Samle resultaterne af flere udvælgelsesforespørgsler ved hjælp af en foreningsforespørgsel

Når du vil gennemse alle de data, der er returneret af flere lignende udvælgelsesforespørgsler, samlet som et enkelt sæt, kan du bruge en foreningsforespørgsel.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan oprette en foreningsforespørgsel ud fra to eller flere eksisterende udvælgelsesforespørgsler, og det forklares også, hvordan du kan skrive en foreningsforespørgsel ved hjælp af SQL (Structured Query Language).

Hvis du vil fuldføre eksemplerne i denne artikel, skal du have en grundlæggende forståelse af, hvordan du opretter og kører udvælgelsesforespørgsler. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af udvælgelsesforespørgsler i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Hvad kan du bruge en foreningsforespørgsel til?

Krav til foreningsforespørgsler

SQL-syntaks for en foreningsforespørgsel

Oprette en foreningsforespørgsel

Oversigt

Hvad kan du bruge en foreningsforespørgsel til?

I en foreningsforespørgsel samles resultaterne af flere lignende udvælgelsesforespørgsler.

Antag, at du f.eks. har én tabel, hvor der gemmes oplysninger om kunder, og en anden tabel, hvor der gemmes oplysninger om leverandører. Der findes ingen relationer mellem de to tabeller. Antag, at begge tabeller indeholder felter, hvor der gemmes kontaktoplysninger, og du vil have vist alle kontaktoplysninger fra begge tabeller på én gang.

Du kan oprette en vælg forespørgsel for hver tabel for kun at hente de felter, der indeholder kontaktoplysninger, men de oplysninger, der returneres, findes stadig på to separate placeringer. Hvis du vil samle resultaterne af to eller flere forespørgsler i ét resultatsæt, kan du bruge en foreningsforespørgsel.

Krav til foreningsforespørgsler

De udvælgelsesforespørgsler, du samler i en foreningsforespørgsel, skal have det samme antal felter, de skal være i samme rækkefølge, og datatypen skal være den samme eller kompatibel. Når du kører en foreningsforespørgsel, samles data fra de enkelte sæt tilsvarende felter i ét outputfelt, så forespørgslens output har samme antal felter som hver af SELECT-sætningerne.

Bemærk: I forbindelse med en foreningsforespørgsel er datatyperne Tal og Tekst kompatible.

En foreningsforespørgsel er SQL-specifik. SQL-specifikke forespørgsler kan ikke vises i designvisning, og de skal derfor skrives direkte i SQL. I Microsoft Office Access 2007 kan du bruge fanen SQL-visning for objektet til at skrive SQL-specifikke forespørgsler, herunder foreningsforespørgsler.

Tip: Alle forespørgsler kan udtrykkes ved hjælp af SQL-sætninger. De fleste forespørgsler kan ikke udtrykkes i forespørgslens designgitter, som er nemmere at oprette forespørgsler i, når gitteret er tilgængeligt. Når du opretter en forespørgsel ved hjælp af designgitteret, kan du altid skifte til SQL-visning for at se den SQL-sætning, der behandles, når du kører forespørgslen. Det er en god ide at kigge på forespørgslerne i SQL-visning for at blive fortrolig med SQL og for at få en bedre forståelse af, hvordan forespørgsler fungerer. I visse tilfælde kan det også være en god ide at bruge SQL-visning til at foretage fejlfinding af en forespørgsel, der ikke returnerer de forventede resultater.

SQL-syntaks for en foreningsforespørgsel

I en foreningsforespørgsel har alle udvælgelsesforespørgsler (også kaldet en SELECT-sætning) en SELECT-delsætning og en FROM-delsætning, og de kan også have en WHERE-delsætning. I en SELECT-delsætning vises de felter, der indeholder data, du vil hente, i en FROM-delsætning vises de tabeller, der indeholder de pågældende felter, og i en WHERE-delsætning vises kriterierne for disse felter. Du kan samle SELECT-sætningerne i en foreningsforespørgsel ved hjælp af nøgleordet UNION.

Den grundlæggende SQL-syntaks til en foreningsforespørgsel, hvor to udvælgelsesforespørgsler samles, er som følger:

SELECT field_1[, field_2,…]
FROM table_1[, table_2,…]
UNION [ALL]
SELECT field_a[, field_b,...]
FROM table_a[, table_b,…];

Antag, at du f.eks. har en tabel, der kaldes Produkter, og en anden tabel, der kaldes Tjenester. I begge tabeller vises der felter, som indeholder navnet på produktet eller tjenesten, prisen, garanti og dækning, og om du tilbyder produktet eller tjenesten eksklusivt. Selvom der gemmes garantioplysninger i tabellen Produkter, og der gemmes dækningsoplysninger i tabellen Produkter, er de grundlæggende oplysninger de samme (at et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste leveres med løftet om kvalitet). Du kan bruge en foreningsforespørgsel, f.eks. som den følgende, til at samle de fire felter fra de to tabeller:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services;

Lad os undersøge det foregående eksempel på syntaks linje for linje.

 • SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer    Det er en SELECT-delsætning, du kan bruge til at starte en udvælgelsesforespørgsel. SELECT efterfølges af en liste over identifikatorer, der angiver de felter, du vil hente data fra. En SELECT-delsætning skal altid indeholde mindst ét felt. Denne SELECT-delsætning indeholder feltindikatorerne name, price, warranty_available og exclusive_offer.

 • FROM Products    Det er en FROM-delsætning. En FROM-delsætning følger en SELECT-delsætning, og tilsammen danner de en grundlæggende SELECT-sætning. FROM efterfølges af en liste over identifikatorer, som angiver, hvilke tabeller der indeholder de felter, der er anført i SELECT-delsætningen. En FROM-delsætning skal altid indeholde mindst én tabel. Denne FROM-delsætning indeholder tabelidentifikatoren Products.

 • UNION ALL    Det er nøgleordet UNION og det valgfrie nøgleord ALL. UNION angiver, at resultatet af den SELECT-sætning, som skrives før UNION, kombineres med resultaterne af den SELECT-sætning, der følger efter UNION.

  Når du bruger nøgleordet ALL, fjernes dubletrækker ikke fra det samlede sæt, der oprettes i foreningsforespørgslen. Det kan betyde en væsentlig forbedring af forespørgslens ydeevne, da det ikke skal undersøges, om resultatet indeholder dubletrækker. Du skal bruge nøgleordet ALL, hvis et af følgende forhold er til stede:

  • Du er sikker på, at udvælgelsesforespørgslerne ikke medfører dubletrækker.

  • Det betyder ikke noget, om resultaterne indeholder dubletrækker.

  • Du vil se dubletrækker.

   I dette eksempel bruger vi nøgleordet ALL, da vi ikke forventer, at der returneres dubletrækker, og der er ingen grund til at få vist dubletterne, hvis der findes nogen.

 • SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer    Det er den anden SELECT-delsætning, som starter den anden SELECT-sætning i foreningsforespørgslen. Når du skriver en foreningsforespørgsel, skal felterne i SELECT-sætningerne stemme overens, hvilket vil sige, at SELECT-sætningerne skal indeholde samme antal felter, de felter, der indeholder fælles data, skal vises i samme rækkefølge i delsætningen, og de felter, der indeholder fælles data, skal have samme eller kompatible datatyper, som vist i eksemplet. Felterne skal stemme overens, så de kan samles i forespørgslens output.

  Bemærk: Navnene på felterne i outputtet af en foreningsforespørgsel hentes fra den første SELECT-delsætning. Data fra feltet "warranty_available" og fra feltet "guarantee_available" kaldes derfor "warranty_available" i forespørgslens output.

 • FROM Services    Det er den anden FROM-delsætning, som fuldfører den anden SELECT-sætning i foreningsforespørgslen. I modsætning til felterne i SELECT-delsætningerne er der ingen begrænsninger i tabellerne i FROM-delsætningerne for en foreningsforespørgsel. Du kan oprette en foreningsforespørgsel, der bruger de samme tabeller i de enkelte FROM-delsætninger. Der kan være et forskelligt antal tabeller i FROM-delsætninger. I vores eksempel indeholder de enkelte FROM-delsætninger kun én tabel.

Toppen af siden

Oprette en foreningsforespørgsel

Du kan oprette en foreningsforespørgsel på to grundlæggende måder:

 • Opret de enkelte udvælgelsesforespørgsler i forespørgslens designvisning, og saml derefter disse forespørgsler i en foreningsforespørgsel.

 • Opret hele foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning.

I de fleste tilfælde skal du oprette udvælgelsesforespørgslerne først og derefter samle dem i en foreningsforespørgsel. I Office Access 2007 indeholder designvisning en brugervenlig grafisk brugergrænseflade til oprettelse af udvælgelsesforespørgsler, og du kan kopiere og indsætte SQL-sætningerne til disse forespørgsler i en foreningsforespørgsel.

Men hvis du føler dig sikker i at skrive SQL-sætninger, eller hvis du vil have større erfaring med at skrive SQL-sætninger, kan du også vælge at oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette udvælgelsesforespørgslerne i designvisning først og derefter samle dem

Oprette de enkelte udvælgelsesforespørgsler i designvisning

Samle udvælgelsesforespørgslerne i SQL-visning

Oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning

Oprette udvælgelsesforespørgslerne i designvisning først og derefter samle dem

Med denne metode kan du oprette de enkelte udvælgelsesforespørgsler ved hjælp af designvisning, og du kan derefter samle udvælgelsesforespørgslerne ved hjælp af SQL-visning.

Oprette de enkelte udvælgelsesforespørgsler i designvisning

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder de felter, du vil medtage, i dialogboksen Vis tabel.

  Tabellen føjes til forespørgslens designvindue.

  Bemærk: Du kan medtage flere tabeller eller forespørgsler i en udvælgelsesforespørgsel, men i denne fremgangsmåde antages det, at de enkelte udvælgelsesforespørgsler kun indeholder data fra én tabel.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. Dobbeltklik på de enkelte felter, du vil medtage, i forespørgslens designvindue.

  Når du vælger felter, skal du sikre dig, at du tilføjer det samme antal felter i samme rækkefølge, som du føjer til de andre udvælgelsesforespørgsler. Vær især opmærksom på datatyperne i felterne, og kontrollér, at datatyperne er kompatible med felter på samme placering i de andre forespørgsler, du samler.

  Hvis den første udvælgelsesforespørgsel f.eks. indeholder fem felter, og det første felt indeholder data af typen dato og klokkeslæt, skal du sikre dig, at hver af de andre udvælgelsesforespørgsler, du samler, også indeholder fem felter, hvor det første felt indeholder data af typen dato og klokkeslæt osv.

 5. Føj evt. kriterier til felterne ved at skrive de rette udtryk i rækken Kriterier i feltgitteret.

 6. Når du er færdig med at tilføje felter og feltkriterier, skal du køre udvælgelsesforespørgslen og gennemse outputtet.

  • Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

 7. Skift til forespørgslens designvisning.

 8. Gem udvælgelsesforespørgslen, og lad den være åben.

 9. Gentag denne fremgangsmåde for hver af de udvælgelsesforespørgsler, du vil samle.

Samle udvælgelsesforespørgslerne i SQL-visning

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

  Der åbnes en ny forespørgsel i designvisning.

 2. Luk dialogboksen Vis tabel.

 3. Klik på Forening i gruppen Forespørgsel under fanen Design.

  Forespørgslens designvindue er skjult, og fanen i SQL-visning for objektet vises. Fanen SQL-visning for objektet er på dette tidspunkt tom.

 4. Klik på fanen for den første udvælgelsesforespørgsel, du vil samle i foreningsforespørgslen.

 5. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på SQL-visning.

  SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen vises.

 6. Kopiér SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen.

 7. Klik på fanen for den udvælgelsesforespørgsel, du er startet med at oprette i trin 1 i denne fremgangsmåde.

 8. Indsæt SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen under fanen SQL-visning for objektet for foreningsforespørgslen.

 9. Slet det semikolon (;), der findes i slutningen af SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen.

 10. Tryk på Enter for at flytte markøren en linje ned, og skriv derefter UNION på den nye linje.

  Du kan også angive et mellemrum efterfulgt af nøgleordet ALL og derefter trykke på Enter igen.

 11. Klik på fanen for den næste udvælgelsesforespørgsel, du vil samle i foreningsforespørgslen.

 12. Gentag trin 5-11 i denne fremgangsmåde, indtil du har kopieret og indsat alle SQL-sætningerne for udvælgelsesforespørgslerne i vinduet med SQL-visning for foreningsforespørgslen. Du skal ikke slette semikolon eller angive noget efter SQL-sætningen for den sidste udvælgelsesforespørgsel.

 13. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

  Resultaterne af foreningsforespørgslen vises i dataarkvisning.

Oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning

I følgende fremgangsmåde vises trinnene til oprettelse af en grundlæggende foreningsforespørgsel i SQL-visning.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

  Der åbnes en ny forespørgsel i designvisning.

 2. Luk dialogboksen Vis tabel.

 3. Klik på Forening i gruppen Forespørgsel under fanen Design.

  Forespørgslens designvindue er skjult, og fanen SQL-visning for objektet vises. Fanen SQL-visning for objektet er på dette tidspunkt tom.

 4. Under fanen SQL-visning for objektet skal du skrive SELECT efterfulgt at en liste over felterne fra den første tabel eller det første sæt tabeller, du vil medtage i forespørgslen. Brug kommaer til at adskille feltnavnene. Når du er færdig med at skrive listen over feltnavne, skal du trykke på Enter.

 5. Skriv FROM efterfulgt af navnene på de tabeller, der indeholder de felter, som vises i den foregående SELECT-delsætning, og tryk derefter på Enter.

 6. Hvis du vil angive et kriterium for et felt fra en af disse tabeller, skal du skrive WHERE efterfulgt af feltnavnet, en sammenligningsoperator – som regel et lighedstegn (=) og kriteriet. Du kan tilføje flere kriterier i slutningen af WHERE-delsætningen ved hjælp af nøgleordene AND og OR. Hvis du har angivet kriterier, skal du trykke på Enter.

 7. Skriv UNION. Hvis forespørgslen ikke skal fjerne dubletrækker fra outputtet, skal du angive et mellemrum efterfulgt af nøgleordet ALL og derefter trykke på Enter.

 8. Skriv SELECT efterfulgt af en liste over felterne fra den næste tabel eller det næste sæt tabeller, du vil medtage i tabellen. Disse felter skal stemme overens med de felter, du har medtaget i første SELECT-delsætning, og disse felter skal være i samme rækkefølge. Brug kommaer til at adskille feltnavnene. Når du er færdig med at skrive feltnavnene, skal du trykke på Enter.

 9. Skriv FROM efterfulgt at navnet på den næste tabel eller det næste sæt tabeller, du vil medtage i forespørgslen, og tryk derefter på Enter.

 10. Hvis du vil angive et kriterium for et felt fra en af disse tabeller, skal du skrive WHERE efterfulgt af feltnavnet, en sammenligningsoperator – som regel et lighedstegn (=) og kriteriet. Du kan tilføje flere kriterier i slutningen af WHERE-delsætningen ved hjælp af nøgleordet AND. Hvis du har angivet kriterier, skal du trykke på Enter.

 11. Hvis du vil medtage flere SELECT-sætninger i foreningsforespørgslen, skal du gentage trin 7-10.

 12. Skriv ; for at angive slutningen af forespørgslen.

 13. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

  Resultaterne af foreningsforespørgslen vises i dataarkvisning.

Toppen af sidenToppen af siden

Tip til brug af foreningsforespørgsler

 • Hvis du vil kunne se, hvilke rækker der stammer fra hvilke tabeller, kan du tilføje en tekststreng som et felt i de enkelte SELECT-sætninger. Hvis én SELECT-sætning f.eks. henter felter fra en tabel, der kaldes Produkter, og en anden SELECT-sætning henter felter fra en tabel, der kaldes Tjenester, kan du tilføje strengen "Produkt" som et felt i slutningen af første sætning og "Tjeneste" i slutningen af den anden sætning. Du kan også tildele et feltalias (f.eks. "type") til strengene ved hjælp af nøgleordet AS, som vist i følgende eksempel:

SELECT field1, field2, ... "Product" AS type

SELECT field1, field2, ... "Service" AS type

I forespørgslens output medtages et felt, der kaldes "type", som viser, om rækken er hentet fra tabellen Produkter eller tabellen Tjenester.

 • De enkelte UNION-nøgleord samler de SELECT-sætninger, der står umiddelbart før og efter ordet. Hvis du bruger nøgleordet ALL sammen med nogle af UNION-nøgleordene i forespørgslen, men ikke sammen med andre, omfatter resultaterne dubletrækker fra de par af SELECT-sætninger, der samles ved hjælp af UNION ALL, men de omfatter ikke dubletrækker fra SELECT-sætninger, der samles ved hjælp af UNION uden nøgleordet ALL.

 • Antallet, datatyper og rækkefølgen af felterne i de udvælgelsesforespørgsler, du samler i en foreningsforespørgsel, skal stemme overens, men du kan bruge udtryk, f.eks. beregninger eller underforespørgsler, til at få dem til at stemme overens. Du kan f.eks. få et felt med et årstal på to tegn til at stemme overens med et felt med et årstal på fire tegn ved at bruge funktionen Højre til at trække de to sidste cifre ud af årstallet på fire tegn.

 • Hvis du vil bruge outputtet fra en foreningsforespørgsel til at oprette en ny tabel, kan du bruge foreningsforespørgslen som input for en ny udvælgelsesforespørgsel og derefter bruge den pågældende udvælgelsesforespørgsel som udgangspunkt for en opret-tabel-forespørgsel:

   1. Opret og gem foreningsforespørgslen.

   2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

   3. Klik på fanen Forespørgsler i dialogboksen Vis tabel.

   4. Dobbeltklik på foreningsforespørgslen, og luk derefter dialogboksen Vis tabel.

    Bemærk: Hvis der vises en sikkerhedsadvarsel på meddelelseslinjen, deaktiveres handlingsforespørgsler, f.eks. tabeloprettelsesforespørgsler, måske. Hvis du vil aktivere handlingsforespørgsler, så de kører, skal du klikke på Indstillinger på meddelelseslinjen og derefter klikke på Aktivér indholdet i dialogboksen Sikkerhedsindstillinger i Microsoft Office.

   5. Under foreningsforespørgslens objektfane i forespørgslens designgitter skal du dobbeltklikke på stjernen (*) for at bruge alle foreningsforespørgslens felter til at oprette en ny tabel.

    eller

    Dobbeltklik på de enkelte felter, du vil bruge i den nye tabel.

   6. Klik på Opret tabel i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

   7. Skriv et navn til den nye tabel i dialogboksen Tabeloprettelse, og angiv evt. en anden database, tabellen skal oprettes i, og klik derefter på OK.

   8. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

 • Du kan bruge en foreningsforespørgsel til at oprette en fuldstændig ydre joinforbindelse. En fuldstændig ydre joinforbindelse begrænser ikke de rækker, der returneres fra nogen af den sammenkædede tabeller, men den samler rækker ud fra værdier i det joinforbundne felt.

  Sådan bruges en foreningsforespørgsel til at oprette en fuldstændig ydre joinforbindelse:

  1. Opret en forespørgsel, der har en venstre ydre joinforbindelse til det felt, du vil bruge til en fuldstændig ydre joinforbindelse.

  2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på SQL-visning.

  3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere SQL-koden.

  4. Slet semikolon i slutningen af FROM-delsætningen, og tryk derefter på Enter.

  5. Skriv UNION, og tryk derefter på Enter.

   Bemærk: Du skal ikke bruge nøgleordet ALL, når du bruger en foreningsforespørgsel til at oprette en fuldstændig ydre joinforbindelse.

  6. Tryk på Ctrl+V for at indsætte den SQL-kode, du har kopieret i trin 3.

  7. I den kode, du har indsat, skal du ændre LEFT JOIN til RIGHT JOIN.

  8. Slet semikolon i slutningen af den anden FROM-delsætning, og tryk derefter på Enter.

  9. Tilføj en WHERE-delsætning, der angiver, at værdien i det joinforbundne felt er NULL i den første tabel, som er angivet i FROM-delsætningen (venstre tabel).

   Hvis f.eks. FROM-delsætningen er:

   FROM Products RIGHT JOIN [Order Details] 
   ON Products.ID = [Order Details].[Product ID]

   Skal du tilføje følgende WHERE-delsætning:

WHERE Products.ID IS NULL

 1. Skriv et semikolon (;) i slutningen af WHERE-delsætningen for at angive slutningen af foreningsforespørgslen.

 2. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×