Excel-ordliste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

L

M

N

O

P

SPØRGSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

3D

Toppen af siden

3D-reference

En reference til et område, der strækker sig over to eller flere regneark i en projektmappe.

3D-vægge og gulv

Områderne omkring mange 3D-diagramtyper, som giver en dimension og afgrænsning til diagrammet. To vægge og ét gulv vises i afbildningsområdet.

A

Toppen af siden

aktivere

Foretage et diagramark eller regneark aktivt eller markere. Det ark, som du har aktiveret bestemmer, hvilke faner vises. Hvis du vil aktivere et ark, skal du klikke på fanen for ark i projektmappen.

aktiv celle

Den markerede celle, hvor data er angivet, når du begynder at skrive. Kun én celle er aktiv ad gangen. Den aktive celle er indrammet af en tunge kant.

aktivt ark

Det ark, som du arbejder på i en projektmappe. Navnet på fanen for det aktive ark er fed.

adresse

Stien til et objekt, dokument, fil, side eller andre destination. En adresse, der kan være en URL-adresse (webadresse) eller en UNC-sti (netværkets adresse), og kan medtage en bestemt placering i en fil, som en Word-bogmærke eller et celleområde i Excel.

alternativ startmappe

En mappe foruden mappen XLStart, der indeholder projektmapper eller andre filer, du vil kunne åbnes automatisk, når du starter Excel og skabeloner, du vil være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

alternativ startmappe

En mappe foruden mappen XLStart, der indeholder projektmapper eller andre filer, du vil kunne åbnes automatisk, når du starter Excel og skabeloner, du vil være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

argument

De værdier, der bruger en funktion til at udføre handlinger og beregninger. Typen argument, der bruger en funktionen er specifikke for funktionen. Almindelige argumenter, der bruges i funktioner omfatter tal, tekst, cellereferencer og navne.

array

Bruges til at bygge en enkelt formel, der giver flere resultater eller arbejder på en gruppe af argumenter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Et matrix-område deler en fælles formel en matrixkonstant er en gruppe af konstanter, der bruges som et argument.

matrixformel

En formel, som udfører flere beregninger på en eller flere sæt af værdier og returnerer derefter enten et enkelt resultat eller flere resultater. Matrixformler er placeret mellem klammeparenteserne {} og angives ved at trykke på CTRL + SKIFT + ENTER.

tilknyttet pivottabelrapport

Den pivottabelrapport, der leverer kildedataene i pivotdiagrammet. Det er oprettet automatisk, når du opretter et nyt pivotdiagram. Når du ændrer layoutet af en rapport, ændres den anden også.

automatisk formatering

En indbygget samling af celleformater (såsom skriftstørrelse, mønstre og justering), som du kan anvende på et dataområde. Excel bestemmer niveauerne for opsummering og detaljer i det markerede område og anvender formaterne herefter.

akse

En linje, der grænser op afbildningsområdet diagram bruges som en referenceramme for mål. Y-aksen er som regel den lodrette akse og indeholder data. X-aksen er som regel den vandrette akse og indeholder kategorier.

B

Toppen af siden

basisadressen

Den relative sti, som Excel bruger til destinationsadressen, når du indsætter et link. Det kan være en internetadresse (URL), en sti til en mappe på harddisken eller en sti til en mappe på et netværk.

kant

En dekorativ streg, der kan anvendes på celler i regnearket eller objekter, som diagrammer, billeder eller tekstfelter. Kanter skelne, fremhæve eller gruppere elementer.

C

Toppen af siden

beregnet kolonne

En beregnet kolonne anvender en enkelt formel, som justeres for hver række i en Excel-tabel. Den udvides automatisk for at medtage flere rækker, så formlen straks udvides til disse rækker.

beregnet felt (database)

Et felt i resultatsættet af en forespørgsel, der viser resultatet af et udtryk i stedet for data fra en database.

beregnet felt (pivottabelrapport)

Et felt i en pivottabelrapport eller pivotdiagramrapport, der bruger en formel, du opretter. Beregnede felter kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre felter i den pivottabel eller pivotdiagram.

beregnet element

Et element i et felt i pivottabel eller pivotdiagramfelt, der bruger en formel, du opretter. Beregnede elementer kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre elementer i det samme felt i den pivottabel eller pivotdiagram.

kategoriaksen

Akse i et diagram, der repræsenterer kategorien for hvert datapunkt. Det viser tilfældige tekstværdier som kvar1, kvar2 og kvar3; Det kan ikke vise skalerede numeriske værdier.

kategorifelt

Et felt, der vises i kategoriområdet af pivotdiagrammet. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

celle

En boks, der er oprettet ved skæringen mellem en række og kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.

cellereference

Sæt koordinater, som en celle optager i et regneark. For eksempel er referencen til den celle, der vises ved skæringen mellem kolonne B og række 3 B3.

eksternt nøglecenter

En kommerciel organisation eller en gruppe i et firma, der bruger funktioner, som Microsoft Certificate Server til at levere digitale certifikater, der softwareudviklere kan bruge til at signere makroer og brugere kan bruge til at signere dokumenter.

ændringsoversigt

I en delt projektmappe oplysninger, som vedligeholdes om ændringer i tidligere redigeringer. Oplysninger, der indeholder navnet på den person, der har foretaget hver ændring, når for ændringen, og hvilke data er blevet ændret.

område for grafik

Hele diagrammet og alle dens elementer.

diagramark

Et ark i en projektmappe, der kun indeholder et diagram. Et diagramark er nyttigt, når du vil have vist et diagram eller en pivotdiagramrapport adskilt fra data i et regneark eller en pivottabel i Excel.

kolonnefelt

Et felt, der er tildelt en rækkeplacering i en pivottabel. Elementer, der er knyttet til et kolonnefelt, vises som kolonnenavne.

kolonneoverskrift

Det nedtonede område øverst i alle datarude-kolonner, der indeholder feltnavnet.

kolonneoverskrift

Det bogstavsbetegnede eller tal/bogstaver grå område øverst på hver kolonne. Klik på kolonneoverskriften for at markere en hel kolonne. Træk linjen til højre for kolonneoverskriften for at øge eller mindske bredden på en kolonne.

sammenligningskriterier

Et sæt af søgebetingelser, der bruges til at finde data. Sammenligningskriterier kan være en serie af tegn, som du vil sammenligne, som "Northwind Traders" eller et udtryk, såsom "> 300."

sammenligningsoperator

Et tegn, der bruges i sammenligningskriterier til at sammenligne to værdier. Seks standarder er = lig med, > større end, < mindre end, > = større end eller lig med, < = mindre end eller lig med og <> ikke lig med.

betinget format

Et format, som skygge eller skrifttype cellefarve, som Excel anvendes automatisk på celler, hvis en betingelse er sand.

konsolidering af en tabel

Tabel over kombinerede resultater, der vises i destinationsområdet. Excel opretter konsolideringstabellen ved at anvende den summeringsfunktion, du vælger til området kildeværdierne, du angiver.

konstant

En værdi, der ikke beregnes. Tallet 210 og teksten "Kvartalsvis omsætning" er konstanter. Et udtryk eller en værdi, der er resultatet af et udtryk, er ikke en konstant.

begrænsninger

Begrænsninger, som anbringes på et problem med Problemløser. Du kan anvende begrænsninger på justerbare celler, målcellen eller andre celler, der direkte eller indirekte vedrører målcellen.

kopiområde

De celler, du kopierer, når du vil indsætte data i en anden placering. Når du kopierer celler, vises en bevægelig kant omkring dem for at angive, at de er blevet kopieret.

kriterier

Betingelser, du angiver for at begrænse, hvilke poster der medtages i resultatet angivet af en forespørgsel. For eksempel følgende kriterium markerer poster, hvor værdien for feltet Ordrebeløb er større end 30.000: ordrebeløb > 30000.

kriterier rude

Området i det vindue, der viser de kriterier, der bruges til at begrænse de poster, der er inkluderet som resultat sæt din forespørgsel.

aktuelt område

Blokering af udfyldte celler indeholder, der den eller de markerede celler. Området strækker sig i alle retninger til den første tomme række eller kolonne.

brugerdefineret beregning

En metode til at opsummere værdier i dataområdet i en pivottabel i Excel ved hjælp af værdierne i andre celler i dataområdet. Bruge Vis data som listen i dialogboksen PivotTable Field for et felt til at oprette brugerdefinerede beregninger.

D

Toppen af siden

dataformular

En dialogboks, der viser én komplet post ad gangen. Du kan bruge dataformularer til at tilføje, redigere, finde og slette poster.

datanavn

En etiket, der giver ekstra oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller en værdi, der stammer fra en regnearkscelle.

datamærke

En søjle, område, prik, udsnit eller andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en værdi, der stammer fra en regnearkscelle. Relaterede datamærker i et diagram udgør en dataserie.

dataruden

Området i det vindue, der viser resultatet sæt din forespørgsel.

datapunkter

Individuelle værdier, der er afbildet i et diagram. Relaterede datapunkter udgør en dataserie. Datapunkter repræsenteres af søjler, kolonner, linjer, udsnit, prikker og andre figurer. Disse figurer kaldes datamærker.

dataregion

Et celleområde, der indeholder data, og som er afgrænset af tomme celler eller dataark kanter.

dataserie

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram og stammer fra dataarket rækker eller kolonner. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller et mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.

dataserie

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller et mønster og er repræsenteret i diagramforklaringen. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.

datakilde

Et gemt sæt af "" kildeoplysninger bruges til at oprette forbindelse til en database. En datakilde kan indeholde navn og placering på databaseserveren, navnet på databasedriver og oplysninger, der skal databasen, når du logger på.

datakildedriver

En programfil, der bruges til at oprette forbindelse til en bestemt database. Hver database eller -system kræver en anden driver.

datatabel

Et celleområde, der viser resultaterne af at ændre forskellige værdier i en eller flere formler. Der findes to typer datatabeller: tabeller med et input og to input tabeller.

datatabel i diagrammer

Et gitter, der kan føjes til nogle diagrammer og indeholder de numeriske data, der bruges til at oprette diagrammet. Datatabellen normalt er knyttet til den vandrette akse i diagrammet og erstatter aksemærkeetiketter på den vandrette akse.

datavalidering

En Excel-funktion, du kan bruge til at definere begrænsninger om, hvilke data kan eller skal angives i en celle, og at få vist meddelelser, der beder brugerne om de korrekte poster og giver brugerne oplysninger om forkerte poster.

database

En samling af data, der er relateret til et bestemt emne eller formål. Oplysninger om et bestemt objekt, som en medarbejder eller en rækkefølge, er kategoriseret i tabeller, poster og felter i en database.

DDE-samtale

Interaktion mellem to programmer, der kommunikerer og udveksling af data via specielle funktioner og kode, der kendes som dynamic data exchange (DDE).

standard startprojektmappe

Den nye, ikke-gemte projektmappe, der vises, når du starter Excel. Startprojektmappe standard vises kun, hvis du ikke har medtaget andre projektmapper i mappen XLStart.

standardprojektmappeskabelon

Skabelonen Book.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet for nye projektmapper. Excel bruger skabelonen til at oprette en tom projektmappe, når du starter Excel eller oprette en ny projektmappe uden at angive en skabelon.

standardregnearksskabelon

Skabelonen ark.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet for nye regneark. Excel bruger skabelonen til at oprette et tomt regneark, når du tilføjer et nyt regneark i en projektmappe.

efterfølgende

Celler, der indeholder formler, der refererer til andre celler. Eksempelvis hvis celle D10 indeholder formlen = B5, celle D10 er afhængig af celle B5.

destinationsområde

Området af celler, der skal indeholde de opsummerede data i en konsolidering. Destinationsområdet kan være i det samme regneark som kildedataene eller i et andet regneark. Et regneark kan kun indeholde én konsolidering.

detaljedata

Automatiske subtotaler og regnearksdispositioner, rækker eller kolonner, der summeres ved opsummeringsdata. Detaljerede data er typisk støder op til og enten oven over eller til venstre for opsummeringsdataene.

projektionslinjer

Linjer, der går fra en data, peg på kategoriaksen (x) i linje og områdediagrammer. Nyttige i områdediagrammer til at gøre det klart, hvor et datamærke slutter, og næste begynder.

rullelistefelt

Et kontrolelement i en menu, værktøjslinjen eller dialogboks, der viser en liste over indstillinger, når du klikker på den lille pil ud for listen.

værdifelt

Et felt fra en kildeliste, en tabel eller en database, der indeholder data, der er opsummeret i en pivottabelrapport eller pivotdiagramrapport. Et værdifelt indeholder normalt numeriske data, som statistikker eller salgsbeløb.

værdiområdet

Del af en pivottabelrapport, der indeholder sumdata. Værdierne i hver celle i værdiområdet repræsenterer en oversigt over dataene fra poster eller rækker.

E

Toppen af siden

integreret diagram

Et diagram, der er placeret i et regneark i stedet for på et separat diagramark. Integrerede diagrammer er nyttige, når du vil have vist eller udskrive et diagram eller en pivotdiagramrapport med kildedata eller andre oplysninger i et regneark.

fejllinjer

Fejllinjer, der bruges normalt i statistiske eller videnskabelige data, viser potentielle fejl eller usikkerhedsgraden i forhold til hvert enkelt datamærke i en serie.

Excel-tilføjelsesprogram

Komponenter, der kan være installeret på din computer for at tilføje kommandoer og funktioner til Excel. Disse tilføjelsesprogrammer er specifikke for Excel. Andre tilføjelsesprogrammer, der er tilgængelige for Excel- eller Office er Component Object Model (COM)-tilføjelsesprogrammer.

Excel-tabel

Tidligere kendt som en Excel-liste, kan du oprette, formatere og udvide en Excel-tabel for at organisere dataene i regnearket.

udtryk

En kombination af operatorer, feltnavne, funktioner, konstanter og konstanter, der evalueres til en enkelt værdi. Udtryk kan angive kriterier (som ordrebeløb > 10000) eller udføre beregninger på feltværdier (såsom pris * mængde).

eksterne data

Data, der er gemt i en database, som Access, dBASE- eller SQL Server, som er adskilt fra forespørgsel og det program, hvorfra du startede Query.

eksterne data

Data, der er gemt uden for Excel. Som eksempler kan nævnes databaser, der er oprettet i Access, dBASE, SQL Server eller på en webserver.

eksternt dataområde

En række af data, der er hentet ind i et regneark, men, som kommer uden for Excel, som i en database eller tekst-fil. Du kan formatere dataene eller bruge dem i beregninger, som du ville gøre alle andre data i Excel.

ekstern reference

En reference til en celle eller et område i et ark i en anden Excel-projektmappe eller en reference til et defineret navn i en anden projektmappe.

F

Toppen af siden

felt (database)

En kategori af oplysninger som sidste navn eller rækkefølge beløb, der er gemt i en tabel. Når forespørgslen viser et resultatsæt i dataruden, repræsenteres et felt i en kolonne.

felt (pivottabelrapport)

I en pivottabel eller et pivotdiagram, en kategori af data, der er afledt fra et felt i kildedataene. Pivottabelrapporter har række, kolonne, side og datafelter. Pivotdiagrammer har serie, kategori, side og datafelter.

fyldhåndtag

Den lille sorte firkant i nederste højre hjørne af markeringen. Når du peger på fyldhåndtaget, markøren ændres til et sort kryds.

filter

Have vist kun rækkerne i en liste, der opfylder de betingelser, du angiver. Du kan bruge kommandoen AutoFilter til at vise rækker, der svarer til en eller flere bestemte værdier, beregnede værdier eller betingelser.

skrifttype

Et grafisk design, der er anvendt på alle tal, symboler og bogstaver. Kaldes også skrifttype. Arial og Courier New er eksempler på skrifttyper. Skrifttyper findes normalt i forskellige størrelser, såsom 10 punkt og forskellige typografier, såsom fed.

Formel

En række værdier, cellereferencer, navne, funktioner eller operatorer i en celle, der tilsammen giver en ny værdi. En formel begynder altid med et lighedstegn (=).

formellinje

En bjælke øverst i vinduet Excel, som du kan bruge til at angive eller redigere værdier eller formler i celler eller diagrammer. Viser konstantværdi eller formel, der er gemt i den aktive celle.

Palet med formel

Et værktøj, der hjælper dig med at oprette eller redigere en formel og indeholder også oplysninger om funktioner og deres argumenter.

funktionen (Microsoft Query)

Et udtryk, der returnerer en værdi baseret på resultaterne af en beregning. Query antager, at datakilder understøtter funktionerne MIDDEL, Tæl, Max, Min og Sum. Visse datakilder understøtter muligvis ikke alle disse eller understøtter muligvis flere funktioner.

funktionen (Office Excel)

En foruddefineret formel, der fører en værdi eller værdier, udfører en handling, og returnerer en værdi eller værdier. Brug funktioner til at forenkle og forkorte formler i et regneark, især dem, som udfører længerevarende eller komplekse beregninger.

G

Toppen af siden

Målsøgning

En metode til at finde en bestemt værdi for en celle ved at justere værdien af en anden celle. Når Målsøgning, Excel varierer værdien i en celle, du angiver indtil en formel, der er afhængig af cellen, returnerer det ønskede resultat.

gitter

En række Krydsende linjer, der bruges til at justere objekter.

gitterlinjer i diagrammer

Linjer, som du kan føje til et diagram, som gør det nemmere at få vist og evaluere data. Gitterlinjer strækker sig fra aksemærker på en akse hen over afbildningsområdet.

gruppere

I en disposition eller pivottabel, én eller flere detaljerede rækker eller kolonner, der er tilstødende og underordnede på en sumrække eller -kolonne.

H

Toppen af siden

høj-lav-linjer

I 2D-kurvediagrammer, linjer, der går fra den højeste til laveste værdi i hver kategori. Høj-lav-linjer bruges ofte i aktiediagrammer.

oversigtsarbejdsark

Et separat regneark, der viser en liste over ændringer registreres i en delt projektmappe, herunder navnet på den person, der har foretaget ændringen, hvornår og hvor den blev oprettet, hvilke data er blevet slettet eller erstattet og hvordan konflikter er løst.

I

Toppen af siden

id

Et feltnavn, der bruges i et udtryk. For eksempel er Ordrebeløb id (feltnavnet) for et felt, der indeholder ordrebeløb. Du kan bruge et udtryk (såsom pris * mængde) i stedet for et id.

implicit skæringspunkt

En reference til et celleområde i stedet for en enkelt celle, der beregnes som en enkelt celle. Hvis celle C10 indeholder formlen = B5: B15 * 5, Excel Multiplicerer værdien i celle B10 med 5, fordi cellerne B10 og C10 er i samme række.

indeks

En databasekomponent, det hurtigere at søge efter data. Når en tabel har et indeks, findes dataene i tabellen ved at slå den op i indekset.

indre joinforbindelse

I forespørgsel, som standard typen af joinforbindelse mellem to tabeller, hvor kun de poster, der har de samme værdier i de joinforbundne felter er markeret. De to tilsvarende poster fra hver tabel kombineres og vises som én post i resultatsættet.

inputcelle

Den celle, hvor der hver inputværdi fra en datatabel erstattes. En vilkårlig celle i et regneark kan fungere som inputcelle. Selvom inputcellen ikke behøver at være en del af datatabellen, skal formler i datatabeller referere til inputcellen.

Indsætte række

I en Excel-tabel, en særlig række, der letter indtastning af data. Indsæt række er angivet med en stjerne.

Internet Explorer

En webbrowser, der fortolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem til brugeren. Du kan hente Internet Explorer fra Microsofts websted på http://www.microsoft.com.

element

En underkategori for et felt i pivottabeller og pivotdiagrammer. Feltet "Måned" kan for eksempel har individuelle elementer som "Januar," "Februar", og så videre.

gentagelse

Gentagen beregning af et regneark, indtil en bestemt numerisk betingelse opfyldes.

J

Toppen af siden

deltag

En forbindelse mellem flere tabeller, hvor poster fra relaterede felter, der svarer til kombineres og vises som én post. Poster, der ikke svarer kan medtages eller udelades, afhængigt af typen af joinforbindelse.

joinlinje

I forespørgsel forespørgsel en linje, der forbinder felter fra to tabeller og viser, hvordan data, der er relateret. Typen af joinforbindelse angiver, hvilke poster der er markeret til forespørgslens resultatsæt.

joinlinje

I forespørgsel, en linje, der forbinder felter fra to tabeller og viser, hvordan dataene er forbundet. Typen af joinforbindelse angiver, hvilke poster der er markeret til forespørgslens resultatsæt.

venstre margen

At justere vandret afstand, så teksten justeres jævnt langs både venstre og højre margen. Justerer tekst, oprettes en blød kant på begge sider.

L

Toppen af siden

signaturforklaring

En boks, der identificerer de mønstre eller farver, der er tildelt til dataserier eller kategorierne i et diagram.

forklaringsnøgler

Symboler i forklaringer, der viser de mønstre og farver, der er tildelt til dataserier (eller kategorierne) i et diagram. Forklaringsnøgler vises til venstre for forklarende tekst. Formatere en forklaringsnøgle også formaterer på datamærket, der er knyttet til den.

låst felt eller post

Tilstanden for en post, felt eller et andet objekt i en database, der tillader, at den kan ses, men ikke ændringer (skrivebeskyttet) i forespørgslen.

M

Toppen af siden

tilknyttet område

Et område i en XML-liste, der er knyttet til et element i en XML-tilknytning.

matrix

En rektangulær matrix af værdier eller et celleområde, der kombineres med andre matrixer eller områder for at frembringe flere totaler eller produkter. Excel indeholder foruddefinerede matrixfunktioner, der kan oprette totalerne eller produkter.

flettet celle

En enkelt celle, der er oprettet ved at kombinere to eller flere markerede celler. Cellereferencen til en flettet celle er den øverste venstre celle i det oprindelige markerede område.

Microsoft Excel-kontrolelement

Et andet Excel-kontrolelement end et ActiveX-objekt.

Hjælp til Microsoft Visual Basic

Få hjælp til Visual Basic i Excel under fanen udvikler i gruppen kode, klik på Visual Basic og klik derefter på Microsoft Visual Basic Hjælp under menuen Hjælp.

bevægeligt gennemsnit

En sekvens af gennemsnit beregnes fra dele af en dataserie. I et diagram udjævner et bevægeligt gennemsnit udsving i dataene og viser således mønstret eller tendensen mere tydeligt.

flytningen af rammen

Et animeret kant, der vises rundt om et regnearksområde, der har kopieret eller klippet. Hvis du vil annullere en bevægelig kant, skal du trykke på ESC.

kategorietiketter med flere niveauer

Kategorinavne i et diagram, der baseret på dataene i regnearket, vises automatisk på mere end én linje i et hierarki. Overskriften landbrugsprodukter kan for eksempel vises over en række med overskrifter, Tofu, æbler og pærer.

N

Toppen af siden

navn

Et ord eller en streng med tegn, der repræsenterer en celle, et område af celler, formel eller konstant værdi. Brug nemt at forstå navne, som produkter, til at referere til svært at forstå områder, såsom salg! C20:C30.

Feltet Navn

Feltet placeret yderst til venstre for formellinjen, der identificerer den markerede celle, diagramelement eller tegneobjekt. Skriv navnet i feltet navn for at navngive en celle eller et område, og tryk på ENTER. Flytte til og vælge en navngivet celle skal du klikke på dens navn i feltet navn.

ikke-sammenhængende markering

Et udvalg af to eller flere celler eller områder, der ikke berører hinanden. Når indsætter separate markeringer i et diagram, skal du kontrollere, at de kombinerede markeringer udgør en rektangulær figur.

ikke-OLAP-kildedata

Underliggende data for en pivottabel eller et pivotdiagram-rapport, der kommer fra en kilde end en OLAP-database. Disse kilder omfatter relationsdatabaser, tabeller i Excel-regneark og tekst fil databaser.

O

Toppen af siden

ObjectLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et sammenkædet objekt, der identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hver af disse dataelementer er en nulafsluttet streng.

offline-kubefil

En fil, du opretter på harddisken eller et netværksshare gemme OLAP-kildedata for en pivottabel eller pivotdiagram. Offline-kubefil filer kan du fortsætte med at arbejde når du ikke har forbindelse til OLAP-serveren.

OLAP

En Databaseteknologi, der er optimeret til forespørgsler og rapporter, i stedet for behandling af transaktioner. OLAP-data er organiseret hierarkisk og gemmes i kuber i stedet for tabeller.

OLAP-udbyder

Et sæt af software, der giver adgang til en bestemt type OLAP-database. Denne software kan omfatte datakildedriver og anden klientsoftware, der er nødvendige for at oprette forbindelse til en database.

operand

Elementer på begge sider af en operator i en formel. I Excel, kan operander være værdier, cellereferencer, navne, etiketter og funktioner.

operator

Et tegn eller symbol, der angiver typen beregning, der skal anvendes i et udtryk. Der findes matematiske, sammenligning, logiske, og referenceoperatorer.

ydre joinforbindelse

En joinforbindelse, hvor alle poster fra én tabel, i forespørgslen markeres, selvom der er ingen tilsvarende poster i en anden tabel. Poster, der opfylder kombineres og vises som et. Poster, der ikke findes i anden tabellen vises tomme.

ydre joinforbindelse

Joinforbindelse, hvor alle poster fra én tabel er markeret, selvom der er ingen tilsvarende poster i en anden tabel. Poster, der opfylder kombineres og vises som et. Poster, der ikke findes i anden tabellen vises som tomme.

disposition

Regnearksdata i rækker eller kolonner af detaljer data er grupperet, så du kan oprette oversigt rapporter. Dispositionen kan opsummere et helt regneark eller en markeret del af den.

opstille data

De data, der er indeholdt i et regnearksdisposition. Opstille data omfatter både opsummering og de detaljerede rækker eller kolonner i en disposition.

oversigt over symboler

Symboler, du kan bruge til at ændre visningen af en disposition regneark. Du kan vise eller skjule detaljerede data ved at trykke på plustegnet, -(minustegn) og tal 1, 2, 3 eller 4, der angiver dispositionsniveauet.

OwnerLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et integreret objekt, der identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hver af disse dataelementer er en nulafsluttet streng.

P

Toppen af siden

sideskift

Skilletegn, der opdeler et regneark i separate sider til udskrivning. Excel indsætter automatisk sideskift baseret på papirstørrelsen, margenindstillingerne skalering indstillinger og placeringerne af de manuelle sideskift, du indsætter.

forhåndsvisning af sideskift

Visning af regneark, der viser områderne, der skal udskrives og placeringen af sideskift. Området, der skal udskrives, vises med hvidt, automatiske sideskift vises som stiplede linjer og manuelle sideskift vises som streger.

parameter

I Excel, kan du tilføje, ændre eller fjerne parametre for at angive celler, der kan redigeres i regnearksdataene over Excel Services. Når du gemmer projektmappen, afspejles ændringerne automatisk på serveren.

parameterforespørgsel

Angiver en type forespørgsel, når du kører, beder om værdier (kriterier) kan bruge til at vælge posterne for resultatsættet, så den samme forespørgsel kan bruges til at hente andet resultat.

adgangskode

En metode til at beskytte regnearket eller projektmappen. Når du beskytter elementer i regneark eller projektmapper med en adgangskode, er det vigtigt at kunne huske adgangskoden. Uden at det er der ikke muligt at fjerne beskyttelsen af projektmappen eller regnearket. Du bør altid bruge stærke adgangskoder, der kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder blande ikke disse elementer. Stærk adgangskode: Y6dh! et5. Svage adgangskode: House27. Brug en stærk adgangskode, du kan huske, så du ikke behøver at skrive den ned.

sæt område ind

Destinationen for data, der har kopieret eller klippet ved hjælp af Udklipsholder.

Pivot område

Det område i regnearket, hvor du trækker pivottabel eller et pivotdiagram felter for at ændre layoutet for rapporten. På en ny rapport Angiv stiplede blå dispositioner pivot-område i regnearket.

Pivotdiagram kategorifelt

Et felt, der er tildelt en kategoriretning i en pivotdiagramrapport. I et diagram vises kategorierne som regel på x-aksen eller vandrette akse i diagrammet.

Pivotdiagram-rapport

Et diagram, der indeholder interaktiv analyse af data, som en pivottabel i Excel. Du kan ændre visninger af data, få vist forskellige detaljeringsgrader eller omorganisere diagrammets layout ved at trække felter og ved at vise eller skjule elementer i felter.

Felt i pivotdiagram serie

Et felt, der er tildelt en serieretning i en pivotdiagramrapport. I et diagram repræsenteres serier i forklaringen.

Data i pivottabeller

I en pivottabelrapport, skal de opsummerede data, der beregnes fra datafelterne for et kildelisten eller en tabel.

Pivottabel hovedtotaler

Sammentælle værdierne for alle celler i en række eller alle celler i en kolonne i en pivottabel i Excel. Værdier i en grand total række eller kolonne, beregnes ved hjælp af den samme summeringsfunktion, der bruges i dataområdet i pivottabellen.

Pivottabelliste

Et Microsoft Office Web Components, hvor du kan oprette en struktur, der svarer til en Excel-pivottabelrapport. Brugere kan få vist listen pivottabel i en webbrowser og ændre layoutet på samme måde som for en pivottabel i Excel.

pivottabelrapport

En interaktiv, krydstabuleret Excel-rapport, der opsummerer og analyserer data, som databaseposter, fra forskellige kilder, herunder dem, som er ekstern i forhold til Excel.

pivottabelrapport

En interaktiv, krydstabuleret Excel-rapport, der opsummerer og analyserer data, som databaseposter, fra forskellige kilder, herunder dem, som er ekstern i forhold til Excel.

Pivottabel subtotal

En række eller kolonne, der bruger en sumfunktion til at vise samlet antal detaljeret elementer i et pivottabelfelt.

afbildningsområde

Herunder alle dataserier i et 2D-diagram, det område, der er placeret mellem akserne. I et 3D-diagram, det område, der er placeret mellem akserne, herunder den dataserie, kategorinavne, aksemærkeetiketter og aksetitler.

punkt

En måleenhed lig med 1/72 tomme.

forudgående

Celler, der henvises til i en formel i en anden celle. Eksempelvis hvis celle D10 indeholder formlen = B5, celle B5 er en overordnede til celle D10.

primær nøgle

En eller flere felter, der entydigt identificerer hver post i en tabel. På samme måde, at en nummerpladenummeret identificerer en bil, entydigt den primære nøgle identificerer en post.

udskriftsområde

En eller flere områder af celler, der skal udskrives, når du ikke vil udskrive hele regnearket. Hvis et regneark indeholder et udskriftsområde, udskrives kun udskriftsområdet.

udskriv titler

Række eller kolonne etiketter, der udskrives øverst eller på venstre side af hver side i et udskrevne regneark.

egenskabsfelter

Uafhængige attributter, der er knyttet til elementer eller medlemmer i en OLAP-kube. Eksempelvis hvis by elementer har størrelse og populationen egenskaber, der er gemt i serverkuben, kan en pivottabel i Excel vise størrelsen og populationen af hver enkelt by.

beskyt

At angive indstillinger for et regneark eller en projektmappe, forhindrer brugere i at få vist eller få adgang til de angivne elementer i regneark eller en projektmappe.

rapportfilter

Et felt, der bruges til at filtrere et undersæt af data i en pivottabel eller et pivotdiagram rapportere på én side til yderligere layout og analyse. Du kan få vist en oversigt over alle elementer i et rapportfilter eller vise ét element ad gangen, som filtrerer data for alle andre elementer.

Q

Toppen af siden

forespørgsel

Forespørgsel eller Access, og en måde at finde de poster, der besvarer et bestemt spørgsmål du bede om de data, der er gemt i en database.

forespørgselskanal

Du bruger en forespørgselskanal i en DDE-samtale mellem destinationsprogrammet og en specifik forespørgsel (for eksempel Query1) i forespørgslen. Hvis du vil bruge en forespørgselskanal, skal du allerede har åbnet forespørgselsvinduet ved hjælp af et systemkanal.

design af forespørgsler

Alle elementer i vinduet forespørgsel som tabeller, kriterier, den rækkefølge, hvori felter er arrangeret og så videre. Designet angiver også om automatisk forespørgsel er slået til, og om du kan redigere kildedataene.

R

Toppen af siden

område

To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilstødende eller ikke-sammenhængende.

skrivebeskyttet

En indstilling, der gør det muligt for en fil til at læse eller kopieret, men ikke ændres eller gemt.

post

En samling af oplysninger om en bestemt person, sted, begivenhed eller ting. Når forespørgslen viser et resultatsæt i dataruden, repræsenteres en post som en række.

opdatering (eksternt dataområde)

Opdatere data fra en ekstern datakilde. Hver gang du opdaterer data, se du den seneste version af oplysningerne i databasen, herunder eventuelle ændringer, der er foretaget til dataene.

Opdater (pivottabelrapport)

Opdatere indholdet af en pivottabel eller pivotdiagram at afspejle ændringer i de underliggende kildedata. Hvis rapporten er baseret på kører eksterne data, du vil opdatere den underliggende forespørgsel for at hente nye eller ændrede data.

regressionsanalyse

En formular af statistiske analyser, der bruges til prognose. Regressionsanalyse beregner forholdet mellem variabler, så en given variabel kan forudsiges ud fra en eller flere andre variabler.

relativ reference

I en formel der, henvises adressen på en celle, der er baseret på den relative placering af den celle, der indeholder formlen, og cellen til. Hvis du kopierer formlen, justeres referencen automatisk. En relativ reference vises som A1.

ekstern reference

En reference til data, der er gemt i et dokument fra et andet program.

rapportskabelon

En Excel-skabelon (.xlt-fil), der indeholder en eller flere forespørgsler eller pivottabeller, der er baseret på eksterne data. Når du gemmer en rapportskabelon, gemmer definitionen af forespørgslen i Excel, men gemme ikke dataene i skabelonen.

resultatsæt

Sæt af poster, der skal returneres, når du kører en forespørgsel. Du kan se resultatet af en forespørgsel i forespørgslen, eller du kan returnere et resultatsæt til et Excel-regneark til yderligere analyse.

rækkeoverskrift

Det nummererede grå område til venstre for hver række. Klik på rækkeoverskriften for at markere en hel række. Træk linjen under rækkeoverskriften for at øge eller mindske højden på rækken.

rækkenavn

Et felt, der er tildelt en rækkeplacering i en pivottabel.

R-kvadreret værdi

Et tal fra 0 til 1, der viser hvor nøjagtigt de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til de faktiske data. En tendenslinje er mest pålidelig, når dens R-kvadreret værdi er på eller i nærheden af 1. Også kendt som koefficient for bestemmelse.

S

Toppen af siden

scenarie

Et navngivet sæt inputværdier, som du kan erstatte i en regnearksmodel.

scroll lock

Med scroll lock er aktiveret, piletasterne Rul det aktive ark i stedet for aktivere en anden celle. Hvis du vil slå scroll lock til eller fra, skal du trykke på tasten SCROLL LOCK.

sektion

En vilkårlig kombination af et regneark, Vis og scenario, du vælger, når du opretter en rapport. En rapport kan indeholde flere sektioner.

vælg

Fremhæve en celle eller et celleområde i et regneark. De markerede celler, der påvirkes af den næste kommando eller handling.

Knappen Markér alt

Det grå rektangel i det øverste venstre hjørne af et dataark, hvor række- og kolonneoverskrifter mødes. Klik på denne knap for at markere alle celler i et dataark.

serieakse

Akse i et diagram, der repræsenterer dybdedimensionen i et ægte 3D-diagram. Det viser serienavnene som tilfældige tekstværdier. Det kan ikke vise skalerede numeriske værdier.

seriefelt

Et felt, der vises i området række i en pivotdiagramrapport. Elementer i en seriefelt er angivet i forklaringen, og Angiv navnene på de individuelle dataserier.

serielinjer

I 2D-stablede liggende søjlediagrammer og liggende søjlediagram, streger, der forbinder datamærkerne i hver dataserie, der bruges til at fremhæve forskellen i mål mellem hver serie.

delt projektmappe

En projektmappe, der er konfigureret til at tillade flere brugere på et netværk for at få vist og foretage ændringer på samme tid. Hver bruger, der gemmer projektmappen kan se de ændringer, der er foretaget af andre brugere.

enkelttilknyttet celle

En celle, der er knyttet til et ikke-gentaget element i en XML-tilknytning.

sorteringsrækkefølge

En metode til at arrangere data baseret på værdi eller datatype. Du kan sortere data alfabetisk, numerisk eller efter dato. Sorteringsrækkefølgen kan være en stigende (1 til 9, A til Å) eller faldende (9 til 1, Å til A) rækkefølge.

kildeområderne

De celleområder, som du konsolidere i destinationsområdet, du angiver. Kildeområderne kan være i et regneark i en projektmappe, i andre projektmapper åben eller lukket eller på Lotus 1-2-3-regneark.

datakilde

Den liste eller tabel, der bruges til at oprette en pivottabel eller et pivotdiagram-rapport. Kildedata kan hentes fra en Excel-tabel eller område, en ekstern database eller kube eller en anden pivottabel.

SQL

Et sprog, der bruges til at hente, opdatere og administrere data. Når du opretter en forespørgsel, bruger Query SQL til at oprette den tilsvarende SQL SELECT-sætning. Hvis du kender SQL, kan du få vist eller ændre SQL SELECT-sætningen.

standardskrifttype

Standardskrifttypen for regneark. Standardskrifttypen bestemmer standardskrifttypen for celletypografien Normal.

opsummerede data

Automatiske subtotaler og regnearksdispositioner ved alle rækker eller kolonner, som opsummerer detaljedata. Opsummeringsdata er normalt tilstødende til og under detaljer.

summeringsfunktion

En type beregning, der kombinerer kildedata i en pivottabelrapport eller en konsolidering af en tabel, eller når du vil indsætte automatiske subtotaler i en liste eller database. Sum, antal og gennemsnit er eksempler på summeringsfunktioner.

systemkanal

Bruges i en DDE-samtale mellem programmer for at få oplysninger om systemet, som de aktuelle forbindelser, Åbn forespørgsler, og status for destinationsprogrammet.

T

Toppen af siden

tabel rude

Området af vinduet forespørgsel, der viser tabellerne i en forespørgsel. Hver tabel viser de felter, hvor du kan hente data.

skabelon

En projektmappe, som du oprette og bruge som grundlag for andre lignende projektmapper. Du kan oprette skabeloner til projektmapper og regneark. Standardskabelonen for projektmapper er Book.xlt. Standardskabelonen for regneark kaldes ark.xlt.

tekstfelt

Et rektangulært objekt i et regneark eller diagram, hvor du kan skrive tekst.

aksemærker og aksemærkeetiketter

Aksemærker er små mål, svarende til inddelinger på en lineal, der krydser en akse. Aksemærkeetiketter identificere de kategorier, værdier eller dataserier i diagrammet.

titler i diagrammer

Beskrivende tekst, der er justeret langs en akse eller centreret øverst på et diagram automatisk.

rækken Total

En særlig række i en Excel-tabel, der indeholder et udvalg af aggregatfunktioner nyttige til at arbejde med numeriske data.

totaler

En af fem beregning typerne forespørgsel definerer for dig: Sum, gennemsnit, antal, Min og Max.

revisionspile

Pile, der viser forholdet mellem den aktive celle og dens relaterede celler. Revisionspile er blå, når du peger fra en celle, der leverer data til en anden celle, og rød, hvis en celle indeholder en fejlværdi, såsom #Division/0!.

tendenslinje

En grafisk repræsentation af tendenser i dataserier, som en opadgående linje, der repræsenterer salg over en periode på måneder. Tendenslinjer bruges til at undersøge forudsigelser, også kaldet regressionsanalyse.

tendenslinjenavn

Valgfri tekst til en tendenslinje, herunder regressionsligningen eller den R-kvadreret værdi, eller begge dele. En tendenslinjeetiket kan formateret og flyttet; Det kan ikke ændres.

U

Toppen af siden

op-ned-søjler

I kurvediagrammer med flere dataserier, søjler, som angiver forskellen mellem datapunkter i den første og sidste serie.

V

Toppen af siden

value

Den tekst, dato, tal eller logiske input, der opfylder en betingelse, som skal opfylde et felt til søgning og filtrering. For eksempel skal feltet Forfatter med betingelse < b > lig med < /b > indeholde en værdi, som < b > John < /b >, skal være fuldført.

værdiakse

Akse i et diagram, der viser skalerede numeriske værdier.

knudepunkter

Sort, firkantede, flytbare punkter, der vises i slutningen og ved skæringspunkterne mellem linjer eller kurver i bestemte autofigurer (såsom kombinationstegninger, streger og kurver) når du redigerer punkter i autofigur.

knudepunkter

Sort, firkantede, flytbare point, der vises ender og skæringspunkterne mellem linjer eller kurver i bestemte autofigurer, som kombinationstegninger, streger og kurver.

visning

Et sæt af brugergrænseflade og udskriftsindstillinger, som du kan navngive og Anvend i en projektmappe. Du kan oprette flere visninger af den samme projektmappe uden at gemme separate kopier af projektmappen.

W

Toppen af siden

Webforespørgsel

En forespørgsel, der henter data, der er gemt på et intranet eller på internettet.

hvad-nu-hvis-analyser

En proces for at ændre værdierne i celler for at se, hvordan disse ændringer påvirker resultaterne af formlerne i regnearket. For eksempel varierende den rente, der bruges i en afskrivning tabel til at bestemme størrelsen af betalingerne.

projektmappe

Programfil et regneark, du opretter i Excel. En projektmappe indeholder regneark i rækker og kolonner, hvor du kan angive og beregne data.

regneark

Det primære dokument, du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Også kaldet et regneark. Et regneark består af celler, der er organiseret i kolonner og rækker; et regneark gemmes altid i en projektmappe.

arbejdsområdefil

En fil, der gemmer viser oplysninger om åbne projektmapper, så du kan senere Genoptag arbejde med samme vinduesstørrelser, udskriftsområder, skærmforstørrelse og visningsindstillinger. En arbejdsområdefil indeholder ikke selve projektmapperne.

World Wide Web

Et system til at navigere på internettet eller via en samling af projektmapper og andre Office-dokumenter forbundet via hyperlinks og placeret på et netværksshare, et firmaintranet eller på internettet. Når du bruger en webbrowser, vises World Wide Web som en samling af tekst, billeder, lyde og digitale film.

ombryde

Tekst, til at indsætte et linjeskift i tekst automatisk ved at kontakte en margen eller et objekt, og fortsæt med teksten på en ny linje.

X

Toppen af siden

XML

Extensible Markup Language (XML): En komprimeret udgave af Standard SGML Generalized Markup Language (), der gør det muligt for udviklere til at oprette brugerdefinerede koder, der tilbyder opnå større fleksibilitet, organisere og præsentere oplysninger.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×