Tilføj, ændr, eller fjern en tendenslinje i et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan tilføje en tendenslinje eller et bevægeligt gennemsnit til enhver dataserie i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram. En tendenslinje er altid knyttet til en dataserie, men en tendenslinje repræsenterer ikke dataene i dataserien. En tendenslinje bruges i stedet til at vise en tendens i dine data eller prognoser for fremtidige data.

Bemærk: Du kan ikke føje en tendenslinje til dataserier i stablede diagrammer, 3D-diagrammer, radardiagrammer, cirkeldiagrammer, områdediagrammer og kransediagrammer.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om udarbejdelse af prognoser og visning af tendenser i diagrammer

Tilføje en tendenslinje

Ændre formatet for en tendenslinje

Angive antallet af perioder i en prognose

Angive det punkt, hvor tendenslinjen krydser den lodrette akse (værdiaksen)

Vise tendenslinjeligningen i diagrammet

Vise R-kvadreret værdi for en tendenslinje

Fjerne en tendenslinje

Få mere at vide om udarbejdelse af prognoser og visning af tendenser i diagrammer

Tendenslinjer benyttes til at vise tendenser i data grafisk og som en hjælp til at analysere prognoser. Disse analyser kaldes også regressionsanalyse. Ved at bruge regressionsanalyse kan du udvide en tendenslinje i et diagram ud over de faktiske data for at forudsige fremtidige værdier. Følgende diagram bruger f.eks. en simpel lineær tendenslinje, der er forudsagt to kvartaler frem, så den tydeligt viser en tendens i retning af stigende indtægter.

Diagram med tendenslinje

Tip

 • Du kan også oprette et glidende gennemsnit, der udjævner udsvingene i data og viser mønsteret eller tendensen tydeligere.

 • Hvis du ændrer et diagram eller en dataserie, så den ikke længere understøtter den tilknyttede tendenslinje,f.eks. ved at ændre diagramtypen til et 3D-diagram eller ændre visningen af et Pivotdiagram-rapport eller en tilknyttet pivottabelrapport, vises tendenslinjen ikke længere i diagrammet.

 • For kurvedata uden et diagram kan du bruge Autofyld eller en statistikfunktion, f.eks. FORØGELSE() eller TENDENS(), til at oprette data for lineære eller eksponentielle kurver.

Vælge den rigtige type tendenslinje for dine data

Hvis du vil føje en tendenslinje til et diagram i Microsoft Office Excel, kan du vælge en af seks forskellige tendens‑ eller regressionstyper: lineære tendenslinjer, logaritmiske tendenslinjer, polynomiske tendenslinjer, potenstendenslinjer, eksponentielle tendenslinjer eller tendenslinjer med glidende gennemsnit. Typen af dine data bestemmer, hvilken type tendenslinje du skal bruge.

En tendenslinje er mest præcis, når den R-kvadreret værdi er 1 eller tæt på 1. Når du tilpasser en tendenslinje til dine data, beregner Excel automatisk dens R-kvadrerede værdi. Hvis du vil, kan du få denne værdi vist i dit diagram.

Lineære tendenslinjer

En lineær tendenslinje er en ret linje, der bruges sammen med enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter angiver en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

I det følgende eksempel viser en lineær tendenslinje klart, at salget af køleskabe er steget konsekvent over en periode på 13 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,979, hvilket viser, at linjen passer godt til dataene.

Diagram med lineær tendenslinje

Logaritmiske tendenslinjer

En logaritmisk tendenslinje er den bedst tilpassede kurve, der kan anvendes, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller reduceres hurtigt og derefter udjævnes. I en logaritmisk tendenslinje kan der bruges negative og/eller positive værdier.

I det følgende eksempel er der brugt en logaritmisk tendenslinje til at illustrere en forventet vækst i bestanden af dyr med en bestemt mængde plads, hvor bestanden udjævnede sig, efterhånden som pladsen til dyrene blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,933, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Diagram med logaritmisk tendenslinje

Polynomiske tendenslinjer

En polynomisk tendenslinje er en kurve, der bruges, når der er udsving i dataene. Det er f.eks. nyttigt ved analyse af gevinster og tab på grundlag af en stor mængde data. Den polynomiske rækkefølge kan fastlægges ud fra antallet af udsving i dataene eller ud fra, hvor mange buer (top og dal) der forekommer i kurven. En 2. ordens polynomisk tendenslinje har normalt kun en top eller en dal. En 3. ordens polynomisk tendenslinje har normalt en eller to toppe eller dale. En 4. ordens polynomisk tendenslinje kan have op til tre toppe eller dale.

I det følgende eksempel er der brugt en polynomisk tendenslinje af 2. orden (én top) til at illustrere forholdet mellem fart og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,979, hvilket betyder, at linjen passer godt til dataene.

Diagram med polynomisk tendenslinje

Potenstendenslinjer

En potenstendenslinje er en kurvet linje, der bruges bedst sammen med de datasæt, der sammenligner de målinger, der forøges med et bestemt interval,f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

I det følgende eksempel er accelerationsdata vist ved indsættelse af afstand i meter gange sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,986, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med potenstendenslinje

Eksponentielle tendenslinjer

En eksponentiel tendenslinje er en kurve, som er meget praktisk, når dataværdier stiger eller falder i konstant større intervaller. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

I det følgende eksempel bliver en eksponentiel tendenslinje brugt til at illustrere den faldende mængde af kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk at den R-kvadrerede værdi er 0,990, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Tendenslinjer med glidende gennemsnit

En tendenslinje med glidende gennemsnit udjævner svingninger i data, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (fastlægges i indstillingen Periode), beregner gennemsnittet for dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. fastlægges til 2, bruges gennemsnittet for de to første datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet for det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit og så videre.

I det følgende eksempel viser en bevægelig gennemsnitstendenslinje et mønster for antallet af boliger solgt over en periode på 26 uger.

Diagram med tendenslinje med glidende gennemsnit

Toppen af siden

Tilføje en tendenslinje

 1. Klik på den dataserie i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, hvor du vil tilføje en tendenslinje, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Bemærk: Hvis du vælger et diagram, der indeholder mere end én dataserie, og du ikke vælger en dataserie, vil Excel vise dialogboksen Tilføj tendenslinje. Klik på den ønskede dataserie på listen, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en foruddefineret indstilling for tendenslinjen.

   Bemærk: Dette anvender en tendenslinje, uden at du kan vælge bestemte indstillinger.

  2. Klik på Flere indstillinger for tendenslinje, og klik derefter på den ønskede type tendenslinje under Tendens-/regressionstype i kategorien Indstillinger for tendenslinje.

Du skal bruge denne type

Hvis du vil oprette

Lineær

En lineær tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, som beregner tilpasningen af de mindste kvadrater for en linje:

ligning

hvor m er hældningen, og b er skæringen.

Logaritmisk

En logaritmisk tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, som beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

Polynomisk

En polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, som beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Potens

En potenstendenslinje ved hjælp af følgende ligning, som beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Bemærk: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Eksponentiel

En eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, som beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og e er logaritmens grundtal.

Bemærk: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Glidende gennemsnit

En tendenslinje med et glidende gennemsnit bruger følgende ligning: ligning

Bemærk: Antallet af punkter i en tendenslinje med et bevægeligt gennemsnit er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det antal, som du angiver for perioden.

R-kvadreret værdi

En tendenslinje, der viser en R-kvadreret værdi i et diagram ved hjælp af følgende ligning:

ligning

Denne tendenslinjeindstilling er tilgængelig under fanen Indstillinger i dialogboksen Tilføj tendenslinje eller Formatér tendenslinje.

Bemærk: Den R-kvadrerede værdi, du kan få vist med en tendenslinje, er ikke en justeret R-kvadreret værdi. Til logaritmiske, potens- og eksponentielle tendenslinjer benytter Excel en transformeret regressionsmodel.

 1. Hvis du markerer Polynomisk, skal du angive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet Rækkefølge.

 2. Hvis du markerer Glidende gennemsnit, skal du angive det antal perioder, der skal benyttes ved beregningen af det glidende gennemsnit, i feltet Periode.

 3. Hvis du tilføjer et glidende gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

 4. Hvis du tilføjer en tendenslinje i et kurvediagram, søjlediagram, områdediagram eller liggende søjlediagram, beregnes tendenslinjen baseret på den antagelse, at x-værdierne er 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Denne antagelse benyttes, uanset om x-værdierne er numeriske eller tekst. Hvis du vil basere en tendenslinje på numeriske x-værdier, bør du bruge et xy-plotdiagram.

 5. Excel tildeler automatisk et navn til tendenslinjen, men du kan ændre navnet. Klik på Brugerdefineret under Tendenslinjenavn i kategorien Indstillinger for tendenslinje i dialogboksen Formatér tendenslinje, og skriv derefter et navn i feltet Brugerdefineret.

Toppen af siden

Ændre formatet for en tendenslinje

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge det på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Hvis du vil ændre farven, typen eller indstillingerne for skygge for tendenslinjen, skal du klikke på en af kategorierne Stregfarve, Stregtype eller Skygge og derefter vælge indstillinger.

Toppen af siden

Angive antallet af perioder i en prognose

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge det på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Hvis du vil angive det antal perioder, der skal medtages i en prognose, skal du klikke på et tal i feltet Fremadrettede perioder eller Bagudrettede perioder under Prognose.

Toppen af siden

Angive det punkt, hvor tendenslinjen krydser den lodrette akse (værdiaksen)

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge det på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Markér afkrydsningsfeltet Angiv skæring =, og skriv derefter en værdi i feltet Angiv skæring = for at angive det punkt på den lodrette akse (værdiaksen), hvor tendenslinjen krydser aksen.

  Bemærk: Du kan kun gøre dette, hvis du bruger en eksponentiel, lineær eller polynomisk tendenslinje.

Toppen af siden

Vise tendenslinjeligningen i diagrammet

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge det på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Hvis du vil vise ligningen for tendenslinjen i diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ligning i diagram.

  Bemærk: Du kan ikke vises ligningen for en tendenslinje for et glidende gennemsnit.

Tip: Ligningen for tendenslinjen afrundes for at gøre den mere læsevenlig. Du kan dog ændre antal decimaler for en markeret tendenslinjeetiket i feltet Antal decimaler under fanen Tal i dialogboksen Formatér tendenslinjeetiket (fanen Formatér, gruppen Aktuel markering, knappen Formatér det markerede).

Toppen af siden

Vise R-kvadreret værdi for en tendenslinje

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, som du vil vise den R-kvadreret værdi for, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Markér Vis R-kvadreret værdi i diagram under fanen Indstillinger for tendenslinje.

Bemærk: Du kan ikke vise en R-kvadreret værdi for et bevægeligt gennemsnit.

Toppen af siden

Fjerne en tendenslinje

 1. Klik på den tendenslinje i et ikke-stablet diagram, 2D-diagram, områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, aktiediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram, du vil fjerne, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Tendenslinje i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Ingen.

   Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

  2. Tryk på Delete.

Tip: Du kan også fjerne en tendenslinje, når du lige har føjet den til diagrammet, ved at klikke på Fortryd Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på Ctrl+Z.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×