DAX-scenarier i PowerPivot

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette afsnit indeholder links til to eksempler, der viser, hvordan DAX-formler bruges i følgende scenarier.

 • Udføre komplekse beregninger

 • Arbejde med tekst og datoer

 • Betingede værdier og fejltest

 • Bruge tidsintelligens

 • Rangordne og sammenligne værdier

I denne artikel

Kom godt i gang

Eksempeldata

Yderligere ressourcer

Scenarier: Udføre komplekse beregninger

Oprette brugerdefinerede beregninger for en pivottabel

Anvende et filter på en formel

Fjerne filtre selektivt for at oprette dynamiske forhold

Bruge en værdi fra en udvendig løkke

Scenarier: Arbejde med tekst og datoer

Oprette en nøglekolonne ved hjælp af sammenkædning

Sammensætte en dato baseret på datodele, der er hentet fra en tekstdato

Angive et brugerdefineret dato- eller talformat

Ændre datatyper ved hjælp af en formel

Scenarie: Betingede værdier og fejltest

Oprette en værdi, der er baseret på en betingelse

Fejltest i en formel

Scenarier: Bruge Tidsintelligens

Beregne kumulativt salg

Sammenligne værdier over tid

Beregne en værdi for et brugerdefineret datointerval

Scenarier: Rangordne og sammenligne værdier

Vis kun de øverste ti elementer i en pivottabel

Sortere elementer dynamisk ved hjælp af en formel

Kom i gang

Eksempeldata

Hvis du er ny bruger af DAX-formler, kan du vil starte med at gennemse eksemplerne i eksempeldata for Power Pivot. Du kan finde flere oplysninger, se Hent eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

Flere ressourcer

Du kan også at besøge DAX Resource Center Wiki , hvor du kan finde alle slags oplysninger om DAX, herunder blogge, eksempler, hvidbøger og videoer, der leveres af branche foranstillet professionelle og Microsoft.

Scenarier: Udføre komplekse beregninger

DAX-formler kan udføre komplekse beregninger, der omfatter brugerdefinerede sammenlægninger, filtrering og brug af betingende værdier. Dette afsnit indeholder eksempler på, hvordan du kommer i gang med at anvende brugerdefinerede beregninger.

Oprette brugerdefinerede beregninger for en pivottabel

CALCULATE og CALCULATETABLE er effektive og fleksible funktioner, der er velegnede til at definere beregnede felter. Disse funktioner giver dig mulighed for at ændre den kontekst, hvori beregningen udføres. Du kan også tilpasse den sammenlægningstype eller matematiske handling, der skal udføres. Se f.eks. følgende emner.

Anvende et filter til en formel

I de fleste steder, hvor en DAX-funktion tager en tabel som et argument, kan du normalt sende i en filtreret tabel i stedet ved hjælp af funktionen FILTER i stedet for navnet på den tabel, eller ved at angive et filterudtryk som et af funktionens argumenter. Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du opretter filtre, og hvordan filtre påvirker resultaterne af formler. Se Filtrere Data i DAX-formlerkan finde flere oplysninger.

Funktionen FILTER giver dig mulighed for at angive filterkriterier ved hjælp af et udtryk, mens de andre funktioner er designet specifikt til at filtrere tomme værdier fra.

Fjerne filtre selektivt for at få vist dynamiske forhold

Hvis du opretter dynamiske filtre i formler, kan du nemt besvare spørgsmål som de følgende:

 • Hvor meget bidrager salget af det aktuelle produkt med til det samlede salg for året?

 • Hvor meget har denne afdeling bidraget med til den samlede fortjeneste i alle driftsår sammenlignet med andre afdelinger?

Formler, der bruges i en pivottabel kan påvirkes af konteksten pivottabel, men du kan ændre konteksten ved at tilføje eller fjerne filtre selektivt. Eksemplet i emnet alle viser, hvordan du gør dette. Hvis du vil finde forholdet mellem salg for en bestemt forhandler over salget for alle forhandlere, skal oprette du en måling, der beregner værdien for den aktuelle kontekst divideret med værdien for alle kontekst.

Emnet ALLEXCEPT indeholder et eksempel på, hvordan du selektivt kan fjerne filtre i en formel. Begge eksempler viser, hvordan resultaterne ændres afhængigt af pivottabellens design.

Du kan finde andre eksempler på beregning af forholdstal og procenttal i følgende emner:

Bruge en værdi fra en udvendig løkke

Ud over at bruge værdier fra den aktuelle kontekst i beregninger kan DAX benytte en værdi fra en tidligere løkke til at oprette et sæt relaterede beregninger. I følgende emne gennemgås oprettelsen af en formel, der refererer til en værdi fra en udvendig løkke. Funktionen EARLIER understøtter op til to niveauer med indlejrede løkker.

Hvis du vil vide mere om rækkekontekst og relaterede tabeller, og hvordan konteksten anvendes i formler, under kontekst i DAX-formler.

Scenarier: Arbejde med tekst og datoer

Dette afsnit indeholder links til DAX-referenceemner, som indeholder eksempler på almindelige scenarier, hvor der arbejdes med tekst, udtrækkes og sammensættes dato- og klokkeslætsværdier eller oprettes værdier ud fra en betingelse.

Oprette en nøglekolonne ved hjælp af sammenkædning

Sammensatte nøgler er ikke tilladt i Power Pivot. Hvis du har sammensatte nøgler i din datakilde, kan du kombinere dem til en enkelt nøglekolonne. Følgende emne indeholder ét eksempel på, hvordan du bruger en beregnet kolonne, der er baseret på en sammensat nøgle.

Sammensætte en dato baseret på datodele, som er hentet fra en tekstdato

Power Pivot bruger en dato/klokkeslæt-datatype fra SQL Server til at arbejde med datoer. Derfor skal du muligvis bruge en DAX-formel til at hente datodelene og derefter sammensætte delene til en gyldig repræsentation af dato/klokkeslæt, hvis dine eksterne data indeholder datoer, som er formateret forskelligt – f.eks. hvis datoerne er skrevet i et regionalt datoformat, der ikke genkendes i Power Pivot-dataprogrammet, eller hvis der anvendes heltalserstatningsnøgler i dataene.

Hvis du f.eks. har en kolonne med datoer, der er blevet repræsenteret som et heltal og derefter importeret som en tekststreng, kan du konvertere strengen til en dato/klokkeslæt-værdi ved hjælp af følgende formel:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Værdi1

Resultat

01032009

03-01-2009

12132008

13-12-2008

06252007

25-06-2007

Følgende emner indeholder flere oplysninger om de funktioner, der bruges til at hente og sammensætte datoer.

Angive et brugerdefineret dato- eller talformat

Hvis dine data indeholder datoer eller tal, der ikke er repræsenteret i et af standardtekstformaterne i Windows, kan du angive et brugerdefineret format for at sikre, at værdierne behandles korrekt. Disse formater bruges, når værdier konverteres til strenge eller fra strenge. Følgende emner indeholder en detaljeret liste over de foruddefinerede formater, der kan benyttes til at arbejde med datoer og tal.

Ændre datatyper ved hjælp af en formel

Datatypen for output bestemmes af kildekolonner i Power Pivot, og du kan ikke eksplicit angive datatypen for resultatet, da datatypen optimal bestemmes af Power Pivot. Du kan dog bruge implicitte typekonverteringer udføres af Power Pivot til at ændre datatypen output. Du kan finde flere oplysninger om typekonverteringer se Hent eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

 • Hvis du vil konvertere en dato- eller talstreng til et tal, skal du multiplicere med 1,0. Følgende formel beregner f.eks. den aktuelle dato minus 3 dage og indsætter derefter den tilsvarende heltalsværdi.

  = (I DAG ()-3) * 1.0

 • Hvis du vil konvertere en dato, et tal eller en valutaværdi til en streng, skal du sammenkæde værdien med en tom streng. Følgende formel returnerer f.eks. dags dato som en streng.

  = "" & IDAG()

Følgende funktioner kan også bruges til at sikre, at en bestemt datatype returneres:

Konverter reelle tal til heltal

Scenarie: Betingede værdier og fejltest

DAX indeholder ligesom Excel funktioner, som du kan afprøve værdier i dataene og returnere en anden værdi, der er baseret på en betingelse. For eksempel kan du oprette en beregnet kolonne, der betegner forhandlere enten som Foretrukne eller værdi afhængigt af den årlige salgsbeløb. Funktioner, der tester værdier er også nyttigt for at kontrollere det område eller den type af værdier, for at forhindre, at uventede datafejl Bryd beregninger.

Oprette en værdi, der er baseret på en betingelse

Du kan bruge indlejrede IF-betingelser til at teste værdier og oprette nye værdier ved hjælp af betingelser. Følgende emner indeholder nogle enkle eksempler på betinget behandling og betingede værdier:

Fejltest i en formel

I modsætning til Excel kan du ikke have gyldige værdier i én række i en beregnet kolonne og ugyldige værdier i en anden række. Hvis der er en fejl i en del af en Power Pivot-kolonne, bliver hele kolonnen således markeret som en fejl. Derfor skal du altid rette formelfejl, der giver ugyldige værdier.

Hvis du f.eks. opretter en formel, som dividerer med nul, får du muligvis det uendelige resultat eller en fejl. Nogle formler mislykkes også, hvis funktionen registrerer en tom værdi, når der forventes en numerisk værdi. Mens du udvikler din datamodel, er det mest hensigtsmæssigt at få vist fejlene, så du kan klikke på meddelelsen og løse problemet. Men når du publicerer projektmapper, skal du medtage metoder til fejlhåndtering, så beregningerne ikke mislykkes pga. uventede værdier.

For at undgå, at en beregnet kolonne returnerer fejl, skal du anvende en kombination af logiske funktioner og oplysningsfunktioner til at teste for fejl og sikre, at der altid returneres gyldige værdier. Følgende emner indeholder nogle enkle eksempler på, hvordan du gør dette i DAX:

Scenarier: Bruge tidsintelligens

De tidsintelligente DAX-funktioner omfatter funktioner, der kan bruges til at hente datoer eller datointervaller fra dataene. Derefter kan du bruge datoerne eller datointervallerne til at beregne værdier på tværs af lignende perioder. De tidsintelligente funktioner omfatter desuden funktioner, der arbejder med standarddataintervaller, som giver dig mulighed for at sammenligne værdier på tværs af måneder, år eller kvartaler. Du kan også oprette en formel, der sammenligner værdier for den første og sidste dato i en bestemt periode.

Du kan finde en liste over alle tidsintelligensfunktioner, Tidsintelligente funktioner (DAX). Du kan finde tip til, hvordan du bruger datoer og klokkeslæt effektivt i en Power Pivot analyse, datoer i Power Pivot.

Beregne kumulativt salg

Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du beregner ultimo- og primosaldi. Eksemplerne giver dig mulighed for at oprette løbende saldi på tværs af forskellige intervaller, f.eks. dage, måneder, kvartaler eller år.

Sammenligne værdier over tid

Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du sammenligner summeringer på tværs af forskellige tidsperioder. De standardtidsperioder, der understøttes af DAX, er måneder, kvartaler og år.

Beregne en værdi for et brugerdefineret datointerval

Se de følgende emner for at få eksempler på, hvordan du henter brugerdefinerede datointervaller, f.eks. de første 15 dage efter starten på en salgskampagne.

Hvis du bruger tidsintelligensfunktioner til at hente et brugerdefineret datosæt, kan du bruge datosættet som input til en funktion, der udfører beregninger, til at oprette brugerdefinerede sammenlægninger på tværs af tidsperioder. Se følgende emne for at få vist et eksempel på, hvordan du gør dette:

 • Funktionen PARALLELPERIOD

  Bemærk!: Hvis du ikke har brug for at angive et brugerdefineret datointerval, men arbejder med standardregnskabsenheder som f.eks. måneder, kvartaler eller år, anbefales det, at du udfører beregninger ved hjælp af de tidsintelligensfunktioner, der er udviklet til dette formål, f.eks. TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD osv.

Scenarier: Rangordne og sammenligne værdier

Hvis du kun vil have vist de øverste n elementer i en kolonne eller pivottabel, har du forskellige valgmuligheder:

 • Du kan bruge funktionerne i Excel 2010 til at oprette et filter, der viser de øverste værdier. Du kan også vælge et antal top- eller bundværdier i en pivottabel. I første del af dette afsnit beskrives det, hvordan du filtrerer for de øverste 10 elementer i en pivottabel. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Excel.

 • Du kan oprette en formel, der rangordner værdierne dynamisk, og derefter filtrere efter rangordensværdierne eller bruge rangordensværdien som et udsnitsværktøj. I anden del af dette afsnit beskrives det, hvordan du opretter denne formel og derefter benytter rangordenen i et udsnitsværktøj.

Der er fordele og ulemper ved begge metoder.

 • Excel-filteret, der finder de øverste værdier, er nemt at bruge, men dette filter kan kun anvendes til visningsformål. Hvis de underliggende data i pivottabellen ændres, skal du opdatere pivottabellen manuelt for at se ændringerne. Hvis du har brug for at arbejde dynamisk med rangordener, kan du bruge DAX til at oprette en formel, som sammenligner værdier inden for en kolonne.

 • DAX-formlen er mere effektiv, og når der føjes en rangordensværdi til et udsnitsværktøj, skal du blot klikke på udsnitsværktøjet for at ændre det antal topværdier, der vises. Formlen er imidlertid beregningstung, og denne metode egner sig muligvis ikke til tabeller med mange rækker.

Få kun vist de øverste ti elementer i en pivottabel

Vise de øverste eller nederste værdier i en pivottabel

 1. Klik på pil ned i overskriften Rækkeetiketter i pivottabellen.

 2. Vælg Værdifiltre> Øverste 10<.

 3. I dialogboksen Top 10-filteret < Kolonnenavn > skal du vælge kolonnen til rang og antallet af værdier, på følgende måde:

  1. Vælg Øverste for at få vist cellerne med de største værdier eller Nederst for at få vist cellerne med de mindste værdier.

  2. Skriv antallet af største eller mindste værdier, der skal vises. Standardværdien er 10.

  3. Vælg, hvordan værdierne skal vises:

Navn

Beskrivelse

Elementer

Markér denne indstilling, hvis pivottabellen skal filtreres, så den kun viser listen over de største eller mindste elementer efter deres værdier.

Procent

Markér denne indstilling, hvis pivottabellen skal filtreres, så den kun viser de elementer, hvis sum giver den angivne procentdel.

Sum

Markér denne indstilling, hvis du vil have vist summen af værdierne for de øverste eller nederste elementer.

 1. Vælg den kolonne, der indeholder de værdier, som skal rangordnes.

 2. Klik på OK.

Sortere elementer dynamisk ved hjælp af en formel

Følgende emne indeholder et eksempel på brug af DAX til at oprette en rangorden, der gemmes i en beregnet kolonne. Da DAX-formlerne beregnes dynamisk, kan du altid være sikker på, at rangordningen er korrekt, selvom de underliggende data er ændret. Og da formlen bruges i en beregnet kolonne, kan du benytte rangordenen i et udsnitsværktøj og derefter vælge de øverste 5, 10 eller 100 værdier.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×