Navne i formler

Et navn er en kort meningsfuld udtryksmåde, der gør det lettere at forstå formålet med en cellereference, konstant, formel eller tabel, der hver især kan være vanskelig at forstå ved første øjekast. Nedenfor finder du almindelige eksempler på navne, og hvordan de kan give større tydelighed.

Eksempeltype

Eksempel uden navne

Eksempel med et navn

Reference

=SUM(C20:C30)

=SUM(SalgFørsteKvartal)

Konstant

=PRODUKT(A5,8.3)

=PRODUKT(Pris,WAMoms)

Formel

=SUM(LOPSLAG(A1,B1:F20,5,FALSK), -G5)

=SUM(Lagerbeholdning,-Ordrebeløb)

Tabel

C4:G36

=BedsteSalg06

Få mere at vide om, hvordan du bruger navne

Der er flere typer af navne, du kan oprette og bruge.

Defineret navn    Et navn, der repræsenterer en celle, et celleområde, en formel eller en konstantværdi. Du kan selv oprette et defineret navn, eller Excel kan gøre det for dig, f.eks. når du angiver et udskriftsområde.

Tabelnavn    Et navn på en Excel-tabel, som er en samling data om et bestemt emne, der er gemt i poster (rækker) og felter (kolonner). I Excel oprettes der som standard Excel-tabelnavne som Tabel1, Tabel2 osv., hver gang du indsætter en Excel-tabel. Du kan dog ændre navnet, så det giver mere mening. Du kan finde flere oplysninger om Excel-tabeller ved at læse Brug af strukturerede henvisninger med Excel-tabeller.

Alle navne har et område, enten et bestemt regneark (kaldes også det lokale regnearksniveau) eller hele projektmappen (kaldes også det globale projektmappeniveau). Et navneområde er det sted, hvor navnet genkendes uden kvalificering. Eksempel:

 • Hvis du har defineret et navn, f.eks. Budget_RÅ08 med området Ark1, og navnet ikke er kvalificeret, genkendes navnet kun i Ark1 og ikke i andre ark.

  Hvis du vil bruge et lokalt regnearksnavn i et andet regneark, kan du kvalificere det ved at sætte regnearksnavnet foran, f.eks:

  Ark1!Budget_RÅ08

 • Hvis du har defineret et navn, f.eks. Salgsafdeling_Mål, og navnets område er projektmappen, kan navnet derefter genkendes af alle regneark i projektmappen, men ikke af andre projektmapper.

Et navn skal altid være entydigt i navnets område. I Excel kan du ikke definere et navn, der allerede findes i navnets område. Du kan dog bruge det samme navn i forskellige områder. Du kan f.eks. definere et navn som Bruttofortjeneste for områderne Ark1, Ark2 og Ark3 i samme projektmappe. Selvom navnet er det samme, er det entydigt inden for sit eget område. Du kan gøre dette, hvis du vil sikre, at en formel, der bruger navnet, Bruttofortjeneste, altid refererer til de samme celler på det lokale regnearksniveau.

Du kan endda definere det samme navn, Bruttofortjeneste, for det globale projektmappeniveau, men igen er området entydigt. I dette tilfælde kan der dog være en navnekonflikt. Denne konflikt løses ved, at der som standard i Excel bruges det navn, der er defineret for regnearket, fordi det lokale regnearksniveau tilsidesætter det globale projektmappeniveau. Hvis du vil ignorere tilsidesættelsen og bruge projektmappens navn, kan du gøre navnet entydigt ved at sætte projektmappens navn foran, f.eks.:

Projektmappefil!Bruttofortjeneste

Du kan tilsidesætte det lokale regnearksniveau for alle regneark i projektmappen. Dette gælder dog ikke for det første regneark, der altid bruger det lokale navn i tilfælde af en navnekonflikt, som ikke kan tilsættes.

Du kan definere et navn ved hjælp af:

 • Feltet Definerede navne på formellinjen     Det anbefales at bruge dette felt, når du skal oprette et navn på projektmappeniveau for et markeret område.

 • Definer navne ud fra markering     Du kan nemt oprette navne ud fra eksisterende række- og kolonnenavne ved hjælp af en markering af celler i regnearket.

 • Dialogboksen Nyt navn    Det er bedst at bruge denne dialogboks, når du ønsker mere fleksibilitet ved oprettelse af navne, som f.eks. ved angivelse af et område for et lokalt regnearksniveau eller ved oprettelse af en kommentar til et navn.

Bemærk: I navne bruges der som standard absolutte cellereferencer.

Du kan angive et navn ved at:

 • Skrive    Skriv f.eks. navnet som et argument til en formel.

 • Brug Autofuldførelse af formel    Brug rullelisten Autofuldførelse af formel, hvor gyldige navne automatisk angives for dig.

 • Vælge fra kommandoen Brug i formel    Vælg et defineret navn på en liste, der er tilgængelig fra kommandoen Brug i formel i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

Du kan også oprette en liste over definerede navne i en projektmappe. Find et område med to tomme kolonner i regnearket (listen vil indeholde to kolonner: én for navnet og én for en beskrivelse af navnet). Vælg en celle, der vil være den øverste venstre hjørne af listen. På fanen Formler skal du i gruppen Definerede navne klikke på Brug i formel, derefter klikke på Indsæt og så klikke på Indsæt liste i dialogboksen Indsæt navne.

Følgende liste angiver syntaksregler for oprettelse og redigering af navne.

 • Gyldige tegn    Det første tegn i et navn skal være et bogstav, et understregningstegn (_) eller en omvendt skråstreg (\). De resterende tegn i navnet kan være bogstaver, tal, perioder og understregningstegn.

  Tip: Du må ikke bruge bogstaverne "C", "c", "R" eller "r" som et defineret navn, fordi disse bogstaver bruges som korte udtryksmåder ved markering af en række eller kolonne for den aktuelt markerede celle, når du angiver dem i tekstfeltet Navn eller Gå til.

 • Cellereferencer er ikke tilladt    Et navn må ikke være det samme som en cellereference, f.eks. Z$1000 eller R1C1.

 • Mellemrum er ikke gyldige    Mellemrum er ikke tilladt. Brug understregningstegn (_) og punktum (.) som separatorer, f.eks. Moms_i_alt eller Første.kvartal.

 • Længde på navn    Et navn kan indeholde op til 255 tegn.

 • Forskel på store og små bogstaver    Navne kan indeholde store og små bogstaver. I Microsoft Excel skelnes der ikke mellem store og små bogstaver i navne. Hvis du f.eks. opretter navnet Salg og derefter et andet med navnet SALG i samme projektmappe, bliver du bedt om at vælge et entydigt navn.

Oprette et navn til en celle eller et celleområde i et regneark

 1. Markér den celle, det celleområde eller de ikke-sammenhængende markeringer, du vil navngive.

 2. Klik på feltet Navn i venstre side af formellinje.

  Feltet Navn

  Feltet Navn

 3. Skriv det navn, du vil bruge til at henvise til din markering. Navne kan indeholde op til 255 tegn.

 4. Tryk på Enter.

Bemærk!: Du kan ikke navngive en celle, mens du er ved at ændre indholdet i cellen.

Du kan konvertere eksisterende række- og kolonnenavne til andre navne.

 1. Markér det område, du vil navngive, herunder række- eller kolonnemærkater.

 2. På fanen Formler skal du i gruppen Definerede navne klikke på Opret ud fra markering.

  Billede af båndet i Excel

 3. I dialogboksen Opret navne ud fra markering skal du vælge den placering, der indeholder etiketter, ved at markere afkrydsningsfeltet Øverste række, Venstre kolonne, Nederste række eller Højre kolonne. En navn, der er oprettet ved hjælp af denne procedure, henviser kun til de celler, der indeholder værdier, og udelader de eksisterende rækker og kolonnetabeller.

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Skriv det navn, du vil bruge som reference, i feltet Navn i dialogboksen Nyt navn.

  Bemærk! Navne kan indeholde op til 255 tegn.

 3. Hvis du vil angive navnets område, skal du vælge Projektmappe på rullelisten Omfang eller markere navnet på et regneark i projektmappen.

 4. Skriv eventuelt en beskrivende kommentar på op til 255 tegn i kommentarfeltet.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Refererer til:

  • Hvis du vil angive en cellereference, skal du indtaste cellereferencen.

   Tip: Den aktuelle markering angives som standard. Hvis du vil angive andre cellereferencer som argument, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade , hvilket midlertidigt skjuler dialogboksen, markere cellerne i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

  • Hvis du vil indtaste en konstant, skal du skrive = (lighedstegn) og derefter konstantværdien.

  • Hvis du vil indtaste en formel, skal du skrive = og derefter formlen.

 6. Klik på OK for at afslutte og vende tilbage til regnearket.

Tip!: Klik på og træk i håndtaget forneden for at gøre dialogboksen Nyt navn bredere eller længere.

Administrere navne ved hjælp af dialogboksen Navnestyring

Brug dialogboksen Navnestyring til at arbejde med alle de definerede navne og tabelnavne i en projektmappe. Du kan f.eks. søge efter navne med fejl, bekræfte et navns værdi og reference, få vist eller redigere beskrivende kommentarer eller bestemme. Du kan også sortere og filtrere listen over navne og let tilføje, ændre eller slette navne fra én placering.

Du kan åbne dialogboksen Navnestyring ved at klikke på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

Billede af båndet i Excel

Dialogboksen Navnestyring viser følgende oplysninger om de enkelte navne på en liste:

Denne kolonne:

Viser:

Ikon og navn

Et af følgende:

 • Et defineret navn, der angives med et ikon for det definerede navn. Ikon for defineret navn

 • Et tabelnavn, der angives med et ikon for tabelnavnet. Ikon for tabelnavn

Værdi

Den aktuelle værdi for navnet, f.eks. resultatet af en formel, en strengkonstant, et celleområde, en fejl, en matrix med værdier eller en pladsholder, hvis formlen ikke kan evalueres. Følgende er repræsentative eksempler:

 • "dette er min strengkonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REFERENCE!

 • {...}

Refererer til

Den aktuelle reference til navnet. Følgende er repræsentative eksempler:

 • =Ark1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Ark1!A1,Ark2!B2)

Omfang

 • Navnet på et regneark, hvis området er det lokale regnearksniveau.

 • "Projektmappe", hvis området er det globale regnearksniveau.

Kommentar

Flere oplysninger om navnet op til 255 tegn. Følgende er repræsentative eksempler:

 • Denne værdi udløber den 2. maj 2007.

 • Må ikke slettes! Vigtigt navn!

 • Baseret på ISO-certificeringseksamenstallene.

 • Du kan ikke bruge dialogboksen Navnestyring, mens du ændrer en celles indhold.

 • Dialogboksen Navnestyring viser ikke navne, der er defineret i Visual Basic for Applications (VBA), eller skjulte navne (egenskaben Synlig for navnet er angivet til "Falsk").

 • Du kan automatisk ændre størrelsen på kolonnen, så den passer til den største værdi i kolonnen, ved at dobbeltklikke i højre side af kolonneoverskriften.

 • Du kan sortere listen over navne i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på kolonneoverskriften.

Brug kommandoerne på rullelisten Filter til hurtigt at få vist en delmængde af navne. Når du vælger de enkelte kommandoer, henholdsvis aktiveres og deaktiveres filtreringshandlingen, hvilket gør det nemt at kombinere eller fjerne forskellige filtreringshandlinger, så du kan opnå de ønskede resultater.

Du kan filtrere listen over de navne ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Vælg:

Hvis du vil:

Navne for området regneark

Have vist de navne, der kun gælder lokalt for et regneark.

Navne for området projektmappe

Have vist de navne, der kun gælder globalt for en projektmappe.

Navne med fejl

Vis kun de navne med værdier, der indeholder fejl (såsom #REFERENCE, #VÆRDI, #NAVN osv.)

Navne uden fejl

Have vist kun de navne med værdier, der ikke indeholder fejl.

Definerede navne

Have vist de navne, der kun er angivet af dig eller Microsoft Excel, såsom et udskriftsområde.

Tabelnavne

Have vist kun tabelnavne.

Hvis du ændrer et defineret navn eller tabelnavn, ændres også alle anvendelser af dette navn i projektmappen.

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik i dialogboksen Navnestyring på det navn, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.

  Tip: Du kan også dobbeltklikke på navnet.

 3. I dialogboksen Rediger navn skal du skrive det nye navn til referencen i feltet Navn.

 4. Ret referencen i feltet Refererer til, og klik på OK.

 5. Ret i feltet Refererer til i dialogboksen Navnestyring den celle, formel eller konstant, der repræsenteres af navnet.

  • Du kan annullere uønskede eller utilsigtede ændringer ved at klikke på Annuller Knappen Annuller eller trykke på ESC.

  • Du kan gemme ændringer ved at klikke på Bekræft Knappen Bekræft eller trykke på ENTER.

Knappen Luk lukker kun dialogboksen Navnestyring. Det er ikke nødvendigt for de ændringer, der allerede er foretaget.

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik i dialogboksen Navnestyring på det navn, du vil ændre.

 3. Vælg et eller flere navne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér et navn ved at klikke på det.

  • Markér flere navne i en sammenhængende gruppe ved at klikke på og trække i navnene eller trykke på SKIFT og klikke med museknappen for hvert navn i gruppen.

  • Hvis du vil markere flere navne i en ikke-sammenhængende gruppe, skal du trykke på CTRL og klikke med museknappen for hvert navn i gruppen.

 4. Klik på Slet. Du kan også trykke på DELETE.

 5. Klik på OK for at bekræfte sletningen.

Knappen Luk lukker kun dialogboksen Navnestyring. Det er ikke nødvendigt for de ændringer, der allerede er foretaget.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Definere og bruge navne i formler

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×