Anvende et filter for at få vist udvalgte poster i en Access-database

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Filtrering er en god måde at kun se de data, der skal vises. Du kan bruge filtre til at vise bestemte poster i en formular, rapport, forespørgsel eller dataark, eller at udskrive kun bestemte poster fra en rapport, tabel eller forespørgsel. Ved at anvende et filter, kan du begrænse data i en visning uden at ændre designet af det underliggende objekt. Denne artikel forklares typerne af filtre i Access, og hvordan du anvender, gemme eller fjerne filtre i en Access 2010-klient-database. I denne artikel gælder ikke for filtrering af poster i en Access 2010-webdatabase.

I denne artikel

Hvordan filtre er nyttige

Vælge og anvende et filtertype

Fjerne eller genanvende et filter

Rydde et filter

Gemme et filter

Derfor er filtre nyttige

Da den visning, du får, når du har anvendt et filter, kun indeholder poster, som har de valgte værdier, vil resten af dataene være skjulte, indtil du fjerner filtret.

Bemærk!: De kolonner i dataark og de kontrolelementer i formularer og rapporter, som er bundet til udtryk, understøtter ikke filtrering.

Der findes forskellige filtertyper, og nogle af dem er nemme at anvende og fjerne. Access 2010 indeholder nogle generelle filtre, der er indbygget i hver eneste visning. Tilgængeligheden af filterkommandoer afhænger af feltets type og værdier.

Hvis du f.eks. ønsker at få vist poster over de personer, hvis fødselsdag falder i en bestemt måned, skal du klikke på kolonnen Fødselsdato i gruppen Sortér og filtrer under fanen Startside, klikke på Datofiltre og derefter vælge den ønskede datoperiode.

Filtrering af et datofelt

1. de filtre, der er tilgængelige for dig, afhænger af datatypen i den valgte kolonne.

2. alle datoer i perioden filter ignorerer dag og år del af datoværdierne.

I denne filtrerede visning kan du få vist de poster, hvor månedsdele af feltet Fødselsdato er angivet til april.

Fødselsdato filtreret efter april

1. på filterikonet i kolonneoverskriften og postnavigeringslinjen angiver, at den aktuelle visning er filtreret efter kolonnen fødselsdato.

2. i dataarkvisning, når du peger, musen, på kolonneoverskriften, får du vist det aktuelle filterkriterium.

Bemærk!: Når du anvender et filter på en kolonne, der allerede er filtreret, fjernes automatisk det forrige filter. Selvom kun en enkelt filter kan være gældende for et felt ad gangen, kan du angive et andet filter for hvert felt i visningen.

Hvis du f.eks. vil have vist navnene på de kontaktpersoner, der bor i Danmark, og hvis fødselsdag er i april, kan du filtrere tabellen Kontaktpersoner efter feltet Land/Område og også efter feltet Fødselsdato. Når du filtrerer flere felter i en enkelt visning, kombineres filtrene ved at bruge operatoren AND på følgende måde:

Land/Område = Danmark AND måned for Fødselsdato = April

Vende tilbage til ufiltreret visning: fjerne filtre. Fjerne et filter midlertidigt fjerner den fra visningen, så du kan skifte tilbage til den oprindelige, ufiltrerede visning.

Skifte mellem filtreret og ufiltreret visning: Klik på Slå Filtrer i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Startside.

Fjerne et filter permanent fra en visning: rydde filteret. Hvis du vil lære at rydde filtre, skal du se afsnittet rydde et filter.

Indstillingerne for filtrering, forblive i kraft, indtil du lukker objektet, selvom du skifter til en anden visning for objektet. Det vil sige, hvis du filtrerer en formular i dataarkvisning, kan filterindstillingerne stadig gældende selvom du skifte til formularvisning eller layoutvisning og forbliver i kraft, indtil du lukker formularen. Hvis du gemmer objektet, mens filteret er anvendt, vil det være tilgængelige næste gang du åbner objektet. For at få mere for at vide om at gemme et filter, i afsnittet gemme et filter i denne artikel.

Toppen af siden

Vælge og anvende en filtertype

Du kan vælge imellem flere færdige filtre til hver datatype. Disse filtre findes som menukommandoer i følgende visninger: Dataark, Formular, Rapport og Layout. Foruden disse filtre kan du også filtrere en formular eller et dataark ved at udfylde en formular (kaldes Filtrer efter formular).

Hvis du ønsker mere fleksibilitet, og hvis du er ved, hvordan du skriver udtryk, kan du oprette dine egne filtre ved at benytte indstillingerne under dokumentfanen Filter.

Vælg mellem følgende filtertyper:

Generelle filtre: til at filtrere efter bestemte værdier eller en række værdier.

Filtrer efter markering: filtrere alle rækker i en tabel, der indeholder en værdi, der svarer til den valgte værdi i en række ved at filtrere dataarkvisning.

Filtrer efter formular: filtrere efter flere felter i en formular eller et dataark, eller hvis du forsøger at søge efter en bestemt post.

Avanceret filter: til filtertype, hvor du kan oprette brugerdefinerede filterkriterier.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se filterkommandoerne i en af visningerne, have designeren af formularen eller databasen deaktiveret filtrering. Kontakt designeren for at få hjælp.

Generelle filtre

Der er generelle filtre til alle felttyper undtagen OLE-objektfelter og felter, der viser beregnede værdier. Listen over filtre, der kan vælges, afhænger af datatypen og værdierne i det valgte felt.

Højreklik på det felt, du vil filtrere. Hvis du vil filtrere på flere kolonner eller kontrolelementer, skal du enten markere og filtrere hver kolonne eller styre separat eller bruge en avanceret filter. Se afsnittene Filtrer efter formular og avancerede filtre i denne artikel for at få mere at vide.

For eksempel for at se de tilgængelige filtre for feltet Fødselsdato på den Hjem tab i den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Filter

Generelle datofiltre
Eksempel på generelle datofiltre

1. Hvis du vil filtrere efter bestemte værdier, skal du bruge listen med afkrydsningsfelter, der viser alle de værdier, der aktuelt findes i feltet.

2. Hvis du vil filtrere efter en række værdier, klik på en af disse filtre, og Angiv de ønskede værdier. Klik mellem for eksempel for at få vist fødselsdage mellem den aktuelle dato og slutningen af året, og derefter angive de relevante start- og slutdatoerne i dialogboksen mellem. Hvis du vil se vises alle fødselsdage, der vises på en bestemt dato, skal du klikke på datoen og alle de fødselsdage, der falder på denne bestemte dato.

Det er vigtigt at bemærke, at værdierne i et datofelt påvirker listen over typespecifikke filtre. Hvis den seneste datoværdi i et datofelt falder inden for de seneste to år, får du vist en filterliste, der er længere og mere detaljeret. Hvis ingen af datoerne i et felt er mindre end to år gamle, får du vist den kortere udgave af filterlisten.

Lister over generelle lange og korte datofiltre
Lister over generelle lange og korte datofiltre

Bemærk!: Der kan ikke vælges typespecifikke filtre til felter med Ja/Nej, OLE-objekter og vedhæftede filer. Værdilisten er ikke tilgængelig for notatfelter eller for felter med RTF-indhold.

Anvende et generelt filter

 1. Åbn en tabel, forespørgsel, formular eller rapport i en af følgende visninger: Dataark, Formular, Rapport eller Layout.

 2. Sørg for, at visningen ikke allerede er filtreret. På værktøjslinjen i post Datavælger Kontrollér, at enten den ufiltreret eller den nedtonet Ingen filterikonet er til stede.

  Tip!: Du kan fjerne alle filtre for et bestemt objekt på den Hjem under fanen den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Avanceret, og klik derefter på Ryd alle filtre.

 3. Klik et vilkårligt sted i den kolonne eller det kontrolelement, der svarer til det første felt, du vil filtrere og på den Hjem tab i den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Filter

Anvende et generelt filter: Peg på tekst (eller tal eller dato ) filtre, og klik derefter på det filter, du vil. Filtrerer såsom er lig med og mellem bedt om at angive de nødvendige værdier.

Tip!: Visse specialtegn som *, % og ?, du har en særlig betydning, når angivet i et filter tekstfelt. For eksempel * repræsenterer en tegnstreng, så strengen en * matcher en streng, der begynder med et, og ikke kun strengkonstant en *. Hvis du vil angive, at den specielle betydning af et tegn, omgives af kantede parenteser [], således: en [*]. Databaser, der bruger ANSI-89-standarden behandler *, ?, [,],!, -, og # som specialtegn. Databaser, der bruger ANSI-92-standarden behandler %, _, [,], ^, og - som specialtegn. Du kan bruge enten standard med Access, men du kan ikke blande to standarder (f.eks., ?en *) i et bestemt udtryk..

Anvende et filter, der er baseret på feltværdier: Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de værdier, som du ikke vil filtrere, og klik derefter på OK.

Hvis du vil filtrere på en eller kun nogle få værdier i en lang liste, skal du først fjerne markeringen i (Markér alt) se, og vælg derefter de ønskede værdier.

Filtrere efter null-værdier (en null-værdi angiver fravær data) i tekst, tal og datofelter: Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet listen, den (Markér alt) se, og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for (tomme celler).

Filtrer efter markering

Hvis du vil have vist alle rækkerne i en tabel, der indeholder en værdi, der stemmer overens med værdien i rækken, kan du hurtigt filtrere dataarkvisningen ved at markere en bestemt værdi og derefter klikke på kommandoen Markering. Rullelisten viser de tilgængelige filtreringsindstillinger. Disse indstillinger varierer afhængigt af den markerede værdis datatype. Du kan også få adgang til indstillingerne for filtrering efter markering ved at højreklikke på den pågældende celle.

Hvis f.eks. værdien 21/2/1967 i øjeblikket er markeret i feltet Fødselsdato, kan du klikke på Markering i gruppen Sorter og filtrer under fanen Startside for at få vist kommandoerne til filtrering efter markering og derefter vælge filtreringsindstillingen.

Markeringsbaseret filterliste

Listen over kommandoer afhænger også af, hvor meget af værdien der er markeret. Hvis du f.eks. kun markerer nogle af tegnene i værdien, får du vist en anden liste over kommandoer, der afhænger af den markerede del af feltet.

Filtre, der er baseret på delvist markeret felt

1. Filter, der bruger begyndelsen af en feltværdi...

2. ...midten af en feltværdi...

3. ...eller slutningen af en feltværdi.

Bemærk!: Filtrering på et udsnit er ikke tilgængelig for felter med flere værdier. Den markering kommandoen er ikke tilgængelig for vedhæftede filer.

Du kan fjerne et filter ved at klikke på Til/fra-filter eller klikke på Avanceret og klikke på Slet alle filtre i gruppen Sorter og filtrer under fanen Startside.

Anvende et filter baseret på markering

 1. Åbn en tabel, forespørgsel, formular eller rapport i en af følgende visninger: Dataark, Formular, Rapport eller Layout.

 2. Sørg for, at visningen ikke allerede er filtreret. På værktøjslinjen i post Datavælger Kontrollér, at enten den ufiltreret eller den nedtonet Ingen filterikonet er til stede.

 3. Flyt til den post, der indeholder værdien, som du vil bruge som del af filteret, og klik derefter inden for kolonnen (i dataarkvisning) eller kontrolelementet (i formularvisning, rapportvisning eller layoutvisning).

Hvis du vil filtrere baseret en delvis markering Markér de tegn, du vil bruge, på den Hjem under fanen den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på markeringen, og klik derefter på det filter, du vil anvende.

Filtrere efter formular

Dette filter er meget anvendeligt, når du vil filtrere flere felter i en formular eller et dataark, eller hvis du prøver at finde en bestemt post. I Access oprettes der en tom formular eller et tomt dataark, der ligner den oprindelige formular eller det oprindelige dataark, og derefter kan du udfylde så mange af felterne, du ønsker. Når du er færdig, finder programmet de poster, som indeholder de angivne værdier.

Bemærk!: Du kan ikke angive feltværdier for felter med flere værdier ved at filtrere efter en formular, og det samme gælder for felter med datatypen Notat, Hyperlink, Ja/Nej eller OLE-objekt. Du kan dog angive værdier for andre felter i postsættet.

Eksempelvis hvis du vil finde alle kundeposter, hvor kontaktpersonens titel er ejer, og vedkommende er placeret i Portland eller i Eugene, åbner kunder dataarket eller formularen og under fanen Startside i Sortér og Filtrer gruppere, klik på Avanceret og derefter klikke på Filtrer efter formular.

Indtast det første værdsæt, og klik derefter på fanen Eller i bunden af dataarket eller formularen, og indtast derefter det næste værdsæt. Bemærk, at hvis du ønsker, at en feltværdi uafhængigt af andre feltværdier skal fungere som et filter, skal du indtaste den pågældende værdi under fanen Søg efter og under alle Eller-fanerne. Hver enkelt Eller-fane repræsenterer et alternativt sæt filterværdier.

At få vist kun de poster, der matcher din input:    På den Hjem tab i det gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Til/fra-Filter.

Anvende et filter ved at udfylde en formular

 1. Åbn en tabel eller forespørgsel i dataarkvisning eller en formular i formularvisning.

 2. Kontrollér, at visningen ikke allerede er filtreret. På værktøjslinjen i post Datavælger Kontrollér, at enten den ufiltreret eller den nedtonet Ingen filterikonet er til stede.

 3. På den Hjem tab i den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Avanceret, og klik derefter på Filtrer efter formular i genvejsmenuen.

 4. Afhængigt af om du arbejder i dataarkvisning eller i formularvisning kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  Dataarkvisning: Klik på den første række i den kolonne, som du vil filtrere, klik på pilen, der vises, og vælg derefter en værdi. Hvis du vil tilføje yderligere værdier, skal du blot klikke på den eller fanen nederst i dataarket og vælge en anden værdi.

  Formularvisning: Klik på pilen, der vises i kontrolelementet, og vælg en værdi, der skal filtreres. Hvis du vil tilføje yderligere værdier, skal du klikke på den eller fanen nederst i formularen og vælge en anden værdi.

  Tip!: Du kan ikke angive feltværdier for felter med flere værdier ved hjælp af Filtrer efter formular, men du kan angive værdier for en ikke-felt med flere værdier i postsættet.

  • Hvis du vil angive en liste over mulige værdier for et felt, skal du bruge operatoren or . For eksempel angive "Portland" eller "Oregon" i feltet By til at filtrere på poster, der indeholder enten værdi.

  • Hvis du vil filtrere baseret på status for et kontrolelement, f.eks. et afkrydsningsfelt eller en knap, skal du klikke på kontrolelementet, så det viser den ønskede tilstand. Hvis du vil returnere kontrolelementet til en neutral indstilling, så det ikke anvendes som et kriterium til filtrering af poster, skal du sikre dig, at det ikke er tilgængeligt (vises nedtonet).

  • Hvis du vil filtrere efter poster, der har Null-værdier (manglende), ikke-null, tom (tom eller ""), eller ikke-tomme værdier skal du skrive Er nul, Is Not Null, "", eller ikke "" i feltet.

 5. Hvis du vil angive to alternative sæt kriterier, fordi du f.eks. kun vil have vist navnene på kontaktpersoner, hvis værdi for LandOmråde er USA, og hvis fødselsdag falder i april, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil hente alle poster, der opfylder en af flere sæt kriterier, skal du angive kriterierne, ved at angive det første sæt kriterier, skal du klikke på den eller tab, og angiv derefter det næste sæt kriterier. Bemærk, at hvis du vil feltværdien til at fungere som et filter uafhængigt af andre feltværdier, skal du angive den pågældende værdi den Se efter fanen og hver eller tab. Det vil sige, den Se efter fanen og hver eller repræsenterer et alternativt sæt filterværdier.

  • Bemærk også, at hver gang du føjer et feltkriterium til den eller fanen Access opretter en anden eller tab. Dette gør det muligt at angive flere "eller" kriterier. Filteret returnerer alle poster, der indeholder alle de værdier, der er angivet i den øje tab, eller alle de værdier, der er angivet i først eller tab, eller alle de værdier, der er angivet i andet eller osv.

Hvis du vil fjerne et filter, og få vist alle poster, skal du klikke på Til/fra-Filter igen.

Hvis du vil ændre en Filtrer efter formular, klik på Avanceret, og klik derefter på Filtrer efter formular igen. Den aktuelle sæt filterkriterier vises.

Avanceret filter

Der kan være tilfælde, hvor du måske ønsker at anvende et filter, som er en avanceret filtertype, og hvor du selv skriver filterkriteriet. Det kunne f.eks. være for at finde poster, der indeholder datoer, der er faldet i løbet af de seneste 7 dage eller de sidste 6 måneder.

For at kunne bruge de avancerede filtre skal du kunne skrive udtryk. Udtryk er meget lig formler i Excel, og de kriterier, du angiver, når du opretter en forespørgsel.

Du kunne f.eks. bruge et avanceret filter til at finde navnene på de personer, hvis fødselsdag er faldet i løbet af de seneste 7 dage. Når du anvender et avanceret filter, kan du yderligere indskrænke resultaterne ved at vælge dem, hvis land/område er USA.

Anvende et avanceret filter

 1. Åbn en tabel, forespørgsel, formular eller rapport i en af følgende visninger: Dataark, Formular, Rapport eller Layout.

 2. Kontroller, at visningen ikke allerede er filtreret. På postnavigationslinjen skal du kontrollere, at Intet filter vises nedtonet (ikke tilgængeligt). Hvis postnavigationslinjen ikke er synlig, skal du klikke på Avanceret i gruppen Sorter og filtrer under fanen Startside og derefter klikke på Slet alle filtre (hvis Slet alle filtre er nedtonet, er der ingen aktive filtre).

 3. På den Hjem tab i den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Avanceret og klik derefter på Avanceret Filter/sortering i genvejsmenuen.

 4. Føj de felter, du vil sortere efter, til gitteret.

 5. I rækken Kriterier til hvert felt skal du angive et kriterium. Kriterierne anvendes som et sæt, og kun de poster, der svarer til alle kriterierne i rækken Kriterier vises. Hvis du vil angive alternative kriterier for et enkelt felt, skal du skrive det første kriterium i rækken Kriterier og det andet kriterium i rækken Eller osv.

  Tip!: 

  • Hele kriteriesættet i rækken Eller anvendes som alternativ til kriteriesættet i rækken Kriterier. Alle de kriterier, du vil anvende i begge kriteriesæt, skal være indtastet både i rækken Kriterier og Eller. Klik på Til/fra-filter for at få vist de filtrerede rækker.

  • Der er en god måde at lære at skrive kriterier til at anvende et generelt filter eller et filter, der er baseret på valg, der giver et resultat, der er tæt på det, du leder efter. Derefter vises med det filter, der er anvendt på visningen, den Filter objektfane

Specielle kommandoer under dokumentfanen Filter

To specielle kommandoer er tilgængelige for dig på den dokumentfanen Filter. Når du højreklikker på et vilkårligt sted over designgitteret under fanen den Indlæs fra forespørgsel og Gem som forespørgsel kommandoer er tilgængelige i genvejsmenuen.

Specielle filterindstillinger

Kommandoen Indlæs fra forespørgsel indlæser designet for en markeret forespørgsel i gitteret. På denne måde kan du bruge forespørgselskriterierne som filterkriterier.

Du kan bruge kommandoen Gem som forespørgsel til at gemme filterindstillingerne som en ny forespørgsel.

Toppen af siden

Fjerne eller anvende et filter igen

Klik på Filtreret på postnavigationslinjen for at fjerne filtrene og vende tilbage til ufiltreret datavisning.

Når du fjerner de aktuelle filtre, fjernes filtrene midlertidigt fra alle felterne i visningen. Hvis du f.eks. først anvender filtre til felterne Land/Område og Fødselsdato og derefter fjerner filtrene, får du vist alle posterne igen.

Klik på Ufiltreret på postnavigationslinjen for at anvende de seneste filtre igen.

Toppen af siden

Rydde et filter

Ryd et filter, når du ikke længere har brug for det. Når du rydder et filter, slettes det fra visningen, og du kan ikke længere anvende det igen ved at klikke på Ufiltreret på statuslinjen. Du kan rydde et enkelt filter fra et enkelt felt eller rydde alle filtre fra alle felter i visningen.

 • Fjerne et enkelt filter fra et enkelt felt: Højreklik på den filtrerede kolonne eller et kontrolelement, og klik derefter på Ryd filter fra-feltnavn.

 • Rydde alle filtre fra alle felter: på den Hjem under fanen den gruppen Sortér og Filtrer, skal du klikke på Avanceret, og klik derefter på Rydde alle filtre i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Gemme et filter

Det kan være nyttigt at gemme et filter, hvis du vil bruge det igen. De filterindstillinger, der gælder på det tidspunkt, hvor du lukker en tabel, forespørgsel, formular eller rapport, gemmes automatisk sammen med objektet og er tilgængelige, så du kan vælge dem igen. Filterindstillingerne anvendes dog ikke automatisk for dig, når du næste gang åbner objektet.

For at sikre, at de aktuelle filtre anvendes automatisk, næste gang du åbner en tabel, forespørgsel, formular eller rapport, fra objektets egenskabsark, angive objektets FiltrerVedIndlæsning egenskab, der skal Ja. Egenskaben FiltrerVedIndlæsning anvendes næste gang du åbner objektet. Når du ændrer denne indstilling, skal du lukke objektet og åbner den igen for at anvende den nye indstilling.

Bemærk!: Den egenskabsindstillingen FiltrerVedIndlæsning anvendes kun, når objektet indlæses. Angive denne egenskab for et objekt i designvisning, og derefter skifte til en anden visning, bliver indstillingen, der skal anvendes. Du skal lukke og genåbne objektet for at ændringerne kan den FiltrerVedIndlæsning egenskabsindstillingen kan træde i kraft..

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×