Gennemse retningslinjer for at brugerdefinere et talformat

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil oprette et brugerdefineret talformat, skal du starte med at vælge et af de indbyggede talformater som udgangspunkt. Du kan derefter ændre en af kodesektionerne i dette format for at oprette dit eget brugerdefinerede talformat.

Et talformat kan have op til fire sektioner af kode adskilt af semikolon. Disse kodesektioner definerer formatet for positive tal, negative tal, nulværdier og tekst – i den nævnte rækkefølge.

<POSITIV>;<NEGATIV>;<NUL>;<TEKST>

Du kan f.eks. bruge disse kodesektioner til at oprette følgende brugerdefinerede format:

[Blå]#,##0,00_);[Rød](#,##0,00);0,00;"salg "@

Du behøver ikke inkludere alle kodesektioner i det brugerdefinerede talformat. Hvis du kun angiver to kodesektioner for det brugerdefinerede talformat, anvendes den første sektion til positive tal og nuller, og den anden sektion anvendes til negative tal. Hvis du kun angiver en kodesektion, anvendes det for alle tal. Hvis du vil udelade en kodesektion og inkludere en kodesektion, der følger efter, skal du inkludere det afsluttende semikolon for den sektion, du vil udelade.

Følgende vejledning vil være nyttig til at brugerdefinere nogen af disse kodesektioner for talformat.

 • Vis både tekst og tal    Hvis du vil vise både tekst og tal i en celle, skal du omgive teksttegnene med anførselstegn (" ") eller stille en omvendt skråstreg (\) foran et enkelt tegn. Medtag tegnene i den relevante sektion af formatkoderne. Skriv f.eks. formatet kr. 0,00 "Overskud";kr. -0,00 "Underskud" for at få vist et positivt beløb som "kr. 125,74 Overskud" og et negativt beløb som "kr. -125,74 Underskud". Bemærk, at der er et mellemrum før både "Overskud" og "Underskud" i hver enkelt kodesektion.

  Følgende tegn vises uden brug af anførselstegnene.

$

Dollartegn

+

Plustegn

(

Venstre parentes

:

Kolon

^

Circumflex accent (indsætningstegn)

'

Apostrof

{

Venstre krøllet parentes

<

Mindre end-tegn

=

Lighedstegn

-

Minustegn

/

Skråstreg

)

Højre parentes

!

Udråbstegn

&

&-tegn

~

Tilde

}

Højre krøllet parentes

>

Større end-tegn

Mellemrum

 • Inkluder en sektion til tekstindtastning    Hvis en tekstsektion er inkluderet, er den altid den sidste sektion i talformatet. Inkluder tegnet "snabel-a" (@) i den sektion, hvor du vil have vist tekst, som du indtaster i cellen. Hvis tegnet @ udelades fra tekstsektionen, vises tekst, som du indtaster, ikke. Hvis du ønsker altid at få vist specifikke teksttegn med den indtastede tekst, kan du omgive den ekstra tekst i anførselstegn (" "). F.eks. "bruttoindbetalinger for "@

  Hvis formatet ikke inkluderer en tekstsektion, bliver en ikke-numerisk værdi, som du indtaster i en celle med dette format anvendt, ikke påvirket af formatet. Hele cellen konverteres desuden til tekst.

 • Tilføj mellemrum    Hvis du opretter et mellemrum, der er bredden på et tegn i et talformat, skal du inkludere et understregningstegn (_) efterfulgt af det tegn, du vil bruge. Når du f.eks. anbringer en højre parentes efter en understregning, som f.eks. _), opstilles positive tal korrekt med negative tal i parentes.

 • Gentag tegn    Hvis du vil gentage næste tegn i formatet, så kolonnebredden udfyldes, skal du medtage en stjerne (*) i talformatet. Skriv f.eks. 0*- for at medtage nok stiplede streger efter et tal for at udfylde cellen, eller skriv *0 før et format for at medtage foranstillede nuller.

 • Inkluder decimalpladser og signifikante cifre    Hvis du vil formatere brøker eller tal, der indeholder decimaltegn, skal du medtage følgende pladsholdere for cifre, decimaltegn og tusindtalsseparatorer i en sektion.

0 (nul)

Denne cifferpladsholder viser insignifikante nuller, hvis et tal har færre cifre, end der er nuller i formatet. Hvis du f.eks. skriver 8,9, og det skal vises som 8,90, skal du bruge formatet #,00.

#

Denne cifferpladsholder følger de samme regler som 0 (nul). I Excel vises dog ikke ekstra nuller, når det tal, du skriver, har færre cifre på begge sider af decimaltegnet, end der er #-symboler i formatet. Hvis det brugerdefinerede format er #, ## , og du skriver 8,9 i cellen, vises tallet 8,9.

?

Denne cifferpladsholder følger de samme regler som 0 (nul). Men i Excel tilføjes et mellemrum for insignifikante nuller på begge sider af decimaltegnet, så decimaltegn justeres i kolonnen. F.eks. justerer det brugerdefineret format 0,0? decimaltegnene for tallene 8,9 og 88,99 i en kolonne.

. (punktum)

Denne cifferpladsholder viser decimalpunktet i et tal.

 • Hvis et tal har flere cifre til højre for decimaltegnet, end der er pladsholdere i formatet, afrundes tallet til det antal decimaler, der er pladsholdere til. Hvis der er flere cifre til venstre for decimaltegnet, end der er pladsholdere, vises de overskydende cifre. Hvis formatet kun indeholder nummertegn (#) til venstre for decimaltegnet, begynder tal, der er mindre end 1, med et decimaltegn, f.eks. ,47.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

0,631

0,6

0,#

12
1234.568

12.0
1234.57

#,0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
    2,8
(med justerede decimaler)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(med justerede brøker)

# ???/???

 • Vise en tusindtalsseparator    Hvis du vil vise et punktum som tusindtalsseparator, eller hvis du vil skalere et tal med et multiplum af 1.000, skal du inkludere følgende separator i talformatet.

, (komma)

Viser tusindtalsseparatorer i et tal. I Excel adskilles tusinder af punktummer, hvis formatet indeholder et punktum, der er omsluttet af nummertegn (#) eller af nuller. Et punktum, der efterfølger en cifferpladsholder, skalerer tallet med 1.000. Hvis formatet f.eks. er #,0., og du skriver 12.200.000 i cellen, vises tallet 12,200,0.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0

 • Angive farver    Hvis du vil angive farven for en sektion for formatet, skal du skrive navnet på en af følgende otte farver omgivet af firkantede parenteser i sektionen. Farvekoden skal være det første element i sektionen.

[Sort]

[Grøn]

[Hvid]

[Blå]

[Magenta]

[Gul]

[Cyan]

[Rød]

 • Angive betingelser    Hvis du vil angive talformater, som kun skal anvendes, hvis et tal opfylder en betingelse, som du angiver, skal du omgive betingelsen af firkantede parenteser. Betingelsen består af en sammenligningsoperator og en værdi. Følgende format viser f.eks. tal, der er mindre end eller lig med 100, med rød skrift, og tal, der er større end 100, med blå skrift.

  [Rød][<=100];[Blå][>100]

  Hvis du vil anvende betinget formatering på celler (f.eks. farveskygge, der afhænger af værdien af en celle), skal du klikke på Betinget formatering i gruppen Typografier på fanen Hjem.

 • Medtag valutasymboler    Hvis du vil angive et af de følgende valutasymboler i et talformat, skal du trykke på Num Lock og bruge det numeriske tastatur til at angive ANSI-koden for dette symbol.

Hvis du vil indtaste

Skal du trykke på denne kode

¢

Alt+0162

£

Alt+0163

¥

Alt+0165

Euro

Alt+0128

 • Bemærk!: Brugerdefinerede formater gemmes sammen med projektmappen. Hvis du vil have, at Excel altid skal bruge et bestemt valutasymbol, skal du vælge det valutasymbol, der er valgt i Indstillinger for International i Kontrolpanel, før du starter Excel.

 • Vise procentdele    Hvis du vil vise tal som procentdele af 100 – f.eks. vise ,08 som 8 % eller 2,8 som 280 % – skal du medtage procenttegnet (%) i talformatet.

 • Vise videnskabelig notation    Hvis du vil vise tal i videnskabeligt (eksponentiel) format, skal du bruge følgende eksponentkoder i en sektion.

E (E-, E+, e-, e+)

Viser et tal i videnskabeligt format (eksponentiel). I Excel vises et tal til højre for "E" eller "e", der svarer til antallet af pladser, decimaltegnet blev flyttet. Hvis formatet f.eks. er 0,00E+00, og du skriver 12.200.000 i cellen, vises 1,22E+07. Hvis du ændrer talformatet til #0,0E+0, vises tallet 12,2E+6.

 • Viser dage, måneder og år    Hvis du vil have vist tal som dataformater (f.eks. dage, måneder og år), skal du bruge følgende koder i en sektion.

m

Viser måneden som et tal uden et foranstillet nul.

mm

Viser måneden som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

mmm

Viser måneden som en forkortelse (jan til dec).

mmmm

Viser måneden som et fuldt navn (januar til december).

mmmmm

Viser måneden som et enkelt bogstav (j til d).

d

Viser dagen som et tal uden et foranstillet nul.

dd

Viser dagen som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

ddd

Viser dagen som en forkortelse (søn til lør).

dddd

Viser dagen som et fuldt navn (søndag til lørdag).

åå

Viser året som et tocifret tal.

åååå

Viser året som et firecifret tal.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

Måneder

1–12

m

Måneder

01–12

mm

Måneder

jan–dec

mmm

Måneder

januar–december

mmmm

Måneder

j–d

mmmmm

Dage

1-31

d

Dage

01–31

dd

Dage

søn-lør

ddd

Dage

søndag-lørdag

dddd

År

00–99

åå

År

1900–9999

åååå

 • Vise timer, minutter og sekunder    Hvis du vil have vist klokkeslætsformater (f.eks. timer, minutter og sekunder), skal du bruge følgende koder i en sektion.

t

Viser timetallet som et tal uden et foranstillet nul.

[t]

Viser forløbet tid i timer. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af timer overstiger 24, skal du bruge et talformat som [t]:mm:ss.

tt

Viser timetallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant. Hvis formatet indeholder AM eller PM, baseres timetallet på 12-timers formatet. Ellers vises timetallet på basis af 24-timers formatet.

m

Viser minuttallet som et tal uden et foranstillet nul.

Bemærk!: Koden m eller mm skal vises umiddelbart efter koden t eller tt eller umiddelbart før koden ss. Ellers vises måneden i stedet for minutter.

[m]

Viser forløbet tid i minutter. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af minutter overstiger 60, skal du bruge et talformat som [mm]:ss.

mm

Viser minuttallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

Bemærk!: Koden m eller mm skal vises umiddelbart efter koden t eller tt eller umiddelbart før koden ss. Ellers vises måneden i stedet for minutter.

s

Viser sekundtallet som et tal uden et foranstillet nul.

[s]

Viser forløbet tid i sekunder. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af sekunder overstiger 60, skal du bruge et talformat som [ss].

ss

Viser sekundtallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant. Hvis du vil have vist brøkdele af et sekund, skal du bruge et talformat som h:mm:ss.00 .

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Viser timetallet ved hjælp af et 12-timers ur. I Excel vises AM, am, A eller a for timetal fra midnat til middag og PM, pm, P eller p for timetal fra middag til midnat.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

Timer

0–23

t

Timer

00–23

tt

Minutter

0–59

m

Minutter

00–59

mm

Sekunder

0–59

s

Sekunder

00–59

ss

Klokkeslæt

4 AM

t AM/PM

Klokkeslæt

16:36

t:mm AM/PM

Klokkeslæt

4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Klokkeslæt

4:36:03,75

t:mm:ss,00

Forløbet tid (timer og minutter)

1:02

[t]:mm

Forløbet tid (minutter og sekunder)

62:16

[mm]:ss

Forløbet tid (sekunder og hundrededele)

3735,80

[ss].00

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×