Tilpasse en tekstboks

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Efter at du har indsat en tekstboks i en formularskabelon, kan du tilpasse den ved at ændre dens egenskaber og indstillinger i dialogboksen Egenskaber for tekstboks. For at åbne dialogboksen skal du dobbeltklikke på den tekstboks, hvis egenskaber skal ændres, i formularskabelonen.

Nedenstående tabel beskriver nogle af de måder, du kan tilpasse en tekstboks på, og angiver årsager til, hvorfor du kan gøre det. Selv om tabellen ikke giver detaljerede proceduremæssige oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Egenskaber for tekstboks, får du alligevel en ide om den række af egenskaber, der er tilgængelige.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er visse funktioner i dialogboksen Egenskaber for tekstboks ikke tilgængelige. Afsnitsskift er f.eks. ikke understøttede.

  • Hvis din formularskabelon er baseret på en database, et skema eller andre eksisterende datakilde, kan du muligvis ikke tilpasse alle aspekter af et kontrolelement. For eksempel du muligvis ændre størrelsen på kontrolelementet, men ikke feltet eller gruppere navnet, der er afledt af den eksisterende datakilde.

Fane

Opgave

Oplysninger

Data

Ændre det tilknyttede feltnavn

Når du designer en ny, tom formularskabelon, kan du ændre standardnavnet på et felt eller gruppe for et kontrolelement til noget, der er nemmere at identificere, når du arbejder med datakilden. For eksempel er et felt med navnet "Sælger" nemmere at forstå end et felt med navnet "felt1."

Bemærk!: Ændring af feltnavnet ændrer ikke bindingen mellem en tekstboks og feltet i datakilden. Hvis du skal binde en tekstboks til et andet felt, skal du højreklikke på tekstboksen og derefter klikke på Skift binding i genvejsmenuen.

Data

Ændre datatypen

Når du designer en ny, tom formularskabelon, kan du ændre standarddatatypen til et kontrolelement. Standarddatatypen til en tekstboks er Tekst (string), men du kan ændre dette, hvis du vil. Hvis brugerne f.eks. skal kunne indsætte engelske pund i tekstboksen Transaktionsbeløb, kan du vælge datatypen Heltal (integer) og derefter vælge formateringsindstillingerne, så de værdier, der indsættes i tekstboksen, vises med pundtegnet (£).

Yderligere oplysninger om datatyper

I følgende tabel vises de datatyper, du kan benytte i tekstbokse.

Datatype

Beskrivelse

Tekst (string)

Bruges til data som f.eks. navne, adresser, telefonnumre, CPR-numre osv.

Heltal (integer)

Bruges til positive eller negative heltal, som f.eks. 1234, -1234 eller 1.234.

Decimal (double)

Bruges til tal med decimaler, som f.eks. 1234,12, -1234.12 eller $1234,12.

Sand/falsk (boolean)

Bruges til data, som enten skal være 1 (sand) eller 0 (falsk).

Hyperlink (anyURI)

Bruges til hyperlinks som f.eks. en UNC-sti (Universal Naming Convention) eller URL-adresse (Uniform Resource Locator).

Dato (date)

Bruges til datoer, som f.eks. 14-03-2007 eller 14. marts 2007.

Klokkeslæt (time)

Bruges til tidsangivelser som f.eks. 9:46:55 eller 09:46 A.M.

Dato og klokkeslæt (dateTime)

Bruges til både dato og klokkeslæt som f.eks. 14-03-2007 11:30.

Data

Angive en standardværdi

Hvis du vil standardteksten vises i et kontrolelement, når en bruger åbner formularen, kan du skrive teksten i feltet værdi. Du kan også bruge værdien i et andet felt i datakilden som standardværdi for et kontrolelement. Standardværdierne er anderledes end pladsholdertekst (som beskrives senere i denne artikel), da de altid er gemt som dataene i (.xml)-formularfil.

Data

Vise resultatet af en beregning

Hvis du vil have vist resultaterne af en beregning i et kontrolelement, kan du klikke på Indsæt formel Knapflade ud for feltet værdi knytte formler og funktioner til kontrolelementet. For eksempel kan du oprette en formel, der opsummerer en kolonne med tal i en gentaget tabel ved hjælp af en tekstboks sammen med funktionen sum . Eller du kan knytte funktionen i dag til en bestemt tekstboks, så når brugeren åbner formularen, vises den aktuelle dato i tekstboksen.

Data

Gøre tekstboksen obligatorisk

Hvis du vil minde brugerne om, at de skal indsætte data i et kontrolelement, kan du markere afkrydsningsfeltet Må ikke være tomt. Når brugerne åbner formularen, vises en rød stjerne i kontrolelementet, som påmindelse om, at kontrolelementet ikke må være tomt. Brugerne kan ikke sende data, før de har angivet en værdi i kontrolelementet.

Data

Tilføje datavalidering

Klik på Datavalidering for at angive datavalideringsregler for kontrolelementet. Hvis du har brug for en del tal, der skal angives i et bestemt format eksempelvis – tre tal, og derefter en bindestreg, og klik derefter to flere tal – du kan bruge datavalidering til at sikre, at brugere er i overensstemmelse med dette mønster.

Data

Anvende regler

Når du klikker på Regler, kan du oprette en regel, som automatisk udløser en eller flere handlinger, hvis brugere ændrer værdien i et kontrolelement. Hvis en bruger f.eks. i en indkøbsformular skriver et tal, der er højere end 10 i tekstboksen Beløb, kan du anvende en regel, så der fremkommer en dialogboks med teksten "Hvis du bestiller mere end 10 forskellige artikler samtidigt, kan afsendelsen blive forsinket". Du kan også anvende en regel, så der automatisk hentes opdaterede oplysninger fra en ekstern datakilde. I en direkthandelformular kan du f.eks. anvende en regel, der henter og viser realtids aktienoteringer i en tekstboks, enten når formularen åbnes, eller når brugeren anmoder om oplysninger derom.

Vis

Vise pladsholdertekst

Hvis du vil vejlede brugerne i, hvilke data der skal indsættes i tekstboksen, kan du skrive vejlendende tekst i boksen Pladsholder. I tekstboksen Antal overnatninger kan pladsholderteksten f.eks. benyttes til at spørge brugeren om, hvilke type data de skal skrive.

Pladsholdertekst vises som en standardværdi i et kontrolelement til indtastning af tekst, når en bruger åbner en formular. Pladsholdertekst er dog forskellig fra standardværdier på følgende tre måder:

  • Pladsholdertekst gemmes aldrig som dataene i (.xml)-formularfil.

  • I modsætning til en standardværdi, der vises som almindelig tekst i et kontrolelement, vises pladsholdertekst altid nedtonet.

  • Pladsholdertekst understøttes ikke i modsætning til en standardværdi i browserkompatible formularskabeloner.

Vis

Gøre tekstboksen skrivebeskyttet

Hvis du vil forhindre brugere i at ændre indholdet i et kontrolelement, skal du vælge den skrivebeskyttet afkrydsningsfeltet. Eksempelvis hvis du bruger et tekstfelt for at få vist resultaterne af en formel, kan du gøre tekstboksen skrivebeskyttet tilstand for at forhindre brugere i at overskrive resultatet. Selvom en skrivebeskyttet tekstboks ikke vises nedtonet i formularen, vil blive forhindret brugere fra at indtaste oplysninger i tekstfeltet.

Vis

Slukke stavekontrollen eller autoudførelsesfunktionen

For at forhindre brugere i at bruge kontrollere stavningen inde i et tekstelement eller automatisk at genbruge tidligere indtastninger, som er blevet indsat i formularen i det pågældende kontrolelement, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Aktiver stavekontrol og Aktiver autoudførelse, der begge er markeret som standard. Du kan f.eks. deaktivere stavekontrollen til tekstbokse, som viser egennavne. Du kan deaktivere Autoudførelse til at beskytte personlige oplysninger, f.eks. når en formular skal deles af mange mennesker.

Vis

Lade brugere indsætte flere tekstlinjer

Hvis en tekstboks skal kunne vises mere end en linje tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Flerlinjer. Du kan bestemme, om der skal være afsnitsskift i tekstboksen.

Vis

Aktivere afsnitsskift

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Flerlinjer, og du vil have, at brugerne skal kunne skrive flere afsnit med oplysninger i tekstboksen, skal du markere afkrydsningsfeltet Afsnitsskift. Det er nyttigt, hvis brugerne f.eks. skrive et langt svar på et spørgsmål i en tekstboks, men du vil have, at dataene skal skrives som almindelig tekst, fordi brugeren skal videresende dem til en database. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Flerlinjer i en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Afsnitsskift.

Vis

Aktiver tekstombrydning

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Flerlinjer, markeres afkrydsningsfeltet Ombryd tekst automatisk i InfoPath, så teksten flyder fra den ene linje til den næste, efterhånden som brugerne skriver i tekstboksen. Når tekstombrydning er aktiveret, kan du markere rulleindstillinger på listen Rulning. Du kan f.eks. få vist rullepaneler i tekstboksen, som vises, når brugere skriver mere tekst, end der kan være i tekstboksen. For at rulleindstillingerne skal fungere korrekt skal tekstboksen have en fast højde og bredde. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Flerlinjer i en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Ombryd tekst eller angive indstillinger på listen Rulning.

Vis

Begrænse antallet af tegn

Hvis du vil tildele en tegnbegrænsning for en tekstboks, skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns tekstboks til og derefter skrive det tilladte antal tegn. I en personaleformularskabelon kan du f.eks. bruge denne funktion til at forhindre, at brugerne skriver mere end fem tegn i tekstboksen Medarbejder-id. Hvis formularskabelonen er forbindet med en database eller til et eksternt XML-skema, og den pågældende datakilde har eksisterende krav til tegnlængde, vises en datavalideringsfejl automatisk i Microsoft Office InfoPath, hvis brugerne overskrider disse begrænsninger, når de udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen. For at markøren automatisk skal gå frem til næste kontrolelement i formularen, når brugeren har nået tegnbegrænsningen for et kontrolelement, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt automatisk til næste kontrolelement, når grænsen er nået. At automatisk flytte markøren frem til næste kontrolelement understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Vis

Tilføje betinget formatering

Klik på Betinget formatering for at åbne dialogboksen Betinget formatering, hvor du kan ændre udseendet af et kontrolelement, herunder dets synlighed, baseret på værdier, som brugerne indtaster i formularen. For eksempel i en salgsrapport formularskabelon, kan du bruge betinget formatering til at advare brugeren, at den afstand, der er brugt er større end mængden budgetterede.

Størrelse

Justere størrelse, indre margen og ydre margener

Du kan manuelt angive størrelsen på et kontrolelement ved at angive værdier i felterne højde og bredde. Du kan også omdefinere afstanden både i og uden for kontrolelementet ved at ændre udfyldningen, som er mængden bufferen området rundt om kontrolelementets indhold, eller margener, som er afstanden mellem kontrolelementets kant og omgivende tekst eller objekter i formularskabelonen.

Størrelse

Justere tekstboksen med etiketten

Klik på knappen Juster for bedre at justere teksten inde i et kontrolelement med dets etiket. InfoPath justerer automatisk kontrolelementets højde, indre bundmargen og bundmargen efter behov.

Avanceret

Angive et skærmtip

For at gøre en forklarende note vises, når brugerne flytter markøren hen over kontrolelementet, skal du angive den tekst, du ønsker, i feltet skærmtip. Hjælpemidler til handicappede, som skærmen handicapfunktioner, der gør på skærmen oplysninger, der er tilgængelige som elektronisk tale eller en disse opdateres blindskrift skærm, afhængige ofte disse skærmtip til at formidle oplysninger til brugerne.

Avanceret

Ændre tabulatorrækkefølgen

Du kan ændre placeringen af et kontrolelement i formularskabelonens generelle tabulatorrækkefølge. Tabulatorrækkefølgen er den rækkefølge, hvori fokus flyttes i en formular fra ét felt eller objekt til næste som brugere skal du trykke på TAB eller SKIFT + TAB. På fanen Indeks standardindstillingen for alle objekter i en formularskabelon er 0, men tabulatorrækkefølgen starter med 1. Det vil sige, vælges et kontrolelement med 1 i feltet under fanen Indeks først, når brugere skal du trykke på tabulatortasten. Et kontrolelement med 2 i feltet under fanen Indeks vælges andet, og så videre. Alle kontrolelementer med værdien 0 i feltet under fanen Indeks kommer sidst i tabulatorrækkefølgen. Hvis du vil springe kontrolelementer i tabulatorrækkefølgen, skal du skrive -1 i feltet under fanen Indeks.

Avanceret

Tildele en tastaturgenvej

Du kan skrive et bogstav eller et tal i boksen hurtigtast for at angive en tastaturgenvej. Tastaturgenveje giver brugerne mulighed at gå til et kontrolelement ved at trykke på en kombination af taster i stedet for ved at flytte musen. Hvis du vælger at bruge tastaturgenveje i formularskabelonen, skal du fortælle brugerne om genvejstasterne. For eksempel kan du skrive (ALT + S) efter en titeltekst i feltet til Giv brugerne besked om, at der er en tastaturgenvej til et tekstfelt til sælger.

Avanceret

Angive eller tilpasse fletninger

Klik på Flet indstillinger for at angive, hvordan data, som brugerne indtaster i kontrolelementet skal vises, når flere formularer kombineres. For eksempel kan du vælge foran teksten fra et tekstfelt med et bestemt ord eller elementer i dialogboksene Adskil tekst med et semikolon.

Avanceret

Få ViewContext-id'et til tekstboksen

Du kan bruge værdien ViewContext til at identificere kontrolelementet i kode. Hvis du kender værdien ViewContext, kan du for eksempel bruge denne værdi med metoden ExecuteAction for objektet Vis til at udføre en handling fra et program på den XML-data, der er bundet til kontrolelementet.

Avanceret

Angive og tilpasse et inputfelt

Klik på Inputområde for at angive typen af brugerinput, der er beregnet til kontrolelementet. Dette kan hjælpe med at forbedre genkendelsen af håndskrift og tale Indtast for kontrolelementet. Eksempelvis hvis du bruger IS_URL inputområde for kontrolelementet, ved InfoPath for at ignorere mellemrum mellem ord.

Browserformularer

Tilpasse indstillinger til afsendelse af data tilbage til serveren

Fanen Browserformularer vises kun når du opretter en webbrowserkompatibel formularskabelon. Gør det muligt at styre, om data er sendt til serveren, når brugerne ændrer data i tekstfeltet.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×