Office
Log på

Tilføje og tilpasse dato- og klokkeslætsformater

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives det, hvordan Microsoft Office Access gemmer oplysninger om dato og klokkeslæt, hvordan du kan føje dato- og klokkeslætsfelter til dine tabeller, formularer og rapporter, og hvordan du kan tilpasse formatet for dato og klokkeslæt til dine behov.

Hvad du vil gøre?

Forstå dato- og klokkeslætsformater

Tilføje et dato/klokkeslætsfelt

Formatere et dato/klokkeslætsfelt

Tilføje en dato ved hjælp af datovælgeren

Angive et format for indtastning af dato- og klokkeslætsdata med en inputmaske

Redigere de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises

Forstå dato- og klokkeslætsformater

Dato og klokkeslæt kan indtastes i en database og kan derefter vises i forskellige formater. I Access vises datoen og klokkeslættet automatisk i formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat. Datoerne vises som mm/dd/åååå i USA og som dd/mm/åååå uden for USA, hvor mm er måneden, dd er dagen, og åååå er året. Klokkeslættet vises som tt:mm:ss AM/PM, hvor tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslæt, varierer afhængigt af den geografiske placering, der er angivet i indstillingen Microsoft Windows internationale og sproglige indstillinger på din computer. For eksempel i Europa og mange dele af Asien, afhængigt af din placering, du kan se dato og klokkeslæt som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM. I USA, skal du se 28-11/2006 12:07:12 PM. Finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen internationale og sproglige indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises, senere i denne artikel.

Disse automatiske formater kan ændres ved hjælp af brugerdefinerede visningsformater. Det visningsformat, du vælger, påvirker imidlertid ikke den måde, dataene indtastes på, eller hvordan Access lagrer disse data. Du kan f.eks. angive en dato i europæisk format som f.eks. 28.11.2006, men tabellen, formularen eller rapporten viser værdien som 11/28/2006.

Access indeholder en vis grad af automatisk datavalidering, når det drejer sig om formatering af dato og klokkeslæt. Hvis du f.eks. angiver en ugyldig dato som 32.11.2006, vises der en meddelelse, og du vil have mulighed for at angive en ny værdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslæt til datatypen Tekst. Gyldige datoværdiområder går fra -657.434 (1. januar 100 e.Kr.) til 2.958.465 (31. december 9999 e.Kr.). Gyldige klokkeslætsværdier går fra ,0 til ,9999 eller 23:59:59.

Tilbage til toppen

Tilføje et dato/klokkeslætsfelt

Hvis du vil bruge datoer og klokkeslæt i en database, skal du starte med at oprette et dato/klokkeslætsfelt i en eller flere af dine databasetabeller. Indstillingerne for dato- eller klokkeslætsfelter lagres altid i en tabel, men værdien for datoen eller klokkeslættet kan vises i en tabel, formular eller rapport.

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. I den øverste del af tabeldesign skal du markere en tom række.

 3. Skriv et navn til det nye felt i kolonnen Feltnavn.

 4. I kolonnen Datatype skal du markere Dato og klokkeslæt på listen og derefter gemme tabellen.

  Det nye felt bør se ud som følger, men feltnavnet kan variere:

  Forespørgselsdesigner med et nyt Dato og klokkeslæt-felt

Værdierne for datoer og klokkeslæt kan også gemmes som tal, når du planlægger at udføre beregninger med dato- og klokkeslætsdata. Du kan f.eks. beregne et samlet antal arbejdstimer (en timeseddel) eller fastslå en fakturas alder. Flere oplysninger om beregning af datoværdier finder du i artiklen om funktionen Dato.

Tilbage til toppen

Formatere et dato/klokkeslætsfelt

Access indeholder mange forskellige foruddefinerede formater for dato- og klokkeslætsdataene, men hvis disse formater ikke opfylder dine behov, kan du angive et brugerdefineret format. Hvis du ikke vælger enten et foruddefineret eller et brugerdefineret format, anvender Access automatisk Standarddatoformatet – dd/mm/åååå t:mm:ss.

Anvende et foruddefineret format

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. I nederste del skal du klikke på egenskabsboksen Format og derefter vælge et format på rullelisten.

 4. Når du vælger et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering Knapflade , og du får mulighed for at anvende dit nye format på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater Format overalt, hvor Feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslætsfeltet.

 5. Hvis du vil anvende dine ændringer på hele databasen, skal du klikke på Ja, når dialogboksen Opdater egenskaber vises, og de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format, vises.

 6. Gem ændringerne, og skift til Dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Bemærk!: De internationale indstillinger i Windows kan helt eller delvist kan styre, hvordan et foruddefineret format vises.

Tabel med foruddefinerede formater og eksempler    

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standard) Viser datoværdier som tal og klokkeslætsværdier som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Til begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows. Hvis der ikke er en tidskomponent i en værdi, vises kun datoen. Hvis der ikke er en datokomponent i en værdi, vises kun klokkeslættet.

30-06-2008 10:10:42

Lang dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

Mandag den 29. august 2006

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

29/Aug/2006
29-Aug-2006

Kort dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Anvende et brugerdefineret format

Når du anvender et brugerdefineret format på dato/klokkeslætsfeltet, kan du kombinere forskellige formater ved at have to sektioner, en til datoen og en til klokkeslættet. I det tilfælde skal du adskille sektionerne med et semikolon. Du kan f.eks. kombinere formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat på følgende måde: dd/mm/åååå;t:mm:ss.

Tip!: I Access 2010 har Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter udtrykket kræver. 

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. I den nederste del skal du klikke på egenskabsboksen Format og derefter angive formatet.

Tabel med pladsholdere og separatorer til et brugerdefineret format    

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år. Brug separatoren angivet i de internationale indstillinger i Windows. Brug f.eks. en skråstreg (/) for engelsk (USA).

Klokkeslætsseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatorerne for timer, minutter og sekunder. Brug separatoren angivet i de internationale indstillinger i Windows. Brug f.eks. et kolon (:) for engelsk (USA).

c

Viser standarddatoformatet.

d eller dd

Viser dagen i måneden som et eller to cifre. Til ét ciffer skal du bruge et enkelt pladsholdertegn. Til to cifre skal du bruge to pladsholdertegn.

ddd

Forkorter ugedagens navn til tre bogstaver.

dddd

Angiver alle dage i ugen.

ddddd

Viser det korte datoformat.

dddddd

Viser det lange datoformat.

w

Viser et tal, der svarer til ugedagen.

m eller mm

Viser måneden som enten et enkeltcifret eller et tocifret tal.

mmm

Forkorter månedens navn til tre bogstaver. Januar ville f.eks. blive vist som Jan.

mmmm

Angiver alle månedsnavne.

q

Viser det aktuelle kvartal (1-4). Hvis du f.eks. ansætter en medarbejder i maj, vises kvartalsværdien som 2 i Access.

y

Viser dagen i året, 1-366.

yy

Viser de sidste to cifre i året.

Bemærk!: Det anbefales, at du indtaster og får vist alle fire cifre i et givent år.

yyyy

Viser alle cifre i et år i området 0100-9999.

Klokkeslætsseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatoren for timer, minutter og sekunder. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. Oplysninger om disse indstillinger finder du i afsnittet, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises.

h eller hh

Viser timeangivelsen med et eller to cifre.

n eller nn

Viser minutter som et eller to cifre.

s eller ss

Viser sekunder som et eller to cifre.

tttt

Viser det lange datoformat.

AM/PM

Viser værdier for 12-timers klokkeslæt med et efterstillet AM eller PM. Værdien angives ud fra din computers systemur.

A/P eller a/p

Viser værdier for 12-timers klokkeslæt med et efterstillet A, P, a eller p. Værdien angives ud fra din computers systemur.

AMPM

Viser 12-timers værdier, men bruger de morgen og eftermiddag indikatorer, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows. Oplysninger om disse indstillinger finder du i afsnittet, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruger tomme mellemrum, visse matematiske tegn (+ -) og finansielle symboler ($ ¥ £) efter behov overalt i formatstrengene. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\) eller omvendt skråstreg (/) og stjerne (*), skal du omslutte dem med dobbelte anførselstegn.

"Ordret tekst"

Omslut en tekst, som brugerne skal have vist, med dobbelte anførselstegn.

\

Tvinger Access til at vise de tegn, der umiddelbart følger efter. Dette svarer til at omslutte et tegn med dobbelte anførselstegn.

*

Når dette tegn anvendes, bliver tegnet umiddelbart efter stjernen et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. I Access vises tekst normalt venstrejusteret, og eventuelle områder til højre for værdien udfyldes med tomme mellemrum. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng, og når du gør det, udfylder Access tomme pladser med det angivne tegn.

[farve]

Anvender en farve på alle værdierne i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i parentes og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid. F.eks. viser dddd[pink] dagen med pink farve

Når du angiver et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering Knapflade og giver dig mulighed for at anvende det nye format på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater Format overalt, hvor Feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslætsfeltet.

Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

Gem ændringerne, og skift til Dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Tilbage til toppen

Tilføje en dato ved hjælp af datovælgeren

Du kan føje en dato til tabellen på flere måder. Hvis den er tilgængelig, er datovælgeren en nem løsning.

Bemærk!: Kontrolelementet Datovælger er ikke tilgængeligt, hvis en inputmaske anvendes på feltet Dato og klokkeslæt.

 1. Klik på det felt, hvor du vil tilføje datoen. Hvis datovælgeren er tilgængelig, vises kalenderikonet.

 2. Klik på kalenderikonet. Et kalenderkontrolelement vises.

  Kalenderkontrolelementet

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på I dag for at angive dags dato.

  • Hvis du vil vælge en dato i den aktuelle måned, skal du klikke på datoen.

  • Hvis du vil vælge en anden måned og dag, skal du bruge knapperne for frem eller tilbage.

Tilbage til toppen

Angive et format for indtastning af dato- og klokkeslætsdata med en inputmaske

Når du vil tvinge brugere til at angive dato og klokkeslæt i et bestemt format, skal du bruge en inputmaske. Hvis du f.eks. anvendte en inputmaske til at angive datoer i europæisk format, vil en person, der skriver data i databasen, ikke kunne angive datoer i andre formater. Inputmasker kan anvendes på felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og på kontrolelementer på formularer og i rapporter.

Du kan definere en inputmaske i ét format og angive et andet visningsformat for de samme data. En inputmaske kan f.eks. kræve, at brugerne angiver datoen som ååå.mm.dd og derefter angive formatet for visning af datoen som dd-mmm-åååå, så datoen vises som 24-juli-2008.

Du kan finde flere oplysninger om inputmasker i artiklen Oprette en inputmaske til indtastning af felt- eller kontrolværdier i et bestemt format.

Tilføje en inputmaske

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. Hvis tabellen ikke indeholder et tekstfelt, skal du markere en tom række i øverste del af designgitteret, klikke på kolonnen Datatype, markere Tekst og derefter gemme ændringerne.

 3. Markér feltet Dato og klokkeslæt, og klik derefter på egenskaben Inputmaske under fanen Generelt i nederste sektion af designgitteret.

  1. Bemærk!: Inputmasker indeholder tre sektioner, der alle er adskilt af semikoloner. Den første sektion er obligatorisk, og resten er valgfrie. Den første sektion definerer maskens streng og består af pladsholdere og konstanttegn. Den anden sektion definerer, om du vil gemme tegnene i masken plus dataene i feltet. Skriv 0, hvis du vil gemme masken og dine data. Skriv 1, hvis du kun vil gemme dataene. Den tredje sektion definerer den pladsholder, der bruges til at angive en placering til data. I Access bruges som standard understregningstegnet (_). Hvis du vil bruge et andet tegn, kan du skrive det på den ønskede placering i maskens streng, eller du kan skrive det i tredje sektion af masken. Der accepteres desuden kun ét tegn eller mellemrum på en placering i en inputmaske.

 4. I egenskabsboksen Inputmaske skal du skrive 00 LLL 0000;0;_ og derefter trykke på Enter.

  1. Access føjer flere tegn til din inputmaske, så den vises således: 00\LLL\0000;0;_

 5. Når du har angivet masken, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering, og du får mulighed for at anvende masken på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk vil arve den. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket Knapflade og derefter klikke på Opdater Inputmaske overalt, hvor Feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavnet navnet på feltet Dato og klokkeslæt.

 6. Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format.

 7. Klik på Ja for at anvende formatet, og klik derefter på Gem.

Tilbage til toppen

Redigere de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises

Windows understøtter en lang række sprog samt og dato- og klokkeslætsformaterne for de lande og regioner, hvor det pågældende sprog bruges. Dato- og klokkeslætsformaterne i dine internationale indstillinger påvirker helt eller delvist de foruddefinerede og brugerdefinerede visningsformater, du anvender til dine Access-data. Antag f.eks., at du indtaster en datoværdi og bruger skråstreg som datoseparator (29/8/2006). Derefter anvender du standarddatoformatet til visning til feltet Dato og klokkeslæt. Når du får vist dine data, vil du muligvis ikke få vist skråstregerne, fordi der kan være angivet et andet tegn i dine internationale indstillinger.

Access bruger de dato- og klokkeslætsseparatorer, finansielle symboler og andre tegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, medmindre du tilsidesætter dem med et brugerdefineret visningsformat.

I følgende fremgangsmåde forklares det, hvordan du angiver og ændrer dine internationale indstillinger.

I    Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Klokkeslæt, sprog og region.

  Bemærk!: Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger, hvis du bruger klassisk visning.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på fanen Formater.

 4. Klik på Tilpas dette format under Nuværende format.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen, der indeholder de indstillinger, som du vil ændre, og foretag derefter ændringerne.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på fanen Internationale indstillinger.

 4. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen, der indeholder de indstillinger, som du vil ændre, og foretag derefter ændringerne.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Skift formatering af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen, der indeholder de indstillinger, som du vil ændre, og foretag derefter ændringerne.

Tilbage til toppen

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×