Tilpasse standardindstillinger for dine databaser

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online. Se Oprette en Access-app for at få flere oplysninger.

Du kan tilpasse forskellige indstillinger til din Access-databaser ved at klikke på filer > Indstillinger > Klientindstillinger. De indstillinger, du foretager på denne kategori anvendes til alle Access skrivebordsdatabase filer placeret på din computer.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse markørens og tasternes funktion

Angive indstillinger for visning af funktioner

Redigere udskrivningsindstillingerne

Angive fælles indstillinger for din database

Tilpasse avancerede indstillinger for dit program

Angive indstillinger for sprogspecifik visning

Tilpasse markørens og tasternes funktion

Brug følgende indstillinger til at angive funktionen markøren, når du bruger visse taster. Du kan finde oplysninger om at angive sprogspecifikke markøren funktionsmåde, afsnittet Markørbevægelse i angive indstillinger for sprogspecifik visning senere i denne artikel.

Sådan indstiller du handlingen for, hvordan markøren skal reagere, når du trykker på Enter:

Indstilling

Beskrivelse

Flyt ikke

Bevarer markøren i det aktuelle felt.

Næste felt

Flytter markøren til det næste felt. Som standard er det næste felt placeret til højre eller venstre for det aktuelle felt, afhængigt af hvordan tekstretningen er indstillet. Denne indstilling er standardindstillingen.

Næste post

Flytter markøren til den næste post. Når du får vist flere poster, er den næste post lige under den aktuelle post.

Tilpas, hvordan markøren skal reagere, når du bruger piletasterne, ved hjælp af indstillingerne for Flyt markør med piletaster:

Fokusvisning af indstillingerne for bevægelse af piletaster

Indstilling

Beskrivelse

Næste felt

Flytter markøren til det næste eller forrige felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast, alt efter hvilke sprogindstillinger der er angivet.

Næste tegn

Flytter markøren til det næste eller forrige tegn i et felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast.

Markør stopper ved første/sidste felt

Når den er markeret, forhindres venstre og højre piletast i at flytte markøren fra det første eller sidste felt til den forrige eller næste post.

Hvis du vil angive markørens virkemåde i formularer og dataark, når du trykker på Enter, Tab og piletasterne, skal du vælge en indstilling i afsnittet Funktionsmåde ved aktivering af et felt:

Indstilling

Beskrivelse

Markér hele feltet

Markerer hele feltet, når markøren placeres i feltet.

Gå til starten af feltet

Flytter til starten af feltet, når markøren placeres i feltet.

Gå til slutningen af feltet

Flytter til slutningen af feltet, når markøren placeres i feltet.

Toppen af siden

Angive indstillinger for visning af funktioner

Du kan tilpasse følgende indstillinger for at få vist nyttige funktioner som animationer og statuslinjer i indstillingerne for Visning.

Fokuseret visning af visningsindstillingerne

Indstilling

Beskrivelse

Vis dette antal seneste dokumenter

Angiv eller rediger antallet af senest anvendte filer, der vises i ruden Database, du har åbnet for nylig.

Statuslinje

Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

Vis animationer

Aktiverer animerede funktioner som f.eks. animeret indsætning af nye kolonner i dataark.

Toppen af siden

Redigere udskrivningsindstillingerne

Du kan angive standardmargenerne ved at bruge indstillingerne under Udskrivning. Du kan også tilpasse sideopsætning og udskrivningsindstillinger, før du udskriver en rapport eller et dataark.

Indstilling

Beskrivelse

Venstremargen

Ændrer standard venstre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på fanen filer, klik på Udskriv, klik på Udskriv igen, og angiv derefter indstillingerne i dialogboksen Udskriv.

Højremargen

Ændrer standard højre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på fanen filer, klik på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Topmargen

Ændrer standardtopmargenen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Sådan ændrer du margenerne i eksisterende formularer og rapporter, klik på fanen filer skal du klikke på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Bundmargen

Ændrer den standard nederste margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Sådan ændrer du margenerne i eksisterende formularer og rapporter, klik på fanen filer skal du klikke på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Toppen af siden

Angive fælles indstillinger for din database

Du kan bruge en hvilken som helst af følgende indstillinger til at tilpasse, hvordan Access skal reagere, når du udfører nogle almindelige opgaver:

Indstilling

Beskrivelse

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer

Denne indstilling findes under afsnittet Generelt og kan være nyttig, hvis du er udvikler. Markér indstillingen, så Access viser fejl i programkoden til tilpasning af brugergrænsefladen.

Tilbagemelding med lyd

Afspiller de tilgængelige lyde, der er tilknyttet programhændelser i Microsoft Office, f.eks. åbning, lagring og udskrivning af filer samt visning af fejlmeddelelser. Lyde, som er tildelt forskellige hændelser, kan ændres i dialogboksen Egenskaber for lyde i Windows Kontrolpanel. Hvis du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd i et Office-program, aktiveres eller deaktiveres det også i alle andre Office-programmer. Hvis du vil ændre en lyd, som er tilknyttet en hændelse, skal du åbne mappen Lyde i Windows Kontrolpanel. Computeren skal have et lydkort for at afspille de fleste lyde.

Åbn den sidst anvendte database, når Access starter

Når denne indstilling er markeret, åbner Access den senest anvendte database i stedet for at vise siden Microsoft Access. Der er to tilstande til åbning af den senest anvendte database: Delt åbner den senest anvendte database til delt brug. Dette er standardindstillingen. Med udelt adgang åbner den senest anvendte database, hvor der er udelt adgang for en enkelt bruger.

Standardpostlåsning

Ingen låse Lader poster være åbne til redigering.

Alle poster Låser alle poster i den åbne formular eller det åbne dataark, og låser også poster i underliggende tabeller. Posterne vil være låst, mens objekterne er åbne.

Redigeret post Låser kun den post, du er ved at redigere.

Anvend fircifret formatering af årstal

Denne database Indstiller standardårsformatet for den aktuelt åbne database til fire cifre (åååå).

Bemærk:  Denne indstilling tilsidesætter indstillingen Alle databaser for den aktuelt åbne database.

Alle databaser Indstiller standardårsformatet for alle databaser til fire cifre (åååå).

Toppen af siden

Angive indstillinger for handlinger til søg og erstat

Angiv funktionen for søgning samt for søg/erstat ved hjælp af følgende indstillinger:

Indstilling

Beskrivelse

Hurtig søgning

Søger i det aktuelle felt og sammenligner hele feltet med søgestrengen.

Fuld søgning

Søger i alle felter og sammenligner enhver del af feltet med søgestrengen.

Søgning i starten af feltet

Søger i det aktuelle felt og sammenligner de første tegn i feltet med søgestrengen.

Toppen af siden

Angiv indstillinger til visning af bekræftelsesmeddelelser

Brug følgende indstillinger for at se, hvilken meddelelse der vises, når bestemte brugerhandlinger er fuldført:

Indstilling

Beskrivelse

Postændringer

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du ændrer en post.

Dokumentsletninger

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du sletter et databaseobjekt.

Handlingsforespørgsler

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du kører en handlingsforespørgsel af typen tilføjelse, opdatering, sletning eller tabeloprettelse på en Access-database.

Toppen af siden

Tilpasse avancerede indstillinger for dit program

Indstilling

Beskrivelse

Åbn databaser med låsning på postniveau

Gør låsning på postniveau standarden for den aktuelt åbne database. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, bliver låsning på sideniveau standarden for den åbne database. Dit valg gælder for data i formularer, dataark og kode, der bruger et postsætobjekt til at flytte gennem poster i en løkke. Denne indstilling gælder ikke for handlingsforespørgsler eller kode, der udfører massehandlinger ved hjælp af SQL-sætninger.

OLE/DDE-timeout (sek.): Bestemmer, hvor lang tid der skal gå, før Access gentager en mislykket OLE‑ eller DDE-handling. Gyldige værdier: 0-300. Standardværdi: 30.

Opdateringsinterval (sek.) : Det antal sekunder, der skal gå, før Access automatisk opdaterer poster i dataark‑ eller formularvisninger. Gyldige værdier: 0-32.766. Standardværdi: 60. Værdien 0 forhindrer opdateringer.

Antal opdaterede forsøg: Det antal gange, Access skal forsøge at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-10. Standardværdi: 2.

ODBC-opdateringsinterval (sek.): Bestemmer, hvor lang tid der skal gå, før Access automatisk opdaterer de data, der er indsamlet via en ODBC-forbindelse. Denne indstilling træder kun i kraft, hvis databasen er delt på et netværk. Gyldige værdier: 0-32.766. Standardværdi: 1500. Værdien nul forhindrer opdateringer.

Opdateringsforsøgsinterval (msek.) : Det antal millisekunder, der skal gå, før Access forsøger at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-1.000. Standardværdi: 250.

DDE-handlinger

Ignorer DDE-anmodninger giver Access besked om at ignorere DDE-forespørgsler fra andre programmer.

Aktivér DDE-opdatering får Access til at opdatere DDE-kæder med det interval, der er angivet i feltet Opdateringsinterval (sek.).

Kommandolinjeargumenter

Angiv de argumenter, der køres, når du starter Access eller åbner en Access-database.

Toppen af siden

Angive indstillinger for sprogspecifik visning

Indstilling

Beskrivelse

Standardindstilling for tekstretning

Venstre mod højre: Angiver visningen af nye objekter fra venstre mod højre, som er velkendt for danske og europæiske brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til venstre, nye felter tilføjes til højre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i dataarkvisning placeres i nederste venstre hjørne.

Højre mod venstre: Angiver visningen af nye objekter fra højre mod venstre, som er velkendt for mellemøstlige brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til højre, nye felter tilføjes til venstre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i tabellens dataarkvisning placeres i nederste højre hjørne.

Brug islamisk kalender

Når denne indstilling er tilgængelig, kan du vælge den for at basere den underliggende datareference på den islamiske månekalender. Hvis dette ikke er markeret, bruges den gregorianske kalender i databasen.

Bemærk: I Access anbefales det, at du vælger en kalendertype, når du første gang opretter en database, og at du ikke ændrer indstillingen igen.

Markørbevægelse

Visuel: Indstiller markørbevægelse til at forløbe inden i bidirektionel tekst ved at flytte til næste visuelt tilstødende tegn. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå fra højre mod venstre i arabisk tekst og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem den arabiske tekst og fortsætter derefter ved tegnet længst til højre i det danske ord og fortsætter i retningen højre mod venstre.

Logisk: Indstiller markørbevægelsen til at forløbe inden i bidirektionel tekst i forhold til retningen af det registrerede sprog. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå gennem arabisk og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem arabisk tekst og begynder derefter ved tegnet længst til venstre i det danske ord og fortsætter bevægelsen i retningen venstre mod højre.

Standardtema

Klik på Gennemse for at vælge et standardtema, et skrifttypetema eller farver til din database.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×