Angive omkostninger for ressourcer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Project beregner omkostningerne for ressourcer baseret på lønsatser, gebyrer efter forbrug, faste omkostninger eller totaler for omkostningsressourcer (f. eks. airfare eller spise), der er tildelt opgaver.

Bemærk!: Før du kan gemme ændringer i omkostningsoplysninger for en virksomhedsressource, skal ressourcen åbnes til redigering.

Hvad vil du foretage dig?

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Angive omkostninger for en omkostningsressource

Angive en sats for en materialeressource

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

Angiv faktiske omkostninger manuelt

Fejlfinding

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

 1. Vælg Vis _GT_- Ressourceark.

  Ressourceark under fanen Vis

 2. Hvis du ikke kan se tabellen Indtastning, skal du klikke på Vis > tabeller > post.

  Knappen Tabeller under fanen Vis

 3. Skriv personens navn i feltet ressourcenavn , eller Vælg navnet, hvis vedkommende allerede er i ressourcearket.

 4. I feltet type skal du sørge for, at arbejde vises.

  Feltet Type, der viser Arbejde

 5. I feltet Std. kurs skal du skrive standard lønsatsen for den pågældende person. For eksempel $25,00/hreller $200,00/dag.

  Tryk på tabulatortasten for at gå til dette felt, hvis du ikke kan se det.

 6. Hvis du planlægger at registrere overtid i dit projekt, og din person kan arbejde overtid, skal du skrive overtidssatsen i Ovt. Sats felt.

 7. I feltet periodiseres bliver omkostnings periodisering som standard protakte, men du kan vælge Start eller slut for at periodisere satsbaserede ressourceomkostninger i starten eller slutningen af projektet.

 8. Tildel ressourcen til en opgave. Microsoft Project beregner automatisk ressource omkostningen for den pågældende opgave.

  Tip!: Hvis du vil angive mere end én sats for hver ressource, skal du se angive variable takster for person-eller materialeressourcer i slutningen af denne artikel.

Fik du mere komplekse takster end det? Nogle gange er et enkelt sæt ressource takster ikke nok til at registrere komplekse fakturerings skemaer ("blandede takster").

En ressource kan for eksempel have variable takster, der afhænger af:

 • Typen af arbejde

 • Arbejdets placering

 • Mængderabatter i forbindelse med arbejdet

 • Ændringer over tid

 • Anvendte ressourcer, f.eks. oplærte kontra dygtige

Du kan modellere disse mere komplekse faktureringssystemer ved hjælp af sats-tabel-funktionerne i Project:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger , og klik derefter på fanen omkostninger .

 2. Under tabeller over omkostningssatserpå fanen A (standard) skal du angive den dato, hvor sats ændringen træder i kraft i kolonnen ikrafttrædelsesdato .

 3. Angiv ressourcesatserne i kolonnerne Standardsats og Overtidssats.

 4. Hvis du vil angive en satsændring, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt de nye standard- og overtidssatser i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Hvis du vil angive ekstra lønsatser for den samme ressource, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Bemærkninger!: 

 • Brug tabeller til omkostningssatser til at afspejle satsændringer, der indsmides efter en bestemt dato. Derved undgår du, at der beregnes gamle data.

 • Hvis du bruger omkostningssats tabeller regelmæssigt, skal du føje kolonnen omkostningssats til visningen Opgaveforbrug for at se og vælge opgavens satstabel.

 • Project beregner omkostningstotaler, når der er takst baserede ressourcer, ressourcer, der har omkostninger efter forbrug, og omkostningsressourcer tildeles opgaver. Indstillingen Påføres for ressourcerne vil påvirke dette.

 • Hvis du ændrer standardsatsen for en ressource, påvirker det omkostningerne for opgaver, der er 100% fuldført, og hvor den samme ressource er tildelt til dem.

 • Når du har angivet flere satser for en enkelt ressource ved hjælp af tabellerne over omkostningssatser, kan du ændre ressourcesatser for den pågældende ressource for en hvilken som helst tildeling ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave i visningen Opgaveforbrug, skal du markere den ressource, der er tildelt til opgaven, og højreklikke for at vælge Oplysninger. På fanen Omkostninger skal du klikke på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, i listen Tabel over omkostningssatser.

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

 1. Vælg Vis _GT_- Ressourceark.

  Ressourceark under fanen Vis

 2. Hvis du ikke kan se tabellen Indtastning, skal du klikke på Vis > tabeller > post.

  Knappen Tabeller under fanen Vis

 3. Udfyld kolonnen omkostning/brug for den ressource, der har et fast gebyr for hver opgave. Ressourcer kan have en omkostning pr. anvendelse ud over sats baseret løn.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource for at afspejle systemer med blandede satser:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger , og klik derefter på fanen omkostninger .

 2. Under tabeller over omkostningssatserpå fanen A (standard) skal du angive den dato, hvor sats ændringen træder i kraft i kolonnen ikrafttrædelsesdato .

 3. Udfyld kolonnen omkostninger ved brug .

 4. Hvis du vil angive en omkostning pr. gang, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt den nye omkostning pr. gang i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Hvis du vil angive flere sæt af omkostninger for den samme ressource, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Tip!:  Værdien Periodisering af omkostninger er ikke specifik for nogen af tabellerne over omkostningssatser, da den er en egenskab på ressourceniveau.

Project kan beregne omkostningstotaler, når der tildeles satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer til opgaver.

Bemærkninger!: 

 • Når du har angivet flere omkostninger for en enkelt ressource ved hjælp af tabeller over omkostningssatser, kan du ændre ressourceomkostningerne for en opgave ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. For at ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave i visningen Opgaveforbrug skal du markere den ressource, der er tildelt til opgaven, og højreklikke for at vælge Oplysninger. På fanen Omkostninger skal du klikke på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, i listen Tabel over omkostningssatser.

 • Hvis du bruger omkostningssats tabeller regelmæssigt, skal du føje kolonnen omkostningssats til visningen Opgaveforbrug for at se og vælge opgavens satstabel.

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Faste omkostninger tildeles til en opgave og er nyttige ved planlægning og registrering af omkostninger, der opstår ud over dem, som kommer fra de tildelte ressourcer. Faste omkostninger anvendes på en opgave og ikke på en ressource.

 1. Vælg Vis _GT_Gantt-diagram.

  Knappen Gantt-diagram under fanen Vis

 2. Vælg tabeller > omkostninger.

  Tabellen Omkostninger i menuen Tabeller

 3. I feltet Opgavenavn skal du vælge den opgave, der har faste omkostninger.

 4. Angiv en omkostningsværdi i feltet Faste omkostninger.

Tip!:  Du kan bruge værdien i Periodisering af faste omkostninger til at styre, hvornår faste omkostninger realiseres, og du kan bruge tildeling af Brug omkostningsressource for få bedre kontrol med omkostningerne.

Du kan også angive faste omkostninger for hele projektet. Det kan være en god idé at gøre, hvis du kun er interesseret i projektets samlede omkostninger (og ikke i omkostningerne på opgaveniveau), eller hvis du vil tilføje projektets indirekte omkostninger (som f.eks. forbrugsudgifter).

 1. Markér afkrydsningsfeltet projektets hovedopgave under fanen Formatér .

  Projektets hovedopgave under fanen Formatér

 2. Skriv en omkostning for projektet i feltet faste omkostninger for projektets hovedopgave.

Angive omkostninger for en omkostningsressource

Med en omkostningsressource kan du anvende en omkostning på en opgave ved at tildele en omkostningspost (som en kapital udgifter på udstyr eller variable omkostninger som f. eks Airfare eller stille) til opgaven. I modsætning til faste omkostninger kan du anvende et hvilket som helst antal omkostningsressourcer til en opgave. Omkostningsressourcer giver dig bedre kontrol, når du anvender forskellige typer omkostninger på opgaver.

Inden du angiver en omkostning for en omkostningsressource, skal du oprette omkostningsressourcen:

 1. Vælg Vis _GT_- Ressourceark.

  Ressourceark under fanen Vis

 2. Skriv et navn for omkostningsressourcen (f. eks. overnatning) i feltet ressourcenavn , og højreklik derefter for at vælge oplysninger.

 3. Vælg omkostning på listen type under fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger , og klik derefter på OK.

Når du har oprettet omkostningsressourcen, kan du tildele den til en opgave. Når omkostningsressourcen er tildelt til en opgave, kan du angive omkostningerne for ressourcetildelingen ved hjælp af visningen Opgaveforbrug.

 1. Vælg Vis _GT_ Opgaveforbrug.

 2. Dobbeltklik på den opgave, som omkostningsressourcen er tildelt til, for at åbne dialogboksen Opgaveoplysninger .

 3. Klik på fanen ressourcer , Angiv en omkostningsværdi i feltet omkostninger , og klik derefter på OK.

Når en omkostning anvendes ved at bruge en omkostningsressource, der er tildelt en opgave, kan omkostningsressourcens beløb variere, afhængigt af hvordan omkostningsressourcen bruges.

Bemærkninger!: 

 • Til forskel fra faste omkostninger oprettes omkostningsressourcer som en ressourcetype, som derefter tildeles til en opgave.

 • I modsætning til arbejdsressourcer kan der ikke være anvendt en kalender på omkostningsressourcer. Men hvis du tildeler en omkostningsressource til en opgave og tilføjer en valutaværdi på en bestemt dato, der ligger uden for opgavens aktuelle start-eller slutdato, justeres datoen for at medtage datoen for tildeling af omkostningsressource. Hvis du for eksempel har en opgave, der starter den 1 og slutter den 15, og du tildeler en omkostningsressource med en værdi på $500 den 21, justeres slutdatoen for opgaven til August 21, så den afspejler omkostningsressource tildelingen.

 • Hvis du har Forkalkuleret flere værdier for en omkostningsressource over en tidsperiode, og de faktiske værdier afviger fra estimaterne, erstatter Project overslagene med de faktiske tal. Denne omkostningsressource fungerer anderledes end andre ressourcetyper, da omkostningsressourcer ikke er bundet til faktisk arbejde.

 • Valutaværdien for omkostningsressourcer afhænger ikke af den mængde arbejde, der er udført på den opgave, de er tildelt til.

 • Omkostninger, der angives i en projektplan, er ikke så beskyttede som dem, der angives i et projektregnskabssystem. Der er situationer, hvor omkostningerne kan ændre sig, baseret på ændringer i den opgave, der ejer omkostningen. Hvis opgavens varighed ændres, kan det være, at omkostningsfordelingen ændres over tid.

Angive en sats for en materialeressource

 1. Vælg Vis _GT_- Ressourceark.

  Ressourceark under fanen Vis

 2. Hvis du ikke kan se tabellen Indtastning, skal du klikke på Vis > tabeller > post.

  Knappen Tabeller under fanen Vis

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du gøre følgende:

  • Vælg materiale i feltet type .

  • Skriv et navn på en måleenhed i feltet Material, f. eks. (for liter), underst regning. m (for kubikmeter) eller EA (for hver).

 5. I feltet Std. kurs skal du skrive en sats.

Du kan angive mere end én sats pr. materialeressource:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger , og klik derefter på fanen omkostninger .

 2. Under tabeller over omkostningssatserskal du klikke på fanen a (standard) og derefter skrive en sats i kolonnen standard sats .

 3. Skriv en værdi eller procentvis ændring fra den forrige sats i kolonnen standard sats i den næste række. Du kan eksempelvis skrive + 10% for at angive, at satsen har øget 10% fra den forrige sats.

 4. Angiv den dato, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 5. Hvis du vil angive flere sæt af takster, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Bemærkninger!: 

 • Angiv takster for materialeressourcer, hvis du vil have Project til at beregne materialeressource omkostninger baseret på materialeressource satser. Hvis du vil tildele en opgave en materialeressource med navnet cement, der har en enhedspris på $100 pr. ton, skal du vælge ressource type materialeti feltet type og derefter skrive eller vælge ressourcenavnet cement, etiket og standardsats på $100.

 • Angiv flere takster for en materialeressource, hvis du arbejder med flere materiale grader, eller hvis du har brug for at medtage materiale satsændringer på bestemte datoer. Du kan for eksempel bruge tabel fanerne omkostningssatser til at angive takster for de forskellige lønklasser af tæppe og for at medtage omkostningsstigninger eller rabatter, du forventer på bestemte tidspunkter under projektet.

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

 1. Vælg Vis _GT_- Ressourceark.

  Ressourceark under fanen Vis

 2. Hvis du ikke kan se tabellen Indtastning, skal du klikke på Vis > tabeller > post.

  Knappen Tabeller under fanen Vis

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i feltet Type.

 5. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive et navn på en måleenhed i feltet Materialenavn , f. eks lyser (for liter), . m (for kubikmeter) eller EA (for hver).

 6. Angiv et omkostningsbeløb i feltet Omkostninger pr. gang.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Hvis det er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i feltet Type.

 2. Skriv navnet på måleenheden i feltet Materiale.

 3. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger , og klik derefter på fanen omkostninger .

 4. Klik på fanen a (standard) under tabeller over omkostningssatser, og angiv derefter en omkostningsværdi i kolonnen omkostninger pr. gang .

 5. I næste række skal du skrive en værdi eller en procentvis ændring i forhold til den forrige omkostning i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 6. Angiv den dato, hvor omkostningsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 7. Hvis du vil angive yderligere sæt omkostninger pr. gang, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 4-6.

Bemærkninger!: 

 • Angiv én omkostning pr. gang for en materialeressource, hvis du kun vil angive én omkostning pr. gang for den pågældende materialeressource, og du ikke vil arbejde med fremtidige ændringer af omkostninger.

 • Angiv flere omkostninger pr. gang for en materialeressource, hvis du vil angive mere end én omkostning pr. gang for den pågældende ressource, eller hvis du vil arbejde med fremtidige ændringer af materialeomkostninger pr. gang.

Angiv faktiske omkostninger manuelt

Du vil angive de faktiske omkostninger, men du finder ud af, at du ikke kan gøre det. Det skyldes, at Project automatisk beregner faktiske omkostninger baseret på det faktiske arbejde, der er akkumuleret eller anvendt materiale på opgaver.

Du kan angive faktiske omkostninger for tildelte opgaver, der er fuldført (resterende arbejde er nul) i en hvilken som helst visning, hvor der er anvendt en omkostningstabel.

Hvis du vil angive eller redigere faktiske omkostninger manuelt, når arbejdet stadig er i gang, skal du deaktivere den automatiske beregning af faktiske omkostninger.

 1. Vælg Indstillinger for _GT_ _GT_ tidsplanfor filer .

 2. Under beregningsindstillinger for dette projekt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet faktiske omkostninger beregnes altid af Project .

  Fanen Tidsplan i dialogboksen Indstillinger for Project

Fejlfinding

Problem De ressourcer, der er tildelt til din projektopgave, har tilknyttede omkostninger, men de samlede omkostninger for dine ressourcetildelinger viser en nulværdi.

Kræve Den forkerte tabel over omkostningssatser kan anvendes til din opgave.

Løsning:

 • Kontrollér, at alle ressourcer er tildelt til opgaver. Bemærk, at omkostningerne kun beregnes, når ressourcerne er tildelt opgaver.

 • Markér tabellen omkostningssats, som du har anvendt på opgaven. Der kan være anvendt en omkostningssats tabel, der ikke indeholder takster. Du kan ændre tabellen omkostningssats for ressourcetildelingen.

  1. Vælg VisOpgaveforbrug.

   I visningen Opgaveforbrug er ressourcer grupperet efter de opgaver, de er tildelt til.

  2. Dobbeltklik på den ressource, der er tildelt til den opgave, som du vil bekræfte tabellens tilknyttede omkostningssats for.

  3. I dialogboksen tildelings oplysninger skal du i tabellisten over omkostningssatser bekræfte, at tabellen omkostningssats er den korrekte opgave.

Problem Når du har indtastet omkostningssatser og faste omkostninger for ressourcer, kan du ikke angive de faktiske omkostninger.

Kræve Som standard beregner Project automatisk faktiske omkostninger ud fra det faktiske arbejde, der er akkumuleret eller materialeforbruget på opgaver. Hvis du vil redigere faktiske omkostningsoplysninger, skal du deaktivere den automatiske beregning af faktiske omkostninger.

Bemærk!: Hvis tildelingen af en opgave er fuldført (resterende arbejde er nul), kan du angive de faktiske omkostninger for tildelingen i en hvilken som helst visning, hvor tabellen omkostning er anvendt.

Løsning:

 1. Vælg Indstillinger for _GT_ _GT_tidsplanfor filer .

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet faktiske omkostninger beregnes altid af Project .

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×