Office
Log på

Konvertér Exchange 2003-postkasser til mailaktiverede brugere

Når du har fuldført en faseinddelt migrering, skal du konvertere postkasserne til e-mailaktiverede brugere, så postkasser automatisk kan oprette forbindelse til skytjenestens postkasse.

Hvorfor skal postkasser konverteres til e-mailaktiverede brugere?

Hvis du har gennemført en faseinddelt migrering i Exchange for at overføre din organisations lokale Exchange 2003-postkasser til Office 365, og du vil administrere skybaserede brugere fra din lokale organisation – ved hjælp af Active Directory – skal du konvertere de lokale postkasser til e-mailaktiverede brugere (MEUs).

Denne artikel indeholder et Windows PowerShell-script, som indsamler oplysninger fra de skybaserede postkasser og et Visual Basic (VB)-script, som du kan køre for at konvertere Exchange 2003-postkasser til MEUs. Når du udfører dette script, kopieres proxyadresser fra den skybaserede postkasse til MEU'en, som er placeret i Active Directory. Desuden gør MEU-egenskaberne det muligt for katalogsynkroniseringsværktøjet Microsoft Online Services (DirSync) at matche MEU-brugeren med den tilhørende skybaserede postkasse

Det anbefales, at du konverterer lokale postkasser til MEUs til en overførselsbatch. Når en faseinddelt Exchange-overførselsbatch er fuldført, og du har bekræftet, at alle postkasser i batchen er blevet overført, og den indledende synkronisering af postkasseelementer i skyen er fuldført, skal du konvertere postkasser i overførselsbatchen til MEUs.

PowerShell-script til at indsamle data fra skytjenestens postkasser

Du kan bruge de nedenstående scripts til at indsamle oplysninger om de skybaserede postkasser og til at konvertere Exchange 2007-postkasser til MEUs.

Følgende script indsamler oplysninger fra skytjenestens postkasser og gemmer dem i en CSV-fil. Kør dette script først.

Kopier scriptet nedenfor til en .txt-fil, gem derefter filen som ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Det følgende Visual Bsic-script konverterer lokale Exchange 2003-postkasser til MEUs. Kør dette script, når du har kørt scriptet til indsamling af oplysninger fra skytjenestens postkasser.

Kopiér scriptet nedenfor til en .txt-fil, gem derefter filen som Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Hvilken funktion har scripts?

ExportO365UserInfo.ps1

Dette er et Windows PowerShell-script, som du kører i din skybaserede organisation til at indsamle oplysninger om de skybaserede postkasser, du har overført under den faseinddelte migrering af Exchange. Den anvender en CSV-fil til at definere omfanget af en batch af brugere. Det anbefales, at du bruger den samme CSV-fil til overførsel, som du brugte til at overføre en batch af brugere

Når du kører scriptet ExportO365UserInfo:

 • Følgende egenskaber indsamles fra de skybaserede postkasser for de brugere, der er opført i CSV-filen:

  • Primær SMTP-adresse

  • Primær SMTP-adresse for den tilsvarende lokale postkasse

  • Andre proxyadresser til den skybaserede postkasse

  • LegacyExchangeDN

 • De indsamlede egenskaber gemmes i en CSV-fil med navnet Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Dette er et VB-script, som du kører i din lokale Exchange 2003-organisation til at konvertere postkasser til MEUs. Det bruger filen Cloud.csv, som er output af scriptet ExportO365UserInfo.

Når du kører scriptet Exchange2003MBtoMEU.vbs, gør det følgende for hver postkasse, der er opført i input-CSV-filen:

 • Indsamler oplysninger fra input-CSV-filen og fra den lokale postkasse.

 • Opretter en liste over proxyadresser fra den lokale postkasse og den skybaserede postkasse, som skal føjes til MEU'en.

 • Sletter den lokale postkasse.

 • Opretter en MEU og udfylder følgende egenskaber:

  • legacyExchangeDN – værdi fra den lokale postkasse.

  • mail – den primære SMTP fra den skybaserede postkasse.

  • msExchMailboxGuid – værdi fra den lokale postkasse.

  • proxyAddresses – værdier fra både den lokale postkasse og den skybaserede postkasse.

  • targetAddress – læs fra den lokale postkasse, værdien er den primære SMTP fra den skybaserede postkasse.

   Vigtigt!: For at aktivere ændring af medarbejderoplysninger fra Office 365 til Exchange 2003 skal du erstatte værdien msExchMailboxGuid på MEU'en med Guid fra den skybaserede postkasse. For at hente Guids til postkasserne i din skybaserede organisation og gemme dem i en CSV-fil skal du køre den følgende PowerShell-kommando:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Denne kommando overfører den primære SMTP-adresse og Guid for alle postkasser i skyen til guid.csv-filen, og gemmer filen i den aktuelle mappe.

I stedet for at bruge input-CSV-filen til at konvertere en batch af postkasser, kan du køre scriptet Exchange2003MBtoMEU.vbs i manuel tilstand for at konvertere én postkasse ad gangen. For at gøre dette skal du angive de følgende inputparametre:

 • Det entydige navn (DN) for den lokale postkasse.

 • Den primære SMTP-adresse for den skybaserede postkasse.

 • Exchange Legacy DN for den skybaserede postkasse.

 • Et domænecontrollernavn i Exchange 2003-organisationen.

Trinvis fremgangsmåde til konvertering af lokale postkasser til MEUs

 1. Kør ExportO365UserInfo i din skybaserede organisation. Brug CSV-filen til overførselsbatchen som inputfil. Scriptet opretter en CSV-fil med navnet Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Det kunne f.eks. være:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  I dette eksempel antages, at scriptet og input-CSV-filen er placeret i den samme mappe.

 2. Kopiér Exchange2003MBtoMEU.vbs og Cloud.csv til den samme mappe i din lokale organisation.

 3. I din lokale organisation skal du køre følgende kommando:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Det kunne f.eks. være:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Skriv følgende kommando for at køre scriptet i manuel tilstand. Indsæt mellemrum mellem hver værdi.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Det kunne f.eks. være:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Kontrollér, at de nye MEUs er blevet oprettet. Gør følgende i Active Directory-brugere og -computere:

  1. Klik på Handling > Søg.

  2. Klik på Exchange-fanen.

  3. Vælg Vis kun Exchange-modtagere, og vælg derefter Brugere med ekstern mailadresse.

  4. Klik på Find nu.

  De postkasser, der er blevet konverteret til MEUs, er angivet under Søgeresultater.

 5. Du kan bruge Active Directory-brugere og -computere, ADSI Edit eller Ldp.exe til at bekræfte, at følgende MEU-egenskaber er udfyldt med de korrekte oplysninger.

  • LegacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Som beskrevet tidligere bevarer scriptet Exchange2003MBtoMEU.vbs msExchMailboxGuid-værdien fra den lokale postkasse. For at aktivere ændring af medarbejderoplysninger fra Office 365 til Exchange 2003 skal du erstatte værdien for msExchMailboxGuid-egenskaben på MEU med Guid fra den skybaserede postkasse.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×