROUP BY. Du kan opsummere dataene uden at tilføje en aggregering, hvis du kun bruger indstillingen Grupperet efter på listen Gruppér og aggreger. Mange af aggregeringerne indeholder en version, der bruger nøgleordet DISTINCT. Hvis DISTINCT medtages, udelades duplikerede værdier.

Microsoft SQL Server bruger Transact-SQL, og Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse bruger SQL. Begge dialekter af SQL-sproget understøtter den delsætning, det nøgleord og de aggregeringer, som forespørgselsdesigneren opretter.

I følgende tabel vises aggregeringerne med en kort beskrivelse.

Aggregere

Beskrivelse

Avg

Returnerer gennemsnittet af værdierne i en gruppe. Implementerer SQL-aggregeringsfunktionen AVG.

Tæl

Returnerer antallet af elementer i en gruppe. Implementerer SQL-aggregeringsfunktionen COUNT.

Count Big

Returnerer antallet af elementer i en gruppe. Dette er SQL-aggregeringen SQL COUNT_BIG. Forskellen mellem COUNT og COUNT_BIG er, at COUNT_BIG altid returnerer en værdi med datatypen bigint.

Min.

Returnerer den mindste værdi i en gruppe. Implementerer SQL-aggregeringsfunktionen MIN.

Maks.

Returnerer den største værdi i en gruppe. Implementerer SQL-aggregeringsfunktionen MAX.

Stdafv

Returnerer den statistiske standardafvigelse for værdierne i en gruppe. Implementerer SQL-aggregeringen STDEV.

StDevP

Returnerer den statistiske standardafvigelse for populationen for alle værdierne i et gruppespecificeret udtryk. Implementerer SQL-aggregeringen STDEVP.

Sum

Returnerer summen af alle værdierne i gruppen. Implementerer SQL-aggregeringen SUM.

Var

Returnerer den statistiske varians af alle værdierne i gruppen. Implementerer SQL-aggregeringen VAR.

VarP

Returnerer den statistiske varianspopulation for alle værdierne i gruppen. Implementerer SQL-aggregeringen VARP.

Avg Distinct

Returnerer entydige gennemsnitsværdier. Implementerer en kombination af aggregeringen AVG og nøgleordet DISTINCT.

Count Distinct

Returnerer entydige optællinger. Implementerer en kombination af aggregeringen COUNT og nøgleordet DISTINCT.

Count Big Distinct

Returnerer entydige antal elementer i en gruppe. Implementerer en kombination af aggregeringen COUNT_BIG og nøgleordet DISTINCT.

StDev Distinct

Returnerer entydige statistiske standardafvigelser. Implementerer en kombination af aggregeringen STDEV og nøgleordet DISTINCT.

StDevP Distinct

Returnerer entydige statistiske standardafvigelser. Implementerer en kombination af aggregeringen STDEVP og nøgleordet DISTINCT.

Sum Distinct

Returnerer entydige summer. Implementerer en kombination af aggregeringen SUM og nøgleordet DISTINCT.

Var Distinct

Returnerer entydige statistiske varianser. Implementerer en kombination af aggregeringen VAR og nøgleordet DISTINCT.

VarP Distinct

Returnerer entydige statistiske varianser. Implementerer en kombination af aggregeringen VARP og nøgleordet DISTINCT.

Ruden Funktionsparametre

I ruden Funktionsparametre vises parametrene for en lagret procedure eller en tabelfunktion. Følgende kolonner vises:

 • Parameternavn Viser navnet på den parameter, der er defineret af den lagrede procedure eller tabelfunktion.

 • Værdi   En værdi, der skal bruges til parameteren, når forespørgslen køres til at hente data skal vises i ruden forespørgselsresultater i designfasen. Denne værdi bruges ikke på kørselstidspunktet.

Ruden Relationer

I ruden Relationer vises joinrelationer. Relationerne kan registreres automatisk på basis af de fremmede nøglerelationer, der hentes fra databasemetadataene, eller du kan oprette dem manuelt.

Følgende indstillinger vises:

 • Find automatisk. Slår funktionen auto-detect, som automatisk opretter relationer mellem tabeller. Hvis automatisk registrering er aktiveret, forespørgselsdesign opretter relationer fra fremmede nøgler i tabeller. Ellers skal du oprette relationer manuelt. Når du vælger tabeller i ruden databasevisning, automatisk registrerer automatisk forsøger at oprette relationer. Hvis du slår automatisk registrere efter at du har oprettet manuelt joinforbindelser, disse joinforbindelser, bliver kasseret.

  Vigtigt!: Når funktionen bruges med SQL Server Parallel Data Warehouse, bliver de metadata, der skal bruges til oprettelse af joinforbindelser, ikke leveret, og relationerne kan ikke registreres automatisk. Hvis forespørgslen henter data fra SQL Server Parallel Data Warehouse, skal alle joinfunktioner oprettes manuelt for tabellerne.

 • Tilføje en relation. Føjer en relation til listen relation.

  Hvis Automatisk registrering er slået til, bliver de tabeller, som kolonnerne i forespørgslen stammer fra, automatisk føjet til listen Relation. Hvis Automatisk registrering identificerer to tabeller som værende relaterede, bliver den ene tabel føjet til kolonnen Venstre tabel, den anden til kolonnen Højre tabel, og der oprettes en inner join mellem dem. Hver relation opretter en joindelsætning i forespørgslen. Hvis tabellerne ikke er relaterede, vises de alle i kolonnen Venstre tabel, og i kolonnen Jointype angives det, at tabellerne ikke er relaterede til andre tabeller. Når Automatisk registrering er slået til, kan du ikke manuelt tilføje relationer mellem de tabeller, som funktionen til automatisk registrering har bestemt ikke er relaterede.

  Hvis Automatisk registrering er slået fra, kan du tilføje og ændre relationerne mellem tabeller. Klik på Rediger felter for at angive de felter, der skal bruges til at forbinde de to tabeller.

  Den rækkefølge, som relationerne vises i på listen Relation, er den rækkefølge, som joinforbindelserne udføres i forespørgslen. Du kan ændre rækkefølgen af relationerne ved at flytte dem op og ned på listen.

  Når du bruger flere relationer i en forespørgsel, skal der refereres til en af tabellerne i hver relation (dog ikke den første) fra en tidligere relation.

  Hvis der refereres til begge tabellerne i en relation i en tidligere relation, vil relationen ikke oprette en separat joindelsætning. I stedet bliver der føjet en joindelsætning til den joindelsætning, der er oprettet for den foregående relation. Jointypen er afledt af den foregående relation, der refererer til de samme tabeller.

 • Redigere felter. Åbner dialogboksen Rediger relaterede felter, hvor du kan tilføje og ændre relationer mellem tabeller. Du har valgt felterne i tabellerne højre og venstre til at deltage. Du kan deltage i flere felter fra tabellen venstre og højre tabel for at angive flere betingelser, Deltag i en relation. De to felter, der sammenføjes tabellerne venstre og højre behøver ikke at have samme navn. Datatypen for de joinforbundne felter skal have kompatible datatyper.

 • Slette relation. Sletter den markerede relation.

 • Flyt op og Flyt ned. Flytter relationer, op eller ned på listen relation. Den rækkefølge, hvori relationer er placeret i forespørgslen kan påvirke forespørgselsresultaterne. Relationer føjes til forespørgslen i rækkefølgen, de vises på listen relation.

Følgende kolonner vises:

 • Venstre tabel   Viser navnet på den første tabel, der er en del af en join-relation.

 • Deltage i Type   Viser typen deltage i SQL-sætning, der bruges i den automatisk oprettede forespørgsel. Som standard, hvis der registreres begrænsning for en fremmed nøgle, bruges INNER JOIN. Andre typer af joinforbindelser kan være LEFT JOIN eller RIGHT JOIN. Hvis ingen af disse joinforbindelse typer gælder, viser kolonnen JointypenUnrelated. Ingen CROSS JOIN joinforbindelser oprettes til ikke-relaterede tabeller i stedet skal du manuelt oprette relationer ved at sammenkæde kolonner i tabellerne venstre og højre.

 • Højre tabel Viser navnet på den anden tabel i join-relationen.

 • Deltage i felter Oversigt over par af joinforbundne felter, hvis en relation har flere joinforbindelse betingelser par af joinforbundne felter er adskilt med semikolon (;).

Ruden Anvendte filtre

I ruden Anvendte filtre vises de kriterier, der bruges til at begrænse det antal rækker med data, der hentes på kørselstidspunktet. De kriterier, der angives i ruden, bruges til at oprette en SQL WHERE-delsætning. Når du vælger parameterindstillingen, oprettes der automatisk en parameter.

Følgende kolonner vises:

 • Feltnavn Viser navnet på feltet for at anvende kriterierne til.

 • Operatoren   Viser operation, der skal bruges i filterudtrykket.

 • Værdi   Viser værdien, der skal bruges i filterudtrykket.

 • Parameter   Viser mulighed for at tilføje en forespørgselsparameter i forespørgslen.

Ruden Forespørgselsresultater

I ruden Forespørgselsresultater vises resultaterne for den automatisk oprettede forespørgsel, der er angivet med de indstillinger, som er valgt i andre ruder. Kolonnerne i resultatsættet er de felter, du angiver i ruden Valgte felter, og de rækkedata, der begrænses af de filtre, du angiver i ruden Anvendte filtre.

Disse data repræsenterer værdier fra datakilden på det tidspunkt, hvor du kører forespørgslen.

Sorteringsrækkefølgen i resultatsættet bestemmes af den rækkefølge, som dataene hentes fra datakilden i. Sorteringsrækkefølgen kan ændres ved at redigere forespørgselsteksten direkte.

Værktøjslinjen i den grafiske forespørgselsdesigner

Værktøjslinjen i den grafiske forespørgselsdesigner indeholder følgende knapper, som du kan bruge til at angive eller få vist resultaterne fra en forespørgsel.

Knap

Beskrivelse

Rediger som tekst

Skift til den tekstbaserede forespørgselsdesigner for at få vist den automatisk oprettede forespørgsel eller for at ændre forespørgslen.

Importér

Importér en eksisterende forespørgsel fra en fil eller rapport. Det er kun filtypenavnene .sql og .rdl, der understøttes.

Kør forespørgsel

Kør forespørgslen. Resultatsættet vises i ruden Forespørgselsresultater.

Toppen af siden

Om automatisk oprettede forespørgsler

Når du vælger tabeller og kolonner eller lagrede procedurer og visninger i ruden Databasevisning, henter forespørgselsdesigneren den underliggende primære nøgle og relationer til fremmede nøgler fra databaseskemaet. Ved at analysere relationerne kan forespørgselsdesigneren registrere relationerne mellem to tabeller og føje joinforbindelser til forespørgslen. Du kan derefter ændre forespørgslen ved at tilføje grupperinger og aggregeringer, tilføje eller ændre relationer og tilføje filtre. Hvis du vil se den forespørgselstekst, der viser de kolonner, dataene skal hentes fra, joinforbindelserne mellem tabeller og eventuelle grupperinger og aggregeringer, skal du klikke på Rediger som tekst.

Toppen af siden

Tekstbaseret forespørgselsdesigner

Den tekstbaserede forespørgselsdesigner kan bruges til at specificere en forespørgsel på det forespørgselssprog, som datakilden understøtter, køre forespørgslen og få vist resultaterne på designtidspunktet. Du kan angive flere SQL-sætninger, forespørgsler eller kommandosyntaks for brugerdefinerede databehandlingsudvidelser og forespørgsler, der er specificeret som udtryk.

Da den tekstbaserede forespørgselsdesigner ikke forudbehandler forespørgslen, kan den acceptere enhver forespørgselssyntaks. Den er standardforespørgselsdesigneren for mange typer af datakilder.

Den tekstbaserede forespørgselsdesigner indeholder en værktøjslinje og følgende to ruder.

 • Forespørgsel   Viser forespørgselstekst, tabelnavn eller lagret Procedurenavn afhængigt af forespørgselstypen. Ikke alle forespørgselstyper er tilgængelige for alle datakildetyper. For eksempel understøttes tabelnavn kun for datakildetypen OLE DB.

 • Resultat   Viser resultatet af kørslen af forespørgslen i designfasen.

Værktøjslinjen i den tekstbaserede forespørgselsdesigner

Den tekstbaserede forespørgselsdesigner indeholder en enkelt værktøjslinje til alle kommandotyper. I følgende tabel vises alle knapperne på værktøjslinjen samt deres funktioner.

Knap

Beskrivelse

Rediger som tekst

Skift mellem den tekstbaserede forespørgselsdesigner og den grafiske forespørgselsdesigner. Ikke alle datakildetyper understøtter grafiske forespørgselsdesignere.

Importér

Importér en eksisterende forespørgsel fra en fil eller rapport. Det er kun filtypenavnene .sql og .rdl, der understøttes.

Ikon for Relationel forespørgselsdesigner

Kør forespørgslen, og vis resultatsættet i ruden Resultat.

Kommandotype

Vælg Text, StoredProcedure eller TableDirect. Hvis en lagret procedure har parametre, vises dialogboksen Definer forespørgselsparametre, når du klikker på Kør på værktøjslinjen, så du kan angive værdierne efter behov.

Bemærk!: Hvis en lagret procedure returnerer mere end ét resultatsæt, benyttes kun det første resultatsæt til at udfylde datasættet.

Bemærk!: TableDirect er kun tilgængelig for datakildetypen OLE DB.

Kommandotypetekst

Når du opretter et SQL Server-datasæt, åbnes relationsforespørgselsdesigneren som standard. Hvis du vil skifte til den tekstbaserede forespørgselsdesigner, skal du klikke på knappen Rediger som tekst på værktøjslinjen. Den tekstbaserede forespørgselsdesigner indeholder to ruder: ruden Forespørgsel og ruden Resultat. I følgende figur vises begge ruder.

Relationel forespørgselsdesigner

I følgende tabel beskrives funktionen af hver rude.

Ruden

Funktion

Forespørgsel

Viser SQL-forespørgselsteksten. Brug denne rude til at skrive eller redigere en SQL-forespørgsel.

Resultat

Viser resultaterne fra forespørgslen. Hvis du vil køre forespørgslen, skal du højreklikke i en af ruderne og klikke på Kør eller klikke på knappen Kør på værktøjslinjen.

Eksempel

Den følgende forespørgsel returnerer listen over navne fra en tabel med navnet ContactType.

Vælg navnet fra ContactType

Når du klikker på Kør på værktøjslinjen, udføres kommandoen i ruden Forespørgsel, og resultaterne, en liste over navne, vises i ruden Resultat.

Kommandotypen StoredProcedure

Når du vælger Kommandotype StoredProcedure, vises der to ruder i den tekstbaserede forespørgselsdesigner: ruden Forespørgsel og ruden Resultat. Skriv navnet på den lagrede procedure i ruden Forespørgsel, og klik på Kør på værktøjslinjen. Hvis den lagrede procedure benytter parametre, åbnes dialogboksen Definer forespørgselsparametre. Indtast parameterværdierne for den lagrede procedure.

I følgende figur vises ruderne Forespørgsel og Resultater, når du kører en lagret procedure. I dette tilfælde er inputparametrene konstanter.

Relationel forespørgselsdesigner

I følgende tabel beskrives funktionen af hver rude.

Ruden

Funktion

Forespørgsel

Viser navnet på den lagrede procedure og eventuelle inputparametre.

Resultat

Viser resultaterne fra forespørgslen. Hvis du vil køre forespørgslen, skal du højreklikke i en af ruderne og klikke på Kør eller klikke på knappen Kør på værktøjslinjen.

Eksempel

Den følgende forespørgsel kalder en lagret procedure med navnet uspGetWhereUsedProductID. Hvis den lagrede procedure har inputparametre, skal du angive parameterværdier, når du kører forespørgslen.

uspGetWhereUsedProductID

Klik på knappen Kør (1). I følgende tabel vises et eksempel på uspGetWhereUsedProductID-parametre, som du angiver værdier for i dialogboksen Definer forespørgselsparameter.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Kommandotypen TableDirect

Når du vælger Kommandotype TableDirect, vises der to ruder i den tekstbaserede forespørgselsdesigner: ruden Forespørgsel og ruden Resultat. Når du angiver en tabel og klikker på knappen Kør, returneres alle kolonnerne i tabellen.

Eksempel

For en datakilde af typen OLE DB returnerer den følgende datasætforespørgsel et resultatsæt for alle kontaktpersontyperne i tabellen ContactType.

ContactType

Når du angiver tabelnavnet ContactType, der svarer til at oprette SQL-sætningen Vælg * fra ContactType.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×