Vilkår for anvendelse af Microsoft Office Live Meeting

For Microsoft Office Live Meeting-tjeneste og -software

Nærværende aftale er mellem Microsoft Corporation eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en af Microsofts associerede virksomheder ("Microsoft", "vi", "os") og "Dem":

(i) den fysiske eller juridiske person, der køber eller åbner en konto for Microsoft Office Live Meeting-tjenester i henhold til nærværende Aftale ("Kunden") eller i tilfælde af

(ii) den person, der har adgang til eller bruger Microsoft Office Live Meeting-tjenester eller installerer Softwaren ("Brugeren").

De accepterer at være bundet af disse Vilkår for anvendelse (“Aftalen”) ved at installere, kopiere eller på anden måde bruge Softwaren, eller ved at få adgang til og bruge Tjenesterne. Læs Aftalen omhyggeligt, inden De installerer, får adgang til eller på anden måde bruger Softwaren eller Tjenesterne. Opbevar en kopi af nærværende Aftale til eget brug.

Bemærkning til brugere, der ikke er kunder: Afsnit 7 (Godkendelse af kreditkort) og afsnit 20 (Skadesløsholdelse) i nærværende Aftale gælder ikke for Dem. Såfremt Deres arbejdsgiver er Kunde og allerede har indgået en skriftlig aftale med Microsoft ("Skriftlig aftale"), er den Skriftlige aftale udelukkende gældende (og tilsidesætter de gældende vilkår i nærværende Aftale), såfremt der måtte opstå konflikter mellem nærværende Aftale og den Skriftlige aftale.

1. Definitioner. Begreber, der er angivet med stort begyndelsesbogstav, i nærværende Aftale har den betydning, som er angivet heri.

"Associerede selskaber" betyder en juridisk enhed, som vi ejer, som ejer os, eller som er under fælles ejerskab med os. "Ejerskab" betyder i denne sammenhæng, at der ejes mere end 50 % af selskabet.

"Associerede enheder" betyder Microsoft og eventuelle licensgivere og leverandører, der stiller en del af Softwaren og/eller Tjenesterne til rådighed; og alle datterselskaber, associerede selskaber, ledelse, medarbejdere, konsulenter og agenter til noget af ovennævnte.

"Godkendt område" betyder de lande, som er udpeget af os som godkendt med henblik på salg, markedsføring og brug af Tjenesterne med VoIP-funktionalitet. Gå til http://www.microsoft.com/online/faq.mspx#international i forbindelse med de lande, hvor Tjenesterne er tilgængelige med VoIP-funktionalitet.

"Indhold" betyder alle data, tekster, billeder, lyde, computerprogrammer og andre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, alt, som er overført af eller for Dem i forbindelse af Deres brug af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, karikaturer, illustrationer, design, ikoner, artikler, lydklip, varemærker, logoer og videoklip.

"Tjenester" betyder de Microsoft Office Live Meeting-tjenester, som en Kunde har anskaffet, som beskrevet i den relevante ordre på sådanne tjenester, der accepteres af Microsoft og afgives direkte til Microsoft eller via en autoriseret forhandler.

"Websted" betyder www.livemeeting.com eller et efterfølgende eller parallelt websted.

"Software" betyder den software og al tilhørende dokumentation og andet materiale, som Microsoft stiller til rådighed for Dem, så De kan få adgang til Tjenesterne.

"Gyldighedsperiode" betyder varigheden af nærværende Aftale fra og med den af følgende, der indtræffer først: (i) den dato, hvor Microsoft accepterer Deres ordre på Tjenester, eller (ii) den dato, hvor De første gang får adgang til eller bruger Tjenesterne, eller (iii) den dato, hvor De installerer Softwaren, og den fortsætter indtil slutningen af Tjenesternes anvendelsesperiode, som Microsoft angiver, med forbehold for tidligere ophør i henhold til nærværende Aftale.

2. Softwarelicens. Med forbehold for at De overholder vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, tildeler Microsoft Dem herved en ikke-eksklusiv licens i Gyldighedsperioden: (i) til at installere Softwaren (kun i objektkode- og programkodeformat), og (ii) til at anvende sådan Software (som installeret) udelukkende med det formål at få adgang til og bruge Tjenesterne.

3. Adgang til Tjenester; Ophævelse og Ophør. Med forbehold for at De overholder vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, tildeler Microsoft Dem en ikke-eksklusiv, genkaldelig ret til adgang og brug af Tjenesterne i Gyldighedsperioden. Microsoft forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at ophæve eller tilbagekalde hele eller dele af Tjenesten (eller på anden vis ophæve nærværende Aftale), såfremt Microsoft med rimelighed antager, at De overtræder nærværende Aftale eller skader Microsoft eller andre. Ved annullering eller udløb af nærværende Aftale annulleres og bringes Deres adgang og andre rettigheder til Tjenesterne til ophør. Det er Dem forbudt at videresælge eller fungere som servicevirksomhed for Tjenesterne eller nogen anden komponent deri.

4. Ejerskab af Software, Tjenester og Mærker. Softwaren og Tjenesterne gives i licens, de sælges ikke, udelukkende til anvendelse i henhold til vilkårene i nærværende Aftale. Med de undtagelser, der specifikt er angivet heri, bibeholder Microsoft og andre Associerede enheder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser, herunder alle ophavsrettigheder, der har relation til, eller som er indeholdt i Softwaren og Tjenesterne, herunder, men ikke begrænsning til, al teknologi, software og kopier med relation til Softwaren og Tjenesterne. Al grafik, logoer, mærker for tjenester og varemærkenavne, herunder tredjepartsnavne, produktnavne og brandnavne (kollektivt kaldet "Mærker"), der har relation til Softwaren og Tjenesterne, er varemærker tilhørende Microsoft eller andre Associerede enheder. Det er Dem forbudt at bruge nogen som helst af Mærkerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft eller de relevante Associerede enheder. Microsoft forbeholder sig alle de rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt Dem i nærværende Aftale.

5. Begrænsninger. De er indforstået med ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, disassemblering, oversættelse eller forsøge at tilegne Dem kildekoden i Softwaren eller Tjenesterne. Medmindre det udtrykkeligt er anført heri, har De ikke ret til at anvende, kopiere, ændre, oprette afledte produkter af, distribuere, sælge, tildele, pantsætte, give i underlicens, bortlease, udlåne, udleje, indgå i timeshare med, udlevere eller på anden måde direkte eller indirekte overføre Softwaren (i sin helhed eller delvist) eller nogen af rettighederne i Tjenesterne. Fra Softwaren eller Tjenesterne må De ikke fjerne eller ændre eller tilføje nogen Mærker eller meddelelser om ophavsret eller andre mærker vedrørende ejendomsrettigheder. SÅFREMT DE IKKE ER MEDARBEJDER, UAFHÆNGIG KONTRAHENT ELLER INVITERET AF EN KUNDE, HAR DE IKKE TILLADELSE TIL AT INSTALLERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE. Såfremt De har en version af Tjenesten, hvor VoIP-funktionaliteten er deaktiveret, accepterer De ikke at aktivere eller på anden måde forsøge at bruge deaktiveret VoIP-funktionalitet. Hvis De har en version af Tjenesten, hvor VoIP-funktionaliteten er aktiveret, accepterer De ikke at bruge denne version i et land, der ligger uden for det Godkendte område.

6. Planlagt nedetid; Ingen uddannelse eller teknisk support. De regelmæssige, planlagte vedligeholdelsestimer af Webstedet afhænger af datacentrets placering. De nuværende planlagte tidspunkter for vedligeholdelse ligger mellem 10:00-16:00 (PST) hver fredag for Asien og mellem 6:00 fredag og 12:00 hver lørdag for alle andre placeringer af datacentre. I løbet af denne periode er Tjenesterne ikke tilgængelige for brug. I henhold til vilkårene i nærværende Aftale er Microsoft ikke forpligtet til at yde support eller vedligeholdelsesservicer i forbindelse med Softwaren eller Tjenesterne.

7. Godkendelse af kreditkort; Brug i forbindelse med Deres konto. Såfremt De bestiller Tjenester via webstedet og betaler med kreditkort, er det kun gyldige kreditkort, der kan accepteres af Microsoft, som kan bruges til at foretage betalingen, og alle refusioner krediteres på det samme kort. I hele perioden, og indtil alle forfaldne beløb er betalt fuldt ud, autoriserer De hermed Microsoft til at trække alle beløb, der til enhver tid er forfaldne i henhold til nærværende Aftale, herunder og ikke begrænset til, alle betalinger, skatter og afgifter samt ekstra gebyrer, fra det kreditkort, der er angivet af Dem til Microsoft. Såfremt kortet ikke kan verificeres, er ugyldigt eller på anden måde ikke kan accepteres, kan tjenesterne uden varsel ophæves, afbrydes eller annulleres af Microsoft, og Microsoft har ret til at udarbejde fakturaer til betaling. De er indforstået med at vedligeholde oplysningerne på kortet, så det til enhver tid er opdateret, og med, at Microsoft har ret til at påregne gebyrer for behandling, også selvom kortet tilsyneladende er udløbet. Der skal udfyldes en formular til godkendelse af kreditkort, hvis betalingen skal ske med kreditkort. Alle priser anføres og skal betales i amerikanske dollar. Alle priser er eksklusive gældende skatter og afgifter, told og lignende afgifter, som pålægges og betales af Dem. Det er Deres ansvar, at de personer, der har adgang til Tjenesterne via Deres konto, herunder Brugere, overholder vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale. De er indforstået med at betale alle beløb, der er forfaldne i henhold til nærværende Aftale, og at De har ansvaret for alle aktiviteter på Deres konto for Tjenesterne, herunder betaling af gebyrer, der er påløbet i forbindelse med en eller flere Brugere.

8. Elektronisk kommunikation. Tjenesterne og Softwaren udføres og stilles til rådighed elektronisk, og De er indforstået med, at Microsoft kan kommunikere elektronisk med Dem i sager, der vedrører Tjenesterne og Softwaren, herunder oplysninger vedrørende uddannelse og meddelelser vedrørende produktopdateringer, motiverende og belønnende programmer, kursusmuligheder og måder, hvorpå De kan anvende Tjenesten mere effektivt.

9. Opdateringer; gældende vilkår og autorisation til automatiske opdateringer. Microsoft kan efter eget skøn levere og nærværende Aftale gælder for alle opdateringer, tillæg, tilføjelseskomponenter, funktioner og anden funktionalitet eller andre meddelelser, der er relateret hertil, herunder, men ikke begrænset til ændret funktionalitet, funktioner, lagring, sikkerhed, tilgængelighed, indhold og andre oplysninger, der har relation til Softwaren eller Tjenesterne (kollektivt kaldet “Opdateringer”), som Microsoft stiller til rådighed eller generelt gør tilgængelige for sine kunder efter den dato, hvor de pågældende Tjenester trådte i kraft, med forbehold for yderligere vilkår og betingelser, som Microsoft kan opstille for sådanne Opdateringer. De giver hermed Microsoft autorisation til automatisk og i god tro og i overensstemmelse med Microsofts standarddriftsprocedurer for Live Meeting at overføre, give adgang til, installere og på anden måde stille Opdateringer til rådighed for Softwaren, når De har fået adgang til Tjenesten eller Softwaren, uden yderligere varsel eller behov for Deres samtykke. De er også indforstået med, at Microsoft kan hente oplysninger fra Enheden, som med rimelighed er nødvendige for at levere Tjenesterne. Microsoft er ikke forpligtet til at oprette, yde eller installere Opdateringer, og intet i nærværende Aftale kan fortolkes således.

10. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Der er adgang til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til Microsoft Office Live Meeting på Webstedet via (http://office.microsoft.com/da-dk/help/HA102338881030.aspx) ("Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger"). Uanset afsnit 32 i nærværende aftale har Microsoft ret til at opdatere Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som det fremgår af Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. De anerkender og accepterer hermed, at De har åbnet og læst Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og at den udgør en del af nærværende Aftale. Personlige oplysninger, der er indsamlet på Webstedet af Microsoft i forbindelse med nærværende Aftale, kan lagres og behandles i USA eller i et andet land, hvor Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, datterselskaber eller agenter driver virksomhed, og De giver tilladelse til sådanne overførsler af oplysninger uden for Deres land. De er indforstået med, at Microsoft modtager, deler og overfører personlige oplysninger, som opstår fra Deres brug af Softwaren og/eller Tjenesterne, med telekommunikationsselskaber eller andre udbydere, som er benyttet sammen med Softwaren og/eller Tjenesterne. Microsoft overholder gældende lovgivning inden for indsamling, brug og tilbageholdelse af data fra EU, som den er fastlagt i rammeaftalen "Safe Harbor" fra det amerikanske handelsministerium.

11. MEDDELELSE VEDRØRENDE INDSPILNINGER OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. SOFTWAREN OG/ELLER TJENESTERNE TILLADER MULIGVIS INDSPILNING AF MØDER OG INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER, SOM KAN AFSLØRE TJENESTEDELTAGERES IDENTITET, herunder, men ikke begrænset til, et navn, der vises, overføres, behandles eller lagres som en del af et møde eller en indspilning af et møde. LOVGIVNINGEN I NOGLE JURISDIKTIONER KRÆVER UNDERRETNING AF ELLER TILLADELSE FRA SÅDANNE PERSONER INDEN INDSAMLING, OVERVÅGNING OG/ELLER INDSPILNING AF DERES KOMMUNIKATION OG/ELLER BEGRÆNSER INDSAMLING, LAGRING OG BRUG AF OPLYSNINGER, DER AFSLØRER IDENTITET. De accepterer at overholde alle gældende love og at indhente de nødvendige tilladelser og oplyse om afsløringer, inden De bruger Softwaren og/eller Tjenesterne og/eller funktioner såsom indspilningsfunktionen.

12. De bibeholder ejerskab af indhold. Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af indhold. De tildeler herved Microsoft en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, afgiftsfri, fuldt ud betalt, overdragelig licens til at være vært for, cachelagre, optage, kopiere og vise Indhold udelukkende med det formål at stille Tjenesterne til rådighed. Med undtagelse af det, som er givet i licens i henhold til nærværende Aftale, der er indgået mellem Dem og Microsoft, bibeholder De alle rettigheder, ejendomsrettigheder til og interesser i Indholdet.

13. Adgang med begrænset formål til indhold. De anerkender, at Tjenesterne stilles til rådighed via automatiserede midler (f.eks. overførsel af Indhold via relevante softwareværktøjer), og at Microsofts personale ikke har adgang til, kan se eller lytte til Indhold, undtagen hvis det er tilladt i henhold til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller det på anden måde er nødvendigt for at udføre Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, følgende: (i) hvis det under en afbrydelse af Tjenesterne er nødvendigt at gendanne relevant Indhold på Deres foranledning; (ii) hvis De har anmodet Microsoft om at fungere som vært, producent, mægler eller formidler ved et møde, en præsentation eller begivenhed som en del af Tjenesterne; eller (iii) i det tilfælde Microsoft i god tro anser det for nødvendigt eller tilrådeligt at opfylde lovmæssige krav eller at efterkomme retsskridt. Såfremt De er autoriseret af en Kunde til få adgang til eller bruge optagelser eller Indhold, er De indforstået med kun at overføre, bruge og/eller vise kopier af sådanne eventuelle optagelser (f.eks. af Indhold), der er foretaget under brug af Tjenesterne til interne forretningsformål. De er ikke autoriseret til at overføre eller bruge sådanne optagelser eller Indhold til gavn for tredjepart eller til at sælge adgang til eller på anden måde udnytte sådanne optagelser.

14. Erklæringer og garantier vedrørende Indhold. De erklærer, garanterer og forpligter, at De: (i) er ejer af eller autoriseret licenstager til noget eller alt Indhold og har ret til at tildele den licens, der er angivet i Afsnit 12; og (ii) ikke vil offentliggøre, sende, overføre, optage eller på anden måde distribuere eller overføre Indhold, som: (a) krænker eller kan krænke nogen anden parts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller anden ejendomsret, eller nogen anden parts rettigheder til offentliggørelse eller rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred; (b) overtræder nogen lov, statut, vedtægt eller bekendtgørelse (herunder, men ikke begrænset til, de love og bekendtgørelser gældende for eksportkontrol, illoyal konkurrence, antidiskriminering eller falsk reklame); (c) er upassende, blasfemisk, ærekrænkende, injurierende, utugtig, uanstændig, truende, chikanerende eller på anden måde ulovlig; (d) er skadelig for mindreårige eller på anden måde pornografisk; (e) indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots, ødelagte filer eller anden lignende software, data eller programmer, der kan skade, gribe forstyrrende ind i, hemmeligt indsamle eller ekspropriere et system, data, personlige oplysninger eller en anden parts ejendom; (f) er falsk, vildledende eller unøjagtig; eller (g) indeholder oplysninger, som De ikke har ret til at tillade Microsoft at indsamle og behandle som angivet i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

15. Indlæg. De kan til enhver tid indsende spørgsmål eller kommentarer til Microsoft, til f.eks. http://main.livemeeting.com/about_us/contact_us.cfm . Microsoft forbeholder sig ret til at redigere og offentliggøre sådanne spørgsmål og kommentarer sammen med eventuelle svar. Al sådan kommunikation, kommentarer, feedback, forslag, ideer og andet, der indsendes med relation til Softwaren og/eller Tjenesterne til Microsoft (kollektivt kaldet "Indlæg"), vil være og forblive Microsofts ejendom, og De tildeler herved Microsoft alle verdensomspændende rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder i alle Indlæg (og dette gælder for fremtiden).

16. Fortrolighed. De er indforstået med at behandle strengt fortroligt og hverken at anvende eller offentliggøre oplysninger til tredjepart, som Microsoft betegner som fortrolige eller som genstand for ejendomsret eller som ifølge oplysningernes natur med rimelighed kan betragtes som fortrolige eller som genstand for ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, adgangskoder eller adgangsnøgler til Tjenesterne. De er indforstået med, at al brug af Deres adgangskoder og adgangsnøgler til Tjenesterne tilskrives Kunden, selvom Kunden ikke selv har effektueret autorisationen af brugen, herunder brug, der udløser yderligere gebyrer.

17. Links til tredjepartswebsteder. Links inden for Webstedet kan føre Dem bort fra Webstedet til besøg på websteder, der ikke styres af Microsoft. Hverken Microsoft eller de Associerede enheder er ansvarlige for indholdet på et sådant websted. Links stilles til rådighed som en hjælp, men de indebærer ingen godkendelse fra Microsoft eller Microsofts Associerede enheder.

18. Overholdelse af gældende lov. De er indforstået med (i) ikke at anvende Softwaren eller Tjenesterne til noget ulovligt formål og (ii) at overholde alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love med relation til indsamling, overvågning og/eller optagelse af kommunikation, personlige oplysninger, databeskyttelse og offentlige fremvisninger eller forestillinger, og amerikansk eksportlovgivning, hvad angår transmission af tekniske data, der er eksporteret fra USA via Softwaren og/eller Tjenesterne. Der er ydermere indforstået med, at hverken nærværende Aftale eller nogen anden ret eller beføjelse kræver, at Microsoft eller Microsofts Associerede enheder udøver nogen ret eller beføjelse til gavn eller beskyttelse af nogen part, selvom Microsoft forbeholder sig retten dertil.

19. Brugsbegrænsninger. De er indforstået med ikke at:

(i) bruge Tjenesterne i forbindelse med kædebreve, uønsket e-mail (junk mail), undersøgelser, konkurrencer, pyramideselskaber, uopfordrede reklamer (spam) eller nogen form for selvreplikerende eller uønskede meddelelser, eller brugen af distributionslister til personer, som ikke har ikke fået specifik tilladelse til at være inkluderet i en sådan proces (kommercielt eller på anden vis);

(ii) høste eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden udtrykkelig tilladelse dertil;

(iii) bruge, overføre eller på anden måde kopiere eller stille til rådighed (mod eller uden betaling) for en fysisk eller juridisk person et katalog over Microsoft-brugere eller andre bruger- eller anvendelsesoplysninger eller en del deraf i anden anvendelseskontekst end den, som er tilladt i henhold til Aftalen;

(iv) forstyrre en anden parts brug af Tjenesterne eller på anden vis bruge Tjenesterne på en måde, der kunne beskadige, deaktivere, overbebyrde, svække eller på anden vis forstyrre eller afbryde Webstedet eller Tjenesterne eller netværk, der har forbindelse til Tjenesterne;

(v) forsøge at opnå uautoriseret adgang til Tjenesterne, andre konti, computersystemer eller netværk, der har forbindelse til Tjenesterne via adgangskode-mining eller under nogen anden form;

(vi) udleje, bortlease, give sikkerhed i eller på anden måde overføre rettigheder til brug af Tjenesterne i nærværende Aftale;

(vii) foretage reverse engineering, ændringer, dekompilering, disassemblering, oversættelse eller på anden vis forsøge at aflede eller få vist kildekoden fra en hvilken som helst del af Softwaren eller Tjenesterne;

(viii) bedrage, krænke, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden vis overtræde andres juridiske rettigheder (f.eks. privatlivets fred og reklamerettigheder);

(ix) overføre eller på anden måde gøre filer tilgængelige, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, som er beskyttet af immaterialretlige love, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretlige eller varemærkelove (eller rettigheder til offentliggørelse eller rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred), medmindre De ejer eller styrer rettighederne dertil eller har modtaget alle de nødvendige tilladelser dertil;

(x) overføre filer, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots, ødelagte filer eller lignende oplysninger, der kan skade driften af en anden persons computer eller ejendom eller oplysninger; og

(xi) forfalske eller slette oplysninger vedrørende styring af ophavsret, såsom forfattertilskrivelser, juridiske eller andre meddelelser eller ejendomsretlige betegnelser, oprindelsesmærker, softwarekilder eller andet materiale indeholdt i en fil, der overføres.

20. Skadesløsholdelse.Såfremt De er Kunde, accepterer De at yde erstatning til, holde skadesløs og forsvare alle Associerede enheder i forbindelse med eventuelle krav, erstatningsansvar, skader og/eller omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, salærer, omkostninger og andre udgifter til advokater og ekspertvidner), der opstår som følge af eller i relation til Softwaren eller Tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, enhver person, der opnår adgang til Tjenesterne ved hjælp af Deres adgangskode eller adgangsnøgle), enhver faktisk eller påstået misligholdelse af nærværende Aftale eller gældende lov eller enhver faktisk eller påstået krænkelse eller misligholdelse fra Deres side eller anden person, der opnår adgang via Tjenesterne ved hjælp af Deres adgangskode eller adgangsnøgle, af immateriel ejendom eller personlige oplysninger eller enhver anden rettighed tilhørende en anden fysisk eller juridisk person.

21. ANSVARSFRASKRIVELSE. AL SOFTWARE OG ALLE TJENESTER LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG “MED ALLE FEJL” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI.

HVER AF DE ASSOCIEREDE ENHEDER FRASKRIVER SIG HERVED ETHVERT ANSVAR, ALLE BETINGELSER OG FORPLIGTELSER AF ENHVER ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, SYSTEMINTEGRATION ELLER KOMPATIBILITET, HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS ELLER SØMMELIG PRÆSTATION. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER INKLUDERER, UDEN BEGRÆNSNING, ETHVERT ANSVAR, ALLE FORPLIGTELSER OG ALLE BETINGELSER OM AT: SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE VIL KØRE UDEN AFBRYDELSE, ER PÅLIDELIGE, ER TILGÆNGELIGE PÅ ETHVERT TIDSPUNKT, ER SIKRE, ER FRI FOR FEJL, ER FRI FOR VIRUS ELLER SVARER TIL ENHVER LIGNENDE BETINGELSE; AT MEDDELELSER ELLER ANMODNINGER LEVERES; AT FEJL SKAL AFHJÆLPES; ELLER AT SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE, ALT INDHOLD, ALLE SYSTEMER, SERVERE OG OPLYSNINGER, DER ER I ELLER BENYTTES AF SOFTWAREN OG/ELLER TJENESTERNE, ER FRI FOR SKADELIGE ASPEKTER.

DER YDES HELLER IKKE NOGEN GARANTI VEDRØRENDE EJENDOMSRET ELLER MOD FORSTYRRELSE AF NOGENS NYDELSESRET TIL SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE ELLER KRÆNKELSE.

22. INTET INDHOLDSANSVAR. DE ACCEPTERER, AT INGEN AF DE ASSOCIEREDE ENHEDER (som defineret ovenfor) SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR NOGET INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDHOLD, DER ER SENDT, MODTAGET, FRIGIVET ELLER PÅ ANDEN MÅDE HAR NOGEN SOM HELST FORBINDELSE TIL SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE; INDHOLD, DER ER SENDT, MEN IKKE MODTAGET; ENHVER ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF INDHOLD; ALT INDHOLD, DER ER SENDT VED HJÆLP OG/ELLER INKLUDERET I TJENESTERNE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TRUENDE, ÆREKRÆNKENDE, UTUGTIGT, STØDENDE ELLER ULOVLIGT INDHOLD; EN PERSONS ADFÆRD; ELLER KRÆNKELSE AF EN ANDEN PERSONS RETTIGHEDER, HERUNDER PRIVATLIVETS FRED, IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER.

23. UDELUKKELSE AF VISSE SKADER. DE ACCEPTERER, AT FØLGENDE SKADER ER UDELUKKET, OG AT DE IKKE VIL VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING FOR NOGEN AF DEM: ALLE SÆRSKILT DOKUMENTERET, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER FØLGESKADER; SKADER I FORBINDELSE MED DRIFTSTAB, TAB AF FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONSKADE, KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER PLIGT, HERUNDER I GOD TRO ELLER MED RIMELIG OMHU, ELLER FOR GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED; OG ANDET ØKONOMISK TAB ELLER ANDET TAB END DEN "DIREKTE SKADE", DER ER BESKREVET I AFSNIT 23 NEDENFOR. DE OVENFOR NÆVNTE SKADER UDELUKKES SELV I DET TILFÆLDE, AT FEJL, MISLIGHOLDELSE (HERUNDER GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED), SKÆRPET ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR, OG/ELLER KONTRAKTBRUD FRA MICROSOFT ELLER EN AF DE ASSOCIEREDE ENHEDER, OG SELVOM MICROSOFT ELLER EN AF DE ASSOCIEREDE ENHEDER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE ACCEPTERER, AT DISSE UDELUKKELSER OG DEN NEDENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FINDER ANVENDELSE, SELVOM EN GIVEN BEFØJELSE HERVED IKKE FINDER ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED SIT EGENTLIGE FORMÅL. 24. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. MED UNDTAGELSE AF SKADESERSTATNING, DER SKAL BETALES I HENHOLD TIL LOVEN, ER DE INDFORSTÅET MED, AT AL SKADESERSTATNING ER UDELUKKET, MED UNDTAGELSE AF ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER, SOM DE HAR PÅDRAGET DEM I RIMELIG TILLID, OP TIL EN REFUNDERING AF DEN PRIS, DE FAKTISK HAR BETALT FOR TJENESTERNE I AFTALENS GYLDIGHEDSPERIODE (F.EKS. KVARTALSVIS ELLER MÅNEDLIGT) UMIDDELBART FORUD FOR ANMELDELSE AF ET SÅDANT KRAV, UANSET SØGSMÅLETS ELLER KRAVETS FORM (F.EKS. AFTALE, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLING, SKÆRPET ANSVAR, GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED, BEDRAGERI ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DOG MAKSIMALT ÉN DOLLAR (USD 1,00).

25. Overlevelsesmulighed. Afsnit 1, 3 (i det omfang, der er begrænsninger i Deres rettigheder), og 4-32 vil fortsat være gældende efter enhver annullering, ophør, udløb eller indstilling af nærværende Aftale.

26. Gældende lovgivning; Værneting; Jurisdiktion. Nærværende Aftale og alle søgsmålsgrunde, der har relation til Softwaren eller Tjenesterne, som er indgået med et af vores associerede selskaber uden for Europa, er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Washington i USA og de føderale love i USA. Nærværende Aftale og alle søgsmålsgrunde, der har relation til Softwaren eller Tjenesterne, der er indgået med et af vores associerede selskaber i Europa, er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Irland. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er vilkårene for anvendelse underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor det associerede selskab, som leverer tjenesterne, er organiseret. FN-konventionen af 1980 angående aftaler om internationalt salg af varer (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og dens relaterede værktøjer finder ikke anvendelse for nærværende Aftale eller eventuelle licens- eller tjenesteaftaler, der er indgået med et af vores associerede selskaber i henhold til nærværende aftale.

27. Diverse. I det tilfælde, at en del af nærværende Aftale anses for at være ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse tilsidesættes af en bestemmelse, som er gyldig og har retskraft, og som i videst mulig omfang svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse, og risikofordelingen og den resterende del af Aftalen skal fortsat være gældende. Såfremt en eller flere bestemmelser anses for være i lovstridige, skal den eller de bestemmelser fortolkes, i den grad det er muligt, så de(n) afspejler parternes hensigt, og de øvrige bestemmelser skal fortsat gælde fuldt ud. Microsofts undladelse af gøre gældende eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i henhold til nærværende Aftale skal ikke fortolkes som et afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse, medmindre dette er aftalt med Microsoft i et ikke-elektronisk skrift, der manuelt er underskrevet af en person med den fornødne fuldmagt hos Microsoft.

28. Force Majeure. De Associerede enheder kan ikke holdes til ansvar for manglende ydeevne eller forsinkelser i ydeevnen, som skyldes en hændelse, der med rimelighed ligger uden for partens kontrol, herunder, men ikke begrænset, til krig, fjendtligheder, revolutioner, optøjer, civil opstand, national undtagelsestilstand, epidemier, brand, oversvømmelse, jordskælv, naturens kræfter, eksplosion, embargo eller udefra kommende omstændigheder.

29. Tredjeparts begunstigede; Tildeling. De Associerede enheder er begunstigede tredjeparter i forbindelse med nærværende Aftale, men der er ingen yderligere begunstigede tredjeparter. Ingen part kan tildele nærværende Aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, det være sig via aftale, i kraft af loven eller på anden måde, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anden part i Aftalen, bortset fra at Microsoft kan tildele nærværende Aftale til en (1) eller flere af de Associerede enheder uden Deres forudgående accept.

30. Eksportrestriktioner. De accepterer, at amerikansk lovgivning og amerikanske bestemmelser begrænser eksport og reeksport af varer og tekniske data, der er af amerikansk oprindelse, herunder Software og Tjenester. Uden begrænsning af det foregående accepterer De, at Softwaren og Tjenesterne er eller kan være et "krypteret element", der er underlagt kontrolforanstaltninger i henhold til amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), som bekendtgøres af det amerikanske handelsministerium. De er indforstået med ikke at eksportere eller reeksportere Softwaren eller Tjenesterne i nogen form, som er i strid med eksportlovgivningen i USA eller anden jurisdiktion. De vil yde erstatning til, holde skadesløs og forsvare de Associerede enheder mod enhver form for overtrædelse af sådanne love eller bestemmelser.

31. Hele Aftalen. Aftalen (herunder Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og relaterede overenskomster indgået med Dem eller oplysninger givet til Dem i forbindelse med Softwaren eller Tjenesterne) udgør hele aftalen mellem Microsoft og Dem, hvad angår Softwaren og Tjenesterne, og tilsidesætter al anden (tidligere eller samtidig) kommunikation og forslag, det være sig elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem Microsoft og Dem for så vidt angår Softwaren og Tjenesterne. De accepterer, at alle vilkår eller betingelser indeholdt i ethvert dokument, herunder, men ikke begrænset til, en indkøbsordre, godkendelse, e-mail eller et andet dokument, som De nu eller på et senere tidspunkt giver Microsoft, ikke har nogen retsvirkning, og at nærværende Aftale er den eneste mellem Microsoft og Dem, hvad angår Softwaren og Tjenesterne, og at den kun kan ændres som angivet heri. FN-konventionen angående aftaler om internationalt salg af varer (International Sale of Goods) eller tilsvarende konvention gælder ikke nærværende Aftale. Microsofts håndhævelse af nærværende Aftale (herunder Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) er underlagt gældende lovgivning og retsskridt, og De accepterer, at Microsoft kan opfylde håndhævelseskrav eller anmodninger eller krav fastlagt af myndighederne uanset eventuelle betingelser i nærværende Aftale eller den pågældende erklæring, der anfører det modsatte. En trykt udgave af nærværende Aftale og alle meddelelser, som De modtager i elektronisk form, kan fremlægges i juridiske eller administrative forhandlinger, der er baseret på eller har relation til nærværende Aftale i samme omfang og underlagt samme betingelser som andre forretningsdokumenter og -fortegnelser, der genereres og vedligeholdes i trykt form.

32. Ændringer. Microsoft har til enhver tid ret til at ændre bestemmelserne i nærværende Aftale og/eller i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og De kan acceptere de ændrede bestemmelser på den måde, der er angivet i meddelelsen om ændring, der leveres af Microsoft. Ethvert ændringsforslag, der fremføres af Dem, kan kun accepteres af Microsoft i en ikke-elektronisk meddelelse, der er signeret manuelt af autoriserede repræsentanter for parterne. Såfremt Microsoft anbringer ændrede vilkår på Webstedet, træder sådanne vilkår automatisk i kraft, ti (10) dage efter at de er anbragt på webstedet, uanset vilkårene i afsnit 32. Når Softwaren bruges, efter at sådanne ændrede vilkår er anbragt, er De indforstået med, at De er underlagt disse ændrede bestemmelser. De er derfor indforstået med jævnligt at gå til Webstedet for at undersøge den til enhver tid gældende Aftale (herunder Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger). Senest opdateret: februar 2008

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×