Oversigt over formler

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du ikke tidligere har brugt Excel Online, vil du snart opdage, at det er mere end bare et gitter, hvor du kan angive tal i kolonner og rækker. Ja, du kan bruge Excel Online til at finde totaler for en kolonne eller en række tal, men du kan også beregne terminydelsen, løse matematiske eller tekniske problemer og finde det bedst tænkelige scenario ud fra variable tal, som du angiver.

Excel Online gør dette ved hjælp af formler i celler. En formel udfører en beregning eller andre handlinger på dataene i regnearket. En formel starter altid med et lighedstegn (=), som kan efterfølges af tal, matematiske operatorer (f.eks. plus- eller minustegn) og funktioner, som virkelig kan gøre en formel effektiv.

I følgende formel ganges 2 med 3, og derefter lægges 5 til resultatet for at komme frem til svaret, som er 11.

=2*3+5

I den næste formel bruges funktionen YDELSE til at beregne en terminydelse (DKK 1.073,64), som er baseret på en rentesats på 5 procent (5 % divideret med 12 måneder er lig med den månedlige rentesats) over en periode på 30 år (360 måneder) for et lån på DKK 200.000:

=YDELSE(0,05/12;360;200000)

Her er nogle flere eksempler på de formler, som du kan angive i et regneark.

 • =A1+A2+A3    Adderer værdierne i cellerne A1, A2 og A3.

 • =KVROD(A1)    Bruger funktionen KVROD til at returnere kvadratroden af værdien i A1.

 • =IDAG()    Returnerer dags dato.

 • =STORE.BOGSTAVER("hej")     Konverterer teksten "hej" til "HEJ" ved hjælp af regnearksfunktionen STORE.BOGSTAVER.

 • =HVIS(A1>0)    Undersøger cellen A1 for at finde ud af, om den indeholder en værdi, der er større end 0.

Delene i en formel

En formel kan også indeholde et eller alle af følgende elementer: funktioner, referencer, operatorer og konstanter.

Delene i en formel
Delene i en formel

1. Funktioner: Funktionen PI() returnerer værdien af pi: 3,142...

2. Referencer: A2 returnerer værdien i cellen A2.

3. Konstanter: Tal- eller tekstværdier, der er skrevet direkte i en formel, f.eks. 2.

4. Operatorer: Operatoren ^ (indsætningstegn) ophøjer et tal til en potens, og operatoren * (stjerne) multiplicerer tal.

Brug af konstanter i formler

En konstant er en værdi, der ikke beregnes. Det er altid den samme værdi. Datoen 10-09-2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvis omsætning" er alle konstanter. Et udtryk eller en værdi, der er opstået ved et udtryk, er ikke en konstant. Hvis du bruger konstanter i en formel i stedet for referencer til celler (f.eks. =30+70+110), ændres resultatet kun, hvis du ændrer formlen.

Brug af beregningsoperatorer i formler

Operatorer angiver den beregningstype, der skal udføres på en formels elementer. Der findes en standardrækkefølge, som beregninger udføres i (følger de generelle matematiske regler), men du kan ændre denne rækkefølge ved hjælp af parenteser.

Typer af operatorer

Der findes fire forskellige typer beregningsoperatorer: matematiske operatorer, sammenligningsoperatorer, tekstsammenføjningsoperatorer og referenceoperatorer.

Matematiske operatorer

Hvis du vil udføre grundlæggende matematiske beregninger, f.eks. addition, subtraktion, multiplikation eller division, kombinere tal og frembringe numeriske resultater, skal du bruge følgende matematiske operatorer.

Matematisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plustegn)

Addition

3+3

– (minustegn)

Subtraktion
Negation

3-1
-1

* (stjerne)

Multiplikation

3*3

/ (skråstreg)

Division

3/3

% (procenttegn)

Procent

20 %

^ (indsætningstegn)

Eksponentiering

3^2

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi – enten SAND eller FALSK.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>=B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<=B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Tekstsammenføjningsoperator

Brug &-tegnet, hvis du vil sammenføje (sammenkæde) en eller flere tekststrenge, så de resulterer i én tekstværdi.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (&-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier og viser én sammenhængende tekstværdi

"North"&"wind" resulterer i "Northwind"

Referenceoperatorer

Kombiner celleområder til beregninger ved hjælp af følgende operatorer.

Referenceoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer.

B5:B15

, (komma)

Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference

SUM(B5:B15,D5:D15)

(mellemrum)

Fællesmængdeoperator, som opretter en reference til de celler, der er fælles for de to referencer

B7:D7 C6:C8

Den rækkefølge, hvori Excel Online udfører handlinger i formler

I nogle tilfælde kan den rækkefølge, der bruges til at udføre en beregning, påvirke formlens returværdi. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan rækkefølgen fastsættes, og hvordan du kan ændre denne rækkefølge for at opnå de ønskede resultater.

Beregningsrækkefølge

Beregner formler værdier i en bestemt rækkefølge. En formel begynder altid med et lighedstegn (=). Excel Online fortolker de tegn, der følger efter lighedstegnet som en formel. Efter lighedstegnet kommer elementerne, der skal beregnes (operander), som konstanter eller cellereferencer. Disse er adskilt af beregningsoperatorer. Excel Online beregner en formel fra venstre mod højre, efter en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Rækkefølgen af operatorer

Hvis du kombinerer flere operatorer i én formel, udfører Excel Online handlingerne i den rækkefølge, de vises i i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatører med samme rangfølge – f.eks. hvis en formel indeholder både en multiplikations- og en divisionsoperator – læser Excel Online operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellemrum)

, (komma)

Referenceoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Brug af parenteser

Hvis du vil ændre evalueringsrækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes af en parentes. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi Excel Online udfører multiplikation før addition. I formlen ganges 2 med 3, hvorefter der lægges 5 til resultatet.

=5+2*3

Men hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, lægger Excel Online 5 og 2 sammen og ganger derefter resultatet med 3, hvilket giver 21.

=(5+2)*3

I følgende eksempel tvinger de parenteser, der omgiver formlens første del,Excel Online til at beregne B4+25 først og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Brug af funktioner og indlejrede funktioner i formler

Funktioner er foruddefinerede formler, der udfører beregninger ved hjælp af bestemte værdier, også kaldet argumenter, i en bestemt rækkefølge eller struktur. Funktioner kan bruges til at udføre simple eller komplekse beregninger.

Funktionssyntaks

I følgende eksempel med funktionen AFRUND, hvor der afrundes et tal i celle A10, illustreres syntaksen for en funktion.

Funktionsstruktur
Funktionsstruktur

1. struktur. Strukturen i en funktion, der begynder med et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionens navn, en venstreparentes, argumenterne for funktionen adskilt af kommaer og en slutparentes.

2. Funktionsnavn. Du kan få vist en liste over tilgængelige funktioner ved at klikke på en celle og trykke på Skift+F3.

3. Argumenter. Argumenter kan være tal, tekst, logiske værdier (f.eks. SAND eller FALSK), matricer, fejlværdier (f.eks. #I/T) eller cellereferencer. Det angivne argument skal resultere i en gyldig værdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funktioner.

4. Værktøjstip til argumenter. Der vises et værktøjstip med syntaks og argumenter, når du skriver funktionen. Hvis du f.eks. skriver =AFRUND(, vises værktøjstippet. Værktøjstip vises kun for indbyggede funktioner.

Skrive funktioner

Når du opretter en formel, der indeholder en funktion, kan du bruge dialogboksen Indsæt funktion til at skrive regnearksfunktioner. Når du skriver en funktion i formlen, vises navnet på funktionen, alle argumenterne, en beskrivelse af funktionen og de enkelte argumenter, det aktuelle resultat af funktionen og det aktuelle resultat af hele formlen i dialogboksen Indsæt funktion.

Du kan bruge Autofuldførelse af formel til at gøre det lettere at oprette og redigere formler samt begrænse slå- og syntaksfejl. Når du har skrevet et lighedstegn (=) og de første bogstaver eller en visningsudløser, viser Excel Online en dynamisk rulleliste under cellen med gyldige funktioner, argumenter og navne, der svarer til bogstaverne eller udløseren. Du kan derefter indsætte et element fra rullelisten i formlen.

Indlejrede funktioner

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge en funktion som et af argumenterne i en anden funktion. I følgende formel anvendes f.eks. en indlejret funktion, MIDDEL, og resultatet sammenlignes med værdien 50.

Indlejrede funktioner

1. Funktionerne MIDDEL og SUM er indlejret i funktionen HVIS.

Gyldige returværdier    Når en indlejret funktion anvendes som argument, skal den indlejrede funktion returnere den samme type værdi, som argumentet anvender. Hvis argumentet f.eks. returnerer værdien SAND eller FALSK, skal den indlejrede funktion returnere værdien SAND eller FALSK. Hvis funktionen ikke gør det, viser Excel Online fejlværdien #VÆRDI!.

Niveaugrænse for indlejring     En formel kan indeholde op til syv niveauer af indlejrede funktioner. Når én funktion (som vi kalder funktion B) bruges som argument i en anden funktion (som vi kalder funktion A), fungerer funktion B som en funktion på andet niveau. Både funktionen MIDDEL og funktionen SUM er f.eks. funktioner på andet niveau, hvis de bruges som argumenter i funktionen HVIS. En funktion, der er indlejret i funktionen MIDDEL, er dermed en funktion på tredje niveau osv.

Brug af referencer i formler

En reference identificerer en celle eller et celleområde i et regneark og fortæller Excel Online, hvor der skal ledes efter de værdier eller data, du vil bruge i formlen. Du kan bruge referencer til at bruge data fra forskellige dele af regnearket i én formel eller bruge værdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til andre celler i andre ark i den samme projektmappe, eller til andre projektmapper. Referencer til celler i andre projektmapper kaldes kæder eller eksterne referencer.

Referencetype A1

Standardreferencetypen    Som standard bruger Excel Online referencetypen A1, der refererer til kolonner med bogstaver (A-XFD, i alt 16.384 kolonner) og til rækker med tal (1-1.048.576). Disse bogstaver og tal kaldes række- og kolonneoverskrifter. Hvis du vil referere til en celle, skal du skrive kolonnebogstavet efterfulgt af rækkenummeret. B2F refererer f.eks. til cellen ved skæringspunktet mellem kolonne B og række 2.

Hvis du vil referere til

Brug

Cellen i kolonne A og række 10

A10

Celleområdet i kolonne A og række 10-20

A10:A20

Celleområdet i række 15 og kolonne B-E

B15:E15

Alle celler i række 5

5:5

Alle celler i række 5-10

5:10

Alle celler i kolonne H

H:H

Alle celler i kolonne H-J

H:J

Celleområdet i kolonne A-E og række 10-20

A10:E20

Bruge en reference til et andet regneark     I følgende eksempel beregner regnearksfunktionen MIDDEL gennemsnitsværdien for området B1:B10 i regnearket Marketing i den samme projektmappe.

Eksempel arkreference
Reference til et celleområde i et andet regneark i den samme projektmappe

1. Henviser til regnearket Marketing

2. Henviser til celleområdet B1 og B10, begge inkl.

3. Adskiller projektmappereferencen fra celleområdereferencen

Forskellen mellem relative, absolutte og blandede referencer

Relative referencer    En relativ cellereference i en formel, f.eks. A1, er baseret på den relative placering af den celle, som indeholder formlen, og den celle, som referencen henviser til. Hvis placeringen af den celle, som indeholder formlen, ændres, ændres referencen også. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses referencen automatisk. Som standard bruger nye formler relative referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en relativ reference i celle B2-B3, tilpasses den automatisk fra =A1-=A2.

Kopieret formel med relativ reference
Kopieret formel med relativ reference

Absolutte referencer    En absolut cellereference i en formel, f.eks. $A$1, refererer altid til en celle på et bestemt sted. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, forbliver den absolutte reference uforandret. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses den absolutte reference ikke. Som standard bruges der relative referencer i nye formler, så du kan være nødt til at ændre dem til absolutte referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en absolut reference i celle B2-B3, forbliver den det samme i begge celler: =$A$1.

Kopieret formel med absolut reference
Kopieret formel med absolut reference

Blandede referencer     En blandet reference har enten en absolut kolonne og en relativ række eller en absolut række og en relativ kolonne. En absolut kolonnereference har formen $A1, $B1 osv. En absolut rækkereference har formen A$1, B$1 osv. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, ændres den relative reference, og den absolutte reference forbliver uændret. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses den relative reference automatisk, og den absolutte reference tilpasses ikke. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en blandet reference fra celle A2-B3, tilpasses den fra =A$1 til =B$1.

Kopieret formel med blandet reference
Kopieret formel med blandet reference

3D-referencetypen

Oprette en reference til flere regneark    Hvis du vil analysere data i den samme celle eller det samme celleområde i flere regneark i en projektmappe, skal du bruge en 3D-reference. 3D-referencer medtager celle- eller områdereferencen, med et interval af regnearksnavne foran. Excel Online bruger alle regneark, der er gemt mellem det første og det sidste navn i referencen. Formlen =SUM(Ark2:Ark13!B5) tilføjer f.eks. alle værdierne i celle B5 i alle regneark fra Ark 2 til og med Ark 13.

 • Du kan bruge 3D-referencer til at referere til cellerne i andre regneark og til at definere navne og oprette formler ved hjælp af følgende funktioner: SUM, MIDDEL, MIDDELV, TÆL, TÆLV, MAKS, MAKSV, MIN, MINV, PRODUKT, STDAFV.P, STDAFVS, STDAFVV, STDAFVPV, VARIANS.P, VARIANSS, VARIANSV og VARIANSVP.

 • 3D-referencer kan ikke benyttes i matrixformler.

 • 3D-referencer kan ikke benyttes sammen med en fællesmængdeoperator (et enkelt mellemrum) eller i formler, hvor der anvendes implicit skæringspunkt.

Hvad sker der, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark    I nedenstående eksempler vises, hvad der sker, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark, som er indeholdt i en 3D-reference. Formlen til addition af cellerne A2-A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

 • Indsætte eller kopiere    Hvis du indsætter eller kopierer ark mellem Ark2 og Ark6 (det første og sidste i dette eksempel), medtager Excel Online alle værdier i celle A2 til A5 fra det tilføjede ark i beregningen.

 • Slet    Hvis du sletter ark mellem Ark2 og Ark6, fjerner Excel Online deres værdier fra beregningen.

 • Flyt    Hvis du flytter ark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjerner Excel Online deres værdier fra beregningen.

 • Flytte første eller sidste ark    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til en anden placering i den samme projektmappe, justerer Excel Online beregningen til at medtage det nye regnearkområde mellem dem.

 • Slette første eller sidste ark    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, justerer Excel Online beregningen til at medtage regnearkområdet mellem dem.

Referencetypen R1C1

Du kan også bruge en referencetype, hvor både rækkerne og kolonnerne i regnearket er nummereret. Referencetypen R1C1 kan bruges til at beregne række- og kolonneplaceringer i makroer. I type R1C1 viser Excel Online en celles placering med et "R", efterfulgt af et rækkenummer, og et "C", efterfulgt af et kolonnenummer.

Reference

Betydning

R[-2]C

En relativ reference til cellen to rækker oppe i samme kolonne

R[2]C[2]

En relativ reference til cellen to rækker nede og to kolonner til højre

R2C2

En absolut reference til cellen i anden række i anden kolonne

R[-1]

En relativ reference til hele rækken over den aktive celle

R

En absolut reference til den aktuelle række

Når du indspiller en makro, indspilles der kommandoer i Excel Online vha. R1C1-referencetypen. Hvis du f.eks. indspiller en kommando og klikker på knappen Autosum for at indsætte en formel, der adderer værdierne i et celleområde, indspilles formlen i Excel Online vha. af referencen R1C1, ikke A1.

Brug af navne i formler

Du kan oprette definerede navne til at repræsentere celler, formler, konstanter eller Excel Online-tabeller. Et navn er en kort relevant beskrivelse, der gør det lettere at forstå formålet med en cellereference, konstant, formel eller tabel, der kan være vanskelig at forstå ved første øjekast. Nedenstående oplysninger viser almindelige eksempler på navne, og hvordan brug af dem i formler kan skabe større klarhed og gøre formlerne nemmere at forstå.

Eksempeltype

Eksempel med område i stedet for navne

Eksempel med navne

Reference

=SUM(A16:A20)

=SUM(salg)

Konstant

=PRODUKT(A12;9,5%)

=PRODUKT(pris;moms)

Formel

=TEKST(LOPSLAG(MAKS(A16;A20);A16:B20;2;FALSK);"dd-mm-åååå")

=TEKST(LOPSLAG(MAKS(salg),salgsoplysninger,2,FALSK),"m/dd/åååå")

Tabel

A22:B25

=PRODUKT(Pris,Tabel1[@Moms])

Typer af navne

Der er flere typer af navne, du kan oprette og bruge.

Defineret navn    Et navn, der repræsenterer en celle, et celleområde, en formel eller en konstantværdi. Du kan oprette dit eget definerede navn. I visse situationer opretter Excel Online også et defineret navn til dig, f.eks. når du angiver et udskriftsområde.

Tabelnavn    Et navn til en Excel Online-tabel, som er en samling data om et bestemt emne, der er gemt i poster (rækker) og felter (kolonner). Excel Online opretter et standard-Excel Online-tabelnavn med navnet "Tabel1", "Tabel2" osv., hver gang du indsætter en Excel Online-tabel, men du kan ændre disse navne, så de giver mere mening.

Oprette og skrive navne

Du kan oprette et navn ved hjælp af Opret et navn fra markering. Du kan nemt oprette navne fra eksisterende række- og kolonnenavne ved hjælp af en markering af celler i regnearket.

Bemærk!: I navne bruges der som standard absolutte cellereferencer.

Du kan angive et navn ved at:

 • Skrive    Skriv f.eks. navnet som et argument til en formel.

 • Brug Autofuldførelse af formel    Brug rullelisten Autofuldførelse af formel, hvor gyldige navne automatisk angives for dig.

Brug af matrixformler og matrixkonstanter

Excel Online understøtter ikke oprettelse af matrixformler. Du kan få vist resultaterne af matrixformler, der er oprettet i Excel på computeren, men du kan ikke redigere eller genberegne dem. Hvis du har Excel på computeren, klik på Åbn i Excel til at fungere sammen med matrixer.

I følgende matrixformel beregnes den samlede værdi af en matrix med aktiekurser og -antal, uden at der bruges en række med celler til at beregne og vise individuelle værdier for de enkelte aktier.

Matrixformel, der bruges til at beregne et enkelt resultat
Matrixformel, der bruges til at beregne et enkelt resultat

Når du skriver formlen ={SUM(B2:D2*B3:D3)} som matrixformel, multipliceres antal og kurs for hver aktie. Derefter adderes resultaterne af beregningerne.

Beregne flere resultater    Nogle regnearksfunktioner returnerer værdimatrixer eller kræver en værdimatrix som argument. Hvis du vil beregne flere resultater med en matrixformel, skal du skrive matrixen i et celleområde, som har samme antal rækker og kolonner som matrixargumenterne.

I et eksempel med en serie på tre salgstal (i kolonne B) for en serie på tre måneder (i kolonne A) bestemmer funktionen TENDENS de lineære værdier for salgstallene. Hvis du vil have vist alle resultaterne af formlen, skal det skrives i tre celler i kolonne C (C1:C3).

Matrixformel, der bruges til at beregne flere resultater
Matrixformel, der bruges til at beregne flere resultater

Når du skriver formlen =TENDENS(B1:B3;A1:A3) som matrixformel, returneres der tre forskellige resultater (22196, 17079 og 11962) på baggrund af de tre salgstal og de tre måneder.

Brug af matrixkonstanter

I en normal formel kan du skrive en reference til en celle, der indeholder en værdi, eller selve værdien, også kaldet en konstant. På samme måde kan du i en matrixformel skrive en reference til en matrix eller skrive den værdimatrix, der er indeholdt i cellerne, også kaldet en matrixkonstant. Matrixformler accepterer konstanter på samme måde som ikke-matrixformler, men du skal skrive matrixkonstanterne i et bestemt format.

Matrixkonstanter kan indeholde tal, tekst, logiske værdier som SAND og FALSK eller fejlværdier som #I/T. En matrixkonstant kan indeholde forskellige værdityper – f.eks. {1;3;4,SAND;FALSK;SAND}. Tal i matrixkonstanter kan være i heltalsformat, decimalformat eller videnskabeligt format. Tekst skal stå i dobbelte anførselstegn, f.eks. "tirsdag".

Matrixkonstanter kan ikke indeholde cellereferencer, kolonner eller rækker med forskellig længde, formler eller specialtegnene $ (dollartegn), parentes eller % (procenttegn).

Når du formaterer matrixkonstanter, skal du huske at:

 • Omslutte dem med klammeparentes ({ } ).

 • Adskille værdierne i de forskellige kolonner med et semikolon (;). Hvis du f.eks. vil repræsentere værdierne 10, 20, 30 og 40, skal du skrive {10;20;30;40}. Denne matrixkonstant er en såkaldt 1 x 4-matrix og er lig med en reference af typen 1 række x 4 kolonner.

 • Adskille værdierne i de forskellige rækker med et komma (,). Hvis du f.eks. vil repræsentere værdierne 10, 20, 30 og 40 i én række og 50, 60, 70 og 80 i rækken umiddelbart nedenunder, skal du skrive en 2 x 4-matrixkonstant: {10;20;30;40,50;60;70;80}.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×