Sortere og gruppere data i en datavisning

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du let sortere og gruppere data i en datavisning.

Når du sorterer data i en datavisning, ændrer du den rækkefølge, dataene vises i. Sortering er en teknik, som du kan bruge til at flytte rundt på posterne på en sådan måde, at det bliver lettere at forstå dataene. Almindelige sorteringsrækkefølger er f.eks. alfabetisk eller kronologisk rækkefølge. Du kan også udføre avancerede sorteringer baseret på et udtryk.

Når du grupperer data i en datavisning, grupperes dataene i datavisningen efter de kriterier, du angiver. Sortering og gruppering minder om hinanden, og du kan ikke gruppere felter uden først at angive en sorteringsrækkefølge. Hvis du f.eks. sorterer en produktliste alfabetisk, så produkter, der starter med "A", vises samlet osv., er det en enkel form for gruppering. Hver gruppe i en datavisning kan udvides eller skjules ved hjælp af gruppehovedet.

Når du bruger Office SharePoint Designer 2007 til at sortere eller gruppere data i en datavisning, viser datavisningen som standard den sorteringsrækkefølge eller grupperingsrækkefølge for dataene, som du angiver, men du kan eventuelt føje en værktøjslinje til datavisningen, så besøgende på webstedet kan sortere eller gruppere data i browseren. Du kan finde et link til flere oplysninger om, hvordan du tilføjer en sådan værktøjslinje, i afsnittet Se også.

Oprette eksempeldata og datavisning, der bruges i eksemplet nedenfor, eller få mere at vide om datavisninger, skal du se oprette en datavisning.

Hvad vil du foretage dig?

Sortere data

Oprette en avanceret sorteringsrækkefølge

Fjerne en sorteringsrækkefølge

Gruppere data

Fjerne en rækkefølge af grupper

Sortere data

Ved at sortere data kan du præsentere oplysningerne i den rækkefølge, der fungerer bedst for dig, i stedet for den rækkefølge, hvori data oprindelig er blevet indtastet. Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders har f.eks. oprettet en datavisning af produktlisten. Du foreslår, at de sorterer listen alfabetisk efter produktnavn for at gøre det lettere at finde frem til produkterne på listen.

Du kan også sortere efter flere felter ved at føje flere felter til listen over sorteringsrækkefølge. Du kan f.eks. sortere datavisningen, så den viser produktlisten efter kategori og efter produktnavn inden for hver kategori for at gøre det lettere at finde produkterne på listen.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil sortere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Sorter og grupper på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Klik på det felt, du vil sortere efter, under Tilgængelige felter i dialogboksen Sorter og grupper, og klik derefter på Tilføj.

  Hvis der ikke vises nogen felter under Tilgængelige felter, kan du dobbeltklikke på Flere felter, klikke på det felt, du vil sortere efter, og derefter klikke på OK.

  I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Produktnavn for at sortere eksempeldataene alfabetisk efter produktnavn.

 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Egenskaber for sortering for at gøre følgende:

  • Hvis du vil sortere et felt fra laveste til højeste (f.eks. A, B, C eller 1, 2, 3), skal du klikke på Stigende.

  • Hvis du vil sortere et felt fra højeste til laveste (f.eks. Z, Y, X eller 3, 2, 1), skal du klikke på Faldende.

   Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for et felt fra stigende til faldende eller omvendt, skal du dobbeltklikke på feltet på listen Sorteringsrækkefølge. Bemærk, at trekanten ud for feltnavnet viser, om et felt er sorteret i stigende eller faldende rækkefølge.

 6. Klik på OK.

  Datavisning, der viser produkter i alfabetisk rækkefølge efter produktnavn

  Produktlisten for Northwind Traders er nu sorteret efter ét felt, Produktnavn. Nu ønsker du at sortere listen efter flere felter.

 7. Hvis du vil sortere efter flere felter, kan du tilføje flere felter på listen Sorteringsrækkefølge.

  Hvis du f.eks. vil sortere produktlisten efter kategori og derefter efter produktnavn inden for hver kategori, skal du føje feltet KategoriId til sorteringsrækkefølgen. Klik på feltet KategoriId Under Tilgængelige felter, og klik derefter på Tilføj.

  Nu vises både KategoriId og Produktnavn på listen Sorteringsrækkefølge.

 8. Klik på OK.

 9. Du kan også ændre den rækkefølge, hvori felterne sorteres. Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du klikke på et felt på listen Sorteringsrækkefølge og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  Du har f.eks. lige sorteret produktlisten for Northwind Traders først efter Produktnavn og derefter efter KategoriId. Hvis du vil sortere produktlisten først efter KategoriId og derefter efter Produktnavn, skal du klikke på KategoriId på listen Sorteringsrækkefølge og derefter klikke på Flyt op.

  Dialogboksen Sorter og grupper med feltet KategoriId vist først, efterfulgt af feltet Produktnavn

  Resultatet er en liste, der er sorteret efter KategoriId først og derefter efter Produktnavn.

  Datavisning, der viser produkter sorteret først efter kategori og derefter efter produktnavn

Toppen af siden

Oprette en avanceret sorteringsrækkefølge

Det kan forekomme, at du skal oprette en sorteringsrækkefølge, der bruger mere komplekse kriterier, end du kan angive i dialogboksen Sorter og grupper. Antag f.eks., at Northwind Traders ønsker at sortere en datavisning, så den viser produkterne efter den totale værdi af den aktuelle lagerbeholdning af det pågældende produkt. I dette tilfælde kan du sortere efter et XPath-udtryk, som du opretter ved hjælp af indstillingerne i dialogboksen Avanceret sortering.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruge XPath til at oprette en avanceret sorteringsrækkefølge. XPath er et sprog til at finde og behandle data i et XML-dokument. XPath Expression Builder indeholder IntelliSense til XPath, som gør det muligt for både uøvede og avancerede brugere at oprette XPath-udtryk, der udfører komplekse sorteringer på data.

XPath-sortering udføres på den XML-kode, der er grundlaget for dataene. Hvis du udfører en avanceret XPath-forespørgsel på en SQL-datakilde, f.eks. en Microsoft SharePoint-liste eller -bibliotek eller en SQL-database, gengives data først som XML, før XPath-sorteringsrækkefølgen anvendes, så sorteringen kan fungere langsommere end forventet.

 1. Klik på Rediger sorteringsudtryk under Egenskaber for sortering i dialogboksen Sorter og grupper.

  Du kan også åbne XPath Expression Builder ved at dobbeltklikke på Tilføj sorteringsudtryk under Tilgængelige felter i dialogboksen Sorter og grupper.

  Dobbeltklik på det felt, du vil indsætte i udtrykket, under Marker et felt, der skal indsættes i dialogboksen Avanceret sortering. Hvis du vil indsætte den fulde sti til feltet, skal du holde CTRL nede og dobbeltklikke på feltet.

  Hvis du f.eks. vil sortere efter den samlede lagerværdi for det pågældende produkt, skal du dobbeltklikke på EnhederPåLager. EnhederPåLager vises i boksen Rediger XPath-udtryk.

 2. Placer indsætningspunktet lige efter feltnavnet i boksen Rediger XPath-udtryk, og tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN.

  IntelliSense-listen over XPath-operatorer vises. IntelliSense til XPath kan bl.a. vise en liste over de tilgængelige felter eller funktioner, der er gyldige i forbindelse med det aktuelle udtryk.

 3. Dobbeltklik på den ønskede operator på IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksempel skal du dobbeltklikke på stjernen (*). Derefter vises en IntelliSense-liste over tilgængelige felter.

 4. Dobbeltklik på det ønskede felt på listen over tilgængelige felter.

  Hvis du vil oprette den avancerede sorteringsrækkefølge i eksemplet med Northwind Traders, skal du dobbeltklikke på PrisPrEnhed. Det endelige udtryk ser ud som følgende.

  xpath-udtryk til beregnede kolonner, som det vises i boksen rediger xpath-udtryk

  I bunden af XPath Expression Builder kan du se et eksempel på resultaterne af filteret, efterhånden som du opbygger udtrykket i boksen Rediger XPath-udtryk.

Toppen af siden

Fjerne en sorteringsrækkefølge

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, hvorfra du vil fjerne sorteringsrækkefølgen.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Sorter og grupper på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Klik på det felt, du vil fjerne fra sorteringsrækkefølgen, under Sorteringsrækkefølge i dialogboksen Sorter og grupper, og klik derefter på Fjern.

  Hvis du vil fjerne hele sorteringen fra datavisningen, skal du fjerne alle felterne fra sorteringsrækkefølgen.

Toppen af siden

Gruppere data

Sådan grupperer du data, skal du først oprette en sorteringsrækkefølge. I afsnittet tidligere sortere data.

Når du grupperer data i en datavisning, kan du vælge at få vist et gruppehoved eller en gruppefod for hvert felt i sorteringsrækkefølgen, og du kan vælge, om gruppen som standard skal udvides eller skjules. Du kan også vælge at holde grupperne sammen, når du blader gennem datavisningen, og få vist kolonnenavne eller totaler for hver gruppe.

Data grupperes ved hjælp af det første felt i sorteringsrækkefølgen. I det første afsnit af denne artikel sorterede du f.eks. en datavisning af produkterne for Northwind Traders efter KategoriId og derefter efter Produktnavn. Da det første felt i sorteringsrækkefølgen er KategoriId, bliver dataene grupperet efter kategori-id.

Nu ønsker du at gruppere produkterne efter kategori, så hver kategori kan udvides eller skjules, for at gøre det endnu lettere at gennemse datavisningen.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil gruppere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Sorter og grupper på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  Hvis du tidligere har oprettet sorteringsrækkefølgen i eksemplet for Northwind Traders, vil du se feltet KategoriId efterfulgt af feltet Produktnavn under Sorteringsrækkefølge. Hvis der ikke er nogen sorteringsrækkefølge i datavisningen, skal du først oprette en for at gøre indstillingerne under Egenskaber for gruppe tilgængelige.

 4. Klik på det felt, du vil gruppere efter, på listen Sorteringsrækkefølge i dialogboksen Sorter og grupper. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på KategoriId.

  Bemærk!: De forskellige felter i sorteringsrækkefølgen kan have hver deres gruppeegenskaber. Sørg for at markere det ønskede felt, før du anvender gruppeegenskaberne.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Vis gruppehoved under Egenskaber for gruppe for at få vist et gruppehoved i starten af hver gruppe, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil have grupperne i datavisningen udvidet som standard, skal du klikke på Udvid gruppe som standard. I eksemplet med Northwind Traders skal du vælge at få vist et gruppehoved og derefter klikke på denne indstilling.

  • Hvis du vil have grupperne i datavisningen skjult som standard, skal du klikke på Skjul gruppe som standard.

 6. Hvis du vil have vist en sidefod i slutningen af hver gruppe, som viser, hvor mange poster der er i gruppen, skal du markere afkrydsningsfeltetVis gruppefod.

  Når du har markeret et af afkrydsningsfelterne Vis gruppehoved eller Vis gruppefod, bliver knappen Avanceret gruppering tilgængelig.

 7. Klik på Avanceret gruppering, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker afkrydsningsfeltet Skjul altid gruppedetaljer for at skjule de enkelte poster på listen.

  • Marker afkrydsningsfeltet Bevar grupper ved sideopdeling for at få vist alle elementerne i en gruppe på én side, også selvom det samlede antal overstiger det antal, der er blevet specificeret til at blive vist på en liste. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på denne indstilling.

   Du kan få vist indstillingerne for sideopdeling under fanen Sideopdeling i dialogboksen Egenskaber for datavisning. Klik på Egenskaber for datavisning på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavne pr. gruppe for at indsætte en række med kolonnenavnene i hver gruppe.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis kolonnetotaler pr. gruppe for at indsætte en række i hver gruppe med det samlede antal poster i den pågældende gruppe.

   Datavisning sorteret efter KategoriId og Produktnavn og derefter grupperet efter KategoriId

   I eksemplet med Northwind Traders har du nu en datavisning, der er sorteret efter KategoriId og Produktnavn og derefter grupperet efter KategoriId. Hver gruppe har et gruppehoved, og da du har markeret indstillingen Bevar grupper ved sideopdeling, bliver en gruppe altid vist samlet på en side i datavisningen.

Toppen af siden

Fjerne en grupperingsrækkefølge

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, hvorfra du vil fjerne grupperingsrækkefølgen.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på det felt, du vil fjerne en grupperingsrækkefølge fra, under Sorteringsrækkefølge i dialogboksen Sorter og grupper.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Vis gruppehoved og Vis gruppefod under Egenskaber for gruppe.

  Bemærk!: De forskellige felter i en sorteringsrækkefølge kan have hver deres gruppeegenskaber. Hvis du vil fjerne alle grupperingsrækkefølger fra en datavisning, skal du markere alle felter i sorteringsrækkefølgen.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×