Tastaturgenveje til PowerPoint 2007

Oversigt over tastaturgenveje

De tastaturgenveje, der beskrives i dette Hjælp-emne, svarer til et amerikansk tastatur. Tasterne på andre tastaturer svarer måske ikke helt til tasterne på et amerikansk tastatur.

I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og umiddelbart derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma (,).

Bemærk: Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Online Hjælp

Tastaturgenveje til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. Hjælp-vinduet viser emner og andet indhold.

I Hjælp-vinduet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Hjælp-vinduet.

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

ALT+F4

Skifte mellem Hjælp-vinduet og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden for PowerPoint.

ALT+HOME

Vælge det næste element i Hjælp-vinduet.

TAB

Vælge det forrige element i Hjælp-vinduet.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

Vælge det næste eller forrige element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Udvide eller skjule det valgte element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad).

ALT+HØJRE PIL

Rulle lidt op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PAGE UP, PAGE DOWN

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Tryk på F6, og tryk derefter på CTRL+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P

Ændre forbindelsesmåden. Måske skal du trykke flere gange på F6.

F6 (indtil boksen Skriv de ord, som du vil søge efter er aktiv), TAB, PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, som du vil søge efter. Måske skal du trykke flere gange på F6.

F6

Skifte mellem forskellige områder i Hjælp-vinduet, f.eks. mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL OP, PIL NED

Udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Grundlæggende funktioner i Microsoft Office

Vise og bruge vinduer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue.

ALT+TAB

Skifte til det forrige vindue.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at det har været maksimeret.

CTRL+F5

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du trykke på ALT for at aktivere båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet), og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte opgaveruden. Båndet er en del af den nye Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Det erstatter flere menuer og værktøjslinjer med ét sted, hvor det er let at finde alle nødvendige kommandoer.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når der er flere åbne vinduer.

CTRL+F6

Skifte til det forrige vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Udføre kommandoen Flyt (i vinduets kontrolmenu), hvis et dokumentvindue ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F7

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), hvis dokumentvinduet ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at ændre størrelse på vinduet, og tryk på tasten ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere vinduet til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

CTRL+F10

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

PRINT SCREEN

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINT SCREEN

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

CTRL+SKIFT+F

Ændre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+, (komma)

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte et tegn til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til starten af en linje.

HOME

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Gentage den sidste Søgning.

SKIFT+F4

Søg og erstat

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn dialogboksen Søg.

CTRL+B

Åbn dialogboksen Erstat.

CTRL+H

Gentage den seneste Søgning

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den foregående celle.

SKIFT+TAB

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den foregående række.

PIL OP

Indsætte en tabulering i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

TAB i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytter til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange.

F6

Markere den næste eller forrige indstilling i en opgaverude, når opgaveruden er aktiv.

TAB, SKIFT+TAB

Få vist alle kommandoerne i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu. Flytter mellem visse indstillinger i en gruppe med indstillinger.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Åbne en genvejsmenu. Åbne en rullemenu for et markeret gallerielement

SKIFT+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

HOME, END

Rulle op eller ned i den markerede galleriliste.

PAGE UP, PAGE DOWN

Flytte op i toppen eller ned i bunden af den markerede galleriliste.

HOME, END

Close a task pane.

CTRL+SPACEBAR, C

Åbne Udklipsholder.

ALT+H, F, O

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. I tilfælde af at der er flere i-mærker, skifter den til næste i-mærke og viser menuen eller meddelelsen for det.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste menupunkt i en menu med i-mærker.

PIL NED

Markere det forrige menupunkt i en menu med i-mærker.

PIL OP

Udføre handlingen for det markerede menupunkt i en menu med i-mærker.

ENTER

Lukke menuen med i-mærker eller meddelelsen.

ESC

Tip!

 • Du kan angive, at der skal udsendes en lyd, hver gang der vises et i-mærke. Der kræves et lydkort, hvis der skal kunne høres lydalarmer, og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office-lyde fra webstedet Microsoft Office Online. Benyt følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007, når du har installeret lydfilerne:

  1. Klik på ALT+F for Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på bogstavet I for Program Indstillinger.

  2. Press A to move to Advanced or use the UP ARROW or DOWN ARROW keys to find it.

  3. Under the General topic in the Advanced category, press ALT+F to select the Provide feedback with sound check box, press TAB until you get to the OK button, and then press ENTER.

   Bemærk: Når du markerer eller fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, påvirker indstillingen alle Office-programmer, som understøtter lyd.

Ændre en opgaverudes størrelse 

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaverude for at få vist en menu med flere kommandoer.

 2. Brug VENSTRE PIL til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

Bemærk: Tryk på ESC, når du er færdig med at ændre størrelse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller indstillingsgruppe.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller indstillingsgruppe.

SKIFT+TAB

Flytte til det næste tabulatorstop i en dialogboks.

CTRL+TAB

Flytte til det forrige tabulatorstop i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til et ønsket punkt på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markere eller fjerne markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

MELLEMRUM

Markere et punkt. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

ALT+ det understregede bogstav i et punkt

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af tegnet til venstre for markøren.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af tegnet til højre for markøren.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af ordet til venstre for markøren.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af ordet til højre for markøren.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen.

SKIFT+HOME

Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen.

SKIFT+END

Bruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbne mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Knappen Slet Knapflade : Slette den markerede mappe eller fil.

ALT+3 eller DELETE

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Oprette en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifte mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Vise menuen Funktioner.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte mellem punkter eller områder i dialogboksen.

TAB

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Navigere på båndet, en del af den nye Brugergrænsefladen Office Fluent

Få adgang til en kommando med nogle få tastetryk

 1. Tryk på ALT.

  Der vises et tastetip over hver af de funktioner, der er tilgængelige i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

  Bånd med viste tastetip

  Billedet ovenfor er hentet fra Kurser på Microsoft Office Online.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. yderligere tastetip. Hvis f.eks. fanen Start er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde, skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den pågældende kommando. Hvis du f.eks. trykker på ALT+H, F, S åbnes rullelisten Størrelse i gruppen Skrifttype.

  Bemærk: Tryk på ALT for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene.

Ændre tastaturfokus uden brug af musen

Du kan også bruge tastaturet i forbindelse med båndet til at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge den aktive fane i båndet og aktivere adgangsnøgle.

ALT eller F10. Tryk på en af disse taster igen for at gå tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Få vist genvejsmenuen for den valgte kommando.

SKIFT+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Den aktive fane i båndet

 • En af de åbne opgaverude

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus frem eller tilbage mellem de forskellige kommandoer på båndet.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

PIL OP, PIL NED, VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Aktivere den valgte kommando eller det valgte kontrolelement på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne den valgte menu eller det valgte galleri på båndet.

MELLEMRUM eller ENTER

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet for at ændre en værdi.

ENTER

Afslutte redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

ENTER

Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet (hvis der ikke er knyttet et emne i Hjælp til den markerede kommando, vises i stedet et generelt emne om programmet).

F1

Almindelige opgaver i Microsoft Office PowerPoint

Flytte mellem ruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte med uret mellem ruder i normal visning.

F6

Flytte mod uret mellem ruder i normal visning.

SKIFT+F6

Skifte mellem fanerne Dias og Disposition i ruden Disposition og dias i normal visning.

CTRL+SKIFT+TAB

Arbejde i en disposition

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

ALT+SKIFT+VENSTRE PIL

Sænke et afsnit.

ALT+SKIFT+HØJRE PIL

Flytte markerede afsnit op.

ALT+SKIFT+PIL OP

Flytte markerede afsnit ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Have vist overskriftsniveau 1.

ALT+SKIFT+1

Udvide tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N, derefter S og derefter H for at vælge Figurer.

 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den ønskede figur.

 3. Tryk på CTRL+ENTER for at indsætte den valgte figur.

Insert a box

 1. Press and release ALT, and then press N.

 2. Press TAB to move to Text Box, located on the Insert tab in the Text group.

 3. Press CTRL+ENTER to insert the text box.

Insert an object

 1. Press and release ALT, then N, then J to select Object.

 2. Use the arrow keys to move through the objects.

 3. Press CTRL+ENTER to insert the object that you want.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på ENTER.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på TAB for at gå fremad (eller SKIFT+TAB for at gå bagud) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere, hvis du vil markere en enkelt figur.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og derefter trykke på CTRL+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere den pågældende gruppe og derefter trykke på CTRL+SKIFT+G.

Vise eller skjule et gitter eller hjælpelinjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule gitteret.

SKIFT+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

ALT+F9

Kopiere attributterne for en figur

 1. Marker figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på CTRL+SKIFT+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på TAB eller SKIFT+TAB for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på CTRL+SKIFT+V.

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere tegnet til venstre for markøren.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere én linje op.

SKIFT+PIL OP

Markere én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

ENTER

Markere alle objekter.

CTRL+A (under fanen Dias)

Markere alle dias.

CTRL+A (i diassorteringsvisning)

Markere al tekst.

CTRL+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

TILBAGE

Slette ordet til venstre for markøren.

CTRL+TILBAGE

Slette tegnet til højre for markøren.

DELETE

Slette ordet til højre for markøren.

CTRL+DEL

Klippe et markeret objekt.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

CTRL+V

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Redo the last action.

CTRL+Y

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Paste special.

CTRL+ALT+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til starten af en linje.

HOME

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til starten af en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Flytte for at gentage den seneste søgning.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en tabulering i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

TAB i slutningen af den sidste række

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på PIL NED for at markere Regneark-objekt, og klik derefter på Rediger.

Formatere og justere tegn og afsnit

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

CTRL+SKIFT+F

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øge skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+, (komma)

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnformateringen.

CTRL+T

Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver.

SKIFT+F3

Anvende fed formatering.

CTRL+F

Anvende understregning.

CTRL+U

Anvende kursiv.

CTRL+K

Anvende sænket skrift (automatisk linjeafstand).

CTRL+PLUSTEGN (+)

Anvende hævet skrift (automatisk linjeafstand).

CTRL+SKIFT+PLUSTEGN (+)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

CTRL+MELLEMRUM

Insert a hyperlink.

CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formater.

CTRL+SKIFT+C

Indsætte formater.

CTRL+SKIFT+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrere et afsnit.

CTRL+E

Justere et afsnit.

CTRL+J

Venstrejustere et afsnit.

CTRL+L

Højrejustere et afsnit.

CTRL+R

Køre en præsentation

Du kan benytte følgende tastaturgenveje under præsentation i fuldskærmsvisning.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte præsentationen forfra.

F5

Udføre den næste animation eller gå til det næste dias.

N, ENTER, PAGE DOWN, HØJRE PIL, VENSTRE PIL eller MELLEMRUM

Udføre den forrige animation eller gå til det forrige dias.

P, PAGE UP, VENSTRE PIL, PIL OP eller MELLEMRUM

Gå til dias Tal.

Tal+ENTER

Få vist et tomt, sort dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, sort dias.

B eller PUNKTUM

Få vist et tomt, hvidt dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, hvidt dias.

W eller KOMMA

Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation.

S

Afslutte en præsentation.

ESC eller BINDESTREG

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Gå til det næste dias, hvis det næste dias er skjult.

H

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

Bruge et klik med musen til at fortsætte afprøvningen.

M

Vende tilbage til det første dias.

1+ENTER

Få vist den skjulte markør igen eller ændre markøren til en pen.

CTRL+P

Få vist den skjulte markør igen eller ændre markøren til en pil.

CTRL+A

Skjule markøren og navigationsknappen med det samme.

CTRL+H

Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder.

CTRL+U

Få vist genvejsmenuen.

SKIFT+F10

Gå til det første eller næste hyperlink på et dias.

TAB

Gå til det sidste eller forrige hyperlink på et dias.

SKIFT+TAB

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink.

ENTER (når et hyperlink er markeret)

Tip: Du kan trykke på F1 under en præsentation for at få vist en liste over kontrolelementer.

Gennemse webpræsentationer

Følgende taster kan bruges til at gennemse webpræsentationer i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå fremad gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks.

TAB

Gå tilbage gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks.

SKIFT+TAB

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink.

ENTER

Gå til det næste dias.

MELLEMRUMSTAST

Gå til det forrige dias.

TILBAGE

Bruge valgruden

Bruge følgende tastaturgenveje i valgruden.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte valgruden.

ALT, J, D, A og derefter P

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

PIL OP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

VENSTREPIL

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

HØJREPIL

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Markere et element, der er i fokus.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Annullere markering af et element, der er i fokus.

SKIFT+MELLEMRUM eller SKIFT+ENTER

Flytte et markeret element frem.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et markeret element tilbage.

CTRL+SKIFT+A

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

CTRL+SKIFT+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB 

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Udvide alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tildele menupunkter, indspillede makroer og Visual Basic for Applications (VBA) brugerdefinerede tastaturgenveje i Office PowerPoint 2007, skal du bruge et tredjepartstilføjelsesprogram, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som er tilgængelig fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×