Sammenlægninger i PowerPivot

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sammenlægninger er en metode til at skjule, summering af eller gruppering af data. Når du starter med rækkedata fra tabeller eller andre datakilder, er det ofte flad, hvilket betyder, at der er mange detaljer, men den er ikke organiseret eller grupperet på nogen måde dataene. Denne funktion ikke opsummeringer eller struktur kan gøre det vanskeligt at opdage mønstre i dataene. En vigtig del af datamodeller er at definere sammenlægninger, forenkle, abstrakt eller opsummere mønstre i svaret på et bestemt business spørgsmål.

De mest almindelige sammenlægninger, som dem ved hjælp af gennemsnit, antal, DISTINCTCOUNT, MAX, MINeller SUM kan oprettes i en måling automatisk ved hjælp af AutoSum. Andre typer sammenlægninger, som AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSeller SUMXreturnerer en tabel, og kræver en formel, der er oprettet ved hjælp af Data Analysis Expressions (DAX).

Om sammenlægninger i Power Pivot

Vælge grupper til sammenlægning

Når du sammenlægger data, grupperer du data efter attributter som f.eks. produkt, pris, område eller dato, hvorefter du definerer en formel, der virker på alle dataene i gruppen. Hvis du f.eks. opretter en totalværdi for et år, opretter du en sammenlægning. Hvis du opretter et forholdstal for indeværende år i forhold til forrige år og præsenterer tallene som procentværdier, er det en anden form for sammenlægning.

Beslutningen om, hvordan dataene skal grupperes, træffes ud fra det forretningsmæssige spørgsmål. Sammenlægninger kan f.eks. svare på følgende spørgsmål:

Tæller   Hvor mange transaktioner var der i løbet af en måned?

Gennemsnit    Hvad var de gennemsnitlige salg i denne måned, efter sælger?

Minimum- og maksimumværdier    Hvilke salgsdistrikter var fem bedste målt solgte enheder?

Hvis du vil oprette en beregning, der svarer på disse spørgsmål, skal du have detaljerede data, som indeholder de tal, du vil tælle eller summere, og de numeriske data skal på en eller anden måde være relateret til de grupper, du vil organisere resultaterne i.

Hvis dataene ikke allerede indeholder værdier, du kan bruge for at gruppere, som en produktkategori eller navnet på et geografisk område, hvor store er placeret, kan du vil præsentere grupper for dine data ved at tilføje kategorier. Når du opretter grupper i Excel, skal du manuelt skrive eller vælge de grupper, du vil bruge mellem kolonnerne i regnearket. I en relationel system, er hierarkier som kategorier for produkter dog ofte gemt i en anden tabel end fakultet eller tabellen værdi. Normalt er kategoritabellen sammenkædet med datatypen fakultet ved en slags nøgle. Lad os antage, at du har fundet, at dine data indeholder produkt-id'er, men ikke navnene på produkter eller deres kategorier. Hvis du vil tilføje kategorien til en flad Excel-regneark, ville du have til at kopiere i den kolonne, der indeholdt kategorinavnene. Med Power Pivot, kan du importere tabellen product category til din datamodel, oprette en relation mellem tabellen med datatypen tal og produkt på kategorilisten og derefter bruge kategorier til at gruppere data. Få mere at vide under oprette en relation mellem tabeller.

Vælge en funktion til sammenlægning

Når du har identificeret og tilføjet de grupper, der skal bruges, skal du beslutte, hvilke matematiske funktioner der skal benyttes til sammenlægningen. Begrebet sammenlægning benyttes ofte som synonym for de matematiske eller statistiske funktioner, der benyttes i sammenlægninger, f.eks. sum, middeltal, minimumværdi eller antal. Power Pivot giver dig imidlertid mulighed for at oprette brugerdefinerede formler til sammenlægning ud over at anvende de standardsammenlægninger, der findes i både Power Pivot og Excel.

Med det samme sæt værdier og grupperinger, der blev brugt i de foregående eksempler, kan du f.eks. oprette brugerdefinerede sammenlægninger, som besvarer følgende spørgsmål:

Filtreret tæller   Hvor mange transaktioner var der i løbet af en måned, bortset fra vinduet slutningen af måneden reparation?

Forholdstal ved hjælp af gennemsnit over tid    Hvad var den procentvise vækst eller fald i salgstal sammenlignet med den samme periode sidste år?

Grupperede minimum- og maksimumværdier værdier    Hvilke salgstal klarede sig bedst for hver produktkategori eller for hvert salgsfremstød?

Tilføje sammenlægninger til formler og pivottabeller

Når du har et generelt overblik over, hvordan dine data skal grupperes, så de giver mening, og hvilke værdier du vil arbejde med, kan du beslutte, om du vil oprette en pivottabel eller en beregninger i en tabel. Power Pivot udvider og forbedrer de muligheder for at oprette sammenlægninger, f.eks. opsummeringer, optællinger eller gennemsnit, der findes i forvejen i Excel. Du kan oprette brugerdefinerede sammenlægninger i Power Pivot enten i Power Pivot-vinduet eller i Excel-pivottabelområdet.

  • Du kan oprette sammenlægninger, tager hensyn til den aktuelle rækkekontekst til at hente relaterede rækker fra en anden tabel, og derefter lægge, tælle eller beregne gennemsnittet af værdierne i de relaterede rækker i en beregnet kolonne.

  • Du kan oprette dynamiske sammenlægninger, der bruger både filtre, der er defineret i formlen og filtre pålagt af designet af pivottabellen og markeringen af udsnitsværktøjer, kolonneoverskrifter og rækkeoverskrifter i en måling. Mål ved hjælp af standard sammenlægninger kan oprettes i Power Pivot ved hjælp af AutoSum eller ved at oprette en formel. Du kan også oprette implicitte mål ved hjælp af standard sammenlægninger i en pivottabel i Excel.

Føje grupperinger til en pivottabel

Når du designer en pivottabel, trækker du felter, der repræsenterer grupper, kategorier eller hierarkier, til kolonne- og rækkesektionen i pivottabellen for at gruppere dataene. Derefter trækker du felter, der indeholder numeriske værdier, til værdiområdet, så værdierne kan optælles, der kan beregnes et gennemsnit for dem, eller de kan opsummeres.

Hvis du føje kategorier til en pivottabel, men kategoridata ikke er relateret til fakultet dataene, kan du får en fejl eller særlige resultater. Normalt forsøger Power Pivot at løse dette problem ved automatisk at registrere og foreslå relationer. Få mere at vide under arbejde med relationer i pivottabeller.

Du kan også trække felter til udsnitsværktøjer for at vælge bestemte datagrupper, der skal vises. Ved hjælp af udsnitsværktøjer kan du interaktivt gruppere, sortere og filtrere resultaterne i en pivottabel.

Arbejde med grupperinger i en formel

Du kan også bruge grupperinger og kategorier til at sammenlægge data, der er gemt i tabeller, ved at oprette relationer mellem tabeller og derefter oprette formler, der benytter relationerne til at søge efter relaterede værdier.

Hvis du vil oprette en formel, der grupperer værdier efter en kategori, skal du således først bruge en relation til at forbinde den tabel, der indeholder de detaljerede data, og de tabeller, som indeholder kategorierne. Derefter skal du oprette formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter formler, der benytter opslag, under Opslag i Powerpivot-formler.

Bruge filtre i sammenlægninger

En ny funktion i Power Pivot er muligheden for at anvende filtre på kolonner og tabeller med data, ikke kun i brugergrænsefladen og i en pivottabel eller et diagram, men også meget formler, du bruger til at beregne sammenlægninger. Filtre kan bruges i formler, både i beregnede kolonner og i s.

I de nye DAX-sammenlægningsfunktioner kan du f.eks. angive en hel tabel som argument i stedet for at angive værdier, der skal summeres eller optælles. Hvis du ikke anvendte nogen filtre på tabellen, ville sammenlægningsfunktionen blive anvendt på alle værdierne i den angivne kolonne i tabellen. Men i DAX kan du oprette et dynamisk eller statisk filter på tabellen, så sammenlægningen benyttes på et andet undersæt af data, afhængigt af filtreringsbetingelsen og den aktuelle kontekst.

Ved at kombinere betingelser og filtre i formler kan du oprette sammenlægninger, der ændres afhængigt af de værdier, der angives i formlerne, eller der ændres afhængigt af valget af rækkeoverskrifter og kolonneoverskrifter i en pivottabel.

Se Filtrere Data i formlerkan finde flere oplysninger.

Sammenligning af sammenlægningsfunktioner i Excel og i DAX

I følgende tabel vises nogle af standardsammenlægningsfunktionerne i Excel, og tabellen indeholder links til implementeringen af funktionerne i Power Pivot. DAX-versionen af disse funktioner fungerer på nogenlunde samme måde som Excel-versionen. Der er dog nogle mindre forskelle i syntaksen og den måde, bestemte datatyper håndteres på.

Standardsammenlægningsfunktioner

Funktion

Brug

GENNEMSNIT

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle tallene i en kolonne.

MIDDELV

Denne funktion, der hedder MIDDELV i den danske Excel, returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle værdierne i en kolonne. Håndterer tekst og ikke-numeriske værdier.

TÆL

Tæller antallet af numeriske værdier i en kolonne.

TÆLV

Tæller antallet af værdier i en kolonne, der ikke er tom.

MAKS

Returnerer den største numeriske værdi i en kolonne.

MAXX

Returnerer den største værdi fra et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

MIN

Returnerer den mindste numeriske værdi i en kolonne.

MINX

Returnerer den mindste værdi fra et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

SUM

Adderer alle tallene i en kolonne.

DAX-sammenlægningsfunktioner

DAX indeholder sammenlægningsfunktioner, der kan bruges til at angive en tabel, som sammenlægningen skal udføres over. I stedet for blot at addere eller beregne gennemsnittet af værdierne i en kolonne kan du derfor med disse funktioner oprette et udtryk, der dynamisk definerer de data, som skal sammenlægges.

I følgende tabel vises de tilgængelige sammenlægningsfunktioner i DAX.

Funktion

Brug

AVERAGEX

Beregner gennemsnittet af et sæt udtryk, evalueret over en tabel.

COUNTAX

Tæller et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

ANTAL.BLANKE

Tæller antallet af tomme værdier i en kolonne.

COUNTX

Tæller det samlede antal rækker i en tabel.

COUNTROWS

Tæller antallet af rækker, der returneres fra en indlejret tabelfunktion, f.eks. en filterfunktion.

SUMX

Returnerer summen af et sæt udtryk, der er evalueret over en tabel.

Forskelle mellem sammenlægningsfunktioner i DAX og Excel

Selvom disse funktioner har samme navn som deres Excel-versionerne, anvender Power Pivot i hukommelsen og har været omskrives for at arbejde med tabeller og kolonner. Du kan ikke bruge en DAX-formel i en Excel-projektmappe og omvendt. De kan kun bruges i vinduet Power Pivot og i pivottabeller, der er baseret på Power Pivot data. Selvom funktionerne, der har identiske navne, kan funktionsmåden også være en smule anderledes. Du kan finde yderligere oplysninger finder individuel funktion referenceemner.

Den måde, som kolonner evalueres på i en sammenlægning, er også anderledes end den måde, som Excel håndterer sammenlægninger på. Det kan illustreres med et eksempel.

Hvis du f.eks. vil have en sum af værdierne i kolonnen Amount i tabellen Sales, kan du oprette følgende udtryk:

=SUM('Sales'[Amount])

Funktionen henter værdierne fra en enkelt ufiltrerede kolonne i det nemmeste tilfælde, og resultatet er de samme som i Excel, som altid bare Adderer værdierne i kolonnen Amount. Men i Power Pivot formlen fortolkes som "Hent værdien i beløb for hver række i tabellen Sales, og derefter tilføje de individuelle værdier op. Power Pivot evaluerer hver række over som sammenlægningen udføres og beregner en enkelt skalarværdi for hver række og derefter udfører en sammenlægning på disse værdier. Resultatet af en formel kan derfor være forskellige, hvis der er anvendt filtre til en tabel, eller hvis værdierne beregnes baseret på andre sammenlægninger, der kan filtreres. Du kan finde flere oplysninger under kontekst i DAX-formler.

Tidsintelligente DAX-funktioner

Ud over de tabel sammenlægningsfunktioner, der er beskrevet i forrige afsnit, DAX har sammenlægningsfunktioner, der arbejder med datoer og klokkeslæt du angive, for at give indbyggede tidsintelligens. Disse funktioner Brug af datoområder til at få relaterede værdier og samle værdierne. Du kan også sammenligne værdier på tværs af datointervaller.

I følgende tabel vises de tidsintelligensfunktioner, der kan bruges til sammenlægning.

Funktion

Brug

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beregner en værdi i slutningen af den angivne kalenderperiode.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beregner en værdi i slutningen af den kalenderperiode, der ligger før den angivne periode.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beregner en værdi over det interval, der starter den første dag i perioden og slutter på den sidste dato i den angivne datokolonne.

De andre funktioner i sektionen Time Intelligence funktionen (Tidsintelligensfunktioner) er funktioner, der kan bruges til at hente datoer eller brugerdefinerede områder af datoer, der skal bruges i sammenlægning. For eksempel kan du bruge funktionen DATESINPERIOD til at returnere et datointerval og bruger, der er angivet af datoer som et argument til en anden funktion til at beregne en brugerdefineret sammenlægning for datoerne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×