Introduktion til kontrolelementer

Introduktion til kontrolelementer

Denne artikel beskriver de forskellige typer kontrolelementer, der er tilgængelige i Access, og viser, hvordan du føjer kontrolelementer til formularer og rapporter. Kontrolelementer er de dele af en formular eller rapport, som du kan bruge til at angive, redigere eller vise data. Et tekstfelt er f.eks. et populær kontrolelement til visning af data i rapporter eller til at angive og vise data i formularer. Andre populære kontrolelementer omfatter kommandoknapper, afkrydsningsfelter og kombinationsfelter (rullelister).

Denne artikel indeholder

Få oplysninger om kontrolelementer

Få oplysninger om layout

Få oplysninger om kontrolelementer

Med kontrolelementer kan du få vist og arbejde med data i dit databaseprogram. Det mest anvendte kontrolelement er tekstfeltet, men andre kontrolelementer omfatter kommandoknapper, etiketter, afkrydsningsfelter og underformularer/underrapporter.

Kontrolelementer kan være bundne, ubundne eller beregnede:

 • Bundne kontrolelementer    Kontrolelementer, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at få vist værdier fra felterne i databasen. Disse værdier kan f.eks. være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller diagrammer. Et tekstfelt, der viser en medarbejders efternavn, kunne f.eks. få oplysningerne fra feltet Efternavn i tabellen Medarbejder.

 • Ubundne kontrolelementer    Kontrolelementer, der ikke har en datakilde (f.eks. et felt eller et udtryk). Du kan bruge ubundne kontrolelementer til at få vist oplysninger, billeder, streger eller rektangler. En etiket, der viser titlen på en formular, er et eksempel på et ubundet kontrolelement.

 • Beregnede kontrolelementer    Kontrolelementer, hvis datakilde er et udtryk i stedet for et felt. Du angiver den værdi, du vil bruge som kildedata i kontrolelementet, ved at definere et udtryk. Et udtryk er en kombination af operatorer (f.eks. = og + ), kontrolelementnavne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi, og konstanter. Følgende udtryk beregner f.eks. prisen på en enhed med 25 procents rabat ved at gange værdien i feltet Pris pr. enhed med en konstant værdi (0,75).

=[Enhedspris] * 0,75

I et udtryk kan der anvendes data fra et felt i formularens eller rapportens underliggende tabel eller forespørgsel eller fra et andet kontrolelement i formularen eller rapporten.

Bemærk!: Beregninger kan også udføres i tabeller ved at tilføje et beregnet felt eller i forespørgsler ved at skrive et udtryk i feltrækken i forespørgselsgitteret. Derefter kan du binde formularer og rapporter til disse tabeller eller forespørgsler, hvorefter beregningerne vises på formularerne og rapporterne, uden at det er nødvendigt at oprette et beregnet kontrolelement.

Når du opretter en formular eller en rapport, er det nok mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør de fleste kontrolelementer i objektet. Derefter kan du tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer i designet ved hjælp af værktøjerne i gruppen Kontrolelementer under fanen Design i layoutvisningen eller designvisningen.

Du binder et kontrolelement til et felt ved at identificere det felt, hvor kontrolelementet henter sine data. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til det valgte felt, ved at trække feltet fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten. I ruden Feltliste vises felterne i formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Du kan få vist ruden Feltliste ved at åbne objektet i layoutvisningen eller designvisningen og derefter klikke på Tilføj eksisterende felter i gruppen Værktøjer under fanen Design. Hvis du dobbeltklikker på et felt i ruden Feltliste, tilføjes den type kontrolelement, der er relevant for det pågældende felt, i objektet.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve kontrolelementet (hvis objektet er åbent i designvisningen) eller i egenskabsboksen Kontrolelementkilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer de forskellige egenskaber for kontrolelementet, f.eks. dets navn, datakilde og format. Du kan vise eller skjule egenskabsarket ved at trykke på F4.

Der er to grunde til, at brug af ruden Feltliste er den bedste måde at oprette et bundet kontrolelement på:

 • Access udfylder automatisk kontrolelementets tilknyttede etiket med navnet på feltet (eller den titeltekst, der er defineret for feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel), så du ikke selv behøver at skrive etiketten.

 • Access indstiller automatisk mange af kontrolelementets egenskaber til passende værdier i overensstemmelse med egenskaberne for feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (f.eks. egenskaberne Format, AntalDecimaler og Inputmaske).

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, skal du indstille værdien i kontrolelementets egenskabsboks Kontrolelementkilde til navnet på feltet. Yderligere oplysninger om egenskaben Kontrolelementkilde finder du ved at trykke på F1, mens markøren er placeret på egenskabens rulleliste.

Tilbage til toppen

Få oplysninger om layout

Layouts indeholder styr, der justerer kontrolelementerne vandret og lodret, så formularen får et ensartet udseende. Du kan se et layout som en tabel, hvor tabellens celler hver især er tomme eller indeholder et enkelt kontrolelement. Følgende fremgangsmåder viser, hvordan du tilføjer, fjerner eller omarrangerer kontrolelementer i layouts.

Bemærk!: Layouts er valgfrie, hvis du opretter en computerdatabase, der kun kan åbnes ved hjælp af Access. Hvis du har planer om at publicere databasen til en SharePoint-server og bruge den i en browser, skal du bruge layouts på alle formularer og rapporter, som du vil bruge i browseren.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en Access-database til deling på internettet.

Layouts kan konfigureres på mange forskellige måder, men konfigureres normalt i tabelformat eller stablet format. I disse to primære formater kan du opdele eller flette celler for at tilpasse layoutet, så det passer bedre til dine kontrolelementer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Opdele eller flette celler i et layout.

 • I layouts for kontrolelementer i tabelformat arrangeres kontrolelementer i rækker og kolonner ligesom et regneark med etiketter langs toppen som vist i følgende illustration:

  Layout i tabelformat i en rapport.

  Layouts for kontrolelementer i tabelformat strækker sig altid over to sektioner i en formular eller en rapport. Uanset hvilken sektion kontrolelementerne er i, er etiketterne altid i sektionen ovenfor.

 • I stablede layouts er kontrolelementer placeret lodret, som man f.eks. ser det i en papirformular, med en etiket til venstre for hvert kontrolelement som vist i følgende illustration:

  Stablet layout i en formular.

  Stablede layouts er altid begrænset til en enkelt sektion i formularen eller rapporten.

Access opretter automatisk layouts i tabelformat i begge følgende tilfælde:

 • Du opretter en ny rapport ved at klikke på Rapport i gruppen Rapporter under fanen Opret.

 • Du opretter en ny rapport ved at klikke på Tom rapport i gruppen Rapporter under fanen Opret og trækker derefter et felt fra ruden Feltliste over i rapporten.

Access opretter automatisk stablede layouts i begge følgende tilfælde:

 • Du opretter en ny formular ved at klikke på Formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

 • Du opretter en ny formular ved at klikke på Tom formular i gruppen Formularer under fanen Opret og trækker derefter et felt fra ruden Feltliste til formularen.

Dette afsnit indeholder

Oprette et nyt layout

Skifte layout fra tabelformat til stablet format eller fra stablet format til tabelformat

Opdele et layout i to layouts

Tilføje rækker eller kolonner i et layout

Fjerne rækker eller kolonner fra et layout

Opdele eller flette celler i et layout

Flytte rundt på kontrolelementer i et layout

Føje kontrolelementer til et layout

Fjerne kontrolelementer fra et layout

Oprette et nyt layout

I et eksisterende formular- eller rapportobjekt kan du oprette et nyt layout ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg et kontrolelement, som du vil føje til layoutet.

 2. Hvis du vil føje flere kontrolelementer til det samme layout, skal du holde tasten SKIFT nede samtidigt med, at du vælger de pågældende kontrolelementer.

 3. Under fanen Arranger i gruppen Tabel skal du klikke på Tabelformat eller Stablet.

Access opretter layoutet og føjer de valgte kontrolelementer til det.

Starten af afsnittet

Skifte layout fra tabelformat til stablet format eller fra stablet format til tabelformat

Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte et helt layout fra den ene layouttype til den anden:

 • Markér en celle i det layout, du vil ændre.

 • Under fanen Arranger i gruppen Rækker og kolonner skal du klikke på Vælg layout.

 • Under fanen Arranger i gruppen Tabel skal du klikke på den ønskede layouttype (Tabelformat eller Stablet).

Access omarrangerer kontrolelementerne efter den ønskede layouttype.

Starten af afsnittet

Opdele et layout i to layouts

Du kan opdele et layout for kontrolelementer i to layouts ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Hold tasten Skift nede, og klik på de celler, som du vil flytte til det nye layout.

 2. Under fanen Arranger i gruppen Tabel skal du klikke på den layouttype, du ønsker til det nye layout (Tabelformat eller Stablet).

Access opretter et nyt layout for kontrolelementer og føjer de valgte kontrolelementer til det.

Bemærk!: Det oprindelige layout kan indeholde tomme rækker eller kolonner som følge af, at layoutet er blevet opdelt. Hvis du vil slette en række eller en kolonne, skal du højreklikke på en celle i rækken eller kolonnen og derefter klikke på Slet række eller Slet kolonne.

Starten af afsnittet

Tilføje rækker eller kolonner i et layout

 1. Markér en celle, der støder op til det sted, hvor du vil tilføje den nye række eller kolonne.

 2. Under fanen Arranger i gruppen Rækker og kolonner skal du klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor for at indsætte en ny række over eller under den aktuelle række. Klik på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre for at indsætte en ny kolonne til venstre eller højre for den aktuelle kolonne.

Access føjer den nye række eller kolonne til layoutet.

Starten af afsnittet

Fjerne rækker eller kolonner fra et layout

 1. Markér en celle i den række eller kolonne, som du vil fjerne.

 2. Under fanen Arranger i gruppen Rækker og kolonner skal du klikke på Vælg kolonne eller Vælg række for at vælge kolonnen eller rækken.

 3. Tryk på DELETE.

Access sletter rækken eller kolonnen fra layoutet.

Starten af afsnittet

Opdele eller flette celler i et layout

Ligesom en tabel i et dokument fra et tekstbehandlingsprogram består et layout af celler, der er arrangeret i rækker og kolonner. Hver celle kan indeholde et kontrolelement, f.eks et tekstfelt, en etiket eller en kommandoknap. Du kan opdele en celle vandret eller lodret for at oprette to celler, eller du kan flette flere celler for at oprette en større celle, der fylder flere rækker eller kolonner i layoutet. Selvom en celle strækker sig over flere rækker eller kolonner, kan den stadig kun indeholde ét kontrolelement.

Opdele celler

Når du opdeler en celle lodret, opretter du en ny række i layoutets struktur. Hvis der er andre celler i samme række som den, du har opdelt, vil de bevare deres størrelse (de strækker sig over de to underliggende rækker, der er blevet dannet som resultat af opdelingen). Når du opdeler en celle vandret, opretter du en ny kolonne i layoutets struktur. Hvis der er andre celler i samme kolonne som den, du har opdelt, vil de bevare deres størrelse (de strækker sig over de to underliggende kolonner, der er blevet dannet som resultat af opdelingen).

Flette celler

Bemærk!: Du kan flette tomme celler sammen, eller du kan flette en celle, der indeholder et kontrolelement, sammen med andre tomme celler. Du kan dog ikke flette celler, der indeholder flere kontrolelementer, da hver enkelt celle kun kan indeholde ét kontrolelement.

 1. Markér den første celle, du vil flette.

 2. Hold Skift nede, og markér de andre celler, du vil flette.

 3. Klik på Flet i gruppen Flet/opdel under fanen Arranger.

Bemærk!: I takt med at du opdeler og fletter flere celler i et layout, kan den underliggende række- og kolonnestruktur blive ret kompleks. Derfor kan det være svært at ændre størrelsen på den celle, du har udset dig. Vi anbefaler, at du først justerer rækkehøjden og kolonnestørrelsen så meget som muligt og derefter opdeler og fletter cellerne med henblik på at oprette det ønskede layout.

Starten af afsnittet

Flytte rundt på kontrolelementer i et layout

Du kan flytte et kontrolelement i et layout eller mellem layouts ved at trække det til den ønskede placering. Når du trækker i kontrolelementet, angiver en vandret eller lodret linje, hvor det vil blive placeret, når du slipper museknappen. Hvis du trækker kontrolelementet over i en tom celle, fremhæver Access hele cellen for at angive, hvor kontrolelementet bliver placeret.

Du kan også flytte et kontrolelement i et layout ved at markere det, holde ALT nede og derefter bruge piletasterne til at flytte kontrolelementet.

Hvis du bruger kombinationen af ALT og piletasterne til at flytte et kontrolelement til venstre eller højre, og du flytter det uden for grænserne af layoutet, bliver der tilføjet nye kolonner i layoutet efter behov for at muliggøre flytningen. Disse nye kolonner bevares, også selvom du flytter kontrolelementet tilbage til den oprindelige placering. Det kan have den utilsigtede konsekvens, at rapporten udvides, så den også optager plads på en anden side. På rapporter kan det medføre, at der udskrives tomme sider på grund af rapportobjektets ekstra bredde. Hvis du vil slette en tom kolonne i et layout, skal du markere en celle i kolonnen i layoutvisningen og derefter trykke på DELETE. Når layoutet ikke længere rækker ud over sidens grænse, tilpasser Access automatisk rapportens størrelse tilbage til den oprindelige sidebredde.

Starten af afsnittet

Føje kontrolelementer til et layout

Sådan føjer du et nyt felt fra ruden Feltliste til et eksisterende layout for kontrolelementer    

 • Træk feltet fra ruden Feltliste til layoutet. En vandret eller lodret linje angiver, hvor feltet vil blive placeret, når du slipper museknappen. Hvis du trækker feltet over i en tom celle, fremhæver Access hele cellen for at angive, hvor feltet bliver placeret.

Sådan føjer du eksisterende kontrolelementer til et eksisterende layout for kontrolelementer    

 1. I layoutvisningen skal du vælge det første kontrolelement, du vil føje til layoutet for kontrolelementer.

 2. Hvis du vil føje flere kontrolelementer til det samme layout, skal du holde tasten SKIFT nede samtidigt med, at du vælger de pågældende kontrolelementer. Du kan vælge kontrolelementer i andre layout for kontrolelementer.

 3. Træk de markerede felter til layoutet. En vandret eller lodret linje angiver, hvor felterne placeres, når du slipper museknappen.

Starten af afsnittet

Fjerne kontrolelementer fra et layout

Hvis du fjerner kontrolelementer fra et layout, kan du anbringe kontrolelementerne hvor som helst i formularen eller rapporten, uden at det påvirker andre kontrolelementers placering.

Hvis du har planer om at bruge en formular eller rapport som en del af en webapplikation, skal alle dens kontrolelementer være indeholdt i layouts.

 1. Klik på Visninger i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 2. Markér de celler, du vil fjerne fra layoutet, herunder alle etiketter. Hvis du vil markere flere celler, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de celler, du vil fjerne. Hvis du vil markere alle cellerne i layoutet, skal du klikke på Vælg layout i gruppen Rækker og kolonner under fanen Arranger.

 3. Højreklik på en af de markerede celler, peg på Layout, og klik derefter på Fjern layout.

  Access fjerner de valgte celler fra layoutet.

 4. Hvis du har efterladt nogle kontrolelementer i layoutet, overlapper de nu med de kontrolelementer, du har fjernet. Mens kontrolelementerne stadig er markerede, kan du trække de markerede kontrolelementer væk fra layoutet. Sørg for, at du ikke kommer til at slippe kontrolelementerne undervejs, så de bliver indsat i layoutet igen.

Tilbage til toppen

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×