Skift mellem forskellige sæt af værdier ved hjælp af scenarier

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et scenario er et værdisæt, som Microsoft Office Excel gemmer og automatisk kan erstatte i dit regneark. Du kan oprette og gemme forskellige grupper af værdier som scenarier i et regneark og derefter skifte mellem disse scenarier for at få vist forskellige resultater.

Hvis flere personer har bestemte oplysninger, du vil bruge i scenarier, kan du indsamle oplysninger i forskellige projektmapper, og derefter flette scenarierne fra de forskellige projektmapper sammen i et.

Når du har alle de scenarier, du har brug for, kan du oprette en scenarieresumerapport, der indeholder oplysninger fra alle scenarierne.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Oprette et scenario

Vise et scenario

Flette scenarier

Oprette en scenarieresumerapport

Oversigt

Scenarier er en del af en række kommandoer, der kaldes værktøjer til hvad hvis-analyse. Når du bruger scenarier, foretager du hvad hvis-analyse.

Hvad hvis-analyse er processen med at ændre værdierne i cellerne for at se, hvordan disse ændringer vil påvirke resultatet af formlerne i regnearket. Du kan bruge scenarier til at oprette og gemme forskellige værdisæt og skifte mellem dem. Du kan også oprette en scenarieresumerapport, der samler alle scenarier i ét regneark. Du kan f.eks. oprette flere forskellige budgetscenarier, der sammenligner forskellige mulige indkomstniveauer og udgifter og derefter opretter en rapport, så du kan sammenligne scenarierne ved siden af hinanden.

Typer af hvad hvis-analyser    Der er tre typer af hvad hvis-analyseværktøjer i Excel: scenarier, datatabeller og målsøgning. Scenarier og datatabeller modtager sæt af inputværdier og foretager en fremskrivning for at bestemme mulige resultater. Målsøgning adskiller sig fra scenarier og datatabeller, da den tager et resultat og foretager en tilbageskrivning for at bestemme mulige inputværdier, der giver dette resultat.

Ligesom datatabeller, hjælper scenarier dig med at udforske et sæt af mulige udfald. I modsætning til datatabeller, kan scenarier fra flere forskellige regneark eller projektmapper flettes. Scenarier gør det let at indsamle data om mulige udfald fra en lang række kilder og derefter kombinere dataene.

Hvert scenario kan håndtere op til 32 variable værdier. Hvis du vil analysere flere end 32 værdier, og værdierne kun repræsenterer én eller to variabler, kan du bruge datatabeller. Selvom den er begrænset til kun én eller to variabler (én for inputcelle for række og én for inputcelle for kolonne), kan en datatabel medtage så mange forskellige variabelværdier, som du ønsker. Et scenario kan højst have 32 forskellige værdier, men du kan oprette så mange scenarier, som du ønsker.

Du kan finde flere oplysninger om hvad hvis-analyseværktøjer i afsnittet Se også.

Grundlæggende om scenario

Oprette scenarier     Du vil f.eks. oprette et budget, men er ikke sikker på indtægten. Ved at bruge scenarier kan du definere forskellige værdier for indtægten og derefter skifte mellem scenarierne for at udføre en hvad hvis-analyse.

Bemærk!: I dette afsnit forklares det, hvordan du kan bruge scenarier, og der vises eksempeldata og resultaterne af at anvende scenarier, der bruger disse data. Afsnittet indeholder ikke trinvise vejledninger. Du kan finde trinvis vejledninger i afsnittet Oprette et scenario senere i denne artikel.

Antag f.eks., at dit værst tænkelige budgetscenario er en omsætning på DKK 500.000 og omkostninger til solgte varer på DKK 132.000, hvilket giver en bruttofortjeneste på DKK 368.000. Hvis du vil definere dette sæt af værdier som et scenario, skal du først indtaste værdierne i et regneark, som vist i følgende illustration:

1. Justerbare celler har værdier, du indtaster.

2. resultatcelle indeholder en formel, der er baseret på de justerbare celler (i denne illustration = B1-B2).

Du bruger derefter dialogboksen Scenariestyring dialogboksen for at gemme disse værdier som et scenario, giver scenariet navnet Værste fald og angiver, at cellerne B1 og B2 er de værdier, der ændres mellem scenarier.

Bemærk!: Selvom dette eksempel kun indeholder to justerbare celler (B1 og B2), kan et scenario indeholde op til 32 celler.

Antag nu, at dit bedst tænkelige budgetscenario er en bruttoomsætning på DKK 1.500.000 og omkostninger til solgte varer på DKK 260.000, hvilket giver en bruttofortjeneste på DKK 1.240.000. Hvis du vil definere dette sæt af værdier som et scenario, skal du oprette et andet scenario, give det navnet Bedste fald og angive forskellige værdier for celle B1 (1.500.000) og celle B2 (260.000). Da bruttoavancen (celle B3) er en formel – forskellen mellem omsætning (B1) og omkostninger (B2) – skal du ikke ændre celle B3 for bedste fald-scenariet.

Når du har gemt et scenario, bliver det tilgængelig på listen over scenarier, som du kan bruge i dine hvad hvis-analyser. Hvis du vælger at få vist bedste fald-scenariet, vil værdierne i regnearket på basis af værdierne i den foregående illustration ændres, så de ligner følgende illustration:

1. Justerbare celler

2. Resultatcelle

Flette scenarier    Det kan forekomme, at du i et regneark eller en projektmappe har alle de oplysningerne, der kræves for at oprette alle de scenarier, du vil overveje. Men du vil gerne indsamle scenarieoplysninger fra andre kilder. Antag f.eks., at du forsøger at oprette et budget for en større virksomhed. Du kan indsamle scenarier fra forskellige afdelinger, som økonomi, produktion, marketing og juridisk afdeling, fordi hver af disse kilder har forskellige oplysninger, der skal bruges ved oprettelse af scenarier.

Du kan samle disse scenarier i ét regneark ved hjælp af kommandoen Flet. Hver kilde kan levere så mange eller så få værdier fra justerbare celler, som du ønsker. Du vil f.eks. gerne have, at hver afdeling kommer med overslag over omkostninger, men du har kun brug for overslag over omsætning fra nogle få afdelinger.

Når du indsamler forskellige scenarier fra forskellige kilder, skal du bruge den samme cellestruktur i hver af projektmapperne. Omsætning placeres f.eks. altid i celle B2 og omkostninger altid i celle B3. Hvis du bruger forskellige strukturer til scenarierne fra forskellige kilder, kan det være svært at flette resultaterne.

Tip!: Du skal overveje først at oprette et scenario til dig selv og derefter sende dine kollegaer en kopi af den projektmappe, der indeholder dette scenario. På den måde sikrer du dig lettere, at alle scenarier er struktureret på samme måde.

Scenarieresumerapporter     Hvis du vil sammenligne flere situationer, kan du oprette en rapport, der opsummerer dem på samme side. Rapporten kan liste scenarierne side om side eller præsentere dem i en pivottabelrapport. En scenarieresumerapport, der er baseret på de foregående to eksempelscenarier, ser omtrent ud som følgende:

Bemærk!: Som standard bruger resumerapporten cellereferencer til at identificere de justerbare celler og resultatcellerne. I dette eksempel blev der oprettet navne til disse celler for at gøre resumerapporten nemmere at læse. Hvis du opretter navne til cellerne, inden du kører resumerapporten, vil rapporten indeholde navnene i stedet for cellereferencer.

Der vises en bemærkning i slutningen af resumerapporten, der forklarer, at kolonnen Aktuelle værdier repræsenterer værdierne af de justerbare celler på det tidspunkt, scenarieresumerapporten blev oprettet, og at de celler, der ændres for hvert scenario, er fremhævet i grå.

Du kan finde yderligere oplysninger om oprettelse af en scenarieresumerapport i afsnittet Oprette en scenarieresumerapport.

Toppen af siden

Oprette et scenario

Før du opretter et scenario, skal du allerede have et startsæt af værdier i regnearket. Du bør også overveje at navngive de celler, du planlægger at bruge i scenarier, for at gøre det lettere at læse scenarieresume. Du kan finde hjælp til navngivning af celler i emnet Bruge navne til at tydeliggør formler.

 1. Klik på What if-analyse i gruppen Dataværktøjer under fanen Data, og klik derefter på Scenariestyring.

 2. Klik på Tilføj.

 3. Skriv et navn til scenariet i boksen Scenarienavn.

 4. I boksen Justerbare celler skal du skrive referencerne til de celler, du vil angive i dit scenarie. Hvis du f.eks. vil se, hvordan en ændring af værdierne af cellerne B1 og B2 påvirker resultatet af en formel, der er baseret på cellerne, skal du skrive B1, B2.

  Bemærk!: Hvis du vil bevare de oprindelige værdier for de celler, der ændres, skal du tilføje et scenario, der bruger disse værdier, før du opretter flere scenarier, der bruger forskellige værdier.

 5. Marker de ønskede alternativer under Beskyttelse.

  Bemærk!: Disse indstillinger gælder kun for beskyttede regneark. Du kan finde flere oplysninger om beskyttede regneark i afsnittet Se også.

  • Vælg Beskyt mod ændringer for at undgå redigering af scenariet, når regnearket er beskyttet.

  • Vælg Skjult for at forhindre, at scenariet vises, når regnearket er beskyttet.

 6. Klik på OK.

 7. Skriv de værdier, du vil bruge i de justerbare celler i dette scenario, i dialogboksen Scenarieværdier .

 8. Klik på OK for at oprette scenariet.

 9. Hvis du vil oprette ekstra scenarier, skal du gentage trinene 2 til 8. Når du er færdig med at oprette scenarier, skal du klikke på OK og derefter klikke på Luk i dialogboksen Scenariestyring.

Toppen af siden

Vise et scenario

Når du får vist et scenarie, kan du skifte til det sæt værdier, der er gemt som en del af dette scenario. Scenarieværdierne vises i de celler, der ændres fra scenario til scenario, ud over i resultatcellerne. Hvis du bruger de foregående scenarier som eksempel og får vist bedste fald-scenariet, viser celle B1 viser 1.500.000, celle B2 viser 260.000, og celle B3 viser 1.240.000.

 1. Klik på What if-analyse i gruppen Dataværktøjer under fanen Data, og klik derefter på Scenariestyring.

 2. Klik på navnet på det scenario, der skal vises.

 3. Klik på Vis.

  Bemærk!: Når du lukker dialogboksen Scenariestyring, forbliver værdierne fra det sidste scenario, du fik vist, i regnearket. Hvis du har gemt dine oprindelige værdier som et scenario, kan du få vist værdierne, før du lukker dialogboksen Scenariestyring.

Toppen af siden

Flette scenarier

 1. Marker det regneark, hvor du vil gemme resultaterne af de flettede scenarier.

 2. Klik på What if-analyse i gruppen Dataværktøjer under fanen Data, og klik derefter på Scenariestyring.

 3. Klik på Flet.

 4. Klik på pilen ved siden af Projektmappe i dialogboksen Flet scenarier, og vælg en projektmappe, der indeholder scenarier, som du vil flette ind i dine resultater.

 5. Klik på navnet på det regneark, der indeholder scenarier, du vil flette, i boksen Ark.

 6. Klik på OK for at flette scenarierne fra det markerede regneark til det aktuelle regneark.

  Dialogboksen Flet scenarier lukkes, og de scenarier, du har flettet, vises nu i dialogboksen Scenariestyring.

 7. Gentag de foregående fire trin efter behov, indtil du har flettet alle de ønskede scenarier.

  Når du er færdig, indgår alle de scenarier, som du flettede, i det aktuelle regneark. Du kan lukke dialogboksen Scenariestyring eller lade den stå åben for at fortsætte din analyse.

Toppen af siden

Oprette en scenarieresumerapport

 1. Klik på What if-analyse i gruppen Dataværktøjer under fanen Data, og klik derefter på Scenariestyring.

 2. Klik på Resume.

 3. Klik på Scenarieresume eller Scenariepivottabelrapport.

 4. Skriv referencerne til de celler, der refererer til celler, hvis værdier er ændret af scenarierne i boksen Resultatceller. Der skal være semikolon mellem flere referencer.

  Bemærkninger!: 

  • Scenarierapporter beregnes ikke automatisk igen. Hvis du ændrer værdierne i et scenario, vises disse ændringer ikke i en eksisterende oversigtsrapport, men de vises, hvis du opretter en ny oversigtsrapport.

  • Du behøver ikke resultatceller for at generere en scenarieresumerapport, men du skal bruge dem til en scenariepivottabelrapport.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×