Access-ordliste

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRGSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Toppen af siden

absolut eller fast placering

Placerer elementet i forhold til enten elementets overordnede eller, hvis der ikke er et, dokumentets brødtekst. Værdier for elementets venstre og øverste egenskaber er i forhold til det øverste venstre hjørne af det overordnede kontrolelement.

Access-arbejdsområde

Et arbejdsområde, der bruger Access database engine til at få adgang til en datakilde. Datakilden kan være en Access-databasefil, en ODBC-database, som en Paradox eller Microsoft SQL Server-database eller en ISAM-database.

handling

Den grundlæggende byggesten i en makro. en selvstændig instruktion, der kan kombineres med andre handlinger til at automatisere opgaver. Dette kaldes også en kommando i andre makrosprog.

handlingsargument

Yderligere oplysninger, der kræves af nogle makrohandlinger. For eksempel det objekt, påvirkes af handlingen eller særlige betingelser under som handlingen er udført.

handlingsliste

Den liste, der vises, når du klikker på pilen i kolonnen handling under fanen makro objekt.

handlingsforespørgsler

En forespørgsel, der kopierer eller ændrer data. Handlingsforespørgsler omfatter tilføje, slette, tabeloprettelse, og opdatere forespørgsler. De er defineret af et udråbstegn (!) ud for deres navne i navigationsruden.

handlingsrække

En række i den øverste del af fanen makro objekt, som du angiver makronavne, handlinger, argumenter og kommentarer, der er knyttet til en bestemt makro eller makrogruppe.

ADE-fil

En Access-projekt (.adp-fil) med alle moduler kompileret og alle redigerbare kildekode fjernes.

vindue til avanceret filtrering/sortering

Et vindue, hvor du kan oprette et filter fra bunden. Du kan skrive kriterieudtryk i filterdesigngitteret til at begrænse posterne i den åbne formular eller dataark til et undersæt af poster, der opfylder kriterierne.

samlefunktion

En funktion, som Sum, Tæl, Avgeller Varians, du bruger til at beregne totaler.

anonym replika

En speciel type replika, hvor du ikke kan holde styr på individuelle brugere i en Access-database (.mdb filformatet kun). Anonym replika er især nyttig i en Internet situationer, hvor mange brugere at hente replikaer.

ANSI SQL-forespørgselstilstand

En af to typer SQL-syntaks: ANSI-89 SQL (også kaldet Microsoft Jet SQL og ANSI SQL), som er den traditionelle Jet SQL-syntaks og ANSI-92 SQL, der indeholder nye og forskellige reserverede ord, syntaksregler og jokertegn.

tilføje forespørgsel

En handlingsforespørgsel, der lægger posterne i en forespørgsel resultatsættet til slutningen af en eksisterende tabel.

programmet baggrund

Baggrundsområdet for et programvindue.

ASCII

American Standard Code for oplysninger Interchange (ASCII) 7-bit tegnsæt bruges til at repræsentere bogstaver og symboler på et standard amerikansk tastatur.

autofiltrering

Filtrering af data i pivottabellen eller pivotdiagrammet visning ved at vælge et eller flere elementer i et felt, der gør det muligt for filtrering.

automatisk formatering

En samling af formater, der bestemmer udseendet af kontrolelementer og sektioner i en formular eller rapport.

automatisk sammenkædning

Et link fra et OLE-objekt i Access til en OLE-server, der automatisk opdaterer objektet i Access, når oplysningerne i objektfilen ændres.

datatypen Autonummerering

Datatypen felt, der gemmes automatisk et entydigt tal for hver post som den føjes til en tabel i en Access-database. Tre typer af tal, der kan oprettes: sekventielle, tilfældige og Replikerings-ID.

B

Toppen af siden

grundlæggende tabel

En tabel i en Access-database. Du kan manipulere strukturen i en grundlæggende tabel ved hjælp af dataadgangsobjekter eller data definition (DDL) SQL-sætninger, og du kan ændre data i en grundlæggende tabel ved hjælp af postsættet objekter eller handlingsforespørgsler.

bigint-datatype

I en Access-projekt, en datatype på 8 byte (64-bit), der gemmer hele tal i området af-2 ^ 63 (-9.223.372.036.854.775.808) gennem 2 ^ 63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

binær datatype

I en Access-projekt, en fast længde datatype med op til 8.000 byte binære data.

datatypen bit

I en Access-projekt, en datatype, der gemmer en 1 eller 0 værdi. Heltalsværdier end 1 eller 0 accepteres, men de fortolkes altid som 1.

bitmaske

En værdi, der bruges sammen med bitvise operatører (og Eqv, Imp, ikke, eller, og Xeller) til at teste, konfigurere eller nulstille tilstanden for individuelle bit i en bitvis feltværdien.

bitvis sammenligning

En bit for bit sammenligning mellem identisk placerede bit i to numeriske udtryk.

Bogmærke

En egenskab for et objekt eller en formular, der indeholder en binær streng, der identificerer den aktuelle post.

bundet kolonne

Kolonnen i en liste, kombinationsboks eller rulleliste felt, der er bundet til det felt, der er angivet af egenskaben Kontrolelementkilde for kontrolelementet.

bundne kontrolelementer

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside til at få vist eller redigere data fra en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Egenskaben Kontrolelementkilde gemmer navnet på det felt, som kontrolelementet er bundet.

bundne hyperlinkets kontrolelement

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside binde et link, en intranetadresse eller en internetadresse til et underliggende tekstfelt. Du kan klikke på linket for at gå til placeringen.

Microsoft Excel-regneark

Et kontrolelement i en formular eller rapport, der bruges til at få vist og manipulere OLE-objekter, der er gemt i tabeller.

bundet billede

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside binde et billede til et felt af typen OLE-objekt i en Access-database eller en billedkolonnen i en Access-projekt.

bundet kontrolelement

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at binde HTML-kode til en tekst eller notatfelt i en Access-database eller til en tekst, ntext eller varchar kolonne i en Access-projekt. Du kan ikke redigere indholdet af et bundet kontrolelement.

generator

En Access-værktøj, der forenkler en opgave. For eksempel kan du hurtigt oprette et komplekst udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren.

indbygget værktøjslinje

I Access 2003 og tidligere versioner, en værktøjslinje, der er en del af brugergrænsefladen i Access når den er installeret på computeren. En brugerdefineret værktøjslinje er derimod et, du opretter til dit eget databaseprogram. I Access 2007 erstattes værktøjslinjer med båndet, som arrangerer kommandoer i relaterede grupper på faner. Desuden kan du føje kommandoer, som du ofte bruger til værktøjslinjen Hurtig adgang.

datatypen Byte

En Access-databasedatatype, der bruges til at holde små positive heltal fra 0 til 255.

C

Toppen af siden

beregnet kontrolelement

Et kontrolelement, der bruges i en formular, rapport eller dataadgangsside til at vise resultatet af et udtryk. Resultatet genberegnes, hver gang der er en ændring i nogen af de værdier, som er baseret på udtryk.

beregnet felt

Et felt, der er defineret i en forespørgsel, der viser resultatet af et udtryk i stedet for at vise lagrede data. Værdien genberegnes, hver gang en værdi i udtrykket ændres.

ringe til træet

Alle moduler, der kan kaldes af en procedure i det modul, hvor koden er i gang.

billedtekstsektion

Sektionen på en grupperet dataadgangsside, der viser billedtekster for datakolonner. Den vises lige før gruppehovedet. Du kan ikke tilføje et bundet kontrolelement til en sektion til titeltekster.

Cartesian-produkt

Resultatet af udfører en SQL SELECT-sætning, der indeholder to eller flere tabeller i FROM-delsætningen, men ingen WHERE eller JOIN-delsætning, der angiver, hvordan tabellerne der skal sammenkædes.

Kaskadevis

Processen for en handling, der udløser en anden handling. For eksempel, når en overlappende opdatering relation er defineret for to eller flere tabeller, udløser en opdatering til den primære nøgle i den primære tabel automatisk ændringer i tabellen med den fremmede.

kaskadevis sletning

I forbindelse med relationer, gennemtvinge referentiel integritet mellem tabeller, sletning af alle relaterede poster i den relaterede tabel eller tabeller, når en post i den primære tabel slettes.

overlappende begivenhed

En sekvens af hændelser, der er forårsaget af en hændelsesprocedure direkte eller indirekte kalder sig selv. kaldes også kaskadevis en begivenhed eller en rekursion. Være forsigtig med at bruge kaskadevise hændelser, fordi de ofte kan resultere i stablen overløb eller andre kørselsfejl.

overlappende opdatering

I forbindelse med relationer, gennemtvinge referentiel integritet mellem tabeller, opdatering af alle relaterede poster i den relaterede tabel eller tabeller, når en post i den primære tabel er ændret.

kategorifelt

Et felt, der vises i kategoriområdet i pivotdiagramvisning. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

kanalnummer

Et heltal, der svarer til en åben Dynamic Data Exchange (DDE)-kanal. Kanal tal er tildelt af Microsoft Windows 95 eller senere oprettet ved hjælp af funktionen DDEInitiate og bruges af andre DDE-funktioner og sætninger.

tegn-datatype

I en Access-projekt, en fast længde datatype med op til 8.000 ANSI-tegn.

tegnkode

Et tal, der repræsenterer et bestemt tegn i et sæt, som ANSI-tegnsæt.

diagram

En grafisk repræsentation af data i en formular, rapport eller dataadgangsside.

Afkrydsningsfelt

Et kontrolelement, der angiver, om en indstilling er markeret. Der vises en markering i feltet, når indstillingen er markeret.

CHECK-begrænsning

Giver mulighed for business-regler, der strækker sig over flere tabeller. Tabellen kan for eksempel har en CHECK-begrænsning, der kan forhindre ordrer for en kunde i at overskride en kreditkontrol grænse, der er defineret for kunde i tabellen kunde.

klassemodul

Et modul, der kan indeholde definitionen af et nyt objekt. Hver forekomst af en klasse opretter et nyt objekt. Procedurer, der er defineret i modulet bliver egenskaber og metoder for objektet. Klassemoduler kan findes alene eller med formularer og rapporter.

klassenavn

Det navn, der bruges til at referere til et klassemodul. Hvis klassemodulet er en formular eller rapport modul, med typen modul foranstillet klassenavnet – Form_OrderForm.

klassenavn (OLE)

Et foruddefineret navn, der bruges til at referere til et OLE-objekt i Visual Basic. Det består af navnet på det program, der bruges til at oprette OLE-objektet, objekttypen og eventuelt versionsnummeret af programmet. Eksempel: Excel.Sheet.

kode følgebrev

En del af Visual Basic-kode, der definerer begyndelsen og slutningen af en procedure.

konflikt

En konflikt, der opstår under en batchopdatering. En kunde læser data fra serveren, og derefter forsøg på at ændre dataene i en batchopdatering, men før den forsøger at opdatere posten afvikles, en anden klient, ændres de oprindelige serverdata.

kolonne

En placering i en databasetabel, der indeholder en bestemt type af data. Det er også den visuelle repræsentation af et felt i et dataark, og i en Access-database, forespørgselsdesigngitteret eller filterdesigngitteret.

kolonneområdet.

Del af pivottabelvisningen, der indeholder kolonnefelter.

kolonnefelt

Et felt i kolonneområdet i visningen pivottabel. Elementer i kolonnefelter vises øverst i en pivottabelliste. Indre kolonnefelter er tættest på detaljeområde; ydre kolonnefelter vises over de indre kolonnefelter.

kolonne Datavælger

Den vandrette linje øverst i en kolonne. Du kan klikke på en kolonnevælger for at markere en hel kolonne i forespørgslens designgitter eller filterdesigngitteret.

kombinationsfelt

Et kontrolelement, der bruges i en formular, der indeholder de kombinerede funktioner til en liste eller et tekstfelt. Du kan skrive en værdi i en kombinationsboks, eller du kan klikke på kontrolelementet for at få vist en liste og derefter vælge et element på listen.

kommandoknap

Et kontrolelement, der kører en makro, kalder en Visual Basic-funktion eller kører en hændelsesprocedure. En kommandoknap kaldes også en push-knap i andre programmer.

sammenligningsoperator

En operator, der bruges til at sammenligne to værdier eller udtryk. Eksempelvis < (mindre end), > (større end), og = (lig med).

sammensat kontrolelement

Et kontrolelement og en tilknyttet etiket, som et tekstfelt med en vedhæftet etiket.

betinget filtrering

Filtrering af et felt for at vise øverste eller nederste n elementer, der er baseret på en total. For eksempel kan du filtrere efter de tre byer, oprettes den mest salg eller de fem produkter, der er mindst rentable.

betinget formatering

Formatering af indholdet af et kontrolelement i en formular eller rapport, der er baseret på en eller flere betingelser. En betingelse kan referere til et andet kontrolelement, kontrolelementet med fokus eller et brugerdefineret Visual Basic for Applications funktionen.

konflikt

En betingelse, der opstår, hvis dataene er blevet ændret i den samme post i to replikasætmedlemmer. Når der opstår en konflikt, en vundet ændring er valgt og anvendt i alle kopier, og dennes er registreret som en konflikt i alle kopier.

forbindelsesstreng

Et strengudtryk, der bruges til at åbne en ekstern database.

begrænsning

En begrænsning, som anbringes på den værdi, der kan indtastes i en kolonne eller en række. For eksempel må ikke værdier i kolonnen alder være mindre end 0 eller større end 110.

fortløbende formular

En formular, der viser mere end én post på skærmen i formularvisning.

kontrolelement, der indeholder et link

Et kontrolelement, der gør det muligt for en bruger til at hoppe til et dokument, en webside eller et objekt. Et eksempel er en tekstboks, der er bundet til et felt, der indeholder links.

krydstabuleringsforespørgsel

En forespørgsel, der beregner en sum, gennemsnit, antal eller anden type total på poster, og derefter grupperer resultatet i to typer af oplysninger: én type ned langs venstre side af dataarket, og den anden langs toppen.

datatypen Valuta

I en Access-database, en datatype, der er nyttig til beregninger, der involverer penge eller til fast beregninger hvor nøjagtigheden er meget vigtigt.

aktuel post

Posten i et postsæt, hvorfra du kan redigere eller hente data. Der kan være kun én aktuel post i et postsæt til enhver tid, men et postsæt muligvis ikke nogen aktuel post – for eksempel, når en post er blevet slettet fra en af typen postsættet.

markøren-datatype

I en Access-projekt, en datatype, du kan bruge kun til oprettelse af en markørvariabel. Denne datatype kan ikke bruges til kolonner i en tabel. En markør er en funktion, der bruges til at arbejde med én række ad gangen i resultatsættet af en SELECT-sætning.

brugerdefineret gruppe

Et element med et brugerdefineret gruppefelt. En brugerdefineret gruppe indeholder to eller flere elementer fra en række eller kolonne felt.

brugerdefineret gruppe

Et felt i området række eller kolonne, der indeholder brugerdefinerede grupper som dets elementer.

brugerdefineret rækkefølge

Brugerdefineret sorteringsrækkefølge. For eksempel kan du definerer en brugerdefineret sorteringsrækkefølge til at vise værdier i kolonnen EmployeeTitle på grundlag af den titel anciennitet.

dialogboksen brugerdefinerede egenskaber

Et brugerdefineret egenskabsark, hvor brugerne kan angive egenskaber for et ActiveX-objekt.

brugerdefineret værktøjslinje

I Access 2003 og tidligere versioner, en værktøjslinje, du opretter for dit program. I modsætning er en indbygget værktøjslinje en del af Access, når den er installeret på computeren.

D

Toppen af siden

DAO-objekt

Et objekt, der er defineret af biblioteket objekter (DAO). Du kan bruge dataadgangsobjekter (DAO), som Database, TableDefog postsættet, til at repræsentere objekter, der bruges til at organisere og arbejde med data, som tabeller og forespørgsler, i kode.

data access-objekter

En programming interface, som du kan bruge til at få adgang til og manipulere objekter i databasen.

Dataadgangsobjekter (DAO)

side for dataadgang

En webside, der er udviklet til at få vist og arbejde med data fra internettet eller intranettet. Dataene gemmes typisk i en Access-database.

dataadgangsside-egenskaber

Egenskaber for en data, der identificerer den database, siden er forbundet og definere sidens udseendet og funktionaliteten.

dataområde

Del af en pivottabel eller et pivotdiagram, der indeholder sumdata. Værdier i dataområdet vises som poster i pivottabelvisning og som datapunkter i pivotdiagramvisning.

dataindsamling

En metode til at indsamle oplysninger fra brugere ved at sende og modtage HTML-formularer eller InfoPath 2007-formularer fra Access 2007. I Access, du opretter en dataanmodning af websteder og sende den til brugere i en formular, der er indeholdt i en e-mail-meddelelse. Brugere derefter udfylde en formular og vende tilbage til dig.

datadefinitionsforespørgsel

Felterne i underliggende tabeller og forespørgsler og udtrykkene, der udgør postkilden til en dataadgangsside.

data definition language (DDL)

Det sprog, der bruges til at beskrive attributterne for en database, især tabeller, felter, indeks og strategi for lagerplads. ANSI definerer dette for at få tokens CREATE, DROP og ALTER. DDL er et undersæt af structured query language (SQL).

datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der kan oprette, ændre eller slette en tabel eller oprette eller slette et indeks i en database. ANSI definerer disse som DDL-forespørgsler og bruger symboler CREATE, DROP og ALTER.

datafelt

Et felt, der indeholder opsummerede data i pivottabellen eller pivotdiagrammet. Et datafelt indeholder normalt numeriske data.

dataelement

Et program-specifikke stykke data, som kan overføres via en DDE (Dynamic Data Exchange)-kanal.

datanavn

En etiket, der giver ekstra oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller værdi.

data strengmanipulation sprog (DML)

Det sprog, der bruges til at hente, indsætte, slette og opdatere data i en database. DML er et undersæt af SQL Structured Query Language ().

datamærke

En søjle, område, prik, udsnit eller andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller værdi. Relaterede datamærker i et diagram udgør en dataserie.

dataserie

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller et mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram.

datakildeobjektet

Programmet bag dataadgangssider og Microsoft Office Web Components, der administrerer forbindelsen til den underliggende datakilde. Datakildens kontrolelement har ingen visuel repræsentation.

databaseprogram

Et sæt objekter, der kan indeholde tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og kode moduler, der er udviklet til at fungere sammen for at gøre det nemmere at bruge en database. Et databaseprogram installeres typisk til en gruppe af brugere.

databasediagram

En grafisk repræsentation af en del af et databaseskema. Det kan være et hele eller delvise billede af strukturen i databasen. Den indeholder tabeller, de kolonner, de indeholder og relationerne mellem tabellerne.

Databasestrukturvisning

Et værktøj, der opbygger en rapport, der indeholder detaljerede oplysninger om objekterne i en database.

databaseobjekter

En Access-database indeholder objekter som tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, sider, makroer og moduler. En Access-projekt indeholder objekter som formularer, rapporter, sider, makroer og moduler.

databasereplikering

Processen med at oprette to eller flere særlige kopier (replikaer) af en Access-database. Ændringer i data i en replika eller designændringer i Design Master der replikaer kan synkroniseres, sendes til andre replikaer.

Databasevindue

I Access 2003 og tidligere versioner, vinduet, der vises, når du åbner en Access-database eller en Access-projekt. Genveje til oprettelse af nye databaseobjekter og åbne eksisterende objekter vises. Databasevinduet erstattes af navigationsruden i Access 2007.

datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der indeholder sætninger data definition language (DDL). Disse sætninger gør det muligt at oprette eller ændre objekter i databasen.

dataark

Data fra en tabel, formular, forespørgsel, visning eller lagret procedure, der vises i en række og kolonne format.

Dataarkvisning

En visning, der viser data fra en tabel, formular, forespørgsel, visning eller lagret procedure i en række og kolonne format. I dataarkvisning, kan du redigere felter, tilføje og slette data og søge efter data. I Access 2007, kan du også ændre og føje felter til en tabel i dataarkvisning.

datoudtryk

Et udtryk, der kan fortolkes som en dato, herunder datokonstanter, tal, der ligner datoer, strenge, der ser sådan datoer og datoer, der returneres fra funktioner.

datokonstant

En sekvens af tegn med et gyldigt format, der er omgivet af nummertegn (#). Gyldige formater omfatter datoformatet angivet af indstillingerne for landestandard for din kode eller det universelle datoformat.

datoseparatorer

Tegn, der bruges til at adskille dag, måned og år, når datoværdier formateres. Tegnene, bestemmes af systemindstillinger eller ved hjælp af funktionen Format .

datatypen Dato og klokkeslæt

En Access-databasedatatype, der bruges til at holde dato og klokkeslæt.

DateTime-datatype

I en Access datatype-projekt, en dato og klokkeslæt, der går fra 1 januar 1753 til 31, 9999 med en nøjagtigheden af datatype til en anden eller 3,33 millisekunder.

DBCS

Et tegnsæt, bruger 1 eller 2 byte til at repræsentere et tegn, der giver mulighed for at repræsentere mere end 256 tegn.

Decimaldatatype (Access-database)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier mellem -10 ^ 28-1-10 ^ 28-1. Du kan angive skala (maksimale antal cifre) og præcision (maksimalt antal cifre til højre for decimaltegnet).

Decimaldatatype (Access-projekt)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier mellem -10 ^ 38-1-10 ^ 38-1. Du kan angive skala (maksimalt samlet antal cifre) og præcision (maksimale antal cifre til højre for decimaltegnet).

erklæring

Ikke-eksekverbar kode, der navngiver en konstant, variabel eller procedure, og angiver dennes egenskaber, som datatype. Erklæringer angive navne, biblioteker og argumenter til DLL-procedurer.

Erklæringssektion

Del af et modul, der indeholder erklæringer, der gælder for alle procedurer i modulet. Det kan indeholde erklæringer for variabler, konstanter, brugerdefinerede datatyper og eksterne procedurer i et DLL-bibliotek.

standardtypografi for kontrolelement

Standardindstillingen for en kontrolelementtype. Du kan tilpasse en kontrolelementtype, før du opretter to eller flere lignende kontrolelementer for at undgå tilpasse hvert enkelt kontrolelement enkeltvis.

standardegenskaben

En egenskab, du kan angive for et kontrolelement, så hver gang en ny kontrol af den pågældende type oprettes, egenskaben har samme værdi.

standardværdi

En værdi, der angives automatisk i et felt eller kontrolelement, når du tilføjer en ny post. Du kan acceptere standardværdien eller tilsidesætte ved at skrive en værdi.

slet søgning

En forespørgsel (SQL-sætning), der fjerner rækker, der opfylder de kriterier, du angiver fra en eller flere tabeller.

designgitter

Det gitter, som du kan bruge til at designe en forespørgsel eller filter i forespørgslens designvisning eller i vinduet Avanceret Filter/sortering. Dette gitter var tidligere kendt som QBE-gitteret til forespørgsler.

Design Master

Det eneste medlem af replikaen angive, hvor du kan foretage ændringer af den databasestruktur, der kan overføres til andre replikaer.

Designvisning

En visning, der viser designet af disse databaseobjekter: tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer. Du kan oprette nye databaseobjekter og ændre designet af eksisterende objekter i designvisning.

detaljeområde

Del af pivottabelvisningen, der indeholder detaljer og totaler.

detaljefelt

Et felt, der viser alle rækker, eller poster fra den underliggende postkilde.

detaljesektion

Bruges til at indeholde hoveddelen af en formular eller rapport. I dette afsnit indeholder kontrolelementer, der er bundet til felterne i postkilden som regel, men de kan også indeholde ubundet kontrolelementer, som etiketter, der identificerer et felts indholdet.

direkte synkronisering

En metode til at synkronisere data mellem replikaer, der er forbundet direkte til det lokale netværk og er tilgængelige via delte netværksmapper.

deaktiveret kontrolelement

Et kontrolelement, der vises nedtonet i en formular. Et deaktiveret objekt kan ikke få fokus og reagerer ikke på Klik med musen.

dokumentegenskaber

Egenskaber, som titel, emne, og forfatternavn, der er lagret med hver dataadgangsside.

domæne

Et sæt poster, der er defineret af en tabel, en forespørgsel eller et SQL-udtryk. Domæneaggregatfunktioner returnerer statistiske oplysninger om et bestemt domæne eller et sæt poster.

domæneaggregatfunktion

En funktion, som DAvg eller DMax, der bruges til at beregne statistik for et sæt poster (et domæne).

dobbelt præcision

Egenskab for et tal, der er gemt i to gange mængden (to ord, normalt 8 byte) af computerens hukommelse, som kræves til lagring af en mindre præcist antal (enkelt decimaler). Ofte håndteres af en computer med flydende decimaltegn.

Slip område

Et område i pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning, hvor du kan placere felter fra feltlisten til at få vist dataene i feltet. Navne på hvert slip område angiver, hvilke typer felter, som du kan oprette i visningen.

rullelistefelt

Et kontrolelement på en dataadgangsside side, der, når du klikker på viser en liste, hvor du kan vælge en værdi. Du kan skrive en værdi i en rulleliste.

DLL-bibliotek

En række rutiner, der kan kaldes fra Visual Basic-procedurer indlæst og er knyttet til dit program på kørselstidspunktet.

E

Toppen af siden

ekko

Processen med Access opdaterer eller tegnes igen på skærmen, mens der kører en makro.

Rediger

Også kendt som et tekstfelt, en redigeringskontrolelement er et rektangulært område, hvor en bruger kan angive og redigere tekst.

integrer

Indsætte en kopi af et OLE-objekt fra et andet program. Kilden til objektet, kaldet OLE-serveren, kan være et program, der understøtter object linking and embedding. Ændringer i et integreret objekt afspejles ikke i det oprindelige objekt.

aktiveret database

En tidligere version database, der er blevet åbnet i Access 2000 eller nyere uden at konvertere formatet. Hvis du vil ændre designet af databasen, skal du åbne den i versionen af Access, hvor det blev oprettet.

fejlnummer

Et heltal i området 0 - 65.535, der svarer til antallet egenskabsindstillingen for objektet fejl . Når kombineres med indstillingen af egenskaben Beskrivelse af objektet fejl , repræsenterer dette tal en bestemt fejlmeddelelse.

eksklusiv

En tilstand for adgang til data i en database, der deles via et netværk. Når du åbner en database med udelt adgang, kan du forhindre andre i at åbne databasen.

Udvid kontrolelement

Et kontrolelement på en dataadgangsside side, der, når du har klikket på, udvider eller skjuler en grupperet post for at få vist eller skjule de detaljerede poster.

Udvid indikator

En knap, der bruges til at udvide eller skjule grupper af poster. den viser et plus (+) eller minustegn (-).

eksport

Kopiere data og databaseobjekter til en anden database, spreadsheet-fil, eller-filformat, så en anden database eller et program kan bruge dataene eller objekterne. Du kan eksportere data til en række forskellige understøttede databaser, programmer og -filformater.

Udtryksgenerator

En Access-værktøj, som du kan bruge til at oprette et udtryk. Den indeholder en liste over almindelige udtryk, som du kan vælge.

ekstern database

Kilden til den tabel, der skal sammenkædes eller importeres til den aktuelle database, eller destinationen for en tabel, der skal udføres.

ekstern tabel

En tabel uden for den aktuelt åbne Access-database eller en Access-projekt.

F

Toppen af siden

felt-datatyper

En egenskab for et felt, der bestemmer, hvilke typer data kan gemmes. For eksempel et felt, hvis datatype er tekst kan gemme data, der består af tekst eller numeriske tegn, men et talfelt kan gemme kun numeriske data.

Ruden Feltliste

En rude, der viser alle felterne i den underliggende post kilde eller database-objekt.

feltvælgeren

En lille boks eller linje, som du klikke på for at markere en hel kolonne i et dataark.

filnummer

Et tal, der bruges i sætningen Åbn til at åbne en fil. Brug fil tal i området 1-255, inklusive, for filer, der ikke er tilgængeligt for andre programmer. Brug fil tal i området 256-511 for filer, der er tilgængelige fra andre programmer.

Fyld

En rapportforstørrelse, der udfylder vinduet Snapshot af en rapport ved at placere bredden eller højden på en side, afhængigt af om rapporten er i stående eller liggende format.

filter

Et sæt kriterier, der er anvendt på data for at få vist et undersæt af dataene og til at sortere dataene. Du kan bruge forskellige teknikker, såsom Filtrer efter markering og Filtrer efter formular til at filtrere data i Access.

filterområdet.

Del af en pivottabel eller pivotdiagramvisning, der indeholder filterfelter.

Filtrer efter formular

En teknik til filtrering af data, der bruger en version af den aktuelle formular eller et dataark med tomme felter, hvor du kan skrive de værdier, du vil de filtrerede poster skal indeholde.

Filtrer efter markering

En metode til at filtrere poster i en formular eller et dataark, hvor du henter kun poster, der indeholder den valgte værdi.

Filtrere med undtagelse af markeringen

En teknik, hvori du filtrere poster i en formular eller et dataark til at hente kun disse poster, der ikke indeholder den valgte værdi.

filterfelt

Et felt i filtreringsområdet, som du kan bruge til at filtrere data, der vises i pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning. Filterfelter udføre de samme funktioner som sidefelter i Microsoft Excel-pivottabeller.

Filtrer efter Input

En metode til at filtrere poster, der bruger en værdi eller et udtryk, som du angav for at finde kun poster, der indeholder værdien eller svarer til udtrykket.

tekstfil med fast bredde

En fil, der indeholder data, hvor hvert felt har en fast bredde.

flydende-datatype

En omtrentlig numerisk datatype med præcision på 15 cifre. Flydende datatypen kan indeholde positive værdier fra cirka 2, 23E - 308 til 1, 79E + 308, negative værdier fra ca. - 2, 23E - 308 til - 1, 79E + 308, eller nul.

flydende

Stand til at flytte frit som et separat vindue. Et flydende vindue er altid øverst. Udtryksgenerator, Databasestrukturvisning, værktøjskassen og paletter kan flyde.

fremmed nøgle

En eller flere tabelfelter (kolonner), der refererer til den primære nøgle-feltet eller felterne i en anden tabel. En fremmed nøgle angiver, hvordan tabellerne, der er relateret.

fremmed tabel

En tabel (såsom kundeordre), der indeholder en fremmed nøgle-feltet (såsom kunde-id), der er primær nøgle-feltet i en anden tabel (såsom kunder) i databasen, og det er normalt på "mange"-siden af en en-til-mange-relation

formular

En Access-databaseobjekt, der hvor du kan placere kontrolelementer til at udføre handlinger eller for at angive, vise og redigere data i felter.

formular sidefod

Bruges til at vise vejledning til brug af en formular, kommandoknapper eller ubundet kontrolelementer til at acceptere input. Vises nederst i formularen i formularvisning og i slutningen af en udskrift.

Formularhovedet

Bruges til at vise en titel til en formular, vejledning til brug af den formular eller kommandoknapper, der åbner relaterede formularer eller foretage andre opgaver. Formularhovedet vises øverst i formularen i formularvisning og i starten af en udskrift.

formularmodul

Et modul, der indeholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode til alle hændelsesprocedurer udløses af hændelser på en bestemt formular eller dens kontrolelementer.

Formular objektfane

En objektfane, hvor du arbejde med formularer i designvisning, formularvisning, dataarkvisning eller Vis udskrift.

formularegenskaber

Egenskaber for en formular, der påvirker dens udseende eller funktionalitet. Egenskaben standardvisning er for eksempel en formular egenskab, der bestemmer, om der automatisk åbnes en formular i formularvisning eller dataarkvisning.

formular Datavælger

Feltet hvor linealerne mødes, i det øverste venstre hjørne af en formular i designvisning. Brug boksen til at udføre formular-funktioner, som valg af formularen.

Formularvisninger

En visning, der viser en formular, som du kan bruge til at vise eller acceptere data. Formularvisning er den primære metode til at tilføje og redigere data i tabeller. Du kan også ændre designet af en formular i denne visning.

format

Angiver, hvordan data vises og udskrives. En Access-database indeholder standardformater til bestemte datatyper, som gør en Access-projekt for de tilsvarende SQL-datatyper. Du kan også oprette brugerdefinerede formater.

front end-/back end-program

Et databaseprogram bestående af en "back-end" databasefil, der indeholder tabeller, og kopier af en "front end" databasefil, der indeholder alle andre databaseobjekter med links til "back-end" tabeller.

funktionen

En forespørgsel, der behandler inputparametre og returnerer et resultat som en lagret procedure. Følgende typer: skalarværdi (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en datatabel værdi) og tabel (flere sætninger; tabelværdi).

Function-procedure

En procedure, der returnerer en værdi, og som kan bruges i et udtryk i Visual Basic for Applications (VBA). Du erklære en funktion ved hjælp af funktionen sætning og slutter ved hjælp af End Function-sætningen.

G

Toppen af siden

Standardsorteringsrækkefølgen

Standardsorteringsrækkefølgen bestemmer, hvordan tegn sorteres i hele databasen, f.eks i tabeller, forespørgsler og rapporter. Du skal definere sorteringsrækkefølgen Generelt, hvis du planlægger at bruge en database med flere sprogversioner af Access.

global menulinje

I Access 2003 og tidligere versioner, en speciel brugerdefineret menulinje, der erstatter den indbyggede menulinje i alle vinduer i din databaseprogram, undtagen hvor du har angivet en brugerdefineret menulinje til en formular eller rapport.

global replika

En replika, hvor ændringer registreres fuldt og kan blive udvekslet med en hvilken som helst global replika i sættet. En global replika kan også udveksle ændringer med en hvilken som helst lokale eller anonyme replikaer, som den bliver hub.

global genvejsmenu

En brugerdefineret genvejsmenu, der erstatter den indbyggede genvejsmenu for følgende objekter: felter i tabeller og forespørgsler dataark; formularer og kontrolelementer til formular i formularvisning, dataarkvisning og Vis udskrift og rapporter i Vis udskrift.

globalt entydigt id (GUID)

Et 16-byte-felt, der bruges i en Access-database til at oprette et entydigt id for gentagelse. GUID bruges til at identificere replikaer, replikasæt, tabeller, poster og andre objekter. I en Access-database kaldes GUID for Replikerings-id.

gitter (dataarkvisning)

Lodrette og vandrette linjer, der visuelt opdeler rækker og kolonner med data i celler i en tabel, forespørgsel, formular, visning eller lagret procedure. Du kan vise og skjule gitterlinjerne.

gitter (designvisning)

Et arrangement af lodrette og vandrette stiplede og ubrudte linjer, der hjælper dig med at placere kontrolelementer, når du designer en formular eller rapport.

gruppekonto

En samling af brugerkonti i en arbejdsgruppe identificeret ved gruppenavn og personlige-ID'ET. Tildelt til en gruppe-tilladelser gælder for alle brugere i gruppen.

kontrolelementet gruppe filter

En rulleliste listebokskontrolelement i en dataadgangsside, der henter poster fra et underliggende postsæt baseret på den værdi, du vælger på listen. Kontrolelementet henter en bestemt gruppe af poster på en grupperet side.

gruppefod

Bruges til at placere oplysninger som gruppenavn eller gruppe samlede, i slutningen af en gruppe af poster.

gruppehoved

Bruges til at placere oplysninger som gruppenavn eller gruppe samlede, i begyndelsen af en gruppe af poster.

gruppeniveau

Dybden som en gruppe i en rapport eller data er indlejret i andre grupper. Grupper er indlejret, når et sæt poster er grupperet efter mere end ét felt, udtryk eller gruppepostkilde.

grupperede objekter

To eller flere kontrolelementer, der kan behandles som en enhed, når du designer en formular eller rapport. Du kan vælge gruppen i stedet for at markere hvert enkelt kontrolelement, som du arrangere kontrolelementer eller indstille egenskaber for.

grupperet dataadgangsside

En dataadgangsside, der indeholder to eller flere grupperingsniveauer.

GUID-datatype

Et entydigt id-streng, der bruges sammen med fjernprocedurekald. Hver grænseflade og klasse bruger et GUID (globalt entydigt id) til identifikation. En GUID er en 128-bit-værdi.

H

Toppen af siden

værtsprogram

Alle programmer, der understøtter brugen af Visual Basic for Applications.

hub

En global replika, som alle kopier i replikasættet synkroniserer deres ændringer. Hubben fungerer som den overordnede replika.

hyperlinkadresse

Stien til en destination som et objekt, dokument eller webside. En hyperlinkadresse kan være en URL-adressen til et websted, internettet eller intranettet eller en UNC-sti til en (adresse til en fil på et lokalt netværk).

datatypen Hyperlink

Datatypen for en Access-databasefelt, der indeholder hyperlinkadresser. En adresse kan bestå af op til fire dele og skrives i følgende format: skærmtekst #address #subaddress #.

hyperlinkfeltet

Et felt, der indeholder hyperlinkadresser. Det er et felt med datatypen Hyperlink i en Access-database. I en Access-projekt er det et felt, der har egenskaben ErHyperlink , der er angivet til Sand.

link billedkontrolelement

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at vise et ubundet billede, der repræsenterer et link til en fil eller webside. Du kan klikke på billedet for at gå til destinationen i tilstanden Gennemse.

I

Toppen af siden

IDC/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server bruger en IDC-fil og en HTX-fil til at hente data fra en ODBC-datakilde og formatere dataene som en HTML-dokument.

identifikator (udtryk)

Et element i et udtryk, der refererer til værdien i et felt, kontrolelement eller egenskab. Formularer! [Orders]! [Ordre-id] er et id, som refererer til værdien i kontrolelementet Ordrenr i formularen Ordrer.

identifikator (Visual Basic)

Datamedlem i et Visual Basic-kodemodul. Et id kan være en Sub, funktionen eller egenskaben procedure, en variabel, en konstant, en sætning eller en brugerdefineret datatype.

billedkontrol

Et kontrolelement, der bruges til at vise et billede på en formular eller rapport.

Billede af datatypen

I en Access-projekt, en variabel længde datatype, der kan indeholde op til 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) byte binære data. Det bruges til at gemme binære store objekter (BLOB), som billeder, dokumenter, lyde og kompileret kode.

import

Kopiere data fra en tekstfil, spreadsheet-fil eller databasetabel til en Access-tabel. Du kan bruge de importerede data til at oprette en ny tabel, eller du kan føje (Tilføj) det til en eksisterende tabel, der har en tilsvarende datastruktur.

Importér/Eksportér specifikation

En specifikation, der indeholder de oplysninger, Access skal køre en import eller eksport på en fast bredde eller afgrænset tekstfil.

indeks

En funktion, der hurtigere søgning og sortering i en tabel baseret på nøgleværdier og som kan gennemtvinge entydige på rækkerne i en tabel. Den primære nøgle i en tabel indekseret automatisk. Nogle felter kan ikke indekseres på grund af deres datatype, som OLE-objekt eller en vedhæftet fil.

Indeksvindue

I en Access-database, et vindue, hvor du kan få vist eller redigere en tabels indeks eller oprette indeks med flere felter.

indirekte synkronisering

En synkroniseringsmetode, der bruges i et afbrudt miljø, som når du rejser med en bærbar computer. Du skal bruge replikering Manager til at konfigurere indirekte synkronisering.

lokal aktivering

Aktivering af et OLE-objekt OLE-server fra inden for et felt eller kontrolelement. For eksempel kan du afspille en waveform lyd (.wav)-fil, der er indeholdt i et kontrolelement ved at dobbeltklikke på kontrolelementet.

inputmaske

Et format, der består af ordret viser tegn (såsom parenteser, punktummer og bindestreger) og masketegnet, som angiver, hvor data er angives samt hvilken slags data, og hvor mange tegn er tilladt.

installeres ISAM

En driver, der er kan du angive, der giver adgang til eksterne databaseformater som dBASE-, Excel og Paradox. Microsoft Access database engine installerer indlæser () disse ISAM-drivere, når der refereres til af dit program.

forekomst

Et objekt, der er oprettet ud fra den klasse, der indeholder definitionen. For eksempel flere forekomster af en formular klasse dele den samme kode og indlæses med de samme kontrolelementer, der blev brugt til at designe klassen formular.

datatypen int

I en Access-projekt, en datatype på 4 byte (32 bit), der gemmer hele tal i området af-2 ^ 31 (-2.147.483.648) til 2 ^ 31-1 (2.147.483.647).

datatypen Heltal

En grundlæggende datatype, der indeholder heltal. Et heltalsvariabel gemmes som en 16-bit (2 byte) tal i værdi fra-32.768 til 32.767.

Internet-synkronisering

Bruges til at synkronisere replikaer i et afbrudt miljø, hvor en internetserveren er konfigureret. Du skal bruge replikering Manager til at konfigurere Internet-synkronisering.

indbygget konstant

En konstant, der leveres af Access, VBA, ADO eller DAO. Disse konstanter er tilgængelige i objektoversigten ved at klikke på globals i hver af disse biblioteker.

element

Et entydigt dataelement i et felt. Når et lavere niveau af elementer er tilgængelige til visning i en pivottabelliste eller feltlisten, vises et udvidelsessymbol (+) ud for elementet.

J

Tilbage til toppen

Jet og gentagelse objekter

Et sæt brugergrænseflader til automatisering, du kan bruge til at udføre handlinger, der er specifikke for Microsoft Jet-databaser. Ved hjælp af JRO du komprimere databaser, opdatere data fra cachen, og oprette og vedligeholde replikerede databaser.

K

Toppen af siden

tastatur-handler

Kode, der bestemmer og reagerer på taster eller tastekombinationer trykkes af brugeren.

L

Toppen af siden

navn

Et kontrolelement, der viser beskrivende tekst, som en titel, en billedtekst eller instruktioner, på en formular eller rapport. Etiketter kan eller ikke kan knyttes til et andet kontrolelement.

Layoutvisning

En visning, hvor du kan foretage mange typer design ændres til formularer og rapporter, mens du får vist dynamiske data i Access 2007.

venstre ydre joinforbindelse

En ydre joinforbindelse, hvor alle poster fra venstre side af LEFT JOIN-operationen i forespørgslens SQL-sætning føjes til forespørgselsresultaterne, selvom der ikke er nogen tilsvarende værdier i det joinforbundne felt fra tabellen i højre side.

signaturforklaring

En boks, der identificerer de mønstre eller farver, der er tildelt til dataserier eller -kategorier i et diagram.

biblioteksdatabase

En samling af procedurer og databaseobjekter, kan du ringe fra et program. Hvis du vil bruge elementerne i biblioteket, skal du først oprette en reference fra den aktuelle database til biblioteksdatabasen.

link (tabeller)

En handling, der opretter forbindelse til data fra et andet program, så du kan få vist og redigere dataene i både det oprindelige program og i Access.

sammenkædet tabel

En tabel, der er gemt i en fil uden for den åbne database, hvorfra Access kan få adgang til poster. Du kan tilføje, slette og redigere poster i en sammenkædet tabel, men du kan ikke ændre dens struktur.

listeindeks

Rækkefølgen af de tal efter elementer på en liste, startende med 0 for det første element, 1 for anden element, og så videre.

lokalt objekt

En tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro eller et modul, der forbliver i den eller Design Master, hvor det blev oprettet. Hverken objektet eller ændringer i objektet kopieres til andre medlemmer i replikasættet.

lokal replika

En replika, der udveksler data med dens hub eller en global replika, men ikke med andre replikaer i replikasættet.

lokal

Sæt af oplysninger, der svarer til et bestemt sprog og land.

låst

Betingelsen for en post, postsættet eller database, der gør det skrivebeskyttet tilstand for alle brugere undtagen den bruger, ændrer det i øjeblikket.

Opslagsfelt

Et felt, der bruges i en formular eller rapport i en Access-database, der enten viser en liste over værdier, der er hentet fra en tabel eller forespørgsel eller gemmer et statisk sæt af værdier.

M

Toppen af siden

ACCDE-fil

En Access 2007-database (.accdb)-fil med alle moduler kompileret og alle redigerbare kildekode fjernes.

Access-databaseprogram

Del af Access-databasesystemet, der henter og lagrer data i bruger- og databaser. Programmet kan betragtes som en datastyring af, hvilken database-systemer, som Access, er bygget.

makro

En handling eller et sæt handlinger, du kan bruge til at automatisere opgaver.

Makrogenerator

Objektfane, hvor du kan oprette og redigere makroer. Du kan starte Makrogenerator fra flere forskellige steder, som en formular eller rapport, eller direkte fra fanen Opret på båndet.

makrogruppe

En samling af relaterede makroer, der er gemt sammen under et enkelt makronavn. Samlingen kaldes ofte blot som en makro.

hovedformular

En formular, der indeholder en eller flere underformularer.

opret-tabel-forespørgsel

En forespørgsel (SQL-sætning), der opretter en ny tabel og derefter opretter poster (rækker) i tabellen ved at kopiere poster fra en eksisterende tabel eller forespørgsel resultater.

Manuel kæde

Et link, der kræver, at du foretage dig noget for at opdatere dine data efter dataene i kildedokumentet ændres.

mange-til-mange-relationer

En tilknytning mellem to tabeller, hvor én post i nogen af tabellerne kan forholde sig til mange poster i anden tabellen. Oprette en tredje tabel for at oprette en mange-til-mange-relation, og Føj primær nøgle-felterne fra de andre to tabeller til denne tabel.

markeringsramme

Flytte tekst, der bruges på en dataadgangsside til at tiltrække brugerens opmærksomhed til et bestemt sideelement, som en overskrift eller en vigtig meddelelse. Hvis du vil placere en markeringsramme på en side, skal du oprette et kontrolelement.

maksimale antal poster

For at forbedre ydeevnen, kan du angive det maksimale antal poster, der bliver hentet fra en Microsoft SQL Server-database til en formular eller et dataark i en Access-projekt.

MDE-fil

En Access 2003 eller tidligere database (.mdb)-fil med alle moduler kompileret og alle redigerbare kildekode fjernes.

datatypen Notat

Dette er en feltdatatype i en Access-database. Notatfelter kan indeholde op til 65.535 tegn.

Microsoft Access-datafil

En Access-database eller en Access-projektfil. En Access 2007-database gemmer databaseobjekter og data i en .accdb-fil, og tidligere versioner af Access brug .mdb-format. En projektfil indeholder ikke data, og der bruges til at oprette forbindelse til en Microsoft SQL Server-database.

Microsoft Access-database

En samling af data og objekter (såsom tabeller, forespørgsler eller formularer), der er relateret til et bestemt emne eller formål.

Microsoft Access-objekt

Et objekt, der er defineret af Access, der relaterer til Access, dens-grænsefladen, eller et program formularer og rapporter. Desuden kan du bruge Microsoft Access-objekt til at programmere elementerne i grænsefladen, der bruges til at indtaste og vise data.

Microsoft Access-projekt

En Access-fil, der opretter forbindelse til en Microsoft SQL Server-database og bruges til at oprette klient/server-programmer. En projektfil indeholder ikke data eller data-definition-baserede objekter, som tabeller og visninger.

Microsoft Data Engine

En klient/server dataprogrammet, der indeholder lokal lagerplads på et mindre computersystem, som en enkelt bruger computer eller lille arbejdsgruppeserver, og som er kompatibelt med Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 og SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-database

En database i Microsoft SQL Server, der består af tabeller, visninger, indeks, lagrede procedurer, funktioner og udløsere. Du kan knytte en Access-database til SQL Server-data ved hjælp af ODBC eller ved at oprette en Access-projekt (* .adp) filer.

modulniveau

Beskriver variabel eller konstant, der er defineret i sektionen erklæringer af et Visual Basic for Applications (VBA) modul eller uden for en procedure. Variabler eller konstanter, der er defineret på niveauet for modul er tilgængelige for alle procedurer i et modul.

modul niveau variabel

En variabel, som er defineret i sektionen erklæringer af et Visual Basic for Applications (VBA) modul ved hjælp af nøgleordet privat . Disse variabler er tilgængelige for alle procedurer i modulet.

penge-datatype

I en Access-projekt, en datatype, der gemmer pengeværdier i området-922.337.203.685.477,5707 til 922.337.203.685.477,5807 med en nøjagtighed på en titusindedel af en møntenhed.

flyttehåndtag

Den store firkant, der vises i øverste venstre hjørne af det valgte kontrolelement eller layout for kontrolelement i designvisning eller layoutvisning. Du kan trække i håndtaget for at flytte det kontrolelement eller layout for kontrolelement til en anden placering.

flyttetilstand

Den tilstand, hvor du kan flytte en kolonne i dataarkvisning ved hjælp af venstre og højre pil.

felt med flere værdier

Et opslagsfelt, kan gemme flere værdier.

flerbruger (fælles) database

En database, der tillader mere end én bruger til at få adgang til og redigere det samme sæt af data på samme tid.

N

Toppen af siden

Autokorrektur af navn

En funktion, der automatisk retter almindelige side effekter, der opstår, når du omdøber formularer, rapporter, tabeller, forespørgsler, felter eller kontrolelementer i formularer og rapporter. Dog kan ikke bruge Autokorrektur af navn reparere alle referencer til omdøbte objekter.

navigationsknapper

De knapper, som du kan bruge til at flytte gennem poster. Disse knapper er placeret i det nederste venstre hjørne af dataarkvisning og formularvisning. Knapperne findes også i Vis udskrift, så du kan flytte gennem siderne i dokumentet.

Navigationsrude

Den rude, der vises, når du åbner en Access-database eller en Access-projekt. Navigationsruden viser objekterne i databasen, og kan tilpasses til at sortere og gruppere objekter på forskellige måder.

nchar-datatype

I en Access-projekt, en fast længde datatype med maksimalt 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte per tegn og understøtter alle internationale tegn.

normalisere

For at minimere kopieringen af oplysninger i en relationel database via effektivt tabeldesign. Du kan bruge guiden til Tabelanalyse skal standardiseres din database.

ntext-datatype

I en Access-projekt, en variabel længde datatype, der kan indeholde op til 2 ^ 30-1 (1.073.741.823) tegn. Kolonner med datatypen ntext gemmer en 16-byte markør i datarækken, og data, der er gemt separat.

Null

En værdi, du kan angive i et felt eller bruge i udtryk eller forespørgsler til at angive manglende eller ukendte data. I Visual Basic angiver nøgleordet Null en Null-værdi. Nogle felter, som primær nøgle-felter, kan ikke indeholde en Null-værdi.

null-felt

Et felt, der indeholder en Null-værdi. En null-felt er ikke den samme som et felt, der indeholder en streng af længden nul ("") eller et felt med en værdi på 0.

datatypen Tal

I en Access-database, en feltdatatype til numeriske data, der skal bruges i matematiske beregninger. Brug datatypen Valuta dog til at få vist eller beregne valutaværdier.

numerisk datatype

I en Access-projekt, en nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier mellem -10 ^ 38-1-10 ^ 38-1. Du kan angive skala (maksimalt samlet antal cifre) og præcision (maksimale antal cifre til højre for decimaltegnet).

datatypen nvarchar(n)

I en Access-projekt, en variabel længde datatype med maksimalt 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte per tegn og understøtter alle internationale tegn.

O

Toppen af siden

Object-datatype

En grundlæggende datatype, der repræsenterer objekter, der kan genkendes af Visual Basic. Selvom du kan erklære enhver objektvariabel som type objekt, er det bedst at erklære objektvariabler efter deres bestemte typer.

Ruden Objektafhængigheder

Viser objekter, der har en afhængighed på det markerede objekt og også objekter, som det markerede objekt har afhængigheder.

Objektbibliotek

En fil, der indeholder definitioner af objekter og deres metoder og egenskaber. Den fil, der indeholder et objektbibliotek typisk har filen navnet filtypen .olb.

objekttype

En type objekt, der vises af et program gennem automatisering; for eksempel-program, fil, område og ark. Brug objektoversigten i Visual Basic Editor, eller se i dokumentationen til programmet til en komplet liste over tilgængelige objekter.

objektvariabel

En variabel, der indeholder en reference til et objekt.

ODBC-forbindelse Strenggenerator

En Access-værktøj, som du kan bruge til at oprette forbindelse til en SQL-database, når du opretter en pass-through-forespørgsel. Hvis du gemmer forespørgslen, gemmes forbindelsesstrengen med forespørgslen.

ODBC-datakilde

Data og de oplysninger, der er behov for at få adgang til dataene fra programmer og databaser, der understøtter Open Database Connectivity (ODBC)-protokollen.

ODBC-database

En database som en Open Database Connectivity (ODBC)-driver – en driver, som du kan bruge til import, oprette en kæde til eller eksport af data – leveres.

ODBCDirect

En teknologi, der giver dig adgang til ODBC-datakilder direkte ved hjælp af DAO-funktioner, der tilsidesætter Microsoft Jet-databaseprogram.

OLE-beholder

Et program, der indeholder et sammenkædet eller integreret OLE-objekt fra et andet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database indeholder et Excel-regneark, er adgang for eksempel OLE-objektbeholderen.

OLE DB

En database komponentarkitektur, der giver effektiv Netværks- og internetadgang til mange forskellige typer af datakilder, herunder relationsdata, e-mail-filer, flade filer og regneark.

OLE DB-provider

Et program i OLE DB-arkitekturen, der giver direkte adgang til data i stedet for at få adgang til data ved hjælp af ODBC- eller IISAM-drivere, som er ekstern måder at få adgang til dataene.

OLE-objekt

Et objekt, der understøtter OLE-protokollen til sammenkædning og integrering af objekter. Et OLE-objekt fra en OLE-server (for eksempel et billede fra Windows Paint eller et Excel-regneark) kan være sammenkædet eller integreret i et felt, formular eller rapport.

OLE Object-datatype

En feltdatatype, du bruger til objekter, der er oprettet i andre programmer, der kan være sammenkædet eller integreret (indsættes) i en Access-database.

OLE-serveren

Et program eller en DLL, der indeholder et sammenkædet eller integreret OLE-objekt til et andet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database indeholder et Excel-regneark, er Excel, for eksempel OLE-serveren.

OLE/DDE-link

En forbindelse mellem et OLE-objekt og dets OLE-server eller mellem et Dynamic Data Exchange (DDE)-kildedokument og et destinationsdokument.

en-til-mange-relation

En tilknytning mellem to tabeller, som den primære nøgle-værdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det eller de tilsvarende felter for mange poster i den relaterede tabel.

en-til-en-relation

En tilknytning mellem to tabeller, som den primære nøgle-værdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det eller de tilsvarende felter i én, og kun én post i den relaterede tabel.

alternativknap

Et kontrolelement, også kaldet en alternativknap, der bruges typisk som en del af en gruppe af indstillinger til at præsentere alternativer på en formular eller rapport. En bruger kan ikke vælge mere end én indstilling.

indstilling for gruppe

En ramme, der kan indeholde afkrydsningsfelter, Skift og alternativknapper i en formular eller rapport. Du kan bruge en gruppeboks til at præsentere alternativer, som brugeren kan markere en enkelt indstilling.

ydre joinforbindelse

En joinforbindelse, hvor hver matchende poster fra to tabeller kombineres til én post i forespørgslens resultater, og mindst én tabel bidrager med alle sine poster, selvom værdierne i det joinforbundne felt ikke svarer til værdierne i anden tabellen.

ejer

Når der benyttes sikkerhed, den brugerkonto, der har kontrol over en database eller et databaseobjekt. Som standard er den brugerkonto, der har oprettet en database eller databaseobjekt ejeren.

P

Toppen af siden

side (datalager)

En del af databasefilen, registrere data er gemt. Afhængigt af størrelsen på posterne, kan en side (4 KB i størrelse) indeholde mere end én post.

sidefod

Bruges til at få vist siden opsummeringer, datoer eller sidetal nederst på hver side i en formular eller rapport. Sidefoden vises kun, når du udskriver formularen i en formular.

sidehoved

Bruges til at vise en titel, kolonneoverskrifter, datoer eller sidetal øverst på hver side i en formular eller rapport. Sidehovedet vises kun, når du udskriver formularen i en formular.

parameterforespørgsel

En forespørgsel som en bruger interaktivt angiver en eller flere kriterieværdier. En parameterforespørgsel er ikke en separat type af forespørgslen. i stedet udvider den fleksibilitet for en forespørgsel.

delvis replika

En database, der indeholder kun et undersæt af poster i en fuldstændig replika. Med en delvis replikering, kan du angive filtre og identificere relationer, der definerer, hvilke delsæt af poster i den fulde replika skal være til stede i databasen.

pass-through-forespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, du kan bruge til at sende kommandoer direkte til en ODBC-databaseserver. Ved hjælp af pass-through-forespørgsler, arbejder du direkte med tabellerne på serveren i stedet for de data, der behandles af Access database engine.

tilladelser

En række attributter, der angiver, hvilken type adgang en bruger har til data eller objekter i en database.

fast objekt

Et objekt, der er gemt i databasen. for eksempel en databasetabel eller QueryDef- objekt. Af typen eller typen snapshot postsættet objekter er ikke som faste objekter, fordi de er oprettet i hukommelsen efter behov.

personlige-ID

En store og små bogstaver alfanumerisk streng, der er 4-20 tegn og Access bruger sammen med kontonavnet til at identificere en bruger eller gruppe i en Access-arbejdsgruppe.

pessimistisk

En type låsning, hvor den side, der indeholder en eller flere poster, herunder den post, der redigeres, er ikke tilgængelig for andre brugere, når du bruger metoden redigere , og er utilgængelig, indtil du bruge metoden Update .

pi

En matematiske konstant svarende til cirka 3.1415926535897932.

Pivotdiagramvisning

En visning, der viser en grafisk analyse af data i et dataark eller en formular. Du kan få vist forskellige detaljeringsgrader eller angive layoutet, ved at trække felter og elementer eller vise og skjule elementer i rullelister for felterne.

Pivottabelformular

En interaktiv tabel, der opsummerer store mængder data ved hjælp af formatet og beregning metoder, du vælger. Du kan rotere dens række- og kolonneoverskrifter for at få vist dataene på forskellige måder, svarende til en Excel-pivottabel.

Pivottabelliste

En Microsoft Office Web Component, der bruges til at analysere data interaktivt på en webside. Data vises i en række og kolonneformat kan flyttes, filtreret, sorteret, og beregnes på måder, som giver mening for dit publikum.

Visningen Pivottabel

En visning, der opsummerer og analyserer data i et dataark eller en formular. Du kan bruge forskellige detaljeringsgrader eller organisere data ved at trække felter og elementer eller vise og skjule elementer i rullelister for felter.

plusmarkør

Markøren, der vises, når du flytter markøren til den venstre kant af et felt i et dataark. Når plus markøren vises, kan du klikke på for at markere hele feltet.

pop op-formular

En formular, der forbliver oven over andre vinduer. En pop op-formular kan være modal eller ikke-modal.

primær nøgle

En eller flere felter (kolonner) Hvis værdier identificerer hver enkelt post i en tabel. En primær nøgle tillader ikke Null-værdier og skal altid have et entydigt indeks. En primær nøgle bruges til at relatere en tabel til fremmede nøgler i andre tabeller.

primær tabel

På relationens en-side af to relaterede tabeller i en en-til-mange-relation. En primær tabel bør have en primær nøgle og hver post skal være entydig.

privat procedure

En Sub eller Function-procedure er erklæret som privat ved hjælp af nøgleordet privat i en sætning . Private procedurer findes kun til brug af andre procedurer i det samme modul.

procedure

En sekvens af erklæringer og sætninger i et modul, der udføres som en enhed. Fremgangsmåderne i et Visual Basic for Applications (VBA) modul omfatter både Sub og funktionen procedurer.

procedureniveau

Beskriver variabler eller konstanter, der er erklæret i en procedure. Variabler og konstanter, der er erklæret i en procedure er tilgængelige for denne procedure kun.

procedure niveau variabel

En variabel, som er defineret i en procedure. Procedure niveau variabler er altid private for de procedurer, som de er defineret.

projekt

Sæt af alle kodemoduler i en database, herunder standard moduler og klassemoduler. Projektet har samme navn som databasen, som standard.

egenskabsark

En rude, der bruges til at få vist eller ændre egenskaberne for forskellige objekter som tabeller, forespørgsler, felter, formularer, rapporter, dataadgangssider og kontrolelementer.

pseudoindeks

En dynamisk krydsreference af en eller flere data tabelfelter (kolonner), der tillader en ODBC-tabel (servertabel) uden et entydigt indeks skal redigeres.

offentlig variabel

En variabel, der defineres med nøgleordet offentlige i sektionen erklæringer af et Visual Basic for Applications (VBA) modul. Offentlig variabel kan deles af alle procedurer i hvert modul i en database.

publikation

I en Access-projekt, en publikation kan indeholde et eller flere udgivne tabeller eller lagrede procedureartikler fra én brugerdatabase. Hver brugerdatabase kan indeholde et eller flere publikationer. En artikel er en gruppering af data replikeres som en enhed.

udgiv

Gemme en database til et dokument indholdsstyringsserver, som en server, der kører Windows SharePoint Services.

Q

Toppen af siden

forespørgsel

Et spørgsmål om de data, der er gemt i dine tabeller, eller en anmodning om at udføre en handling på dataene. En forespørgsel kan samle data fra flere tabeller, der skal fungere som datakilde til en formular eller rapport.

Forespørgselsvindue

Et vindue, hvor du kan arbejde med forespørgsler i designvisning, dataarkvisning, SQL-visning eller Vis udskrift.

QueryDef

en gemt definition af en forespørgsel i en Access-database eller en midlertidig definition af en forespørgsel i et ODBCDirect-arbejdsområde.

R

Toppen af siden

Real-datatype

En omtrentlig numerisk datatype med præcision på syv cifre. Det kan indeholde positive værdier fra cirka 1.18E - 38 gennem 3.40E + 38, negative værdier fra ca. - 1.18E - 38 og - 3.40E + 38 eller nul.

kontrolelement til postnavigation

Et kontrolelement, der bruges på en dataadgangsside til at vise en værktøjslinje til postnavigation. I en grupperet side, kan du tilføje en navigationsværktøjslinje til hver gruppeniveau. Du kan tilpasse kontrolelementet til postnavigation ved at ændre dens egenskaber.

postnummerboks

En lille boks, der viser det aktuelle postnummer i det nederste venstre hjørne i dataarkvisning og formularvisning. For at flytte til en bestemt post skal du skrive postnummeret i feltet, og tryk på ENTER.

postvælger

En lille boks eller linje til venstre for en post, som du kan klikke på for at markere hele posten i dataarkvisning og formularvisning.

postkilde

Den underliggende datakilde for en formular, rapport eller data. I en Access-database, kan det være en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. I en Access-projekt, det kan være en tabel, visning, SQL-sætning eller lagret procedure.

postsæt

Det samlede navnet til tabel-, dynamisk udvalg- og typen snapshot postsættet objekter, som er sæt af poster, der fungerer som objekter.

der refereres til database

Den Access-database, som brugeren har oprettet en reference fra den aktuelle database. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter kalde procedurer i standard moduler i den pågældende database.

henvisninger til database

Den aktuelle Access-database, som brugeren har oprettet en reference til en anden Access-database. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter kalde procedurer i standard moduler i den pågældende database.

referentiel integritet

Regler, som du følger for at bevare de definerede relationer mellem tabeller, når du har tilføjet, opdatere eller slette poster.

opdater

I en Access-database til at få vist poster i en formular eller et dataark til at afspejle ændringer, som andre brugere har foretaget. I en Access-projekt til at køre den underliggende aktivt forespørgsel formular- eller dataarkvisning for at afspejle ændringer til poster.

relation

En tilknytning, der er oprettet mellem almindelige felter (kolonner) i to tabeller. En relation kan være en, en-til-mange eller mange-til-mange.

Relationer objektfane

En objektfane, som du kan se, oprette og redigere relationer mellem tabeller og forespørgsler.

relativ eller indbygget placering

Placerer elementet i neutralt HTML strømmen af dokumentet, men forskyder placeringen af det element, der er baseret på det forudgående indhold.

gentegne

Til at opdatere skærmbilledet. Metoden gentegnes fuldfører ventende skærmopdateringer for en angivet formular.

replika

En kopi af en database, der er medlem af en replika og kan synkroniseres med andre replikaer i sættet. Ændringer af dataene i en replikerede tabel i én replika sendes og anvendt på de andre replikaer.

replikasættet

Design Master og alle kopier, der deler de samme databasedesign og entydige replika indstilles id.

replikasættopologi

Den rækkefølge, hvori ændringer overføres fra replika til replika. Topologi bestemmer, hvor hurtigt ændringer i en anden replika vises i din replika.

gentagelse

Processen med at kopiere en database, så to eller flere kopier kan udveksle opdateringer af data eller replikerede objekter. Denne udveksling kaldes synkronisering.

rapport

En Access-database objekt, som du kan udskrive med oplysninger, der er formateret og organiseret efter dine specifikationer. Eksempler på rapporter er salg oversigter, telefonlister og adresseetiketter.

rapportfod

En sektion i rapporten, der bruges til at indsætte oplysninger, der normalt vises nederst på siden, som sidetal, datoer og summer.

rapporthoved

En sektion i rapporten, der bruges til at indsætte oplysninger (som en titel, dato eller rapportintroduktion) i begyndelsen af en rapport.

rapportmodul

Et modul, der indeholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode til alle hændelsesprocedurer udløses af hændelser, der forekommer i en bestemt rapport eller dens kontrolelementer.

Fanen rapport objekt

En objektfane, som du kan arbejde med rapporter i Design-visning, Vis Layout eller Vis udskrift.

rapport Datavælger

Feltet hvor linealerne mødes i det øverste venstre hjørne af en rapport i designvisning. Brug boksen til at udføre rapport-funktioner, som valg af rapporten.

snapshot af en rapport

En fil (.snp filtypenavn), der indeholder en høj pålidelighed kopi af hver enkelt side i en Access-rapport. Den bevarer det todimensionale layout, grafik og andre integrerede objekter i rapporten.

genforespørgsel

Hvis du vil køre den underliggende aktive formularen eller dataarket for at afspejle ændringer til poster forespørgsel, Vis nyligt tilføjet poster, og eliminere slettede poster.

reserveret ord

Et ord, der er en del af et sprog, som Visual Basic. Reserverede ord omfatter navne på sætninger, foruddefinerede funktioner og datatyper, metoder, operatorer og objekter.

højre ydre joinforbindelse

En ydre joinforbindelse, hvor alle poster fra højre side af RIGHT JOIN-operationen i forespørgslens SQL-sætning føjes til forespørgselsresultaterne, selvom der ikke er nogen tilsvarende værdier i det joinforbundne felt fra tabellen i venstre side.

tilbagefør

Processen med at afslutning eller annullering af en ventende transaktion uden at gemme ændringerne.

rækkeområdet.

Del af pivottabelvisningen, der indeholder rækkefelter.

rækkefelt

Et felt i rækkeområdet af en pivottabelvisning. Elementer i rækkefelter vises ned langs venstre side af visningen. Indre rækkefelter er tættest på detaljeområde; ydre rækkefelter er til venstre for de indre rækkefelter.

rækkevælger

En lille boks eller linje, når du klikker på markeres en hel række i tabellens eller makroens Designvisning, eller når du sortere og gruppeposter i rapportdesign se.

S

Toppen af siden

sektion

En del af en formular eller rapport som et sidehoved, sidefod eller detaljesektion.

sektionsoverskriften

Den vandrette linje over en formular eller rapport sektion i designvisning. Værktøjslinjen sektion viser type og navnet på sektionen. Bruge det til at få adgang til den sektion egenskabsarket.

sektionen Datavælger

Feltet i venstre side af en sektion bjælke, når et objekt er åben i designvisning. Brug boksen til at udføre sektion niveau handlinger, som valg af afsnittet.

sikret arbejdsgruppe

En Access-arbejdsgruppe, som brugere logger på med et brugernavn og din adgangskode og i hvilke rettigheder til databaseobjekter er begrænset efter tilladelser til bestemte brugerkonti og grupper.

basistal

En startværdi, der bruges til at generere pseudo-tilfældige tal. For eksempel opretter sætningen gør vilkårlig bruges af funktionen Rnd til at oprette entydige pseudo-tilfældige tal serier.

vælg forespørgsel

En forespørgsel, der stiller spørgsmål om de data, der er gemt i dine tabeller og returnerer et resultat indstilles i form af et dataark, uden at ændre dataene.

markeringsrektangel

Rektanglet dannes af de markerede rækker (poster) og kolonner (tildelingsfelter) i dataarkvisning.

selv-join

En joinforbindelse i som en tabel er knyttet til sig selv. Poster fra tabellen kombineres med andre poster fra den samme tabel, når der er matchende værdier i de joinforbundne felter.

separator

Et tegn, der adskiller enheder af tekst eller tal/bogstaver.

seriefelt

Et felt, der vises i serieområdet i et diagram, og som indeholder elementer i serier. En række er en gruppe relaterede datapunkter.

seriepunkt

En individuel dataværdi, der er afbildet i et diagram og repræsenteret af en kolonne, søjle, streg, cirkel- eller kransediagram udsnit eller anden type datamærke.

Serverfilter efter formular

En teknik, der bruger en version af den aktuelle formular eller et dataark med tomme felter, hvor du kan skrive værdier, du vil de filtrerede poster skal indeholde. Data, der er filtreret efter serveren, før den er hentet fra databasen.

serveren HTML

En Active Server sider (ASP) eller IDC/HTX-fil, der er output fra en tabel, forespørgsel eller formular, forbundet med en ODBC-datakilde og behandles af Internet Information Server til at oprette dynamisk skrivebeskyttet HTML-filer.

Server-genereret HTML: en Active Server-sider

session

En række handlinger, der er udført af Access database engine, der starter, når en bruger logger og slutter, når brugeren logger af. Alle handlinger i en session udgør en transaktion omfang og er underlagt brugerens logontilladelser.

datatypen smalldatetime

I en Access-projekt, en dato og klokkeslæt datatype, der er mindre præcis end datatypen datetime. Område fra januar 1 1900 gennem 6 juni 2079 med en nøjagtighed på et minut værdier.

datatypen smallint

I en Access-projekt, en datatype på 2 byte (16 bit), der gemmer hele tal i området af-2 ^ 15 (-32.768) gennem 2 ^ 15-1 (32.767).

Access-datatype

I en Access-projekt, en datatype, der gemmer pengeværdier fra-214.748,3648 til 214.748,3647 med en nøjagtighed på en titusindedel af en møntenhed. Når Access vises, er de rundet op til to decimaler.

øjebliksbillede

Et statisk billede af et sæt af data, som de poster, der vises som et resultat af en forespørgsel. Typen snapshot postsættet objekter kan oprettes en grundlæggende tabel, en forespørgsel eller et andet postsæt.

Snapshot Viewer

Et program, du kan bruge til at få vist, udskrive eller sende et snapshot, såsom snapshot af en rapport. Snapshot Viewer består af et enkeltstående eksekverbart program, et Snapshot Viewer kontrolelement (Snapview.ocx) og andre relaterede filer.

Snapshot Viewer-objekt

Et ActiveX-objekt (Snapview.ocx), kan du få vist et snapshot af rapporten fra Microsoft Internet Explorer 3.0 eller nyere eller fra et program, der understøtter ActiveX-kontrolelementer, som Access eller Microsoft Visual Basic.

SQL-database

En database, der er baseret på SQL Structured Query Language ().

SQL-streng/erklæring

Et udtryk, der definerer en SQL-kommando, som Vælg, Opdater eller Slet, og omfatter delsætninger som hvor og ORDER BY. SQL-strenge/sætninger bruges typisk i forespørgsler og aggregatfunktioner.

datatypen variant SQL

I en Access-projekt, en datatype, der indeholder værdier med forskellige datatyper, med undtagelse af tekst, ntext, image, tidsstempel, og sql_variant-datatyper. Sql datatypen variant bruges i en kolonne, parameter, variabel eller returnere værdien af en brugerdefineret funktion.

SQL-visning

En objektfane, der viser SQL-sætningen for den aktuelle forespørgsel eller, der bruges til at oprette en SQL-specifik forespørgsel (forenings-, pass-through- eller datadefinitionsforespørgsel). Når du opretter en forespørgsel i designvisning, opretter Access SQL tilsvarende i SQL-visning.

SQL-forespørgsel

En forespørgsel, der består af en SQL-sætning. Underforespørgsler og pass-through-, forenings- og datadefinitionsforespørgsel forespørgsler er SQL-specifikke forespørgsler.

standardafvigelse

En parameter, der angiver den måde, som en sandsynlighedsfunktion er centreret omkring dens middelværdi og, der er lig med kvadratroden af det tidspunkt, hvor er kvadrerede afvigelser fra middelværdien.

standard modul

Et modul Visual Basic for Applications (VBA), hvor du kan placere Sub og funktionen procedurer, som du vil være tilgængelige for andre procedurer i hele databasen.

lagrede procedurer

En forudkompileret samling af SQL-sætninger og valgfri Kontrolflow-sætninger, der er gemt under et navn og behandles som en enhed. Samlingen er gemt i en SQL-database og kan køres med ét opkald fra et program.

strengafgrænser

Teksttegn, som afgrænser en streng, der er integreret i en streng. Enkelt anførselstegn (') og dobbelte anførselstegn (") er strengafgrænsere.

Underordnet procedure

En procedure Visual Basic for Applications (VBA), der udfører en handling. I modsætning til en Function-procedure returnerer en Sub-procedure ikke en værdi. Du starter en Sub-proceduren med en Sub -sætning og slutter med et End Sub -sætning.

underdataark

Et dataark, der er indlejret i et andet dataark, og som indeholder data relateret eller tilsluttet første dataarket.

underordnet formular

En formular, der er indeholdt i en anden formular eller en rapport.

underformular/underrapportkontrolelement

Et kontrolelement, der viser en underformular i en formular eller en underformular eller en underrapport i en rapport.

underordnet forespørgsel

En SQL SELECT-sætning, der er i en anden Vælg eller handlingsforespørgsel.

underordnet rapport

En rapport, der er indeholdt i en anden rapport.

abonnere

Til accepterer du modtager en publikation i en Access-database eller en Access-projekt. En abonnement database abonnerer på replikerede data fra en publisher-database.

abonnement

Den database, der modtager tabeller og data replikeres fra en publisher-database i en Access-projekt.

synkronisering

Processen med at opdatere to medlemmer af et replikasæt ved at udveksle alle opdaterede poster og objekter i hvert medlem. To replikasætmedlemmer synkroniseres, når ændringerne i hver blevet anvendt på den anden.

datatypen sysName

I en Access-projekt, en særlig, brugerdefineret datatype, der bruges til tabelkolonner, variabler og parametre for lagrede procedurer, der gemmer objektnavne.

systemobjekt

Databaseobjekter, der er defineret af systemet, f.eks, eller af brugeren. Du kan oprette et systemobjekt ved navngivning objektet med navnet USys som de første fire tegn i objektnavnet på.

T

Toppen af siden

fanekontrolelement

Et kontrolelement, du kan bruge til at oprette en formular eller dialogboks kasse, der indeholder flere sider, hver med en fane og alle indeholder ens kontrolelementer, som tekstbokse eller alternativknapper. Når en bruger klikker på en fane, bliver siden aktiv.

tabel

Et databaseobjekt, der lagrer data i poster (rækker) og felter (kolonner). Dataene er normalt om en bestemt kategori af ting, som medarbejdere eller ordrer.

tabeldatatype

I en Access-projekt angive en speciel datatype, der bruges til at gemme et resultat i en lokal variabel eller returværdi værdi af en brugerdefineret funktion til senere behandling. Det kan bruges i stedet for en midlertidig tabel, der er gemt i den midlertidige database.

Fanen tabel objekt

I en Access-database, en objektfane, hvor du arbejde med tabeller i designvisning eller dataarkvisning.

egenskaber for tabel

I en Access-database attributterne for en tabel, der påvirker udseende eller funktionsmåde for tabellen som helhed. Egenskaber for tabel er angivet i tabeldesign, som er feltegenskaber.

tekstfelt

Et kontrolelement, også kaldet et redigeringsfelt, der bruges i en formular eller rapport til at få vist tekst eller acceptere indtastning af data. En tekstboks kan have en etiket, der er knyttet til den.

datatypen tekst

I en Access-projekt, en variabel længde datatype, der kan indeholde op til 2 ^ 31-1 (2.147.483.647) tegn. standardlængde er 16.

datatypen Tekst

Dette er en feltdatatype i en Access-database. Tekstfelter kan indeholde op til 255 tegn eller antallet tegn, der er angivet af egenskaben Feltstørrelse , der er mindre.

tidsstempel-datatype

I en Access-projekt, en datatype, der opdateres automatisk, hver gang en række indsættes eller opdateres. Værdier i tidsstempelkolonner er ikke datetime-data, men binary(8) eller varbinary(8) der angiver rækkefølgen af dataændringer.

datatypen tinyint

I en Access-projekt, en datatype på 1 byte (8 bit), der gemmer heltal i intervallet fra 0 til 255.

til/fra-knap

Et kontrolelement, der bruges til at give til/fra-indstillinger i en formular eller rapport. Det kan få vist tekst eller et billede, og kan være enkeltstående eller en del af en gruppeboks.

værktøjskasse

En række værktøjer, der er tilgængelige i Design se for at føje kontrolelementer til en formular eller rapport.

Værktøjstip

Korte beskrivelser af navnene på de kommandoer og -knapper på båndet. Et værktøjstip vises, når markøren hviler på disse kommandoer og -knapper.

topologi

Den rækkefølge, hvori ændringer overføres fra replika til replika. Topologien er vigtig, fordi den bestemmer, hvor hurtigt ændringer i en anden replika vises i din replika.

Feltet Total

Et felt, der opsummerer data fra den underliggende postkilde. Et total felt kan bruge en sumfunktion, som Sum eller antal, eller brug et udtryk til at beregne opsummeringsværdier.

Rækken Total

En række i et dataark, der viser valget af opsummeringsoplysninger for hvert felt, der er baseret på typen data i feltet.

totalforespørgsel

En forespørgsel, der viser en oversigt over beregning, som et gennemsnit eller summen af værdierne i forskellige felter fra en tabel eller tabeller. En totalforespørgsel er ikke en separat type af forespørgslen. i stedet udvider den fleksibilitet af udvælgelsesforespørgsler.

transaktion

En serie af ændringer i en database data eller skema. Hvis alle elementer i posteringen mislykkes, hele posteringen mislykkes, og data "annulleres."

udløser

En speciel form af en lagret procedure, der udføres automatisk, når data i en bestemt tabel er ændret. Udløsere oprettes ofte for at gennemtvinge referentiel integritet eller konsistens mellem logisk relaterede data i forskellige tabeller.

U

Toppen af siden

ubundet kontrolelement

Et kontrolelement, der ikke er forbundet med et felt i en underliggende tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Ubundet kontrolelement bruges ofte til at vise informativ tekst eller dekorative billeder.

ubundet formular eller rapport

En formular eller rapport, der ikke er forbundet med en postkilde som en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. (Formularens eller rapportens postkilde -egenskab er tomt.)

ubundet objektramme

Et kontrolelement, du placerer i en formular eller rapport til indeholde et ubundet objekt. Et ubundet objekt er et objekt, som et billede, hvis værdien ikke er afledt af data, der gemmes i en tabel.

foreningsforespørgsel

En forespørgsel, der bruger UNION-operatoren til at samle resultaterne af to eller flere udvælgelsesforespørgsler.

unikt indeks

Et indeks, der er defineret ved at angive egenskaben indekseret for et felt til Ja-ingen dubletter. Et entydigt indeks tillader ikke dubletter i det indekserede felt. Indstille et felt, som den primære nøgle automatisk defineres feltet som unikt.

Entydigt id-datatype

I en Access-projekt, en 16-byte globalt entydigt id (GUID).

opdatering

Acceptere ændringer til data i en post. Ændringerne gemmes i databasen, når du flytter til en anden post i en formular eller et dataark, eller når du gemmer posten eksplicit.

opdater forespørgsel

En handlingsforespørgsel (SQL-sætning), der ændres et sæt poster ifølge kriterier (søgebetingelser), du angiver.

kan opdateres øjebliksbillede

En type postsæt, der fungerer effektivt i en klient/server-miljø ved cachelagring af data på klienten og minimere trafik til serveren for at få adgang til og Opdater data.

brugerkonto

En konto, der er identificeret med et brugernavn og personlige-ID'ET, der er oprettet, for at administrere brugertilladelser til at få adgang til databaseobjekter i en Access-arbejdsgruppe.

brugerdefineret datatype

I en Microsoft SQL Server-database kan indeholde en definition af typen data en kolonne. Det er defineret af brugeren og baseret på eksisterende SQL Server-datatyper. Regler og standarder kan kun bindes til brugerdefinerede datatyper.

brugerdefineret type

I Visual Basic for Applications (VBA), en hvilken som helst datatypen defineret ved hjælp af Type sætningen. Brugerdefinerede datatyper kan indeholde et eller flere elementer på en hvilken som helst datatype. Matrixer med brugerdefinerede og andre datatyper er oprettet ved hjælp af sætningen Dim .

brugerdefinerede af websteder

En samling, du opretter ved at føje objekter til en samling objekt. Elementerne i en samling, der er defineret af samlinger indekseres, begynder med 1.

brugerdefineret funktion

En forespørgsel, der behandler inputparametre og returnerer et resultat, svarende til en lagret procedure. Følgende typer: skalarværdi (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en datatabel værdi) og tabel (flere sætninger; tabelværdi).

brugerdefineret-objekt

Et brugerdefineret objekt, der er defineret i en formular eller rapport klassemodul. I et klassemodul, kan du oprette egenskaber og metoder for et nyt objekt, Opret en ny forekomst af objektet og manipulere objektet ved hjælp af disse egenskaber og metoder.

sikkerhed på brugerniveau

Når du bruger sikkerhed på brugerniveau i en Access-database, kan en databaseadministrator eller et objekt ejer give individuelle brugere eller grupper af brugere specifikke tilladelser til tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer.

Brugergruppen

Gruppekontoen, der indeholder alle brugerkonti. Access tilføjer automatisk brugerkonti til gruppen Brugere, når du har oprettet brugeren.

V

Toppen af siden

validering

Processen med at kontrollere, om indtastede data opfylder bestemte betingelser eller begrænsninger.

valideringsregel

En egenskab, der definerer gyldige inputværdier for et felt eller post i en tabel eller for et kontrolelement i en formular. Access viser den meddelelse, der er angivet i egenskaben Valideringsmeddelelse , når reglen ignoreres.

datatypen varbinary

I en Access-projekt, en variabel længde datatype med op til 8.000 byte binære data.

varchar

I en Access-projekt, en variabel længde datatype med op til 8.000 ANSI-tegn.

varians

Kvadratet af standardafvigelsen. Det er en måling af det beløb, som alle værdier i en gruppe variere fra gennemsnitsværdien af gruppen.

variantudtryk

Et udtryk, der kan evalueres til numeriske, streng eller datodata, ud over særlige værdier Empty og Null.

visning

I en Access-projekt er det en type forespørgsel, der er en virtuel tabel baseret på en SQL SELECT-sætning. En visning kan for eksempel indeholder kun 3 ud af 10 tilgængelige kolonner i en joinforbindelse af to tabeller, for at begrænse adgangen til bestemte data.

synlighed

En egenskab for en replika, der angiver, hvilke medlemmer af replikasættet det kan synkroniseres med, og hvilke konflikt opløsning regler i kraft. Replikaer falder inden for tre synlighedstyper: globale, lokale og anonyme.

W

Toppen af siden

WHERE-delsætning

Den del af en SQL-sætning, der angiver, hvilke poster der skal hentes.

jokertegn

Tegn, der bruges i forespørgsler og udtryk til at medtage alle poster, filnavne eller andre elementer, der begynder med bestemte tegn eller, der svarer til et bestemt mønster.

X

Toppen af siden

XML-attribut

Oplysninger, der er føjet til et mærke for at få flere oplysninger om mærket, såsom < datablad antal = "2" enheder = "pokaler" > mel < / datablad >. I dette eksempel er antal og enheder attributter.

XML-element

Oplysninger, der er adskilt af et start- og tag i et udvidet Markup Language (XML)-dokument. Et eksempel på et XML-element er < efternavn > Davolio < / efternavn >.

XML-enheder

Kombinationer af tegn og symboler, der erstatter andre tegn, når et XML-dokument er parses, der har andre betydning i XML. For eksempel & lt; repræsenterer den < symbol, der er også en venstreparentes for et mærke.

Y

Tilbage til toppen

Ja/Nej-datatype

En feltdatatype, du bruger til felter, der indeholder kun én af to værdier, som Ja eller Nej og SAND eller FALSK. Null-værdier er ikke tilladt.

Z

Tilbage til toppen

streng af længden nul

En streng, der ikke indeholder tegn. Du kan bruge en streng af længden nul til at angive, at du ved ikke findes nogen værdier for et felt. Du angiver en streng af længden nul ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×