Tastaturgenveje i Excel 2010 til Windows

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2010. Dette omfatter de genvejstaster, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Bemærk: Hvis du brugerMicrosoft Excel Starter 2010, skal du være opmærksom på, at ikke alle de funktioner, der er vist til Excel, understøttes i Excel Starter 2010.

Denne artikel indeholder

Tastaturadgang til båndet

CTRL-kombinationer for genvejstaster

Funktionstaster

Andre nyttige genvejstaster

Tastaturadgang til båndet

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet har nye genveje, der kaldes Tastetip. Tryk på Alt for at gøre Tastetip synlige.

Tastetipmærker vises på båndet

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på fanens tast – f.eks. skal du trykke på bogstavet N for fanen Sæt ind eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipmærker til knapperne på fanen. Tryk derefter på tasten til den ønskede knap.

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

De genvejstaster, der starter med Ctrl, fungerer stadig i Excel 2010. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til Udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra Udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+ menugenvejstaster fungerer stadig. Du skal selv huske på hele genvejen – det vises ikke på skærmen, hvilke bogstaver du skal trykke på. Du kan f.eks. prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Sæt ind) osv. Der vises et felt, der fortæller, at du bruger en adgangstast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du fortsætte og starte kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, skal du trykke på Esc og i stedet for bruge tastetipmærkerne.

Tip:  Downloade eller udskrive et Oversigtskort: Tastaturgenveje - Ctrl-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

CTRL+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

CTRL+SKIFT+(

Viser skjulte rækker i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

CTRL+SKIFT_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

CTRL+SKIFT+~

Anvender standardformatet for tal.

CTRL+SKIFT+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Anvender videnskabeligt format med to decimaler.

CTRL+SKIFT+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+½

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

CTRL+SKIFT+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabelrapporten i en pivottabel.

CTRL+SKIFT+:

Indtaster det aktuelle klokkeslæt.

CTRL+SKIFT+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Viser dialogboksen Sæt ind til indsætning af tomme celler.

CTRL+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

CTRL+;

Indtaster den aktuelle dato.

CTRL+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

CTRL+3

Anvender eller fjerner kursiv.

CTRL+4

Anvender eller fjerner understregning.

CTRL+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

CTRL+6

Skifter mellem at skjule objekter og vise objekter.

CTRL+8

Vise eller skjule dispositionssymboler.

CTRL+9

Skjuler de markerede rækker.

CTRL+0

Skjuler de markerede kolonner.

CTRL+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A én gang til, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

CTRL+F

Anvender eller fjerner fed skrift.

CTRL+C

Kopierer markerede celler.

CTRL+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

CTRL+B

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

SKIFT+F5 viser også denne fane, mens SKIFT+F4 gentager sidste Søg-handling.

CTRL+SKIFT+F åbner dialogboksen Formater celler med fanen Skrifttype valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

CTRL+K

Anvender eller fjerner kursiv.

CTRL+I

Viser dialogboksen Indsæt hyperlink for nye hyperlinks eller dialogboksen Rediger hyperlink for markerede eksisterende hyperlinks.

CTRL+L

Viser dialogboksen Opret tabel.

CTRL+N

Opretter en ny, tom projektmappe

CTRL+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle celler, der indeholder kommentarer.

CTRL+P

Viser fanen Udskriv i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL+SKIFT+P åbner dialogboksen Formater celler med fanen Skrifttype valgt.

CTRL+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

CTRL+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

CTRL+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

CTRL+ALT+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, tekst eller celleindhold i et regneark eller i et andet program.

CTRL+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

CTRL+X

Kopierer markerede celler.

CTRL+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

CTRL+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste emne, du indtastede.

Tip: Ctrl-kombinationerne Ctrl+E, Ctrl+J, CtrlL+M og Ctrl+Q er i øjeblikket ikke-tildelte genvejstaster.

Toppen af siden

Tip:  Downloade eller udskrive et Oversigtskort: Tastaturgenveje - Funktionstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

ALT+SKIFT+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Kun tilgængelig, hvis der er eksisterende navne i projektmappen.

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

CTRL+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

ALT+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. Du opnår det samme ved at trykke på Alt.

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Toppen af siden

Bemærk:  Downloade eller udskrive et Oversigtskort: Tastatusgenveje - Diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser tastetip (nye genvejstaster) på båndet.

Eksempler:

Alt, W, P ændrer regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, W, L ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, W, P ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletaster

Flytte en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

CTRL+PILETAST flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

SKIFT+PILETAST udvider markeringen af celler med én celle.

CTRL+SKIFT+PILETAST udvider markeringen af celler til sidste tomme celle i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller udvider markeringen til næste ikke-tomme celle, hvis næste celle er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger i en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

PIL NED eller ALT+PIL NED åbner en valgt rulleliste.

TILBAGE

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

DELETE

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

END

End aktiverer End-tilstand. I End-tilstand kan du trykke på en pil for at flytte til den næste celle, som ikke er tom, i den samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

ENTER

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

ESC

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

HOME

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når SCROLL LOCK er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PgDn

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

MELLEMRUM

I en dialogboks udfører det en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

CTRL+MELLEMRUM markerer en hel kolonne i regnearket.

SKIFT+MELLEMRUM markerer en hel række i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLEMRUM markerer hele regnearket.

  • Hvis regnearket indeholder data, markerer CTRL+SKIFT+MELLEMRUM det aktuelle område. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLEMRUM for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLEMRUM for tredje gang, markeres hele regnearket.

  • Når et objekt er markeret, markerer CTRL+SKIFT+MELLEMRUM alle objekter i et regneark.

Alt+mellemrum viser kontrolmenuen for Excel-vinduet.

TAB

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppeboks i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Toppen af siden

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-community'et

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows

Tastaturgenveje i Excel 2013 til Windows

Tastaturgenveje i Excel 2007 til Windows

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!