Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Excel 2016 med dit tastatur og en skærmlæser, som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at udføre grundlæggende opgaver i Excel 2016. Start appen, og opret en ny projektmappe for at indsætte dine data. Opret simple formler, sorter eller filtrer dine data, og tilføj diagrammer for at få vist, hvad dine data betyder.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Start Excel.

Gør et af følgende for at starte Excel 2016:

 • Tryk på Windows-tasten, skriv Excel, og tryk derefter på Enter.

 • Gå til den Excel 2016 projektmappe, du vil åbne, på din enhed eller fillagring , og tryk på Enter. Projektmappen åbnes i Excel.

Oprette en ny projektmappe

Excel-filer kaldes projektmapper. Hver projektmappe indeholder ark, der normalt kaldes regneark eller bare ark. Du kan tilføje lige så mange ark, du vil, i en projektmappe, eller du kan oprette nye projektmapper, hvis du vil holde dine data adskilte.

 1. I Excel skal du trykke på Alt+F, N for at begynde at oprette en ny projektmappe.

 2. Tryk på L for at åbne en tom projektmappe.

Angive dine data

Når du angiver data i arket, arbejder du med rækker, kolonner og celler. Der refereres til celler i forhold til deres placering i rækken og kolonnen på arket, så celle A1 er i den første række i kolonne A. I et nyt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Hvis du vil markere en tom celle, som du vil begynde at angive data i, skal du trykke på piletasterne. I takt med at du bevæger dig til celler i projektmappen, kan du høre cellereferencen og indholdet af cellen i JAWS. Når du markerer en tom celle, kan du f.eks. høre "Tom, G4." I Oplæser kan du høre cellereferencen, men ikke indholdet af cellen.

 2. Skriv tekst eller et tal i cellen.

 3. Tryk på Enter for at angive indholdet i cellen og gå videre til den næste celle i kolonnen. Tryk på tabulatortasten for at gå videre til den næste celle i kolonnen. Du kan også bruge piletasterne.

Brug af Autosum til at tilføje dine data

Du kan bruge funktionen Autosum til hurtigt at lægge de tal sammen, som du har angivet i dit ark.

 1. Markér den celle, hvor totalen skal vises. Det er normalt til højre for eller under de tal, du lægger sammen.

 2. Tryk på Alt+H, U og derefter på S for at angive funktionen Autosum i cellen.

  Tip!: Du kan redigere, hvilke celler der er valgt for funktionen Autosum. Hvis du vil markere det celleområde, du vil lægge sammen, skal du holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 3. Når du har bekræftet, at funktionen Autosum opretter en formel for de ønskede celler, kan du trykke på Enter. Autosum adderer tallene i de valgte celler, og totalen vises i din markerede celle.

 4. Du kan høre resultatet af Autosum-beregningen ved at gå tilbage til den celle, der indeholder funktionen Autosum. Du kan både høre tallet, at der er tale om resultatet af en formel, samt cellereferencen, f.eks. "538, har formel, G6."

Oprette en simpel formel

Du kan angive simple formler for at addere, subtrahere, multiplicere eller dividere tallene i dit ark. Du opretter en formel ved at kombinere cellereferencer (f.eks. B4 eller D6), der indeholder de tal, du vil beregne, med den matematiske operator. Operatorerne er plustegnet (+) for addition, minustegnet (-) for subtraktion, stjerne (*) for multiplikation og skråstreg (/) for division.

 1. Markér den celle, hvor resultatet af formlen skal vises. Det er normalt til højre for eller under de tal, du beregner.

 2. Skriv lighedstegnet (=). En Excel-formel starter altid med et lighedstegn.

 3. Du kan oprette formlen ved at skrive en kombination af cellereferencer (f.eks. B4 eller D6) og matematiske operatorer. F.eks. =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tip!: Du kan foretage hurtige beregninger ved at angive tal i formlen i stedet for almindelige cellereferencer, f.eks. =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryk på Enter. Tallene beregnes, og resultatet vises i din markerede celle.

  Tip!: Hvis markøren skal blive i den aktive celle, skal du trykke på Ctrl+Enter.

Anvende et talformat

Du kan skelne mellem forskellige taltyper i ved at anvende et talformat, f.eks. valuta, procent eller dato.

 1. Markér de celler, som indeholder de tal, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, N for at åbne kombinationsboksen med talformater.

 3. Hvis du vil gennemgå de tilgængelige talformater, skal du trykke på pil ned eller pil op.

  Tip!: Hvis det ønskede talformat ikke findes på denne liste, f.eks. Speciel eller Brugerdefineret, kan du trykke på Esc for at lukke listen med talformater. Du kan åbne fanen Tal i dialogboksen Formatér celler ved at trykke på Alt+H, O og derefter på E. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå listen med tilgængelige talformater, og tryk derefter på pil ned eller pil op.

 4. Tryk på Enter for at anvende det valgte talformat på de markerede celler.

Filtrér eller sortér data i en tabel

Når du opretter en tabel ud fra dine data i et ark, kan du analysere dataene på en række forskellige måder, bl.a. ved at filtrere eller sortere dem hurtigt.

 1. Du kan markere den gruppe data, du vil analysere som en tabel, ved at markere den første celle. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne. Når du har markeret gruppen med celler, hører du cellereferencen og indholdet af den første celle i området, og derefter hører du cellereferencen og indholdet af den sidste celle i området. (I Oplæser hører du cellereferencen og indholdet af den første celle i området).

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på T for at gå til fanen Tabeller.

 4. Du kan markere gitteret Tabel ved at trykke på tabulatortasten og derefter trykke på Enter. Dine markerede data formateres som en tabel. Der tilføjes kolonneoverskrifter, og rækkerne formateres med skiftende farver.

 5. Filtrér tabellen efter indholdet i en kolonne.

  1. Gå til overskriften i den kolonne, der indeholder de data, du vil filtrere efter.

  2. Markér pilen i kolonneoverskriften.

  3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Markér alt, markeret".

  4. Tryk på mellemrumstasten for at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  5. Du kan gennemse filtermulighederne ved at trykke på pil ned. Tryk på mellemrumstasten for at markere de afkrydsningsfelter, der indeholder de data, du vil filtrere efter. Tryk på Enter.

  6. Gentag trin a-c for at fjerne filteret og vise alle data igen. Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet Markér alt. Tryk på Enter.

 6. Sortér tabellen.

  1. Gå til overskriften for den kolonne, du vil sortere tabellen efter.

  2. Markér pilen i kolonneoverskriften.

  3. Tryk på S for at vælge Sortér med mindste først (for tal) eller Sortér fra A til Å (for tekst). Tryk på O for at markere Sortér med største først eller Sortér fra Å til A.

Beregn tal i en tabel

Med værktøjerne til hurtig analyse kan du hurtigt beregne dine tal. Uanset om det er en sum, et gennemsnit eller en optælling, viser Excel beregningsresultaterne under eller ved siden af dine tal i hele tabellen.

 1. Markér den første celle for at vælge den gruppe data, du vil analysere som en tabel. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Du kan gå til fanen Indsæt ved at trykke på O og derefter trykke på tabulatortasten.

 4. Tryk på højre piletast for at gennemse beregningsindstillingerne, som omfatter Sum, Gennemsnit, Tæl, % total og Løbende for enten vandrette data eller lodrette data.

 5. Vælg en beregningsindstilling, og tryk på Enter. Den markerede gruppe af data beregnes i overensstemmelse med dine valg.

 6. Hvis du vil høre resultaterne, skal du markere de celler, der indeholder formlerne, en efter en. Du kan høre resultatet af formlen, at cellen indeholder en formel, samt cellereferencen.

Formatér eller fremhæv dine data som en tabel

Betinget formatering eller minidiagrammer kan fremhæve dine vigtigste data eller vise datatendenser. Du kan bruge værktøjet Hurtig analyse til at anvende disse fremhævninger hurtigt.

 1. Hvis du vil markere den gruppe data, du vil fremhæve med betinget formatering eller minidiagrammer, ved at markere den første celle. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på F for at gå til fanen Formatering. Tryk på S for at gå til menuen Minidiagrammer. Tryk på tabulatortasten for at gå til indstillingerne under fanen.

 4. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemgå indstillingerne for formatering eller minidiagrammer. Formateringsindstillingerne for tal omfatter Datalinjer, Farve, Ikonsæt og flere andre. Formateringsindstillingerne for tekst omfatter Tekst indeholder, Dubletværdier, Entydige værdier, Lig med og Ryd formatering. Indstillingerne for minidiagrammer omfatter Linje, Kolonne og Gevinst/tab. De er kun tilgængelige, når der er markeret tal.

 5. Vælg en indstilling for formatering eller minidiagrammer, og tryk på Enter. Din markerede gruppe af data formateres i overensstemmelse med dine valg.

Bemærk!: Få mere at vide om dette emne: Analysér tendenser i data ved hjælp af minidiagrammer.

Vise dine data i et diagram

Værktøjet Hurtig analyse anbefaler et bestemt diagram og opretter hurtigt en visuel gengivelse af dine data.

 1. Markér den første celle for at vælge den gruppe af tal og etiketter, der skal gengives som et diagram. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på C for at gå til fanen Diagrammer, og tryk derefter på tabulatortasten.

 4. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemgå diagramindstillingerne.

 5. Vælg den ønskede diagramtype, og tryk på Enter. Diagrammet, der gengiver din markerede gruppe, føjes til regnearket som et integreret objekt.

Bemærk!: Få mere at vide om andre metoder til at gøre følgende: Opret et diagram i Excel 2016 til Windows.

Gemme dit arbejde

 1. Tryk på Ctrl+S. Hvis det er første gang, du gemmer projektmappen, skal du gå til den nyligt åbnede Backstage-visning for Gem som, vælge dens lagerplacering og give den et navn.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til valgmulighederne for placeringer under Gem som.

 3. Du kan vælge lagerplaceringen for projektmappen, f.eks. OneDrive eller Denne pc, ved at trykke på pil ned eller pil op. Hvis du vil åbne dialogboksen Gem som, kan du også gå til Gennemse og trykke på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til en mappe under din valgte lagerplacering. Hvis du vil gå til en mappe, der er højere oppe i hierarkiet, skal du vælge Et niveau op. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over mapper. Tryk på tabulatortasten eller piletasterne for at rulle gennem listen. Tryk på Enter for at vælge en mappe.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til feltet Angiv filnavnet her, og skriv et navn til din projektmappe.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Gem, og tryk på Enter.

Udskrive dit arbejde

 1. Tryk på Ctrl+P for at åbne Backstage-visningen for Udskriv.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå udskriftsindstillinger, bl.a. Egenskaber for udskrift, Udskriv på én side, Stående papirretning, Normale margener og Sideopsætning. Tryk på Enter for at ændre en valgt indstilling. Hvis du vil vælge en anden indstilling, skal du trykke på pil op eller pil ned og derefter trykke på Enter.

 3. Når udskriftsindstillingerne er, som du gerne vil have dem, kan du vælge Udskriv ved at trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Udskriv". Tryk på Enter. Printeren udskriver projektmappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en projektmappe i Excel

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Brug Excel med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at udføre grundlæggende opgaver, såsom oprette, redigere eller udskrive en projektmappe.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For touchfunktioner i Excel til Android skal du gå til Touchvejledning til Excel til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Åbn Excel til Android

 1. På din Android-enhed startskærmen skal du trække én finger rundt på skærmen, indtil du høre "Apps", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Ikonet er placeret på nederst i midten af skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Excel", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Når du starter Excel for første gang, skal du logge på din Microsoft-konto. Finde en vejledning, gå til logge på på den første gang det bruges.

Tip!: Hvis du har aktiveret registrering af Ok Google stemme i Google-app, kan du sige "Ok Google, Åbn Excel."

Tip!: Hvis du ikke har logget af Excel app'en sidste gang, du brugte den, åbnes programmet uden at spørge du logge på.

Log på til Excel

Du kan logge på Excel først gang du åbner app eller nyere på. Når du logger på Excel, er din konto er også tilgængelig i andre Office-apps. Du kan bruge Excel uden at logge på, for.

Log på den første gang det bruges

 1. Når du åbner Excel for første gang, programmet starter den første installation og derefter du høre: "Log på Microsoft-konto."

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Angiv din mail, telefon eller Skype, redigeringsfelt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug af skærmtastaturet til at angive din mailadresse, telefonnummer eller Skype navn. Når du er færdig, skal du trække én finger på skærmen, indtil du høre ", knappen Start," og derefter flytte fingeren frem på skærmen. Knappen findes i nederste højre hjørne af skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Adgangskode, redigeringsfelt," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 6. Når du er færdig, skal du trække én finger på skærmen, indtil du høre ", knappen Start," og derefter flytte fingeren frem på skærmen. Knappen findes i nederste højre hjørne af skærmen.

Logge på efter den første gang det bruges

Når du beslutter dig at sikre det bedste ud af dine projektmapper, kan du logge på Excel selv efter at du allerede har brugt appen uden en logon.

 1. Åbn Excel.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Log på", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "få tingene gjort på farten. Log på."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet logge på åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Angiv din mail, telefon eller Skype, redigeringsfelt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive din e-mail-adresse, telefonnummer eller Skype navn. Når du er færdig, celler én finger på skærmen, indtil du høre ", knappen Start," og derefter flytte fingeren frem på skærmen. Knappen findes i nederste højre hjørne af skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Adgangskode, redigeringsfelt," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 8. Når du er færdig, skal du trække én finger på skærmen, indtil du høre ", knappen Start," og derefter flytte fingeren frem på skærmen. Knappen findes i nederste højre hjørne af skærmen.

Åbn en projektmappe

Når Excel åbnes, skal lander du, på siden Excel. Det viser en liste over dine seneste projektmapper. Du kan åbne en af dem eller en ældre projektmappe.

 • For at åbne en seneste projektmappe skal du trække én finger på skærmen, indtil du høre den fil, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • For at åbne en ældre projektmappe, stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Åbn knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre placeringen af filen, og Dobbelttryk på skærmen. Gå til fil, og Dobbelttryk på skærmen for at åbne den.

Bemærk!: Hvis du allerede arbejder på en projektmappe, og du vil åbne en anden én, stryg ned og derefter venstre. Du lander på siden Excel. For at åbne en nylig eller en ældre projektmappe skal du følge trinnene ovenfor.

Oprette en ny projektmappe

Excel filer kaldes projektmapper. Hver projektmappe indeholder ark, normalt kaldes regneark eller hele regneark. Du kan tilføje lige så mange ark, som du vil en projektmappe, eller du kan oprette nye projektmapper for at holde dine data organiserede.

 1. Åbn Excel.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Nye", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Ny, tom projektmappe."

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne en tom projektmappe. For at bruge en anden skabelon skal høre stryg til højre, indtil du navnet på den projektmappeskabelon, du vil bruge, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Hvis du allerede arbejder på en projektmappe, og du vil oprette en ny én, stryg ned og derefter venstre. Du lander på siden Excel. Hvis du vil oprette en ny projektmappe, skal du følge trin 2 og 3 ovenfor.

Opret et nyt regneark i projektmappen

Træk din finger rundt nederst til venstre i skærmbilledet i en projektmappe, indtil du hører "Knappen Tilføj ark", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Angive dine data

Når du angiver data i arket, arbejder du med rækker, kolonner og celler. Der refereres til celler i forhold til deres placering i rækken og kolonnen på arket, så celle A1 er i den første række i kolonne A. I et nyt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Træk fingeren rundt på skærmen til at finde den celle, du vil arbejde på i regnearket.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Skær ned på knappen".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Rediger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Viser < sprog tastaturet >" for eksempel, "Engelsk os tastatur."

 4. Brug af skærmtastaturet til at skrive de tal eller tekst, du vil.

 5. Når du er færdig, skal du trække fingeren omkring det øverste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "Angiv knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Anvende et talformat

Du kan få vist forskellige taltyper ved at anvende et format på en celle, f.eks. valuta, procent eller dato.

 1. I regnearket, træk fingeren rundt på skærmen til at finde den celle, du vil arbejde på, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at aktivere den markerede celle.

 2. For at lukke den genvejsmenu, stryge ned-then til venstre.

 3. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Under fanen menuen < aktuelle under fanen > valgt."

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Tal i formater", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Talformat."

 5. Stryg til højre, indtil du høre det format, du vil som valuta, klokkeslæt eller procent.

 6. Du kan vælge et format ved at dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Nogle af indstillingerne for format har også undermenuer. Du hører eksempelvis: "Menuen Tal". Dobbelttryk på skærmen for at åbne undermenuen.

Oprette en simpel formel

Du kan oprette simple formler, som kan addere, subtrahere, multiplicere eller dividere dine tal.

 1. Træk fingeren rundt på skærmen til at finde den celle, du vil arbejde på i regnearket.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Skær ned på knappen".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Rediger", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne skærmtastaturet.

 4. For at oprette en formel, skal du skrive en kombination af tal og beregningsoperatorer ved at trække fingeren hen over tastaturet og løfte din finger på den version, du skal bruge.

  Skriv på plustegnet (+) for tilføjelse, minustegn (-) for subtraktion, stjernen (*) for multiplikation eller skråstreg (/) til division. For eksempel Skriv = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4eller = 4/2.

 5. Når du er færdig, skal du trække fingeren omkring det øverste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "Angiv knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Excel køres beregningen og indsætter resultatet i cellen.

Gemme dit arbejde

Excel gemmer automatisk dit arbejde, men du kan ændre filnavnet og vælge filens placering.

Gem en kopi af din fil

 1. Stryg til højre, indtil du høre i en Excel-fil, til at ændre navnet på filen, "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen filer åbnes."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gem som", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Angiv filnavn".

 3. Hvis du vil ændre navnet på den fil, stryg til højre, indtil du høre "Fjern knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at fjerne det aktuelle navn på filen.

 4. Stryg til venstre, indtil du høre "Angiv filnavn, redigere feltet", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne den skærmtastaturet.

 5. Skriv filnavnet. Når du er færdig, stryg mod højre, indtil du høre "Knappen Gem", og dobbelttryk derefter for at gemme filen.

Vælg en placering til filen

 1. I en Excel-fil, du ændrer placeringen af din fil, stryg til venstre eller højre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne menuen Filer. Du hører: "Menuen filer åbnes."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gem som", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "Angiv filnavn".

 3. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre placeringen, hvor du vil gemme filen, såsom OneDrive eller denne enhed. Dobbelttryk på skærmen for at vælge placeringen.

 4. I indstillingen placering du har valgt, stryg mod venstre eller højre, indtil du høre den mulige mappe eller en anden underordnede placering, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gem", og dobbelttryk derefter for at gemme filen på den valgte placering.

  Tip!: Hvis du forsøger at gemme en fil med et navn, der allerede findes, kan du høre "Vil du erstatte filen?" Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Annuller" eller "Knappen Erstat", afhængigt af hvad du vil foretage dig. Dobbelttryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

Udskrive dit arbejde

Sørg for, at du har en printer tilsluttet til enheden.

 1. Stryg til højre, indtil du høre i en Excel fil "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne menuen Filer. Du hører: "Menuen filer åbnes."

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Udskriv", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Layoutindstillinger, menuen lukket." Siden Udskriftsindstillinger åbnes.

 3. Hvis du vil udskrive med standardindstillingerne, skal du stryge højre, indtil du høre ", knappen Udskriv," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du hører: "Tillad Excel du bruger en onlinetjeneste fra Microsoft til at forberede filer til printing?" stryg højre, indtil du høre "Tillad knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "rullelisten. Vælge en printer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre navnet på den printer, du ønsker, og Dobbelttryk på skærmen for at aktivere.

 7. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Udskriv", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Oplysninger om, hvordan du udfører mere avancerede opgaver, kan du gå til Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Vigtigt!: Denne sektion er igangværende arbejde. Noget af indholdet kan være ufuldstændigt eller unøjagtigt på nuværende tidspunkt. Kom tilbage snart for at se den fulde artikel. Tak!

Brug Excel med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at udføre grundlæggende opgaver, som logge på Excel og åbne en projektmappe, f.eks.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn Excel

 1. På din enhed på listen alle apps stryg til højre for indtil Oplæser læser "Excel".

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

Bemærk!: Excel logget automatisk på ved hjælp af den Microsoft-konto, du har konfigureret din telefon med. Du kan høre "-startsiden" efterfulgt af dit kontonavn og "Knappen". Hvis du har logget af appen Excel sidste gang, du brugte den, eller hvis du vil bruge en anden konto, kan du referere til at logge på Microsoft Excel.

Tip!: Hvis du har fastgjort et felt for Excel på startskærmen på din enhed, kan du også åbne app'en derfra. Stryg til højre, indtil du høre "Excel" efterfulgt af størrelsen på feltet, for eksempel "små, 1 af 1." Dobbelttryk på skærmen.

Log på til Excel

Du kan logge på hurtigt med den samme Microsoft-konto, du har konfigureret din telefon med, eller Vælg en anden Microsoft, arbejde eller skolekonto.

Log på med den foreslåede konto

 1. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen", når du har åbnet Excel, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Lad os komme i logget på," efterfulgt af navnet på den Microsoft-konto, du har konfigureret din telefon med.

 2. Du vil bruge denne konto, stryg til højre, indtil du høre "Fortsæt med knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "-startsiden" efterfulgt af dit kontonavn og "Knappen".

  Du nu er logget på, og der er fokus på startsiden.

Log på med en Microsoft-konto

 1. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen", når du har åbnet Excel, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Lad os komme i logget på," efterfulgt af navnet på den Microsoft-konto, du har konfigureret din telefon med.

 2. Hvis du vil bruge en anden Microsoft-konto, skal du stryge højre, indtil du høre "Microsoft-konto, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Fortsæt med knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Angiv din mail, telefon eller Skype, redigering."

 4. Brug af skærmtastaturet til at skrive din e-mail-adresse, telefonnummer eller Skype brugernavn sted fokus til tasten Enter og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Skriv den adgangskode, redigering."

 5. Brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode, fokusere på tasten Enter og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du hører "Knappen OK", skal du aktivere din Microsoft-konto ved at angive din enhed pinkode. Dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at skrive din pinkode.

 7. Når du hører "startside, knappen Ny," Excel er færdig med at logge dig på. Der er fokus på startsiden.

Log på med en arbejds- eller skolekonto konto

 1. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen", når du har åbnet Excel, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Lad os komme i logget på," efterfulgt af navnet på den Microsoft-konto, du har konfigureret din telefon med.

 2. Hvis du vil bruge en anden konto, skal du stryge højre, indtil du høre "arbejds- eller skolekonto," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Fortsæt med knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Annuller".

 4. Stryg mod venstre, indtil du høre "-mailadresse, redigerbar tekst" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Brug af skærmtastaturet til at skrive din mailadresse, tryk på Enter, og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Adgangskode, redigerbar tekst" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode, fokusere på tasten Enter, og Dobbelttryk på skærmen.

 8. Enheden spørger, hvis Windows skal huske denne konto. Afhængigt af hvilken indstilling du vil, stryg til højre, indtil du høre "Springe over for nu, sammenkæde" eller "Ja knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 9. Du kan høre "Konto du har føjet til denne app" efterfulgt af dine kontooplysninger. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "-startsiden" efterfulgt af dit kontonavn og "Knappen".

Åbne en seneste projektmappe

Du kan finde dine senest anvendte projektmapper højre på siden Excel start.

 1. Start på Excel siden stryg mod højre, indtil du høre "Seneste markeret". Listen over seneste projektmapper starter her.

 2. Stryg til højre, indtil du finder den projektmappe, du vil åbne, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Søge efter en projektmappe

 1. Hvis du søge efter projektmappen ikke er på Excel start side, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Knappen Gennemse", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Vælg en app, seneste".

 2. Stryg til højre, indtil du finder den indstilling, du vil, for eksempel Denne enhed eller OneDrive, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du finder den korrekte mappe, for eksempel dokumenter, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du finder den rigtige fil, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Henter."

 5. Stryg til højre, indtil du høre "åben projektmappe app-linjen knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Åbning," efterfulgt af navnet på projektmappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Brug tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Excel Mobile til Windows 10

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Brug Excel Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at udføre grundlæggende opgaver, som opretter en ny projektmappe, redigerer en projektmappe og udskrive dit arbejde.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Excel Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

I dette emne

Åbn Excel Online

 1. Gå til https://www.office.com.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Log på din konto", og tryk derefter på Enter. Vinduet Vælg en konto, åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre navnet på konto eller brugeren, som du vil bruge til at logge på, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Skriv den adgangskode, redigering."

  Hvis du ikke kan høre den konto, du vil, Enter Tryk på fanen tast, indtil du høre "Brug en anden konto, knappen", og tryk derefter på. Skriv mail eller telefonnummer nummeret på kontoen, og tryk derefter på Enter.

 4. Skriv din adgangskode, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Microsoft Office home."

 5. Tryk på TAB for at åbne Excel Online, indtil du høre "Gå til Excel, link," og derefter trykke på Enter. Excel Online åbnes.

Åbn en projektmappe

Du kan åbne en fil, du har arbejdet på for nylig eller gå til din foretrukne online lager som OneDrive og åbner en fil derfra.

Åbne en projektmappe, når du starter Excel Online

 1. Åbn, og log på Excel Online. Åbne og fokus er på en ny tom projektmappe-indstilling.

 2. Gør et af følgende:

  • For at åbne den seneste fil, skal du trykke på Skift + tabulatortasten, indtil du høre den seneste fil, du vil, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i Redigeringsvisning eller Læsevisning.

  • For at åbne et dokument fra en online lager, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Åbn fra < online lageret >", og tryk derefter på Enter. Gå til den ønskede fil, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i Læsevisning.

Åbne en projektmappe, når du arbejder i Excel Online

Bemærk!: Hvis du vil åbne en projektmappe, når du allerede arbejder i Excel Online, skal du være i Redigeringsvisning. Indstillingen er ikke tilgængelig i Læsevisning. Gå til Skift til visningen redigeringfor vejledning i at få adgang til Redigeringsvisning.

 1. Tryk på Alt + Windows-tasten. Fokus flyttes til båndet.

 2. For at åbne menuen filer skal du trykke på F. Du hører: "Luk menu, menupunkt." Hvis du ikke kan høre det, er du ikke i Redigeringsvisning.

 3. For at åbne menuen Åbn skal du trykke på v.

 4. Gør et af følgende:

  • Tryk på tabulatortasten, indtil du høre den seneste dokumenter, du vil, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i Redigeringsvisning eller Læsevisning.

  • For at åbne et dokument fra en online lager, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "mere på < online lageret >", og tryk derefter på Enter. Gå til den ønskede fil, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i Læsevisning.

Skift til visningen redigering

Hvis du har åbnet en projektmappe i Læsevisning, og du vil redigere filen, skal du skifte til Redigeringsvisning.

 1. I Læsevisning, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre din eller brugernavn.

 2. Tryk på TAB, indtil du høre "Rediger projektmappe, knappen skjult." Tryk på Enter for at udvide menuen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Rediger i browser", og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i Redigeringsvisning.

Oprette en ny projektmappe

Du kan oprette en ny projektmappe via en skabelon eller fra bunden.

Oprette en projektmappe, når du starter Excel Online

 1. Åbn, og log på Excel Online. Åbne og fokus er på en ny tom projektmappe-indstilling. Denne indstilling, hvis projektmappen indeholder ikke en foruddefineret formatering.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Enter for at åbne en ny tom projektmappe og begynde at arbejde på det skal.

  • For at gennemse listen over tilgængelige skabeloner, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre den skabelon, du vil, og tryk derefter på Enter.

  Den nye projektmappe åbnes, og der er fokus på den første celle i arket.

Oprette en projektmappe, når du arbejder i Excel Online

Bemærk!: Hvis du vil oprette en ny projektmappe, når du allerede arbejder i Excel Online, skal du være i Redigeringsvisning. Indstillingen er ikke tilgængelig i Læsevisning. Gå til Skift til visningen redigeringfor vejledning i at få adgang til Redigeringsvisning.

 1. Hvis du allerede arbejder på en projektmappe, og du vil oprette et nyt billede, trykke på Alt + Windows-tasten. Fokus flyttes til båndet.

 2. For at åbne menuen filer skal du trykke på F. Du hører: "Luk menu, menupunkt." Hvis du ikke kan høre det, er du ikke i Redigeringsvisning.

 3. Åbne menuen Ny, tryk på N.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre skabelonindstillingen, du vil, og tryk derefter på Enter.

Redigere din projektmappe

Hvis du vil redigere din projektmappe, skal du være i Redigeringsvisning. Gå til Skift til visningen redigeringfor vejledning i at få adgang til Redigeringsvisning.

Angive dine data

 1. Tryk på piletasterne for at flytte mellem celler. Skærmlæseren læser cellerne, når du flytter efter deres række og kolonne placering i regnearket. Celle A1 er i den første række i kolonne A. Hvis cellen indeholder tekst i den, læser skærmlæseren teksten.

 2. Hvis du vil angive eller udskifte tekst i en celle, skal du angive teksten, tallet eller formlen.

 3. Tryk på Enter eller tabulatortasten for at gå videre til næste celle.

Brug af AutoSum til at lægge dine tal

Beregne summen af tallene i arket.

 1. Flytte til cellen til højre for eller lige under de tal, du vil lægge sammen.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, H, U, S. Tryk på Enter for at udføre beregningen.

  Excel Online adderer dataene og placerer resultatet i den markerede celle.

Oprette en simpel formel

Du kan oprette simple formler, som kan addere, subtrahere, multiplicere eller dividere dine tal.

 1. Flyt til cellen til højre for eller lige under de tal, du vil beregne.

 2. Skriv et lighedstegn (=). Du hører: "Redigering, lighedstegn (=)."

 3. For at oprette formlen, skal du skrive en kombination af tal og beregningsoperatorer, som kan plustegnet (+) for tilføjelse, minustegn (-) for subtraktion, stjernen (*) for multiplikation eller skråstreg (/) til division. For eksempel skal du skrive et af følgende:

  • For at tilføje tal skal du skrive = 2 + 4.

  • Hvis du vil subtrahere tal, skal du skrive = 4-2.

  • For at multiplicere tal, skal du skrive = 2 * 4.

  • Hvis du vil dividere tal, skal du skrive = 4/2.

 4. Tryk på Enter for at udføre beregningen.

Excel Online køres beregningen og viser resultatet i den markerede celle.

Anvende et talformat

Du kan få vist forskellige typer af tal i Excel Online ved at anvende et format, som valuta, procent eller dato.

 1. Markér den eller de celler, du vil formatere. Tryk på Shift + pil for at markere flere tilstødende celler taster.

 2. Tryk på Skift + F10 for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Klip, menupunkt."

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Talformat", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen talformat."

 4. Tryk på pil ned for at vælge et format, indtil du høre det format, du vil som "Valuta" eller "Dato", og tryk derefter på Enter for at vælge.

Oprette en tabel ud fra dine data

Du kan oprette en tabel fra dine data, så du kan, for eksempel hurtigt filtrere eller sortere dataene.

 1. Markér de celler, du vil medtage i tabellen. Tryk på Shift + pil for at markere flere tilstødende celler taster.

 2. For at åbne dialogboksen Formatér som tabel, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, H, T, L. Du hører: "Dialogboksen Formatér som tabel."

 3. Tryk på Shift + Tab-tasten. Du kan høre "min tabel har overskrifter,", og hvis afkrydsningsfeltet er markeret eller ej. Tryk på mellemrum for at ændre markeringen.

  Bemærk!: Brug tabeloverskrifter for at gøre tabellen mere tilgængeligt for brugere af skærmen reader. Skærmlæsere bruge oplysningerne sidehoved for at forstå, hvordan du finder celler i en tabel.

 4. Tryk på Enter for at oprette tabellen.

Sortere eller filtrere data i en tabel

 1. I den tabel, du vil sortere eller filtrere, gå til en celle med en Sortér og Filtrer rullemenuen. Du hører celle oplysninger, efterfulgt af "Indeholder et Sortér og Filtrer rullemenuen".

 2. For at åbne menuen rullelisten skal du trykke på Alt + pil ned for.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på pil ned for at sortere dataene, indtil du høre "Sortér stigende" eller "Sorter faldende", og tryk derefter på Enter.

  • Tryk på pil ned for at anvende en enkelt filter, indtil du høre "Filter", og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Filtrer åbnes. Tryk på pil ned, indtil du høre de indstillinger, du ønsker, og tryk derefter på mellemrum for at markere eller fjerne markeringen af indstillingerne. Tryk på Enter for at anvende filteret.

  • Tryk på pil ned for at anvende et komplekst filter, indtil du høre "Tekstfiltre", og tryk derefter på tasten højre pil. Menuen for filtre åbnes. Tryk på pil ned, indtil du høre den ønskede indstilling og derefter trykke på Enter. Der åbnes en dialogboks. Skriv de værdier, du vil, og tryk derefter på Enter.

  • Tryk på pil ned for at rydde et filter, indtil du høre "Ryd filter fra" efterfulgt af det filtrerede cellenavn, og tryk derefter på Enter.

Vis beregninger af dine tal

 1. I den celle, hvor totalen skal vises, skal du skrive et lighedstegn (=).

 2. Skriv navnet på formel eller funktion, du vil bruge som sum eller gennemsnit. En liste over funktioner åbnes og er opdateret, mens du skriver. Du hører den første funktion på listen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre den funktion, du vil, og derefter trykke på tabulatortasten for at markere den.

 4. Skriv celleområdet eller andre numre, du vil anvende funktionen, efterfulgt af en højreparentes, og tryk derefter på Enter.

Gemme dit arbejde

Excel Online gemmer automatisk dit arbejde, men du kan ændre placering eller filnavn, og du kan hente en kopi af filen.

Gemme en kopi online

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, F, A, A. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Skriv et nyt navn til filen.

 3. Tryk på tasten Tab. Du hører "Erstatte eksisterende fil, Markér afkrydsningsfeltet" og hvis afkrydsningsfeltet er markeret eller ej. Tryk på mellemrum for at ændre markeringen.

 4. Hvis du vil gemme din kopi online, skal du trykke på Enter.

Omdøb en projektmappe

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, F, A, R. Dialogboksen Omdøb åbnes.

 2. Skriv et nyt navn til filen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK,", og tryk derefter på Enter.

Gemme en kopi til en lokal computer

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, F, A, C. Fokus flyttes til en aktive fane på din projektmappe.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre "Markeret", efterfulgt af navnet på den aktuelle fane.

 3. Tryk på Caps Lock + højre eller venstre piletast, indtil du høre: "besked om tekst, hvad vil du gøre med < filnavn >."

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter. Filen er downloadet til Download-mappen på din computer.

Udskrive dit arbejde

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, F, P, P. Dialogboksen Udskriftsindstillinger åbnes.

 2. For at udskrive ved hjælp af standardindstillingerne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Udskriv", og tryk derefter på Enter.

Oplysninger om, hvordan du udfører mere avancerede opgaver, kan du gå til Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe.

Se også

Føje kommentarer til et regneark i Excel Online ved hjælp af en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel Online

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×