Oversigt over OLAP (Online Analytical Processing)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

OLAP (Online Analytical Processing) er en teknologi, der bruges til at organisere store virksomhedsdatabaser og understøtte business intelligence. OLAP-databaser er inddelt i en eller flere kuber, og hver enkelt kube organiseres og udformes af en kubeadministrator efter den måde, du henter og analyserer data, så det er nemmere at oprette og bruge de pivottabelrapporter og pivotdiagramrapporter, du vil bruge.

Denne artikel indeholder

Hvad er business intelligence?

Hvad er behandling af OLAP (Online Analytical)?

OLAP-funktioner i Excel

Softwarekomponenter, du har brug for at få adgang til OLAP-datakilder

Funktionsforskelle mellem OLAP- og ikke-OLAP-kildedata

Hvad er business intelligence?

En erhvervsanalytiker ønsker typisk at danne sig et overblik over virksomheden som helhed og se de brede tendenser baseret på samlede data og se disse tendenser, når de opdeles af et antal variabler. Business intelligence er udtrækning af data fra en OLAP-database og efterfølgende analyse af de pågældende data for oplysninger, du kan bruge til at træffe informerede forretningsbeslutninger og handle. Hjælp til OLAP og business intelligence besvarer f.eks. følgende typer spørgsmål om forretningsdata:

  • Hvordan ser det samlede salg af samtlige produkter i 2007 ud sammenlignet med det samlede salg i 2006?

  • Hvordan er vores rentabilitet indtil dags dato sammenlignet med den samme tidsperiode inden for de seneste fem år?

  • Hvor mange penge brugte kunder over 35 sidste år, og hvordan har denne adfærd ændret sig over tid?

  • Hvor mange produkter blev der solgt i to specifikke lande/områder i denne måned sammenlignet med den samme måned sidste år?

  • Hvad er opdelingen af rentabilitet for hver produktkategori (både marginalprocenten og samlet) for hver kundealdersgruppe?

  • Find salgsrepræsentanter, distributører, forhandlere, kunder, partnere eller kunder øverst og nederst i hierarkiet.

Toppen af siden

Hvad er OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) bruges til business intelligence-forespørgsler. OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP-databaser (Online Transactional Processing), der almindeligvis lagres i datalagre. OLAP-data afledes af disse historiske data og samles i strukturer, der giver muligvis for avancerede analyser. OLAP-data organiseres også hierarkisk og lagres i kuber i stedet for tabeller. Det er en avanceret teknologi, der bruger multidimensionelle strukturer for at give hurtig adgang til data, der skal analyseres. Denne organisering gør det let at få vist komplekse oversigter i en pivottabel eller et pivotdiagram, som f.eks. det samlede salg i et land eller en region, og detaljer for steder, hvor salgstallene er specielt høje eller lave.

OLAP-databaser er beregnet til at gøre det hurtigere at hente data. OLAP-serveren, i modsætning til Microsoft Office Excel, udregner de summerede værdier, hvilket betyder, at færre data skal overføres til Microsoft Excel, når du opretter eller ændrer en rapport. Den fremgangsmåde gør, at du kan arbejde med meget større mængder kildedata end du kunne, hvis dataene var organiseret i en traditionel OLAP-database, hvor Microsoft Excel henter hver enkelt post og dernæst udregne de summerede værdier.

OLAP-databaser indeholder to grundlæggende typer data: Mål, der er numeriske data, de egenskaber og gennemsnit, du bruger til at træffe informerede forretningsbeslutninger, og dimensioner, som er de kategorier, du bruger til at organisere de pågældende mål. OLAP-databaser gør det muligt at organisere data efter mange detaljeniveauer ved hjælp af de samme kategorier, du kender, så du kan analysere dataene.

I nedenstående afsnit beskrives hver komponent mere detaljeret:

Kube     En datastruktur, der samler målene efter niveauerne og hierarkierne for hver af de dimensioner, du vil analysere. Kuber kombinerer flere dimensioner, f.eks. tid, sted og produktlinjer, med opsummerede data, f.eks. salg- eller lagertal. Kuber er ikke "kuber" i almen matematisk forstand, for de har ikke nødvendigvis lige sider. De er dog en velegnet metafor for et komplekst begreb.

Mål     Et sæt værdier i en kube, som er baseret på en kolonne i kubens faktatabel, og som typisk er numeriske værdier. Mål er de centrale værdier i kuben, som forbehandles, samles og analyseres. Almindelige eksempler er bl.a. salg, overskud, indtægter og omkostninger.

Medlem     Et element i et hierarki, der repræsenterer en eller flere forekomster af data. Et medlem kan være enten entydige eller ikke-entydigt. For eksempel 2007 og 2008 repræsenterer entydige medlemmer i år niveauet for en tidsdimension, mens januar repræsenterer ikke-entydigt medlemmer i månedsniveauet, fordi der kan være mere end én januar i tidsdimensionen Hvis den indeholder data til mere end et år.

Beregnet medlem     Et medlem af en dimension, hvis værdi beregnes ved kørselstid ved hjælp af et udtryk. Værdier for beregnede medlemmer kan afledes fra andre medlemmers værdier. Det beregnede medlem Overskud kan f.eks. bestemmes ved at trække værdien af medlemmet Omkostninger fra værdien af medlemmet Salg.

Dimension     Et sæt med et eller flere organiserede hierarkier af niveauer i en kube, som en bruger forstår og bruger som grundlaget for dataanalyser. Et geografisk mål kan f.eks. omfatte niveauer for Land/område, Stat/provins og By. En tidsdimension kan også indeholde et hierarki med niveauer for år, kvartal, måned og dag. I en pivottabel eller et pivotdiagram bliver hvert hierarki et sæt felter, som du kan udvide og skjule for at skjule lavere eller højere niveauer.

Hierarki     En logisk træstruktur, der organiserer medlemmerne af en dimension, f.eks. at hvert medlem har ét overordnet medlem og ingen eller flere underordnede medlemmer. Et underordnet medlem er det medlem på niveauet under i et hierarki, der er direkte relateret til det aktuelle medlem. I et tidshierarki, der indeholder niveauerne Kvartal, Måned og Dag, er Januar f.eks. et underordnet medlem til Kvt1. Et overordnet medlem er et medlem på niveauet over i et hierarki, der er direkte relateret til det aktuelle medlem. Den overordnede værdi er som regel en konsolidering af værdierne for alle de tilhørende underordnede værdier. I et tidshierarki, er indeholder niveauerne Kvartal, Måned og Dag, er Kvt1 det overordnede niveau for Januar.

Niveau     I et hierarki kan data organiseres i lavere eller højere detaljeniveauer, f.eks. niveauerne År, Kvartal, Måned og Dag i et tidshierarki.

Toppen af siden

OLAP-funktioner i Excel

Hentning af OLAP-data     Du kan oprette forbindelse til OLAP-datakilder, ligesom du gør til andre eksterne datakilder. Du kan arbejde med databaser, der er oprettet med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 og Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005, Microsoft OLAP-serverprodukter. Excel kan også arbejde med tredjeparts OLAP-produkter, der er kompatible med OLE DB for OLAP.

Kun som en pivottabelrapport eller pivotdiagramrapport eller i en regnearksfunktion konverteret fra en pivottabel i Excel, men ikke som en eksternt dataområde, kan du vise OLAP-data. Du kan gemme OLAP-pivottabeller og pivotdiagrammer i rapportskabeloner, og du kan oprette Office-dataforbindelsesfil (ODC) filer (.odc) til at oprette forbindelse til OLAP-databaser for OLAP-forespørgsler. Når du åbner en ODC-fil, viser Excel en tom pivottabel, som er klar til at designe.

Oprette kubefiler til brug offline       Du kan også bruge guiden Excel Offline-kube til at oprette filer med et undersæt af dataene fra en OLAP-serverdatabase. Brug Offline-kubefiler til at arbejde med OLAP-data, når du ikke har forbindelse til dit netværk. En kube gør det muligt at arbejde med større mængder data i en pivottabel eller et pivotdiagram end ellers, og hastigheden øges ved hentning af data. Du kan oprette kubefiler, hvis du benytter en OLAP-udbyder, som f.eks. Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, der understøtter denne funktion.

Serverhandlinger     En serverhandling er et valgfrit, men nyttig funktion, en OLAP-kube administrator kan definere på en server, der bruger en KUBEMEDLEM eller måle som en parameter til en forespørgsel for at få mere at vide i kuben eller for at starte et andet program, som en browser. Excel understøtter URL-adresse, rapport, rækkesæt, analysere gennem og udvid på detalje serverhandlinger, men det understøtter ikke farmaceutiske, sætning og datasæt.

KPI'er     En KPI er en speciel beregnet måling, der er defineret på den server, der gør det muligt at spore "key performance indicators" herunder status (den aktuelle værdi opfylder et bestemt number?) og tendens (Hvad er værdien over time?). Når disse vises, kan serveren, der kan sende tilknyttede ikoner, der svarer til det nye Excel-ikon, der tildeles for at angive over eller under statusniveauer (som et Stop light ikon), eller om en værdi cirkulerer op eller ned (såsom en retningsbestemte pileikonet).

Formatering af     Kubeadministratorer kan oprette mål og beregnede medlemmer med farve, der er formatering, formatering af skrifttyper og regler for betinget formatering, der kan være angivet som en virksomhedens standard forretningsregel. For eksempel kan en server-format for fortjeneste være et talformat på valuta, en cellefarve af grøn, hvis værdien er større end eller lig med 30.000 og rød, hvis værdien er mindre end 30.000 og en typografi af fed, hvis værdien er mindre end 30.000 og regelmæssigt, hvis tallet er større end eller lig med 30.000. Du kan finde flere oplysninger, se designe layoutet og formatet for en pivottabel.

Vist sprog i Office     En kubeadministrator kan definere oversættelser til data og fejl på serveren til brugere, der har brug for at se pivottabeloplysninger på et andet sprog. Denne funktion defineres som en filforbindelsesegenskab, og brugerens internationale indstillinger på computeren skal svare til det viste sprog.

Toppen af siden

Softwarekomponenter, du skal bruge for at få adgang til OLAP-datakilder

En OLAP-provider     Hvis du vil konfigurere OLAP-datakilder til Excel, du skal bruge en af udbyderne følgende OLAP:

  • Microsoft OLAP-provider     Excel indeholder den datakildedriver og klientsoftware, du skal bruge for at få adgang til databaser, der oprettes med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services version 2000 (8.0) og Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005 (9.0).

  • OLAP-providere fra tredjepartsudbydere       I andre OLAP-produkter skal du installere ekstra drivere og klientsoftware. Hvis du ønsker at bruge Excel-funktionerne til at arbejde med OLAP-data, skal tredjepartsprodukterne opfylde OLE-DB for OLAP-standarden og være Microsoft Office-kompatible. Oplysninger om installation og brug af OLAP-provider fra tredjepartsudbyder kan du få hos systemadministratoren eller forhandleren af det anvendte OLAP-produkt.

Serverdatabaser og kubefiler       Microsoft Excels OLAP-klientsoftware understøtter forbindelser til to slags OLAP-databaser. Hvis netværket har en tilgængelig database på en OLAP-server, kan du hente kildedata fra denne serverdatabase direkte. Hvis du har en offline-kubefil, der indeholder OLAP-data eller en kubedefinitionsfil, kan du oprette forbindelse til denne fil og hente kildedata fra den.

Datakilder       En datakilde giver dig adgang til alle data i OLAP-databasen eller offline-kubefilen. Når du har oprettet en OLAP-datakilde, kan du basere rapporter på den og indsætte OLAP-dataene i Excel igen i form af en pivottabel eller et pivotdiagram eller i en regnearksfunktion, der konverteres fra en pivottabel.

Microsoft Query     Du kan bruge forespørgsel til at hente data fra en ekstern database som Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behøver ikke at bruge Query til at hente data fra en OLAP-pivottabel, der er forbundet til en kubefil. Du kan finde yderligere oplysninger finder Brug Microsoft Query til at hente eksterne data.

Toppen af siden

Funktionsforskelle mellem OLAP- og ikke-OLAP-kildedata

Hvis du arbejder med pivottabeller og pivotdiagrammer fra både OLAP-datakilde og andre typer kildedata, vil du opdage visse funktionsforskelle.

Hentning af data     En OLAP-server returnerer nye data til Excel-hver gang du ændrer layoutet af rapporten. Med andre typer eksterne kildedata kan du forespørge efter alle kildedata på én gang, eller du kan angive indstillinger til at forespørge kun, når du viser forskellige rapport filter felt elementer. Du har også flere andre muligheder for at opdatere rapporten.

I rapporter, der er baseret på OLAP-kildedata, er rapportfilterfeltindstillingerne ikke tilgængelige, og det samme gælder for baggrundsforespørgslen og indstillingen Optimer hukommelse.

Bemærk!: Indstillingen Optimer hukommelse er heller ikke tilgængelig for OLEDB datakilder og PivotTable-rapporter baseret på et celleområde.

Felttyper    OLAP-kildedata dimension felter kan kun bruges som række (serie), kolonne (kategori) eller sidefelter. Mål felter kan kun bruges som værdifelter. Alle felter kan bruges i en del af en rapport til andre typer af kildedataene.

Adgang til detaljedata       I OLAP-kildedata bestemmer serveren de detaljeniveauer, som er tilgængelig, og beregner opsummeringsværdier, så de detaljeposter, som udgør opsummeringsværdier, er muligvis ikke tilgængelig. Serveren kan dog angive egenskabsfelter, du kan få vist. Andre typer kildedata har ikke egenskabsfelter, men du kan få vist de underliggende detaljer for datafeltværdier og elementer, og du kan få vist elementer uden data.

OLAP-rapportfilterfelter kan have et Alle-element, og kommandoen Vis rapportfiltersider er ikke tilgængelig.

Indledende sorteringsrækkefølge       I OLAP-kildedata vises elementer først i den rækkefølge, som OLAP-serveren returnerer dem i. Du kan derefter sortere eller manuelt omstrukturere elementerne. I andre typer kildedata vises elementerne i en ny rapport først sorteret i stigende rækkefølge efter elementnavn.

Beregninger     OLAP-servere giver opsummerede værdier direkte til en rapport, så du ikke kan ændre summeringsfunktioner for værdifelter. Andre typer kildedata, kan du ændre sumfunktionen for et værdifelt og bruge flere summeringsfunktioner for feltet samme værdi. Du kan ikke oprette beregnede felter eller beregnede elementer i rapporter med OLAP-kildedata.

Subtotaler     I rapporter med OLAP-kildedata kan du ikke ændre sumfunktionen for subtotaler. I andre typer kildedata kan du ændre sumfunktionerne for subtotal og få vist eller skjule subtotaler for alle række- og kolonnefelter.

I OLAP-kildedata kan du medtage eller udelade skjulte elementer, når du beregner subtotaler og hovedtotaler. I andre typer kildedata kan du medtage skjulte rapportfilterfeltelementerne i subtotaler, men skjulte elementer i andre felter udelades som standard.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×