Celler

Anvend datavalidering på celler

Apply data validation to cells

Du kan bruge datavalidering til at begrænse typen af data eller værdier, som brugere kan angive i en celle. En af de mest gængse handlinger inden for datavalidering er at oprette en rulleliste.

Hent vores eksempler

Du kan hente en eksempelprojektmappe med alle datavalideringseksemplerne, som findes i denne artikel. Du kan følge eksemplerne eller oprette dine egne datavalideringsscenarier.

Hent Excel-datavalideringseksempler

Føj datavalidering til en celle eller et område

Bemærk!: De første tre trin i dette afsnit er til at oprette alle former for datavalidering. Trin 4-8 er specifikt til at oprette en rulleliste.

 1. Markér én eller flere celler for at validere.

 2. Klik på Datavalidering i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  Datavalidering findes i gruppen Dataværktøjer under fanen Data
 3. Klik på Liste i feltet Tillad under fanen Indstillinger.

  Fanen Indstillinger i dialogboksen Datavalidering
 4. I feltet Kilde skal du skrive dine listeværdier adskilt af semikolon. Eksempel:

  1. Hvis du vil begrænse et svar til to valgmuligheder (f.eks. "Har du børn?"), skal du skrive Ja;Nej.

  2. Hvis du vil begrænse en leverandørs kvalitetsniveau til tre forskellige værdier, skal du f.eks. skrive Lavt;Middel;Højt.

   Bemærk!: Disse trin anbefales generelt kun til listeelementer, som sandsynligvis aldrig bliver ændret. Hvis du har en liste, der potentielt vil blive ændret, eller hvis du vil tilføje eller fjerne elementer over tid, så er det en bedre ide at følge nedenstående trin med bedste praksis.

   Bedste praksis: Du kan også oprette listeelementer ved at referere til et celleområde et andet sted i projektmappen. Den mest effektive måde er at oprette din liste og derefter formatere den som en Excel-tabel (vælg Typografier > Formatér som tabel under fanen Hjem > Vælg den tabeltypografi, der virker bedst for dig). Derefter skal du vælge tabellens brødtekstdataområde, som er den del af tabellen, der kun indeholder listen, og ikke tabellens sidehoved (Afdeling i dette tilfælde), og angive et beskrivende navn i feltet Navn over kolonne A.

   Angiv et beskrivende navn til listen i navnefeltet

  I stedet for at skrive dine listeværdier i datavalideringsfeltet Kilde skal du tilføje det navn, du lige har defineret, indledt med et lighedstegn (=).

  Sæt et lighedstegn (=) foran tabellen

  Det bedste ved at bruge en tabel er, at når du tilføjer eller fjerner elementer fra din liste, opdateres datavalideringslisten automatisk.

  Bemærk!: Det er bedst at lægge dine lister i et separat regneark (skjult, hvis det er nødvendigt), så ingen kan redigere dem.

 5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Rulleliste i cellerne er markeret. Ellers kan du ikke se rullepilen ud for cellen.

  Der vises en integreret rullemenu ud for cellen
 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ignorer tomme for at angive, hvordan du vil håndtere tomme værdier (null).

  Bemærk!: Hvis dine tilladte værdier er baseret på et celleområde med et defineret navn, og der findes en tom celle et sted i dette område, kan du ved at markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme angive en værdi i den validerede celle. Dette gælder også for alle celler, der refereres til i valideringsformler: Hvis en vilkårlig celle, der refereres til, er tom, kan du ved at markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme angive en værdi i den validerede celle.

 7. Kontrollér, at datavalideringen fungerer korrekt. Prøv at angive både gyldige og ugyldige data i cellerne for at sikre, at dine indstillinger virker efter hensigten, og at dine meddelelser vises, som du forventer det.

Bemærkninger!: 

 • Når du har oprettet din rulleliste, skal du sikre dig, at den fungerer, som du ønsker. Kontrollér f.eks., om cellen er bred nok til at vise alle dine poster.

 • Hvis listen over poster til din rulleliste findes i et andet regneark, og du ikke ønsker, at brugerne skal se eller ændre den, bør du overveje at skjule og beskytte regnearket. Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af et regneark i Låse celler for at beskytte dem.

 • Fjern datavalidering – Vælg den celle eller de celler, der indeholder den validering, du vil slette. Gå derefter til Data > Datavalidering og i dialogboksen for datavalidering, skal du trykke på knappen Ryd alle og så OK.

I følgende tabel opstilles andre typer datavalidering, og der vises metoder til at føje den til regneark.

Hvis du vil:

Skal du:

Begræns dataindtastning til heltal inden for angivne grænser

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor.

 2. Vælg Helt tal på listen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil indstille en øvre og en nedre grænse, skal du klikke på mellem.

 4. Angiv minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt tilladt værdi.

  Dialogboksen Valideringskriterier

  Du kan også angive en formel, der returnerer en talværdi.

  Vi forestiller os, at du vil validere data i celle F1. Hvis du vil angive en minimumsbegrænsning for fradrag til to gange antallet af børn i den pågældende celle, skal du markere større end eller lig med i feltet Data og angive formlen, =2*F1 i feltet Minimum.

Begræns dataindtastning til et decimaltal inden for angivne grænser.

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor.

 2. Marker Decimal i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil indstille en øvre og en nedre grænse, skal du klikke på mellem.

 4. Angiv minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt tilladt værdi.

  Hvis du f.eks. vil angive en maksimumbegrænsning for provision og bonus til 6 % af en sælgers gage i celle E1, skal du markere mindre end eller lig med i feltet Data og indtaste formlen =E1*6% i feltet Maksimum.

  Bemærk!: Hvis du vil tillade, at en bruger angiver procenter, f.eks. 20 %, skal du markere Decimal i feltet Tillad, markere den ønskede type begrænsning i feltet Data, angive minimum- eller maksimumværdier eller en bestemt værdi som decimal, f.eks. 0,2, og derefter have vist datavalideringscellen som et procenttal ved at markere cellen og klikke på Procenttypografi Knapflade i gruppen Tal under fanen Hjem.

Begræns dataindtastning til en dato inden for et datointerval.

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor.

 2. Marker Dato i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil tillade datoer efter en bestemt dag, skal du markere større end.

 4. Angiv den startdato, slutdato eller bestemte dato, der skal tillades.

  Du kan også angive en formel, der returnerer en dato. Hvis du f.eks. vil angive en tidsramme fra dags dato og tre dage frem, skal du markere mellem i feltet Data, indtaste =IDAG() i feltet Startdato og indtaste =IDAG()+3 i feltet Slutdato.

  Indstillinger for valideringskriterier til at begrænse datoindtastning til en bestemt tidsramme

Begræns dataindtastning til et tidspunkt inden for en tidsramme.

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor.

 2. Marker Klokkeslæt i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil tillade klokkeslæt før et bestemt tidspunkt på dagen, skal du markere mindre end.

 4. Angiv det tilladte start- eller slutklokkeslæt eller et bestemt klokkeslæt. Du kan også angive en formel, der returnerer et klokkeslæt.

  Hvis du f.eks. har celle E2 konfigureret med et starttidspunkt (8:00), og celle F2 med et sluttidspunkt (17:00), og du vil begrænse mødetidspunkter til at være mellem disse tidspunkter, skal du vælge mellem i feltet Data, angive =E2 i feltet Starttidspunkt og derefter indtaste =F2 i feltet Sluttidspunkt.

  Indstillinger for validering til begrænsning af tidsregistrering inden for en tidsramme

Begræns dataindtastning til tekst med en bestemt længde.

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor.

 2. Marker Tekstlængde i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil angive et bestemt antal tilladte tegn, skal du markere mindre end eller lig med.

 4. I dette tilfælde vi vil begrænse indtastningen til 25 tegn, så vælg mindre end eller lig med i boksen Data og tast 25 i boksen Maksimum.

  Eksempel på datavalidering med begrænset tekstlængde

Beregn tilladte værdier ud fra indholdet i en anden celle.

 1. Følg trin 1-3 i Føj datavalidering til en celle eller et område ovenfor. I feltet Tillad skal du vælge den ønskede datatype.

 2. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data.

 3. Klik på den celle, du vil bruge til at angive, hvad der er tilladt, i boksen eller boksene under boksen Data.

  Hvis du f.eks. kun vil tillade indtastninger for en konto, hvis resultat ikke overstiger budgettet i celle E1, skal du vælge Tillad >Helt tal, Data, mindre end eller lig med og Maksimum >= =E1.

  Valideringsindstillinger til beregning baseret på en anden celles indhold

Bemærk!: Følgende eksempler bruger indstillingen Brugerdefineret, hvor du skriver formler for at angive dine betingelser. Du behøver ikke at bekymre dig om, hvad der vises i boksen Data, idet den er deaktiveret med indstillingen Brugerdefineret.

Sørg for, at

Indtast denne formel

Cellen, der indeholder et produkt-ID (C2), starter altid med standardpræfikset "ID-" og er mindst 10 (mere end 9) tegn lang.

=AND(LEFT(C2; 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

Eksempel 6: Formler i datavalidering

Cellen, der indeholder et produktnavn (D2), indeholder kun tekst.

=ER.TEKST(D2)

Eksempel 2: Formler i datavalidering

Den celle, der indeholder en persons fødselsdag (B6), skal være større end antallet af år, der er angivet i celle B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Eksempel på datavalidering til at begrænse indtastning til en minimumsalder

Alle data i celleområdet A2:A10 indeholder unikke værdier.

=TÆL.HVIS($A$2:$A$10;A2)=1

Eksempel 4: Formler i datavalidering

Bemærk!: Du skal angive datavalideringsformlen for celle A2 først og derefter kopiere A2 til A3:A10, så det andet argument til TÆL.HVIS stemmer overens med den aktuelle celle. Det vil sige, at A2)=1-delen ændres til A3)=1; A4)=1 osv.

Få flere oplysninger

Sørg for, at en e-mailadresse i celle B4 indeholder @-symbolet.

=ISUMBER(FIND("@",B4)

Eksempel på datavalidering til sikring af, at en mailadresse indeholder @-symbolet

 • Hvorfor er kommandoen Datavalidering ikke aktiveret på båndet? Kommandoen kan være utilgængelig fordi:

  • En Microsoft Excel-tabel kan være kædet sammen med et SharePoint-websted  Du kan ikke føje datavalidering til en Excel-tabel, der er kædet sammen med et SharePoint-websted. Hvis du vil tilføje datavalidering, skal du ophæve sammenkædningen med Excel-tabellen eller konvertere Excel-tabellen til et område.

  • Du kan være i gang med at indtaste data Kommandoen Datavalidering er ikke aktiveret under fanen Data, når du er i gang med at angive data i en celle. Tryk på ENTER eller ESC for at afslutte angivelse af data.

  • Regnearket kan være beskyttet eller delt  Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt eller beskyttet. For at lære at stoppe deling eller beskyttelse af en projektmappe, skal du se Protect a workbook.

 • Kan jeg ændre skriftstørrelsen? Nej, skriftstørrelsen er fast. Den eneste måde at ændre den viste størrelse på er ved at justere zoom for skærmen i nederste højre hjørne af Excel-vinduet. Det er dog muligt at bruge et ActiveX-kombinationsfelt. Se Føj et listefelt eller et kombinationsfelt til et regneark.

 • Findes der en metode til automatisk udfyldning eller automatisk valg af datavalidering, mens jeg skriver? Nej, men hvis du bruger et ActiveX-kombinationsfelt, kan du vælge denne funktion.

 • Kan jeg foretage flere valg på en datavalideringsliste? Ikke medmindre du bruger et ActiveX-kombinationsfelt eller et Listefelt.

 • Kan jeg vælge et element på en datavalideringsliste og få den til at udfylde en anden liste? Ja! Dette kaldes afhængig datavalidering. Du kan få mere at vide under Opret afhængige rullelister.

 • Hvordan kan jeg fjerne al datavalidering i et regneark? Du kan bruge dialogboksen Gå til > Speciel. Fanen Hjem > Redigering > Søg og vælg (eller tryk på F5 eller Ctrl+G på tastaturet) og derefter Speciel > Datavalidering, og vælg enten Alt (for at finde alle celler med datavalidering) eller Samme (for at finde celler, der matcher bestemte indstillinger for datavalidering).

  Dialogboksen Gå til speciel

  Åbn dialogboksen med datavalidering (Data > Datavalidering), skal du trykke på knappen Ryd alle og derefter på OK.

 • Kan jeg tvinge en person til at foretage en indtastning i en eller flere celler med datavalidering? Nej, men du kan bruge VBA (Visual Basic for Applications) til at kontrollere, om en person har lavet en indtastning under bestemte betingelser, f.eks. før vedkommende gemmer og lukker projektmappen. Hvis vedkommende ikke har foretaget en markering, kan du annullere hændelsen og ikke lade dem fortsætte, før vedkommende har foretaget en markering.

 • Hvordan kan jeg farve celler på basis af markeringen på en datavalideringsliste? Du kan bruge Betinget formatering. I dette tilfælde kan det være en ide at bruge indstillingen Formatér kun celler, der indeholder.

  Formatér kun celler, der indeholder den pågældende indstilling
 • Hvordan validerer jeg en mailadresse? Du kan bruge metoden Brugerdefineret > Formel og kontrollere, om symbolet @ findes i indtastningen. I dette tilfælde er den formel, der bruges =ER.TAL(FIND("@";D2)). Funktionen FIND søger efter symbolet @, og hvis det bliver fundet, returnerer den dets numeriske placering i tekststrengen og tillader indtastningen. Hvis det ikke bliver fundet, returnerer FIND en fejl og forhindrer indtastningen.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Mere om datavalidering

Video: Opret og administrer rullelister

Tilføj eller fjern elementer på en rulleliste

Fjern en rulleliste

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×