Vælge SmartArt-grafik

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hver SmartArt-layout giver en anden måde til at udtrykke dit indhold og forbedre din meddelelse. Nogle layout du blot tilføje visuelle polsk til en liste med punkttegn og andre layout (såsom organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at give bestemte typer af oplysninger.

Tip: Klik på følgende overskrifter kan finde flere oplysninger om hvert emne.

Før du vælger et layout til din SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. En type er meget lig en kategori, som kan hjælpe dig til hurtigt at vælge det relevante layout til dine oplysninger. Prøv dig frem med forskellige typer. Tabellen nedenfor er ikke en komplet liste, men du kan bruge den som et udgangspunkt.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vise trinnene i en proces eller tidslinje. oprette et rutediagram.

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Brug billeder på en fremtrædende plads for at formidle eller fremhæve indhold.

Billede

Også overveje mængden af tekst, du har, fordi mængden tekst påvirker udseendet og antallet af figurer, du skal bruge i et layout. Er der flere hovedpunkterne med underafsnit under dem? Få mere at vide Udfør mere vægt end de oversigt punkter eller omvendt? SmartArt-grafik er generelt bedst, når antallet af figurer og mængden tekst er begrænset til vigtige punkter. Store mængder tekst kan distrahere i forhold til pænere af SmartArt-grafikken og gøre det sværere at formidle dit budskab visuelt. Dog fungerer nogle layout, som Ligebenet trapez listelayoutet i typen liste fint med store mængder tekst.

Der er mange specielle layout til rådighed til hver type SmartArt-grafik. Nogle har pladsholdere til billeder. Nogle layout består af separate figurer til hver oplysning inklusive underpunkter. Andre layout kombinerer underpunkter med oversigtspunkter. Hvis du ser på placeringen af oversigtsoplysningerne i forhold til detaljerne, kan du få en fornemmelse af, hvilke oplysninger modtagerne vil lægge mest mærke til. Sørg for, at de vigtigste data er placeret sådan, at de får mest opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modvægtspile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et begrænset antal figurer, ved du, hvilket indhold der ikke vil blive vist i SmartArt-grafikken, fordi der vises et rødt X (og ikke et punkttegn) ud for disse elementer i ruden Tekst.

tekstrude med røde x'er

Layout med modvægtspile

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet SmartArt-grafiklayout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Når du skifter til et andet SmartArt-grafiklayout, overføres det meste af din tekst og andet indhold, farver, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du ønsker, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere strukturen i layoutet. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men det kan være, at der i din proces kun er brug for to figurer, eller der kan være brug for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk,   og det oprindelige design og den oprindelige kant på layoutet af SmartArt-grafikken bevares.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en PowerPoint-præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med vist pladsholdertekst, kan du se pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du sletter dem.

Overveje også, hvor meget plads der er det sted, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt tyndt område til rådighed, skal du vælge et lodret layout, f.eks. Forskudt proces i typen Proces og ikke et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har et fast højde-bredde-forhold, så de ikke optager al pladsen. Højde-bredde-forhold henviser til forholdet mellem bredden og højden. Hvis du f.eks. placerer layoutet Gittermatrix i typen Matrix på en plads, der er bredere, end den er høj, vil SmartArt-grafikken ikke bruge al den tomme plads til bredden. Hvis du vil ændre højde-bredde-forholdet, kan du ændre layoutet af diasset eller dokumentet, ændre størrelsen på den plads, hvor du placerer SmartArt-grafikken (hvorved du ændrer udseendet af SmartArt-grafikken), eller du kan skifte til et andet SmartArt-grafiklayout med et andet højde-bredde-forhold.

Galleriet Vælg SmartArt-grafik viser alle tilgængelige layout opdelt elleve forskellige typer – allelistenproces, cyklus, hierarki, relation, Matrix, og Pyramide, billede, Office.com og andre. (Typen Office.com viser flere layout, der er tilgængelige på Office.com. Anden typen vises kun, hvis du kan tilføje brugerdefineret SmartArt-grafik og kan ikke føje dem til en af de andre typer.) Beskrivelser, som angiver, hvilke typer oplysninger er relevante for et bestemt layout vises under større billedet på den ene side i galleriet Vælg SmartArt-grafik.

Du kan få vist en liste over layoutnavne og -beskrivelser i Beskrivelser af SmartArt-grafik.

Vælg et layout

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.

  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.

  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Du kan få vist en liste over layoutnavne og -beskrivelser i Beskrivelser af SmartArt-grafik.

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Nogle List-layout omfatter billedfigurer, så du kan markere teksten med et lille billede eller en lille tegning. Selvom figurer med pladsholdere til billeder er designet til at vise billeder, kan du føje et billede som fyld til en hvilken som helst figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste
Layoutet Lodret billedmarkeringsliste med pladsholdere til billeder (de små cirkler til venstre)

Tip: I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

Få mere at vide: Beskrivelser af SmartArt-grafik af listetypen

I modsætning til layout i typen Liste har layout i typen Proces som regel et retningsbestemt forløb og bruges til at illustrere trin eller faser i en proces eller en arbejdsproces, f.eks. fortløbende trin til færdiggørelse af en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt, eller en tidslinje eller plan. Du kan bruge Proces-layout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden, så der frembringes et resultat. Der findes Proces-layout, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces
Et Lodret proces-layout

Layoutet Grundlæggende proces

Et Grundlæggende proces-layout (vandret)

Billede af layoutet Rund, bøjelig proces

Et Rund, bøjelig proces-layout (både lodret og vandret)

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje
Et Grundlæggende tidslinje-layout

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile
Et Procespile-layout

Bemærk: Hvis du vil oprette et rutediagram, bruge et layout som Lodret, bøjelig proces og derefter erstatte forskellige figurer til figurerne rutediagram.

Layoutet Lodret, bøjelig proces
Et Lodret, bøjelig proces-layout

Få mere at vide: Processen Skriv beskrivelser af SmartArt-grafik

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, vil et layout i typen Cyklus som regel illustrere en cirkulær eller gentaget proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en fortløbende skrive- og udgivelsescyklus til et websted), eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus
Et Grundlæggende cyklus-layout

Få mere at vide: Cyklustypen SmartArt-grafik

Den mest almindelige brug af layout i typen Hierarki er sandsynligvis et firmas organisationsdiagram. Men Hierarki-layoutet kan også bruges til at vise beslutningstræer, familietræer eller en produktfamilie.

Layoutet Vandret mærket hierarki
Et Vandret mærket hierarki-layout

Bemærk: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du bruge layoutet Organisationsdiagram, navn og stilling i organisationsdiagram layout eller layout af Organisationsdiagram med billeder. Når du bruger disse layout, flere funktioner, som Assistentfiguren og de hængende layout, bliver tilgængelig. Du kan få mere at vide om at oprette organisationsdiagrammer ved at læse, oprette et organisationsdiagram ved hjælp af SmartArt-grafik.

Layoutet Organisationsdiagram
Layoutet Organisationsdiagram

smartart-grafisk layout af organisationsdiagram med billeder

smartart-grafisk layout af organisationsdiagram med billeder

layoutet organisationsdiagram med billeder

layoutet organisationsdiagram med billeder

Få mere at vide: Hierarkitypen SmartArt-grafik

Layout i typen relation vise nonprogressive, forbindelse relationer mellem dele (såsom sammenknyttede eller overlappende begreber) og typisk afbilde grundlæggende relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Gode eksempler på forbindelseslayouts er Venn-diagrammer, der viser, hvordan områder eller begreber overlapper og samles på en center skæringspunkt; mål-layout, der viser beholdning; og radial-layout, der viser relationer til en central core eller som repræsenterer. Du kan få mere at vide om at oprette Venn-diagrammer ved at læse oprette et Venn-diagram.

Layoutet Grundlæggende Venn
Et Grundlæggende Venn-layout

Layoutet Grundlæggende mål

Et Grundlæggende mål-layout

Layoutet Grundlæggende radial

Et Grundlæggende radial-layout

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial
Et Konvergerende radial-layout

Få mere at vide: Relationstypen SmartArt-grafik

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix
Et Grundlæggende matrix-layout

Få mere at vide: Matrixtypen SmartArt-grafik

Layout i typen Pyramide viser forholdsmæssige eller hierarkiske relationer, der typisk opbygges opad. De fungerer bedst med de oplysninger, der skal vises fra toppen og nedad eller fra bunden og opad. Hvis du vil have vist et vandret hierarki, skal du vælge et Hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide
Et Grundlæggende pyramide-layout

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste
Et Pyramideliste-layout

Få mere at vide: Pyramidetypen SmartArt-grafik

Layout af typen Billede bruges, når du ønsker, at et billede skal formidle din besked med eller uden forklarende tekst, eller hvis du ønsker at bruge billeder som et supplement til en liste eller proces.

Layoutet Billede med indrammet tekst, SmartArt-grafik
Layoutet Billede med indrammet tekst

Billede af layoutet Billedtekstliste

Layoutet Billedtekstliste

Layoutet Stigende billedaccentueringsproces, SmartArt-grafik

Layoutet Stigende billedaccentueringsproces

Få mere at vide: Billedtypen SmartArt-grafik

De andre layout på Office.com vises i typen Office.com. Denne type opdateres med jævne mellemrum med nye layout.

Få mere at vide: Office.com-typen beskrivelser af SmartArt-grafik

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Når du har valgt den SmartArt-grafik, der passer til dig, kan du redigere og tilpasse det til yderligere opfylder dine behov. Se følgende artikler for at få mere at vide om at arbejde med SmartArt-grafik, du opretter:

Se også

Erstatte tekst med punkttegn med en grafisk liste, der ser smart ud

Konvertere billede på et dias til en SmartArt-grafik

Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

Hvornår skal jeg bruge SmartArt-grafik, og hvornår skal jeg bruge et diagram?

Hver SmartArt-layout giver en anden måde til at udtrykke dit indhold og forbedre din meddelelse. Nogle layout du blot tilføje visuelle polsk til en liste med punkttegn og andre layout (såsom organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at give bestemte typer af oplysninger.

I denne artikel

Ting, du skal overveje, når du vælger et layout til SmartArt-grafikken

Layouttyper

Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout til din SmartArt-grafik?

Før du vælger et layout til SmartArt-grafikken, du stille dig selv, hvad du vil formidle og om du vil have din oplysningerne skal vises en bestemt måde. Da du kan hurtigt og nemt skifter layout, prøve forskellige layout (forskellige typer) indtil du finder illustrerer en, som passer bedst dit budskab. En type ligner en kategori, der kan hjælpe dig med hurtigt at vælge den relevante layout til dine oplysninger. Eksperimentere med forskellige typer ved hjælp af tabellen nedenfor som udgangspunkt.

Bemærk: Tabellen er beregnet til at hjælpe dig med at komme i gang og er ikke en omfattende liste.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Overvej også den mængde tekst, du har. Mængden af tekst påvirker udseendet og det antal figurer, du skal bruge i et layout. Er der mange hovedpunkter med underpunkter? Betyder detaljerne mere end oversigtspunkterne eller omvendt? SmartArt-grafik virker generelt mest effektivt, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. layoutet Trapezliste i typen Liste, fungerer dog udmærket sammen med større tekstmængder.

For hver type af SmartArt-grafik findes mange forskellige layout. Nogle layout består af separate figurer for hvert element oplysninger, herunder underafsnit. Andre layout kombinere underafsnit med deres oversigt punkter. Kigge på placering af oversigtsoplysningerne i forhold til oplysningerne, kan du få en følelse, hvor oplysninger, tegner størst opmærksomhed fra dit publikum. Sørg for, at de vigtigste data er i positionen for optimal opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. For eksempel er layoutet Counterbalance pile i typen relation udviklet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres for at få vist flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et layout med et begrænset antal figurer, kan du se, hvilket indhold vises ikke i din SmartArt-grafik, fordi et rødt X (i stedet for et punkttegn) vises ud for disse elementer i tekstruden.

tekstrude med røde x'er

Layout med modvægtspile

Hvis du har brug for til at formidle mere end to ideer, skifte til et andet layout , der indeholder mere end to figurer til tekst, som Grundlæggende pyramide-layout i typen Pyramide. Husk på, ændre layout eller typer kan ændre betydningen af dine oplysninger. Eksempelvis har et layout med pile, der peger mod højre, som grundlæggende proces i typen proces, en anden betydning fra SmartArt-grafik med pile, der går i en cirkel, som Kontinuert cyklusgrafiklayout.

Når du skifter layout, de fleste af din tekst og andet indhold, farver, typografier, effekter og tekstformatering automatisk overføres til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde det nøjagtige layout, du vil, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafik til at justere strukturen i layoutet. Layoutet grundlæggende proces i typen proces vises med tre figurer, men processen muligvis kun to figurer, eller det kan være nødvendigt fem figurer. Når du tilføjer eller fjerner figurer og redigere teksten, placeringen af figurerne og mængden tekst i disse figurer opdateres automatisk – det oprindelige design og kanten af layout til SmartArt-grafikken.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (såsom [tekst] ). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en Microsoft Office PowerPoint 2007 præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med pladsholdertekst, der vises, får du vist pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du har slettet dem.

Overveje også, hvor meget plads der er det sted, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt tyndt område til rådighed, skal du vælge et lodret layout, f.eks. Forskudt proces i typen Proces og ikke et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har en fast højde-breddeforhold, så de ikke kan fylder det hele. Højde-breddeforhold refererer til forholdet mellem bredde og højde. Eksempelvis hvis du markerer layoutet Gittermatrix i typen Matrix til et mellemrum, der er bredere end det er højt, bruger SmartArt-grafikken ikke alle den tomme plads bredde. Hvis du vil ændre højde-breddeforhold, kan du ændre layoutet af dine dias eller dokument, ændre størrelsen af det tomme område, hvor du placerer den SmartArt-grafik (og ændre udseendet af SmartArt-grafikken) eller skifte til et layout med et andet højde-breddeforhold.

Toppen af siden

Layouttyper

Med hvert layout kan du give indholdet et anderledes udtryk og forbedre budskabet. Nogle layout giver blot visuelle forbedringer af en opstilling med punkttegn og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Galleriet Vælg SmartArt-grafik viser alle tilgængelige layout opdelt ni forskellige typer – allelistenproces, cyklus, hierarki, relation, og Matrix, Pyramide , og andre. ( Anden typen vises kun, hvis du kan tilføje brugerdefineret SmartArt-grafik og kan ikke føje dem til en af de andre typer). Beskrivelser, som angiver, hvilke typer oplysninger er relevante for et bestemt layout vises under større billedet på den ene side i galleriet Vælg SmartArt-grafik. Du kan finde en liste over layoutnavne og -beskrivelser, beskrivelser af SmartArt-grafik.

Alle

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.

  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.

  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Du kan finde en liste over layoutnavne og -beskrivelser, beskrivelser af SmartArt-grafik.

Liste

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Visse layout omfatter billede figurer, så du kan fremhæve din tekst med et lille billede eller din tegning. Selvom billede pladsholder figurer er designet til at få vist billeder, kan du tilføje et billede som fyldtil en figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste
Layoutet Lodret billedmarkeringsliste med pladsholdere til billeder (de små cirkler til venstre)

Tip: I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

Proces

I modsætning til layout i typen Liste har layout i typen Proces som regel et retningsbestemt forløb og bruges til at illustrere trin eller faser i en proces eller en arbejdsproces, f.eks. fortløbende trin til færdiggørelse af en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt, eller en tidslinje eller plan. Du kan bruge Proces-layout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden, så der frembringes et resultat. Der findes Proces-layout, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces
Et Lodret proces-layout
Layoutet Grundlæggende proces
Et Grundlæggende proces-layout (vandret)
Billede af layoutet Rund, bøjelig proces
Et Rund, bøjelig proces-layout (både lodret og vandret)

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje
Et Grundlæggende tidslinje-layout

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile
Et Procespile-layout

Tip: Brug et layout som Lodret, bøjelig proces, og derefter erstatte forskellige figurer for at oprette et rutediagram, til figurerne på rutediagrammer.

Layoutet Lodret, bøjelig proces
Et Lodret, bøjelig proces-layout

Cyklus

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, vil et layout i typen Cyklus som regel illustrere en cirkulær eller gentaget proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en fortløbende skrive- og udgivelsescyklus til et websted), eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus
Et Grundlæggende cyklus-layout

Hierarki

Måske er den mest almindelige brug for layout i typen hierarki et firma organisationsdiagram. Men hierarkilayout kan også bruges til at vise beslutningstræer eller en serie af produkter.

Layoutet Vandret mærket hierarki
Et Vandret mærket hierarki-layout

Tip: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du bruge layoutet Organisationsdiagram med billeder. Når du bruger denne layout, flere funktioner, som Assistentfiguren og de hængende layout, bliver tilgængelig.

Layoutet Organisationsdiagram
En layoutet organisationsdiagram med billeder

Relation

Layout i typen Relation viser ikke-progressive, ikke-hierarkiske relationer mellem dele (f.eks. sammenknyttede eller overlappende koncepter) og viser typisk grundlæggende relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Venn-diagrammer er et godt eksempel på layout i typen Relation, som viser, hvor områder eller koncepter overlapper og mødes i en central skæring; mållayout, der viser beholdning, og radiallayout, der viser relationer i forhold til en central kerne eller et centralt begreb.

Layoutet Grundlæggende Venn
Et Grundlæggende Venn-layout
Layoutet Grundlæggende mål
Et Grundlæggende mål-layout
Layoutet Grundlæggende radial
Et Grundlæggende radial-layout

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial
Et Konvergerende radial-layout

Matrix

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix
Et Grundlæggende matrix-layout

Pyramide

Layout i typen Pyramide vise proportionale eller hierarkiske relationer, der typisk opbygge opad. De fungerer bedst med oplysninger, du vil kunne ses fra top til bund eller fra bunden. Hvis du vil have vist en vandret hierarki, skal du vælge en hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide
Et Grundlæggende pyramide-layout

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste
Et Pyramideliste-layout

Andet

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×